Đề số 1 Thi thử THPTQG 2017 (thầy hiếu live)

Đề số 1 Thi thử THPTQG 2017 (thầy hiếu live)

Đề số 1 Thi thử THPTQG 2017 (thầy hiếu live)
... Câu 10 : (Hình 10 .1) A B 1, 5 C D 2,5 Câu 11 : Tất gi{ trị thực m cho phương trình x   m x2  có nghiệm thực phân biệt là: A Câu 12 : A 1; 10  B 1; 10   C 1; 10   D 1; 10    Gọi x1; ... x 1 y z    Phương trình đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng (P), đồng thời cắt v| vuông góc với đường thẳng d l|: A x 1 y 1 z 1   1 3 B x 1 y 1 z 1   2 1 B x 1 y 1 z 1   2 1 ... x1  x2 Khi x1 ; x2 thỏa mãn điều kiện n|o sao? x1.( x2  2)  Câu 13 : Cho h|m số B y ex x x1  x2  3 C x1.x2  2 D x1  3x2  ( x  1 ) Mệnh đề n|o sau đ}y l| mệnh đề ? A Đạo h|m h|m số...
 • 10
 • 388
 • 4

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý
... 2009 VT Lí 12 S 01 DAP AN: 1D 2B 3D 4C 5D 6B 7D 8D 9C 10 D 11 D 12 D 13 A 14 D 15 B 16 C 17 A 18 C 19 C 20D 21A 22B 23C 24A 25C 26D 27A 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34B 35B 36D 37C 38C 39A 40D 41A 42B 43B ... 1, 70 .10 -19 J B 17 ,00 10 -19 J C 0,70 10 -19 J D 70,00 10 -19 J 3Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI ... 8,2 .10 -14 J B 8,7 .10 -14 J C 8,2 .10 -16 J D 8,7 .10 -16 J 4Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI TH I HC NM...
 • 5
 • 467
 • 2

Hướng dẫn giải đề số 1 thi thử hoá đại học năm 2009 ppt

Hướng dẫn giải đề số 1 thi thử hoá đại học năm 2009 ppt
... nAl pư = 0 ,1 mol (1) ⇒ n = 0 ,1 = 0 ,15 mol Ag SO 4 (1) ⇒ n Ag SO 4(2) (1) (2) = 0 ,17 5 − 0 ,15 = 0, 025 ⇒ x= 0 ,17 5.2 .10 8+0,025.56=39,2g ⇒ Đáp số: A Câu 33: Ta nhẫm 0,59 M = = 59 hh a 0, 01 ⇒ Đáp án: ... đường chéo giải sau: 9, nK O = = 0,1mol 94 K 2O + H 2O ⎯⎯ KOH (1) → Theo (1) đề ta có : C % dd = 200 × 5, 10 0 10 0 = 10 , 200 + 9, (0 ,1 × 56) + ⇒ Đáp án: C Tài liệu Trung tâm luyện thi đại học CLC ... C H = =1 ⇒ n C H 10 ⇒ Đáp án : B Câu 13 : Số oxi hoá cao = số thứ tự nhóm +3 B sai H3 X O3 ⇒ Đáp án : B Câu 14 : ⇒ Đáp án : D Câu 15 : Dễ dàng nhẩm hh CH4 ; 0,05 mol C2H4 ; 0,025 mol ⇒ n = 1. 0,05...
 • 4
 • 170
 • 0

đề số 1 thi thử đại học môn hóa

đề số 1 thi thử đại học môn hóa
... có số đơn vị điện tích hạt nhân A B 18 C D 10 30 Nguyên tử nguyên tố hóa học có cấu hình electron sau: 1s22s22p63s23p64s1 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA A Na B Ca C K D Ba 31 Nguyen tố X có tổng số ... tố có số proton khác số nơtron C Thù hình đơn chất nguyên tố có công thức cấu tạo khác D Thù hình nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân, khác số khối THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA 21 Cho 12 gam ... dần 10 Cho 3,87 gam Mg Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M H 2SO4 0,5M thu dung dịch B 4,368 lít H2 đktc Phần trăm khối lượng Mg Al hỗn hợp A 72,09% 27, 91% B 62,79% 37, 21% THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA...
 • 11
 • 291
 • 1

ĐỀ số 1 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN SINH HỌC có đáp án

ĐỀ số 1 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN SINH HỌC có đáp án
... Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 2/7 - Mã đề thi 16 9 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Câu 13 : Cho (P) nguyên, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 gồm: 56,25% nguyên, hoa đỏ; 18 ,75% nguyên, hoa hồng; 18 ,75% ... Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 3/7 - Mã đề thi 16 9 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Câu 22: Trong đặc điểm sau, đặc điểm quần thể sinh vật? (1) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật ... đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : 1? AB ab AB ab A x , tần số hoán vị gen 40% C x , tần số hoán vị gen 20% ab ab ab ab Ab ab Ab ab B x , tần số hoán vị gen 25% D x , tần số hoán vị gen 12 ,5%...
 • 7
 • 414
 • 0

Đề thi thử số 1, thi thử đại học năm 2010 môn tiếng anh pps

Đề thi thử số 1, thi thử đại học năm 2010 môn tiếng anh pps
... d the most we got confused 75 This soup is very hot, but I always think the …………… better a hotter the b hottest c hotter d hot the Phần 3: TÌm lỗi câu sau 76 I think that when you meet the person ... school, he was very good - running a to b for c in d at 33 We’ve been thinking - moving house a in b of c to d on 34 On his third try, he succeeded passing his driving test a in b on c ... year building this boat.” a spend b spent c spending d have spent How …………since we …………school? a are you/ left b have you been/ have left c were you/ left d have you been/ left 10 I think John …………...
 • 29
 • 168
 • 0

Đề số 1 Thi ĐH

Đề số 1 Thi ĐH
... thức toán học liên quan V V1 với a b : V = 11 ,2 a V1 = 22,4.(a - b B V = 22,4.(b - a) V1 = 11 ,2 b V = 22,4.(a - b) V1 = 11 ,2.( a - b) D Đáp án khác Chỉ phát biểu sai số phát biểu sau : Glucozơ, ... = V1/ V2 = 11 / B V1/ V2 = / 11 C V1/ V2 =7 / D V1/ V2 = / Cho từ từ dd A chứa a mol HCl vào dd B chứa b mol Na2CO3 (a < 2b) thu đợc dd C V lit khí Nếu cho dd B vào dd A thu đợc dung dịch D V1 ... thích hợp nhiệt độ t1 áp suất ban đầu bình p1 Giữ nguyên nhiệt độ t1 thời gian hệ thống đạt cân áp suất bình p2 Giữa p1 p2 có mối quan hệ sau ? A p1 > p2 B p1 = 2p2 C p1 = p2 D p1 < p2 Câu 50 : Không...
 • 4
 • 185
 • 0

Đề số 01_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Đề số 01_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)
... 6,625 .10- 34Js c = 3 .108 m/s A A = 3,3975 .10- 19J B A = 2,385 .10- 18J C A = 5,9625 .10- 19J D A = 1,9875 .101 9 J Câu 38: ð t vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh hi u ñi n th u = 100 2cos100πt ... electron c a kim lo i làm catot A = 2eV Tìm giá tr hi u ñi n th ñ t vào hai ñ u anot catot ñ tri t tiêu dòng quang ñi n Cho h = 6,625 .10- 34Js c = 3 .108 m/s 1eV = 1,6 .10- 19J B UAK ≤ - 1,4V C UAK ≤ - ... lư ng t a t ph n ng bao nhiêu? Cho NA = 6,023 .102 3 mol-1 A 13,02 .102 3MeV B 8,68 .102 3MeV C 26,04 .102 3MeV D 34,72 .102 3MeV Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng d ng có hai b ng sóng, ñ u A n i v i...
 • 6
 • 172
 • 0

Đề số 02_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Đề số 02_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)
... ÁN ð THI TH 10 C B C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B C D A B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ð IH CS A B D D C D C B A D ... qua t i A 8A B 1 0A C 2 0A D 5A Câu 39: H t nhân 226 Ra ban ñ u ñang ñ ng yên phóng h t α có ñ ng 4,80MeV Coi kh i lư ng m i 88 h t nhân x p x v i s kh i c a Năng lư ng toàn ph n t a s phân rã A ... quay c a ròng r c M ñi ñư c quãng ñư ng 2m A 36,17rad/s B 81,24rad/s C 51,15rad/s D 72,36rad/s Câu 48: M t nh dài 1m quay ñ u m t ph ng ngang xung quanh tr c th ng ñ ng ñi qua trung ñi m c a Hai...
 • 6
 • 189
 • 0

Tài liệu Đề số 03_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) pdf

Tài liệu Đề số 03_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) pdf
... v0 max l t c ủ ban ủ u c c ủ i c a cỏc quang ờlectron Bi t e = 1,6 .10- 19C Dũng quang ủi n qua t bo quang ủi n b tri t tiờu tr ng h p no sau ủõy? UAK > mv max mv max mv max UAK = AUAK = B UAK > ... thức:u = 100 sin (100 t i= 10 sin (100 t ) V; ) A A Hai phần tử l R, C C Hai phần tử l R, L Câu 16 : A B C D Câu 17 : A B C D Câu 18 : A Câu 19 : B Hai phần tử l L, C D Tổng trở mạch l 10 Tại ... th ng c UAK c n ủ t vo gi a an t v cat t ủ dũng quang ủi n tri t tiờu: UAK -2,35 A UAK -1,88 V B UAK -1,16 V C UAK -2,04 V D V Câu 24 : So với hiệu điện dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch...
 • 7
 • 196
 • 0

Tài liệu Đề số 04_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) docx

Tài liệu Đề số 04_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) docx
... phân rã thành hai tia gamma π0 → γ + γ Bư c sóng c a tia gamma phát phân rã c a piôn là: A 9,2 .10 15(m) B 9200(nm) C 4,6 .10 12(m) D 1,8 .10 14(m) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t ... ñi n i qua m ch có bi u th c sau ñây? R L C π  B A A A i = cos 100 πt +  (A) M N 6  π  B i = cos 100 πt +  (A) 3  π  C i = cos 100 πt −  (A) 3  π  D i = 2s cos 100 πt −  (A) 6  ... tr nh nh t bao nhiêu? A 12 .10 10( m) B 0,12 .10 10( m) C 1,2 .10 10( m) D 120 .10 10( m) Câu 30: Hi n tư ng m t v ch quang ph phát x sáng tr thành v ch t i quang ph h p th ñư c g i là: A s tán s c ánh...
 • 8
 • 203
 • 0

Tài liệu Đề số 05_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) docx

Tài liệu Đề số 05_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) docx
... t 4A, 6A, 2A N u m c n i ti p ph n t vào ñi n áp cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua m ch A 4A B 1 2A C 2, 4A D 6A Câu 30: Trong tia: γ; X; Catôt; ánh sáng ñ , tia không b n ch t v i tia l i? A ... dòng ñi n qua ñi n tr π π A tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n B s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch π π D tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n C s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño ... 6,25 .10- 4s C T = 6,25 .10- 3s D T = 625 .10- 3s A T = 6,25 .10- 5s Câu 13: Mômen quán tính c a v t r n ñ i v i tr c quay xác ñ nh A b ng t ng mômen quán tính c a ph n khác c a v t ñ i v i tr c quay ñó...
 • 6
 • 215
 • 0

Tài liệu Đề số 06_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) doc

Tài liệu Đề số 06_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) doc
... ð THI TH ð IH CS B ð ng không ñ ng b ba pha rôto m t s khung dây d n kín C Máy dao ñi n ba pha rôto m t nam châm ñi n ta ph i t n công h c ñ làm quay D ð ng không ñ ng b ba pha ba cu n dây c a ... th i gian dài B M t Tr i m t tr ng thái n ñ nh C Sao bi n quang có ñ sáng thay ñ i D Sao bi n quang bao gi m t h ñôi Câu 58.Trong gi thi t sau ñây, gi thi t KHÔNG ñúng v h t quac (quark)? A M i ... sau ñây SAI ñ i v i chuy n ñ ng quay ñ u c a v t r n quanh m t tr c? A T c ñ góc m t hàm b c nh t ñ i v i th i gian B Gia t c góc c a v t b ng C Trong nh ng kho ng th i gian b ng nhau, v t quay...
 • 6
 • 174
 • 0

Tài liệu Đề số 07_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) ppt

Tài liệu Đề số 07_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý) ppt
... xung quanh tr c ñi qua tâm c a chúng, ñ ng quay c a A b ng m t n a ñ ng quay c a B, t c ñ góc c a A g p ba l n t c ñ góc c a B Momen quán tính ñ i v i tr c I quay qua tâm c a A B l n lư t IA IB ... hình tam giác B Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác , ba cu n dây c a ñ ng theo hình C Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác , ba cu n dây c a ñ ng theo tam giác D Ba cu n dây c a máy ... chi u ba pha m t máy phát ba pha t o , su t ñi n ñ ng hiên d ng m i pha 127 V ð ñ ng ho t ñ ng bình thư ng ta ph i m c theo cách sau ñây ? A Ba cu n dây c a máy phát hình sao, ba cu n dây c a ñ...
 • 8
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dai hoc mon anh de so 1giai chi tiet de thi thu dai hoc mon vat ly de so 1đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 1 phần 2đề thi thử đại học tiếng anh đề số 1đề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 1 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề thi thử tốt nghiệp môn văn năm 2015 đề số 1trận đề thi thử tốt nghiệp môn văn năm 2015 đề số 1đề thi thử tốt nghiệp thpt môn văn năm 2015 đề số 1đáp án đề thi thử tốt nghiệp thpt môn văn năm 2015 đề số 1thi đề số 1 mỹ thuật 9đề thi chuyên toán tin dh khtn năm 2011 đề số 1de thi thu mon toan thay dang viet hungđề thi sức bền vật liệu 1 đề số 1dap an de thi ket thuc ke toan doanh nghiep 2 de so 1đề thi thử hóa của thầy vũ khắc ngọcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả