Level 12 passage 2

giao an hoa 12 hk 2 nam hoc 08-09

giao an hoa 12 hk 2 nam hoc 08-09
... Ba(OH )2 dư ↓ trắng CO2 + Ba(OH )2 BaCO3 + H2O Nước brơm Mất màu nước brom SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr KI + hồ tinh bột Chuyển màu xanh tím Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 Cu2+, Pb2+ ↓ đen H2S + Cu2+ → ... màu xanh chuyển sang xanh lục Ni2+ + 2OH– → Ni(OH )2 ↓ Xanh xanh lục Ni(OH )2 khơng tan NaOH dư tan NH3 tạo ion phức màu xanh Ni(OH )2 + 6NH3 → [Ni(NH3)6 ]2+ + 2OH– xanh 2+ 3+ 2+ 2+ • Các ion Fe , ... 3p6 4s2 3d9 2 6 10 c 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 Câu 22 / Nước svayde có cơng thức hố học là: a Cu(NH3)4 b [Cu(NH3 )2] (OH) c [Cu(NH3)4 ] (OH )2 d Cu(NH3 )2 2H2O Câu 23 / Cho kim...
 • 51
 • 486
 • 4

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2
... đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: A Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T D Thay cặp G-X cặp A-T Câu 23 : Thể đột biến cá thể: A Mang đột biến B Mang mầm đột ... Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 22 : Một gen tổng hợp phân tử prơtêin có 498 axit amin, gen có tỷ lệ A/G = 2/ 3 Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G ... bệnh mù màu xác suất để xuất đứa trẻ bị mù màu hệ là: A 3 , 125 % B 6 ,25 % C 12, 5% D 25 % Câu 32: Việc tạo chủng Penicilium có hoạt tính gấp 20 0 lần dạng ban đầu kết phương pháp A sử dụng nhiều tác...
 • 3
 • 242
 • 0

Giáo án Toán 12 PB 2

Giáo án Toán 12 PB 2
... -2 -1 -2 -4 Hình 2: y x -1 -2 Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học xã hội 25 chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Hình 3: y x -3 -2 -1 -1 -2 Hình 4: y x -3 -2 -1 -2 Giáo án Giải tích 12 ... y = 12x2 - 12x3 = 12x2(1 - x) Lập bảng tìm đợc max y = y(1) = R Hoạt động 2: (Kiểm tra cũ) Chữa tập trang 23 : Tìm GTLN, GTNN hàm số a) y = f(x) = x3 - 3x2 - 9x + 35 [- 4; 4] [0; 5] Giáo án Giải ... đạo hàm để khảo sát hàm số y 0.875 0.75 0. 625 0.5 f (x) = x 0.375 y=x 0 .25 0 . 125 -0 . 125 g(x) = x 0 . 125 0 .25 0.375 0.5 0. 625 0.75 x 0.875 -0 . 125 Hoạt động 2: Tổ chức cho học sinh đọc trình bày phần...
 • 90
 • 349
 • 1

De Trac Nghiem 12 - de 2

De Trac Nghiem 12 - de 2
... có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn [-4 ,0] A a [ 1,3] \ { 2} B a [ 3,7] \ { 4} C a ( 1] [3,+ )D , a [ 0,1] [3,7] Môn Toán 12 - PT bất PT (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục ... 14 : 2 , ) 3 2 ) ( ,1) 3 D (0, A (0,0) ( , ) , ) ( ) Cho hàm số: y= x2 + 2x + x +1 Lập phơng trình parabol (P) qua điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số tiếp xúc với đờng thẳng (d): 6x-y-1 = ... 10 11 12 13 14 15 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán 12 - PT bất PT Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ...
 • 5
 • 243
 • 2

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2
... The 22 Southeast Asia Games were _ in Vietnam in 20 03 A built B met C taken D held 51 If I _ cross a desert, I’d probably find a camel and a guide A am to B have to C would D had to 52 ... which 24 He thought of his childhood he worked in the country A when B where C why D which 25 Mary is one of the girls who often late for school A is B are C comes D get 26 I ... class A since B so that C as if D unless 22 A football fan is has a strong interest in football A a thing that B something that C a person that D what 23 Antarctic we know very little...
 • 10
 • 927
 • 64

de ktra 12 (de 2)

de ktra 12 (de 2)
... D interviewed 26 ………… that she had enough training Linh entered the piano competition with confidence A Believe B Believing C Believed D To be believe 27 Rosa asked Juliet, “ Have you been studying ... telling D I telling IV Choose A, B, C or D which needs correcting: 29 I will not any important decision without asking my parents for advice A B C D 30 When are you going to finish the call? ... hard to me to find anything that suits me A B C D 32 My father is a good family man, completely devoted for his wife and kids A B C D 33 Nothing can be compare with the love and care your parents...
 • 3
 • 435
 • 0

Kiem Tra 45'' lop 12 lan 2

Kiem Tra 45'' lop 12 lan 2
... show up 22 , Do you happen to know the season……his failure in the final exam? A, of B, because C, why D, for 23 , The book is ………….into six sections A, made B, written C, consist D, divided 24 , Don’t ... having written D, to have written 20 , I was so deeply………… in a detective story that I didn’t hear anything around the room A, busy B, interested C, engaged D, absorbed 21 , Do you think that John might ... bite D, touched/ would bite 25 , In those days, if you…………a job, you……………… lucky A, had/ were B, had had/ were B, didn’t have/ would be B, had had/ would have been 26 , In Vietnam, Pre-school is...
 • 3
 • 551
 • 3

KT 45'' TA lop 12 lan 2 ma de 2

KT 45'' TA lop 12 lan 2 ma de 2
... and circle the letter(1p): 25 , A, methodical 26 , A, philosophy 27 , A, compulsory 28 , A, chemistry B, disruptive B, mathematics B, curriculm B, primary C, thoroughly C, archeology C, september ... sections A, made B, written C, consist D, divided 20 , In those days, if you…………a job, you……………… lucky A, had/ were B, had had/ were B, didn’t have/ would be B, had had/ would have been 21 , Don’t ... touched/ would bite 22 , In Vietnam, Pre-school is ……………………education A, compulsory B, children C, optional D, university 23 , People such as teachers, government officials and bank managers earn………...
 • 2
 • 416
 • 1

SGK Ngữ văn 12 tập 2

SGK Ngữ văn 12 tập 2
... thởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật năm 1996 Những tác phẩm : Dế Mèn phiêu lu kí (đồng thoại, 1941), O chuột (tập truyện loài vật, 19 42) , Quê ngời (tiểu thuyết, 19 42) , Nhà nghèo (tập truyện ngắn, ... tham gia Hội Văn hoá cứu quốc từ liên tục hoạt động văn nghệ phục vụ kháng chiến (viết văn, làm báo, diễn kịch, đóng phim, ) Kim Lân đợc tặng Giải thởng Nhà nớc văn học nghệ thuật năm 20 01 Kim Lân ... tha thiết với quê hơng cách mạng 22 Kim Lân xuất hai tập truyện ngắn : Nên vợ nên chồng (1955) Con chó xấu xí (19 62) Vợ nhặt truyện ngắn xuất sắc Kim Lân, rút từ tập Con chó xấu xí Tác phẩm nguyên...
 • 228
 • 10,444
 • 238

SGV Ngữ văn 12 tập 2

SGV Ngữ văn 12 tập 2
... viết văn, NXB Văn học, Hà Nội, 1970 - Tô Hoài - Về tác gia tác phẩm (Phong Lê giới thiệu, Vân Thanh tuyển chọn), NXB Giáo dục, 20 02 - Nguyễn Văn Long, "Vợ chồng A Phủ" Tô Hoài, in Giảng văn Văn ... vào giới nghệ thuật nhà văn, NXB Giáo dục, 20 02 Bài Viết số (Nghị luận văn học) (2 tiết) I Mục tiêu học Giúp HS : Nắm vững cách thức làm nghị luận văn học (về tác phẩm văn xuôi) Biết vận dụng ... Phủ Tô Hoài, Nguyễn Văn Long, in Giảng văn văn học Việt Nam đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 20 02 Nhà văn nói tác phẩm, Hà Minh Đức biên soạn tuyển chọn, NXB Giáo dục, 20 05 Sức sống ngòi bút...
 • 120
 • 1,014
 • 11

Lesson plan 12-Unit 2-Reading

Lesson plan 12-Unit 2-Reading
... factors is the most important for a happy life ? Why ? Pre- Reading _ T introduces the topic of the lesson - T Introduces some new words + bride (n) + Groom (n) + precede (v) + confide (v) + partnership ... work + Members in the family share the household chores Consolidation Confirms the content of the lesson 5 The American wife, for example, trusts her husbands to “ the right thing” because “ he ... Homework: (2ms) - Read the passage again - Learn by heart all of the new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Speaking Self – evaluation : ………………………………………………………………………… ...
 • 4
 • 4,038
 • 23

Lesson plan 12 -Unit 2-speaking

Lesson plan 12 -Unit 2-speaking
... Consolidation Confirms the content of the lesson - TASK :2 Work in groups Homework: (2ms) Asks Ss learn by heart new words Preparation for the next lesson Prepare for section : Listening In Vietnam: ... confide in sb, sacrifice, obliged, values, obedient, mischievous, suggest, record…) - T leads to the lesson Pre –speaking - Introduces new words + generation(n) + point of view + nursing home + income...
 • 4
 • 6,182
 • 14

Lesson plan 12-Unit 2-Listening

Lesson plan 12-Unit 2-Listening
... the new lesson : Today you will listen to two people talking about a wedding ceremony in Vietnam Pre- listening - T introduces some new words: + altar(n) (picture) + banquet (n) ( explanation) ... to work in groups and describe the wedding ceremony .5 Consolidation Confirms the content of the lesson 8ms Task 2- Answer the questions Work in pairs Copy down Work in groups 1To go to the bride’s ... the question :What families often To prepare for a wedding ceremony ? Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Writing - Self – evaluation : ………………………………………………………………… ...
 • 3
 • 1,094
 • 3

Lesson plan 12-Unit 2-Writing

Lesson plan 12-Unit 2-Writing
... to write their writing on the board Corrects mistakes Consolidation Confirms the content of the lesson Homework: (2ms) individual copy down + rim(n) (picture) : + rib (n) (picture) + strap(n) ... women look pretty and more attractive Asks Ss to revise their writing Preparation for the next lesson (1m) - Prepare for section : Language focus - Self – evaluation :……………………………………………………………………...
 • 3
 • 5,310
 • 12

Xem thêm