Level 12 passage 4

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4
... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 24: Nhận xét rút từ lịch sử phát triển sinh vật khơng đúng: A.Lịch sử ... thái, sinh lí thể C.Sự phân hố chun hố quan D.Sự phát triển lao dộng tiếng nói Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Câu 34: Cấu trúc di truyền quần thể khởi đầu sau : 0,25AA : 0,1Aa : 0,65aa Nếu quần thể tự phối qua hệ tỷ lệ kiểu hình quần thể ? ( Biết A : Lơng ngắn , a: lơng dài ) A.51% lơng ngắn : 49 % lơng...
 • 3
 • 216
 • 0

De Trac Nghiem 12 - de 4

De Trac Nghiem 12 - de 4
... có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn [ -4 ,0] A a ( 1] [3,+ ) B , a [ 3,7] \ { 4} C a [ 1,3] \ { 2} D a [ 0,1] [ 3,7] Môn Toán 12 - PT bất PT (Đề số 4) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục ... làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 phiếu soi - đáp án (Dành cho ... 11 12 13 14 15 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán 12 - PT bất PT Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ...
 • 5
 • 228
 • 2

giáo án 12 bài 4 mong được góp ý

giáo án 12 bài 4 mong được góp ý
... ªỈ†è¯ơ]žªđ¸†ò›Tỉ=9 4 Rb1G˜âÌf¸•ỈỈ˜2aSë³m/à ý ưỉ]ãỉWÀ³“+« 4 M•émmHÃoPạªi¤¹¡ỉª©;à+ c/Š¦ äéàJ†7-„D~v•©¹V•Ã KY·ýZýƯÐ...
 • 30
 • 242
 • 0

Lesson plan 12-Unit 4-listening

Lesson plan 12-Unit 4-listening
... feedback .5 Consolidation Confirms the content of the lesson Homework: (2ms) Asks Ss to learn by heart all new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Writing - Self – evaluation...
 • 4
 • 571
 • 2

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking

Lesson plan 12-Unit 4-Speaking
... curriculumn, core , tuition fees, state school, primary education, secondary education…) - T leads to the lesson : You will practise speaking about the school education system in Vietnam Pre –speaking - ... to act out their dialoues Gives feedback and comments Consolidation Confirms the content of the lesson There are three levels of education in Vietnam – preschool, primary education and secondary ... upper secondary school Homework: (2ms) Asks Ss learn by heart new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Listening Self – evaluation : ………………………………………………………………………… ...
 • 4
 • 624
 • 1

Lesson plan 12-Unit 4-Writing

Lesson plan 12-Unit 4-Writing
... 15ms (1- 2- Primary: years/ Lower secondary- years/ upper secondary - years ) - Lead Ss to the new lesson: “write a paragraph on the formal school education system in Vietnam” T introduces the topic: ... read the paragraph again - Give remarks on the writing Consolidation Confirms the content of the lesson The formal school system in Vietnam consists of two levels of education, primary and secondary ... long summer holiday 7ms Homework: (2ms) Asks Ss to revise their writing Preparation for the next lesson (1m) - Prepare for section : Language focus - Self – evaluation :……………………………………………………………………...
 • 3
 • 4,573
 • 13

Lesson plan 12-Unit 4-language focus

Lesson plan 12-Unit 4-language focus
... 5ms 5ms 7ms -How we pronounce these words? - Read again these words and lead to the lesson Activity1 : Asks Ss to look at the chart and elicits the pronunciation of the stress in three ... used is stored are done must be told 10.can be done Consolidation Confirms the content of the lesson - 3ms Copy down Exercise Was built sold has been made bought are used used is stored are ... 10.can be Homework: (2ms) Asks Ss to learn the grammatical points by heart Preparation for the next lesson () - Prepare for section : reading the text at home - Self – evaluation : ...
 • 4
 • 5,286
 • 17

kt 15 phut trac nghiem 12 lan 4 (de II) dap an

kt 15 phut trac nghiem 12 lan 4 (de II) dap an
... dúng đánh dấu vào ô thích hợp phía 13 10 14 11 15 12 16 Họ tên: …………………… Lớp 12 A… Mã đề: NV802:1B; 2B; 3D; 4C; 5A; 6C; 7C; 8B; 9A; 10D; 11C; 12A; 13D; 14D;15D ... D Cả A, B C Câu 14- Hình tượng người lái đò sông Đà mang vẻ đẹp nào? A Người lao động bình dị mà dũng cảm B Người nghệ sĩ tài hoa C Người sinh sống nghề đưa đò D Cả A B Câu 15- Vì nói hình tượng ... hình ảnh nào? A Cái giếng bê tông thả xuống sông B Cái giếng mà thành giếng xây toàn nước sông xanh ve thủy tinh khối đúc dày C Một cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên gậy đánh phèn D Cả A, B...
 • 3
 • 390
 • 0

Unit 12 - leson 4

Unit 12 - leson 4
... Thursday, March 27th, 2008 Unit 12: Let’s eat • Lesson 5: B ( Period 77 ) I Brainstorming water Food Drink beef Fruit banana ... My friend is Han For her lunch, she ate beef and apples She drank water VIII Homework  Write-it-up: Write what Lan, Nga, Ba, Hoa and your friends ate and drank for their lunch ...
 • 25
 • 251
 • 0

Unit 12. Leson 4: Sports and pastimes

Unit 12. Leson 4: Sports and pastimes
... their free time? Thuy Minh and Nam Hung Lan and Dung b) a) d) e) c) f) Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 III Dialogue: Listen to the dialogue: Mai Lien Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 III ... 76: Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 I Vocabulary: - How often: bao lÇn, cã th­êng xuyªn kh«ng - once (adv): lÇn - twice (adv): lÇn - three times (adv): lÇn - a week: tuÇn Unit 12: Lesson 4: ... Find someone who… Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 Summary - How often + do/ does + S + V ? - S + V/ Ves/s + once/ twice a week three times a week Uses: Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129...
 • 15
 • 174
 • 1

Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129

Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129
... someone who… Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 Summary - How often + do/ does + S + V ? - S + V/ Ves/s + once/ twice a week three times a week Uses: Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 Homework: ... Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 I Vocabulary: - How often: bao lÇn, cã th­êng xuyªn kh«ng - once (adv): lÇn - twice (adv): lÇn - three times (adv): lÇn - a week: tuÇn Unit 12: Lesson 4: B4-5/ ... Unit 12: Lesson 4: B4-5/ p.128- 129 IV Practice: 1) Substitution drill: one -> once a week two twice a week three three times a week four times a week four five five times a week Unit 12: Lesson...
 • 15
 • 267
 • 0

Ga Văn 12 (t.4-7)

Ga Văn 12 (t.4-7)
... tác HCM? H: Đặc điểm thể loại văn thơ HCM? III Giảng mới: Thời gian: 34 phút - Đồ dùng phơng tiện dạy học: + Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập + Thiết kế giảng Ngữ văn 12, tập + Tài liệu tham khảo ... mối quan hệ chúng văn học đạt hiệu cao - Xuất phát từ quan điểm mà tác phẩm Ngời có t tởng sâu sắc hình thức nghệ thuật sinh động Di sản văn học a Văn luận - Với mục đích trị, văn luận ngời viết ... sắc, tầm hiểu biết sâu rộng văn hóa, thực tiễn sống Chính văn luận Ngời trở thành văn lận mẫu mực - Những tác phẩm tiêu biểu: Bản án, Tuyên - Tóm tắt ngắn gọn di sản văn học Hồ Chí Minh đồng thời...
 • 20
 • 309
 • 0

Giáo án Anh 12 Unit 4, 5 (chuẩn)

Giáo án Anh 12 Unit 4, 5 (chuẩn)
... Prepare Unit 5: Higher education Nguyen Trai Upper secondary 12 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Unit 5: HIGHER EDUCATION The 24 period Date: Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Reading Time: 45 minutes ... Unit 5) part of Unit 5) Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 26th period Date : Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Writing Time: 45 ... at home Unit in workbook and prepare Part B : Speaking at home The 25th period Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 15 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Date : Grade 12 Theme:...
 • 25
 • 1,267
 • 1

Bài giảng Hóa 12 - Bài 4 (GV soạn thêm phần làm việc với HS)

Bài giảng Hóa 12 - Bài 4 (GV soạn thêm phần làm việc với HS)
... +H OH -HOH; OH -, t o o +H xt, t o -4 H ,t AXIT CACBOXYLIC +2 H o ,t -2 H + H O; ANKIN o ANKEN o ,t o - + ,H ;H ANKAN H ;O ] [O 2+ H 2; Pd, PbCO3 i, t ;N +H o t, t ;x o -H -H2; xt, t O -H ANCOL ... AXIT CACBOXYLIC AREN X 2; -HOH; OH -, t o +H X - OH ; OH +H xt, t o -4 H ,t o o -H2; xt, t ANKAN T rim e ho ù a, x o -2 H ,t o ANKIN +2 H o ] [O + + ANKEN o ,t H O; -H ANCOL H 2; Pd, PbCO3 ,H ... Pd, PbCO3 ,H + H t i, t ;N +H o t, t ;x -H O; +H o 2+ +H i, ;N g H H; O H o ,t uO C ESTE DẪN XUẤT HALOGEN • • Củng cố : Bài tập : − Trang 22 & 24 − SGK12NC CuO, t o SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN...
 • 4
 • 438
 • 4

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 12 (đề 4)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 12 (đề 4)
... trí khác với từ lại: A represent B adventure C experience D discover Câu 17: Chọn nhóm từ mệnh đề (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu: The harder you try, ……… you will get A the results are ... frightened everyone in the room A so loud B too loud C very loud D loud enough Câu 24: Chọn nhóm từ mệnh đề (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu: I met him while ……………… A I walked down the street B I ... before you hand it in A be going over B go over C have gone over D go on Câu 30: Chọn nhóm từ mệnh đề (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu: They would be rather offended if I ……… A wasn’t gone to...
 • 3
 • 169
 • 0

Xem thêm