Học tốt lịch sử 11 phần 1

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12 phần 1

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12 phần 1
... sir tir n a m 19 30 den nam 19 45, N a m 19 11, each mang Tan H p i Trung Quoc thang Ipi, ong h u o n g ve T r u n g cac em can tap t r u n g vao cac sir kien Ijch sir sau: Quoc ,1 912 lap Viet N ... I E T N A M T l / N A M 19 19 D E N NAM 19 25 Tac dpng cua tinh hinh the giai va nuoc doi v6i each mang V i ? t Nam n h u n g nam 19 19 -19 25 a Tinh hinh the giai: N a m 19 17, each m a n g v san ... Vi?t Nam Cach m^ng Tu thang - hoat dpng denthang7 -19 29 19 25 Vift Nam quoc dan dang Tu thang - 19 27 Tir thang 12 - 19 27 den den dau 19 30 cuoi nam 19 29 Lanh d^o Nguyen Ai Quo'c Danh duoi thye Danh...
 • 30
 • 122
 • 0

Bộ GA Lịch Sử 11- phần III

Bộ GA Lịch Sử 11- phần III
... điểm kiện lịch sử - Kĩ sử dụng đồ lịch sử sơ đồ để nhận thức lịch sử II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bản đồ hành Đông Dương thời thuộc Pháp - Sơ đồ Bộ máy thống trị Pháp Đông Dương III TIẾN ... trọng bảo vệ di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Đánh giá mức trách nhiệm nhà Nguyễn việc để nước Kĩ - Rèn kỹ phân tích, đánh giá, nhận xét , rút học lịch sử, liên hệ với - Sử dụng lược đồ trình ... vị Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… - Nhận rõ chất bọn thực dân Pháp tàn bạo Kỹ - Rèn luyện kỹ đối chiếu, so sánh kiện lịch sử - 216 - - Khả đánh giá, nhận định hành động nhận vật lịch sử II THIẾT...
 • 73
 • 324
 • 2

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11: (phần 1) ppt

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11: (phần 1) ppt
... give ABCD you some advice? 17 Da Lat is known like a city of pines, waterfalls and flowers ABCD 18 There are notices showing arrivals and departs of trains ABCD 19 They would like you telling them ... Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces I have always wanted ( 21) _ fishing On the last day of my vacation, I went fishing on a beautiful lake (22) _, I didn’t ... tưởng wine (n) rượu vang 27 Where is Dalat? a In Lam Dong b In Vietnam c In Asia d all are correct 28 What does the word ‘its’ in line refer to? a capital b province c name d local ethnic group 29...
 • 8
 • 570
 • 11

Tài liệu Lịch sử Campuchia phần 1 pdf

Tài liệu Lịch sử Campuchia phần 1 pdf
... (Sadasivapada) * 10 80 -11 13?: Jayavarman VI (Paramakaivalyapada) * 11 13 -11 50: Suryavarman II (Paramavishnuloka) * 11 50 -11 60: Dharanindravarman II (Paramanishkalapada) * 11 60 -11 65/6: Yasovarman II * 11 81- 1220?: ... 968 -10 01: Jayavarman V (Paramasivaloka) * 10 01- 1002?: Udayadityavarman I * 10 02 -10 11? : Jayaviravarman * 10 01- 1050: Suryavarman I (Narvanapala la) * 10 50 -10 66: Udayadityavarman II * 10 66 -10 80?: ... Indrajayavarman * 13 30 -13 53: Paramathakemaraja * 13 71- ?: Hou-eul-na * 14 04: Samtac Pra Phaya * 14 05: Samtac Chao Phaya Phing-ya * 14 05 -14 09: Nippean-bat * 14 09 -14 16: Lampong Lampang Paramaja * 14 16 -14 25: Sorijovong,...
 • 5
 • 445
 • 3

Tài liệu 80 năm lịch sử Oscar Phần 1 - Quảng cáo pptx

Tài liệu 80 năm lịch sử Oscar Phần 1 - Quảng cáo pptx
... Weinstein gần công khai tuyên bố “theo đến cùng” Stacey Snider! 80 năm lịch sử Oscar Những câu chuyện vui quanh giải Oscar (Phần I) Đến nay, Oscar qua sinh nhật lần thứ 79, nhìn lại chặng đường đồng ... thủ truyền kiếp Thành công hãng Miramax yếu tố kích thích sốt Năm 19 99, Miramax - bậc thầy quảng cáo tiếp thị - thắng lớn với giải Oscar (trong có giải lớn phim xuất sắc), nhờ phim Shakespeare ... Chiến dịch quảng cáo tốn hàng triệu đô la kích thích nhiều nguyên Thứ nhất, hãng phim cho việc quảng cáo làm tăng cường độ ý Ban giám khảo AMPAS (gồm 5.600 thành viên) Thứ hai, quảng cáo làm tăng...
 • 7
 • 286
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 1 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 1 docx
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI H C NĂM 2 013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Câu Nội dung a) So sánh: - X c định kẻ thù: + 19 3 0 -1 9 31 th c dân Pháp + PK tay sai + 19 3 6 -1 939: Bọn phản động Pháp thu c địa tay ... chiến tranh đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ I 2điểm - Khảu hiệu c ch mạng: + 19 3 0 -1 9 31: Đ c lập dân t c, người c y c ruộng + 19 3 6 -1 939: Tự do, c m áo, hòa bình - Tập hợp l c lương: + 19 3 0- ... Do hoàn c nh lịch sử thay đổi ( HS nêu bối c nh lịch sử 19 3 6 -1 939 kh c 19 3 0 -1 9 31) * Chủ trương: Phân hóa c lập kẻ thù, tránh l c phải đối phó với nhiều kẻ thù l c lương c ch mạng yếu… * Chủ trương...
 • 4
 • 227
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 3 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 3 pdf
... II: - Luận c ơng trị tháng 10 /19 30 Đảng C ng Sản Đông Dương c điểm kh c biệt so với C ơng lĩnh trị Đảng C ng Sản Việt Nam: Sự Kh c Biệt Nhiệm vụ C ch mạng L c lượng c ch mạng - C ơng Lĩnh Chính ... c p … vào hàng ngũ c u nư c Như vậy, hạn chế Luận c ơng Chính trị tháng 10 /19 30 giải giai đoạn 19 39 19 45 hai hội nghị C u III: - Trong kháng chiến chống Mĩ c u nư c (19 54 – 19 75), nhân dân Việt ... tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân t c thống chống đế qu c tay sai Giải hạn chế C ơng lĩnh tháng 10 /19 30 giai đoạn 19 39 19 45 :  Tháng 11 /19 39 , hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng x c định:...
 • 3
 • 206
 • 2

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 4 ppt

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 4 ppt
... 19 45 C u ( 3đ) a Vì Đảng ta phát động - Sau HĐSB 6.3 .19 46 Tạm ư c 14 .9 .19 46 , ta nghiêm chỉnh Pháp - Từ đầu 12 .19 46 Pháp liên tiếp gây xung đột với ta đ c biệt ngày 18 .12 19 46 - Ngay từ 12 .12 .19 46 ... - Những thách th c mang tính toàn c u b.Biểu hiện: - Quan hệ Xô –Mĩ c i thi n - 19 72 Đông Đ c Tây Đ c - 19 72 Xô –Mĩ kí kết hiệp ư c - 19 75 định ư c Hen – xin –ki - đầu 80s - 12 .19 89 1. 5 ... 12 .12 .19 46 Đảng ta thị , - Ngày 18 19 .12 .19 46 Ban thường vụ TWĐ định Đêm 19 .12 .19 46 - 19 47 t c phẩm” Kháng chiến định thắng lợi b.Nội dung Lời kêu gọi toàn qu c - Chỉ rõ phải đứng dậy kháng chiến...
 • 3
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách học tốt lịch sử 12học tốt lịch sử lớp 12để học tốt lịch sử 10để học tốt lịch sử lớp 10để học tốt lịch sử 12học tốt lịch sử 10giúp học tốt lịch sửđể học tốt lịch sử 8để học tốt lịch sửsách để học tốt lịch sử 8lịch sử 9 phần 1 lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nayhoc tot lich su 8140 năm lịch sử ufo phần 1làm sao để học tốt lịch sửđể học tốt lịch sử 6SonHa Corporation20170403 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M0320170207 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M01Nghi quyet so 917 NQ-TMT-HDQT ngày 14 12 2013Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaSonHa CorporationCBTT so 795 vv thay doi mau chu ky cua CTHDQT kiem TGD kem theo TB so 793SonHa CorporationBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012BC giao dich cua co dong noi bo 180712Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHThong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTBCKQGD co phieu TMT so 132 Cty TNHH quan ly quy SSI (SSIAM)DXG Ti%e1%ba%bfp t%e1%bb%a5c duy tr%c3%ac m%e1%bb%a9c t%c4%83ng tr%c6%b0%e1%bb%9fng cao Company Visit Note 23 08 2017BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa Corporation