ing ed adjectives worksheet

-ed/-ing as adjectives

-ed/-ing as adjectives
... that these adjectives usually describe things rather than people directly, although they also describe the effect that something has on your ideas and feelings: • • • • • The meeting was very satisfying ... bought some candles in case there are more electricity cuts In case I forget, remind me to check the tyre pressure before we load up the car • In case or if? When we use in case we are mostly describing ... petrol.) Take the mobile phone with you in case the car breaks down If the car breaks down, give me a ring • in case of Note that in case of is a prepositional phrase used with a nounwhich is similar...
 • 5
 • 249
 • 12

3003 grammar meets conversation ing vs ed adjectives 5 asking about experiences and opinions

3003 grammar meets conversation ing vs ed adjectives 5 asking about experiences and opinions
... think learning English is ………………………? What’s the most ……………………… thing that ever happened to you? a bored b boring a surprised b surprising a tired b tiring a embarrassed b embarrassing When was ... ever been ………………………? Talk about it Manuals can be ………………………, don’t you think? a excited b exciting a bored b boring a disappointed b disappointing a confused b confusing Who’s the most …………………… ... decision? What was it? a tired b tiring a depressed b depressing a disgusted b disgusting a puzzled b puzzling Answer Key b a a b b a b b a 10 b 11 a 12 b 13 b 14 b 15 a 16 a 17 a 18 b 19 b 20...
 • 3
 • 182
 • 1

cách thêm "ing"-"ed"-"s/es" cho Verb .

cách thêm
.. . toyed (đùa giỡn ) key → keyed (khóa lại ) III- Cách thêm “e/es” cho động từ (Lưu ý số nhiều danh từ áp dụng ): Động từ tận : o, ch, s (ss), x, sh,zz → ta thêm es” : (có thể nhớ sau : ông cháu sửa .. . lại ta thêm “s” : Ex: swim→swims type →types want → wants Trên có qua nhiều năm công tác, hy vọng giúp chút cho Quý Thầy /Cô Mong nhận góp ý chân thành Về cách phát âm, vui lòng xem phần “ cách .. . happen→ happened open →opened Động từ tận “e”, ta thêm “d”: Ex :like → liked hate → hated combine→ combined smile → smiled Động từ tận “w, x” ta thêm “d”: Ex : f ix→ f ixed mix → mixed swallow...
 • 2
 • 1,600
 • 42

tinh tu hai mat ING & ED

tinh tu hai mat  ING & ED
... FRIGHTENING /ED ANNOYING /ED EXHAUSTING /ED DEPRESSING /ED TERRIFYING/TERRIFIED HORRIFYING/HORRIFIED IRRITATING /ED AMUSING /ED ASTONISHING /ED ENCOURAGING /ED THRILLING /ED FASCINATING /ED ………… CÁCH ... dùng mặt "ING" dùng mặt "ED" ? - Nếu phía sau có danh từ dùng mặt "ING" Ví dụ: This is a boring film.(phía sau có danh từ:film) - Nếu phía sau danh từ nhìn phía trước : gặp người dùng "ED" gặp vật ... không thêm ing/ ed chúng ñộng từ ) Khi không thêm ed tính từ hai mặt trở thành ñộng từ mang nghĩa "làm cho thấy " The boy worries me → thằng bé làm cho thấy lo lắng The film interested me → phim...
 • 3
 • 481
 • 1

cach them ing ed es

cach them ing ed es
... ằng s, sh, ch, x, z t ạo thành s ốnhi ều b ằng cách thêm es Ex: dish ( dishes, church ( churches, box ( boxes, bus ( buses, quiz ( quizes, etc Riêng đối v ới danh t ừcó t ận b ằng –y ta chia làm ... ph ụâm + o t ạo thành hình th ức s ốnhi ều b ằng cách thêm es Eg: tomato ( tomatoes, potato ( potatoes, hero ( heroes, echo ( echoes - Các danh t ừt ận b ằng m ột nguyên âm + o, t ừvay m ượ ... wife, wolf t ạo thành s ốnhi ều b ằng cách b ỏđi –f ho ặc –fe r ồi thêm vào –ves Ex: knife ( knives, wolf ( wolves, etc - Các danh t ừt ận b ằng –f ho ặc –fe l ại ta thêm –s vào cu ối danh t...
 • 2
 • 201
 • 0

Xem thêm