conditionals if clause type 3 worksheet

review if clause type 1,2

review if clause type 1,2
... FORM OF IF CLAUSE (TYPE & 2)” IF CLAUSE MAIN CLAUSE TYPE IF S + V (S, ES) + O S + WILL/ CAN/ MAY + V +O TYPE IF S + V2, ED + O S + WOULD/ COULD/ MIGHT + V +O EX: If he isn’t busy, he ... be If I _ a flower, I _a sunflower a were / would be b am / will be c were / will be If I _ a cloud, I _a warm cloud a am / will be b were / would be c were / will be What _ if ... his bicycle c would repair his bicycle If she had enough time, she _ a would feed the dog b will feed the dog c feed the dog Choose the correct answer: If I _ a bird, I _a white pigeon...
 • 6
 • 128
 • 0

if clause- soan ky

if clause- soan ky
... clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if đặt ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 675
 • 23

if clause

if clause
... main clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 306
 • 11

IF CLAUSE

IF CLAUSE
... vào ngày mai Câu điều kiện thứ - If if not: Trong câu điều kiện, bạn không luôn sử dụng 'if' 'if not' Bạn sử dụng 'provided that' 'so long as' thay cho 'if' If you put down the gun, I won’t call ... I won’t call the police = (Provided that trang trọng if ) Nếu anh bỏ súng xụống, không gọi cảnh sát Bạn sử dụng 'unless' thay cho 'if not' If you don't put the gun down, I'll call the police = ... ràng I'm not feeling very well If it rains tomorrow, I’ll stay at home Tôi cảm thấy không khỏe Nếu trời mưa vào ngày mai, nhà I'm feeling fine and I've got a car If it rains tomorrow, I might...
 • 2
 • 297
 • 6

IF CLAUSE CUC HOT

IF CLAUSE CUC HOT
... D had done – would not be 24 If only I _ him now A see B saw C have seen D seen ’ 25 If I _, I ll let you know A am staying B will stay C stay D would stay 26 If only I _ you wanted to invest ... to take the bus.” “ _, we would have picked you up.” A Had we known B If we have known C We had known D If we did know 31 If I _ as young as you are, I _ in a boat round the world A were- would ... trouble over the years A Had I known B Did I know C If I know D If I would know 47 Do you think there would be less conflict in the world if all people _ the same language? A spoke B speak C...
 • 4
 • 174
 • 0

ôn tập if clause

ôn tập if clause
... > CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF > > > Đễ chuyễn câu so, because, câu bình thường sang câu If, cần phải ý số lưu ý sau • Thực việc lùi ... viết tiếp sau, bỏ BECAUSE • • Thực theo công thức If (tùy theo dạng 1, mà viết) **Ex1: I don’t have any motorbike, so I have to walk to university If I had any motorbike, I would not have ... to walk to university **Ex2: He was beaten by the dog because he had teased the dog before If he had not teased the dog before, he would not have been beaten by the dog ...
 • 2
 • 381
 • 8

Luận văn phân lập,xác định tính đặc sinh vật học,độc lực và định type 3 loại vi khuẩn pasteurrella, streptococus và actinobacillus từ phôi lợn trong đàn sảy ra hội chứng rối loạn

Luận văn phân lập,xác định tính đặc sinh vật học,độc lực và định type 3 loại vi khuẩn pasteurrella, streptococus và actinobacillus từ phôi lợn trong đàn sảy ra hội chứng rối loạn
... t - ; type , type , type 10 , type 11 type 12 (Nielsen, 1988) [35 ] xác ñ nh Trong biotype 2, serotype 2, 4, 7, có chung nhóm quy t ñ nh kháng nguyên biotype G n ñây biotype có serotype 13, 14 ... p sinh s n 3. 2 .3 Xác ñ nh m t s ñ c tính sinh v t hoá h c c a ch ng vi khu n phân l p ñư c 3. 2.4 Xác ñ nh ñ c l c c a ch ng vi khu n phân l p ñư c 3. 2.5 Xác ñ nh serotyp c a ch ng vi khu n phân ... vi khu n phân l p ñư c 49 4.5 K t qu ki m tra ñ c l c c a vi khu n phân l p ñư c 53 4.5.1 K t qu ki m tra ñ c l c c a vi khu n P multocida phân l p ñư c 53 4.5.2 K t qu ki m tra ñ c l c c a vi...
 • 80
 • 309
 • 0

Gián án If clause exercise (st)

Gián án If clause exercise (st)
... Please not go out if it……………… a rain b rains c rained d raining 60 If you ……………me with this exercise, I will the same for you one day a helped b would help c help d will help 51 If you listen to ... you won’t pass the final exam a unless b if c if not d without 62 If the weather………….fine, we will go on a picnic a is b were c would be d will be 63 If he………………….harder, the results will be ... ………….that coat if I were you a wouldn’t buy b didn’t buy c don’t buy d won’t buy 70 If you didn’t this, you ……………punished a are b will be c would be d should be Exercise 3: Identify the one that...
 • 10
 • 319
 • 0

Alzheimer có thể coi như tiểu đường type 3 doc

Alzheimer có thể coi như tiểu đường type 3 doc
... học đặt tên khác cho tiểu đường type Giới khoa học lần đề cập tới bệnh Alzheimer dạng khác bệnh tiểu đường vào năm 2005 Nghiên cứu tiến hành 54 tử thi, 28 người tử vong Alzheimer Kết cho thấy, ... insulin bị tổn hại, số cao Như vậy, bệnh suy giảm trí nhớ nguy trở thành đại dịch Trong đó, bệnh nhân mắc tiểu đường type 2, thường độ tuổi trung niên, béo phì, nguy cao mắc bệnh Mặc dù ... giàu chất béo đường gây ảnh hưởng tiêu cực tới não Theo nghiên cứu Đại học Brown (Mỹ), chế độ ăn giàu chất béo đường làm nhiễu chế đáp ứng tế bào não với insulin Với bệnh tiểu đường type 2, chế...
 • 5
 • 153
 • 0

Xem thêm