GIAO AN TU CHON AV 12 HK i (2009 2010) tiếng anh 12 nguyễn duy trinh

Giáo án tự chọn CT Chuẩn HK I

Giáo án tự chọn CT Chuẩn HK I
... E =I( R+r)=2,5(4,8+0,1)=12,25V B i Ng i ta m¾c hai cùc cđa ngn i n v i mét biÕn trë cã thĨ thay ® i tõ t i ∞ Khi gi¸ trÞ cđa biÕn trë rÊt lín th× hiƯu i n thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn i n lµ 4,5V Gi¶m gi¸ trÞ cđa biÕn trë ... d i d©y bÕp: Gi i c¸c b i tËp 5,6 i =30 vßng l' III/ Híng dÉn vỊ nhµ TiÕt §Þnh lt ¤m ® i v i toµn m¹ch A.Mơc tiªu +n¾m v÷ng kiÕn thøc vỊ ®Þnh lt «m ® i v i toµn m¹ch +RÌn lun kü n¨ng gi i b i ... tiÕp Ho¹t ®éng 3(15’)VËn dơng cđng cè Ho¹t ®éng cđa häc sinh +Gi i b i tËp +Lªn b¶ng gi i b i tËp +NhËn xÐt b i gi i cđa b¹n +Gi i b i tËp trang 37 SGKNC +Lªn b¶ng gi i b i tËp +NhËn xÐt bµi...
 • 26
 • 215
 • 0

Giáo án tự chọn AV 7 HK II

Giáo án tự chọn AV 7 HK II
... be able to review past simple tense with regular verbs II/ Language contents: Grammar: S + V-ed / S + did + not + V-o / Did + S + V-o ? III/ Techniques: dialogue build, gap fill, write it up, ... be able to review past simple tense with irregular verbs II/ Language contents: Grammar: S + V-2 / S + didn’t + V-o / Did + S + V-o + …? III/ Techniques: dialogue build, gap fill, write it up, ... question words in the past simple tense and answer it II/ Language contents: Grammar: Question words + did + S + V-o + … ? S + V-2 / V-ed + … III/ Techniques: brainstorming, transformation drill,...
 • 20
 • 305
 • 4

BỘ GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 12 THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (70 tiết)

BỘ GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 12 THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (70 tiết)
... độ :Tự giác, tích cực học tập Cẩn thận, xác lập luận, tính toán T lôgic vấn đề toán học B -Chuẩn bị 1- Phơng tiện: Các KT học 2- Thiết bị: không C-tiến trình bàI học: 1/ n nh lp: Kim tra s s: Lp 12A ... tính toán T lôgic vấn đề toán học Liờn h c vi vic gii cỏc bt phng trỡnh i s ó hc B -Chuẩn bị: 1- Phơng tiện: Các KT học 2- Thiết bị: không C-tiến trình bàI học: 1/ n nh lp: Kim tra s s: Lp 12A 12B ... độ :Tự giác, tích cực học tập Cẩn thận, xác lập luận, tính toán T lôgic vấn đề toán học B -Chuẩn bị 1- Phơng tiện: Các KT học 2- Thiết bị: không C-tiến trình bàI học: 1/ n nh lp: Kim tra s s: Lp 12A...
 • 114
 • 247
 • 1

GIÁO AN TỰ CHỌN BÁM SÁT VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

GIÁO AN TỰ CHỌN BÁM SÁT VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
... what I am trying to say? What does this expression mean? Thì tiếp diễn Cách dùng Thì tiếp diễn (The present continuous) quan trọng tiếng Anh dùng thường xuyên để diễn tả : Sự việc xảy thời điểm ... IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don Cách dùng Thì đơn (The simple present) quan trọng tiếng Anh dùng thường xuyên để diễn tả : Thói quen ngày: They drive to ... Argentina? Anh đến Argentina chưa? I think I have seen that movie before Tôi nghĩ trước xem phim Has he ever talked to you about the problem? Anh có nói với anh vấn đề chưa? I've never met Jim and Sally...
 • 28
 • 262
 • 0

Bo giao an tu chon khoi 12 ca nam

Bo giao an tu chon khoi 12 ca nam
... Loại Tên gọi Số đỉnh Số cạnh Số mặt {3; 3} Tứ diện {4; 3} Lập phương 12 {3; 4} Bát diện 12 {5; 3} Mười hai mặt 20 30 12 {3; 5} 12 30 20 Hai mươi mặt Treo b¶ng phơ minh họa Tứ diện đều{3; 3} Lập ... ) 2 Gi¸o ¸n tù chän 12- M«n To¸n Ngµy 12/ 9/2008 TiÕt Phầ n : Lun tâ ̣p: ( tiế t ) ̣ Chia lớp làm nhóm phân cơng mỡi nhóm giải mơ ̣t bài tâ ̣p Go ̣i đa ̣i diê ̣n ca c nhóm ( hai nhóm ... đường cao a/2 a/ Tính sin góc hợp cạnh bên SC mặt bên (SAB ) b/ Tính diện tích xung quanh thể tích khối chóp cho 2/ Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a, góc ABC 600 a , O giao...
 • 32
 • 510
 • 7

Giáo án tự chọn AV 7

Giáo án tự chọn AV 7
... poster class e My father was in Hanoi last week -Getting feedback f He travelled to Nha Trang by plane g Nam left home at 7: 30 yesterday - Looking at the poster - Listening to their teacher - Changing ... the park last night c Hoa made a cushion for her armchair d I saw her two days ago e Her mother gave her a blue dress f I went to Nha Trang last summer vacation g He taught English in a high school ... Asking ss to c ……… helped Hoa make her exercises skirt? - Mrs Mai - Controlling the d ……… did Ba have breakfast? class - At half past six -Getting feedback e ……… did your father go last night? -...
 • 20
 • 205
 • 2

giáo án tự chọn đại 12

giáo án tự chọn đại 12
... xúc hai đường cong, biết quy lạ quen,biết nhận xét đánh giá bạn củng tự đánh giá kết tự học thân Chủ động phát chiếm lónh tri thức II CHUẨN BỊ Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập, máy chiếu Học ... ®¹i sè 12 Chiếu hình minh hoạ đường tiệm cận đồ thị Bài tập : Tiến hành tương tự cho tập sau : x2 − x − x − 12 x + 27 y= y= ( x − 1)2 x − 4x + a./ b/ 2− x x + 3x y= y= x −4 x − 4x + c/ d/ Đại diện ... d - Chia bảng thành phần nhóm đại diện trình bày a ) log8 12 − log8 15 + log 20 b) log 36 − log 14 − 3log 21 log 36 − log 12 c) log d )36log6 + 101−log3 − 8log2 - Giáo viên chỉnh sửa hồn chỉnh...
 • 41
 • 369
 • 10

Tài liệu GIÁO ÁN TỰ CHỌN AV 7

Tài liệu GIÁO ÁN TỰ CHỌN AV 7
... o(h) zero III How to write: date, month, year -Viết theo thứ tự: Thứ, tháng, ngày, năm Ex: Wednesday, December 1st 2010 -Chú ý số thứ tự thay đổi dạng one  the first (1st ) two  the second (2nd ... fishing / Sundays They / clean / the board / now I / look / forward / see / you again What about / have / rest Let / go / school / bus you / want / take / care / old people? She / sing / song / now ... She goes to school six days a week We learn how to use a computer in computer science class Her favorite subject is English This book is 30,000 dong They are playing catch in the school yard My...
 • 8
 • 257
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN AV 7

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN AV 7
... o(h) zero III How to write: date, month, year -Viết theo thứ tự: Thứ, tháng, ngày, năm Ex: Wednesday, December 1st 2010 -Chú ý số thứ tự thay đổi dạng one  the first (1st ) two  the second (2nd ... fishing / Sundays They / clean / the board / now I / look / forward / see / you again What about / have / rest Let / go / school / bus you / want / take / care / old people? She / sing / song / now ... She goes to school six days a week We learn how to use a computer in computer science class Her favorite subject is English This book is 30,000 dong They are playing catch in the school yard My...
 • 8
 • 233
 • 0

Tài liệu GIÁO ÁN TỰ CHỌN AV 7

Tài liệu GIÁO ÁN TỰ CHỌN AV 7
... o(h) zero III How to write: date, month, year -Viết theo thứ tự: Thứ, tháng, ngày, năm Ex: Wednesday, December 1st 2010 -Chú ý số thứ tự thay đổi dạng one  the first (1st ) two  the second (2nd ... fishing / Sundays They / clean / the board / now I / look / forward / see / you again What about / have / rest Let / go / school / bus you / want / take / care / old people? She / sing / song / now ... She goes to school six days a week We learn how to use a computer in computer science class Her favorite subject is English This book is 30,000 dong They are playing catch in the school yard My...
 • 8
 • 149
 • 0

Bài soạn giáo án tự chọn Tuần 12.doc

Bài soạn giáo án tự chọn Tuần 12.doc
... nhận kết a.P(A) = ;n( ; = Ghi nhận kết c.P(C) = Hoạt động2: Bài tập thêm Bài1 :Lấy ngẫu nhiên thẻ từ hộp Theo dõi toán chứa 20 thẻ đợc đánh số từ đến 20.Tìm xác suất để thẻ lấy đợc ghi số chẵn Giải:...
 • 2
 • 167
 • 0

GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 12 MÔN TOÁN - Trường THPT Giao Thủy C pptx

GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 12 MÔN TOÁN - Trường THPT Giao Thủy C pptx
... điểm c c đại tam gi c ABC 2 thành tam gi c vuông tam gi c vuông c n vuông c n c AC = AB + BC hay 2 đỉnh điểm c c AC = 2AB c n đâu? đại C ng c - hướng dẫn h c nhà Giáo án tự chon 12 23 trường thpt ... gợi ý: gọi x hoanh độ c c trị, nêu c ch HS nêu theo ya Giáo án tự chon 12 a Chứng minh (Cm) c c c đại, c c tiểu với số th c m? b Tìm m để giá trị c c đại, c c tiểu trái dấu? c Viết phương trình ... giải tốt toán tìm c c trị hàm số toán c tham số - - thái độ: chủ động, sáng tạo, tư log c II Thiết bị - GV: giáo án, hệ thống tập bổ trợ - HS: kiến th c cũ biến thiên, quy t c tìm c c trị III...
 • 29
 • 448
 • 3

giáo án tự chọn hoá 12

giáo án tự chọn hoá 12
... nhánh B.phân tử phải có liên kết đôi mạch C.phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh D.phân tử phải có cấu tạo mạch nhánh Hoạt động 4: Củng cố kiến thức học Rút kinh nghiệm: 21 Tự chọn Hóa 12CB, ... A.AgNO3/NH3 B.Na C.nước brom D.Cu(OH)2/NaOH Rút kinh nghiệm: Tự chọn Hóa 12CB, Sưu tầm chỉnh sửa chút chút, Nguyen Dang The, THPT QL4 Ngày soạn 12/ 9/2 012 TC 5: BÀI TẬP VỀ SACCAROZƠ-TINH BỘT-XENLULOZO A.Mục ... 11 Tự chọn Hóa 12CB, Sưu tầm chỉnh sửa chút chút, Nguyen Dang The, THPT QL4 Ngày soạn 20/9/2 012 TC 7: LUYỆN TẬP TẬP VỀ AMIN A.Mục tiêu: 1.kiến thức: -củng cố khắc sâu kiến thức amin,tính chất hoá...
 • 23
 • 1,849
 • 3

Xem thêm