Bài tập tổng hợp các dạng câu bị động

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10
... …….as I am” A-as height B -so tall C-as same height D-the same height 30-“I have got ten dollars” “I think I have ……money than you” A-least B-fewer C-less D-fewest 31-“This soup is hot!” –“The ….better.” ... like New York the best A-of B-from C-out D-with Đáp án tập trắc nghiệm câu so sánh 1-A 2-B 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 10- A 11-B 12-B 13-D 14-D 15-B 16-D 17-A 18-A 19-A 20-B 21-C 22-A 23-B 24-B ... “Yes,but Tim’s are……” A-worse B-worst C-badder D -so worse 23-“Which dress you think I should wear to the party?” “I like the blue one ……the others”...
 • 3
 • 3,140
 • 113

Bài tập tổng hợp các loại thuế (có đáp án)

Bài tập tổng hợp các loại thuế (có đáp án)
... thu nhập chịu thuế khác: tỷ đồng - thuế suất thuế xuất 2% - Thuế suất thuế GTGT 10% - Thuế suất thuế TNDN 28% - Thuế suất thuế TTDB hàng X 30%, rượu 420 65% - Thuế GTGT từ hoạt động mua khác khấu ... loại thuế mà cty phải nộp, hoàn (nếu có) năm BIẾT RẰNG:  cty hàng tồn kho đầu kỳ  thuế suất thuế xuất khẩu: 2%  thuế suất thuế TNDN: 28%  thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua 10%  Thuế ... 200 (tr) Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr) Biết rằng: Thuế suất thuế xuất 2% Thuế suất thuế GTGT 10% Thuế suất thuế TNDN 28% Tổng thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm 13.173 triệu đồng GIẢI 1) Bán...
 • 24
 • 16,084
 • 73

Sử dụng các phản ứng hữu cơ mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học

Sử dụng các phản ứng hữu cơ mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học
... gia lp 12 THPT 13 1.4 Thc trng ca vic bi dng HSG THPT 14 1.4.1 Thun li 14 1.4.2 Khú khn 15 TIU KT CHNG 17 CHNG S DNG CC PHN NG HU C MANG TấN NGI XY DNG H THNG BI TP TNG HP CC CHT TRONG BI ... phn Húa lý dựng bi dng HSG, chuyờn húa trng THPT, Lun Thc s ca tỏc gi Lờ Th M Trang nm 2009, H S phm TP H Chớ Minh - Xõy dng v s dng h thng bi tng hp hu c dựng bi dng HSG húa hc trng THPT, Lun ... cỏc thớ sinh cỏc tnh thnh u lm chung mt Mi thớ sinh ch tham d mt mụn thi 1.4 Thc trng ca vic bi dng HSG THPT [31] Theo kt qu iu tra ca tỏc gi Trn Thu Sng vic bi dng HSG húa hc trng THPT cú...
 • 195
 • 2,708
 • 42

Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh ppt

Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh ppt
... go)………………to bed You (come)……………this way ? IX Put the verbs in brackets into the correct form (Tổng hợp) My father (work)……………………in this factory for many years Linh (study)……………… medicine She (be)………………………a...
 • 3
 • 9,812
 • 566

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 6 ppsx

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 6 ppsx
... D.What about going for walk ? 3 6- I’m sorry It’s late I must go now - A You are welcome B Good bye See you soon C Not at all D Hello 37 What’s the matter with you ?- A I’m fine, thanks ... ? D All are correct 3 8- What a lovely hat you have! – Thanks …………… A that’s OK B I don’t care C I’m glad you like it D certainly 3 9- Ann: Do you think you’ll get the job ?- Mary: _ A I know ... Yes, please D Yes, you shall 50 - This bag is too heavy for me.” - _you a hand then.” A I’m giving B I’m going to give C I’d give D I’ll give 51 “ ?” - : I’m being served, thanks” A...
 • 7
 • 356
 • 3

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 5 pot

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 5 pot
... B was C have been D are being 24 Five miles _ not very far A is B are C were D have been 25 ten years too long? A Are B Is C Are being D Were 26 Neither his parents nor his teacher ... in the fridge good A is being B is C have been D are 31 None of the students _ the test yet A have finished B has finished C finished D is finishing 32 A pair of shoes under ... the hotel, the bread and butter _ for breakfast A is served B are served C serves D serve 35 _ were nice to me when I was in England A The Brown’s B Brown’s C The Browns D Browns B Identify...
 • 7
 • 714
 • 5

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 4 pptx

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 4 pptx
... because D although 43 The play was very boring they walked out A although B so that C since D so 44 I couldn't unlock it I had the wrong key A because B so that C since D so 45 He agreed to ... and C are correct 40 she's busy, she still helps you A Although B Because C Since D As 41 the traffic was bad, I arrived on time A Although B In spite of C Despite D Even 42 Take a map with ... D because 46 He got a new alarm clock he'd get up on time A although B so that C since D so 47 He hasn't written to us he left A as long as B since C by the time D as soon as 48 She'll only...
 • 13
 • 453
 • 1

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 3 ppt

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 3 ppt
... is it No one died in the accident, ? A did they B didn’t they C did he D didn’t he The air-hostess knows the time she has been here, ? A does she B isn’t it C doesn’t she D did she...
 • 3
 • 392
 • 4

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 2 pptx

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 2 pptx
... Have they tested all the machines? A Have all the machines be tested? B Have all the machines been testing? C Have all the machines been tested? D Have all the machines been being testing? Does ... the tin-opener is break A B C D 19 This class has canceled because too few students had registered A B C D before registration closed 20 This building will have finished by the end of 20 20 A B ... ask C will be asked D asked 22 Do you believe that such a problem can ? A solve B be solving C is solved D be solved 23 “ Can’t we something about the situation? - “ Something right now.” A...
 • 11
 • 334
 • 2

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 15 pot

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 15 pot
... arrived 12 will see - see - will have graduated 13 visited -was 14 has been lying- haven’t you read 15 is washing - has just repaired 16 have you been - spent 17 have never met - looks B C 10 A ... 143 A 144 D 145 D 146 B 147 A 148 B 149 D 150 C 151 A 152 C 153 B 154 A 155 A UNIT 5: SUBJECT-VERB AGREEMENT A C B D A B C C A 10 A 11 B 12 D 13 A 14 A 15 A 16 C 17 B 18 A 19 C 20 D 21 D 22 C 23 ... A 1) old - older – oldest 2) bad - worse – worst 3) difficult - more difficult - most difficult 4) large - larger – largest 5) good - better – best 6) big - bigger – biggest 7) easy - easier...
 • 31
 • 530
 • 1

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 14 docx

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 14 docx
... missed washed prepared 14 raised complained opened 10 mixed 15 laughed F2: /s/: /z/: /iz/: pens changes 11 baths ships laughs 12 legs places friends 13 likes rooms classes 14 teachers cats 10.books ... profession 14 death 15 sand 16 man 17 said 18 send 19 family 20 many F5: /^/: /a:/: cousin father far study love target marvellous subject wonderful 10 dance F6: /ɒ/: 11 come 12 garden 13 lunch 14 last ... farmer 19 brother 20 shark 11 talk 12 boss 13 alternate 14 shop 15 corner 16 clock 17 resort 18 not 19 warm 20 stop 11 woman 12 clue 13 pull 14 blue 15 wolf 16 good 17 include 18 rude 19 cook 20...
 • 12
 • 326
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh violetbài tập tổng hợp các quy luật di truyềnbài tập tổng hợp các thìbài tập tổng hợp các thì tiếng anhbài tập tổng hợp các hàm trong excelbai tap trac nghiem các dạng cau so sanhtổng hợp các dạng câu hỏi trong tiếng anhbài tập tổng hợp các thì có đáp ánbài tập tổng hợp các thì trong tiếng anhbài tập tổng hợp các loại thuếbài tập tổng hợp các thì cơ bảnbài tập tổng hợp các thì violetbài tập tổng hợp các thì hiện tạibài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh có đáp ánbài tập tổng hợp các loại thuế có lời giảiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây