208 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ ÔN THI TNTHPT

208 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ ÔN THI TNTHPT

208 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ ÔN THI TNTHPT
... Hải 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 Câu 33 Sự kiện bật phong trào đấu tranh quần chúng năm 1938 là? A Phong trào Đông Dương đại hội B Cuộc tổng bãi công công nhân Công ty than ... hi sinh tất định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ.” Câu văn trích văn nào? Trung tâm GDNN – GDTX Tiền Hải 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 A Tuyên ngôn độc lập B Lời ... Tiền Hải 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 Câu4 3: Từ sau chiến thứ II phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi nổ sớm khu vực nào? A Bắc Phi B Nam Phi C Đông Phi D Tây Phi Câu 44: Trong...
 • 49
 • 844
 • 0

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học
... giai cấp công nhân : A 2838 biểu tình B 2388 bãi công C 2833 biểu tình D 2308 bãi công Công nghiệp ngọai thương Nhật khủng hoảng 1929 nổ : A Công nghiệp ngọai thương giảm 32,5% B Công nghiệp ... cương vấn đề dân tộc thuộc đòa thông qua đâu, soạn thảo : A Đại hội lần (1924), Ăng – ghen B Đại hội lần (1924), Lê – nin C Đại hội lần (1920), Lê – nin D Đại hội lần (1935), Xta – lin Để ... 11.Sau công lần thứ (1934) Tưởng Giới Thạch, tình hình Đảng cộng sản : A Tiến hành Vạn Lí Trường Chinh B Lực lượng tổn thất không đáng kể C Phá tan công, lực lượng phát triển D Chuyển nông thôn...
 • 43
 • 431
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9
... đường lối cải cách mở cửa năm : A. 194 6 B 10/ 194 4 C 5/ 196 6 D 12/ 197 8 4/ Đất nước Trung Quốc thời kì biến động : A 194 6 – 194 9 B 194 9 – 195 9 C 195 9 – 197 8 D 197 0 - 2000 Bài : 1/Những nước thời ... gian : A 4/4/ 194 3 B 2/4/ 195 4 C 4/2/ 194 5 D 15/8/ 194 5 3/ Việt Nam gia nhập LHQ năm : A 197 5 B 197 6 C 197 7 D 197 8 4/ Ngày thành lập LHQ : A 24/10/ 194 5 B 4/10/ 194 6 C 27/7/ 194 5 D 20/11/ 194 5 Bài 12 : ... 1/ Sau CTTG II, công cải cách ruộng đất Nhật Bản thực vào thời gian : A 193 9 – 194 5 B 194 5 – 195 0 C 194 6 – 194 9 D 195 4 – 196 0 2/ Kinh tế Nhật thập kỉ 60 phát triển với tốc độ : A Nhanh B Chậm C...
 • 6
 • 10,072
 • 122

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam
... 5-1929) gì? a) Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội b) Hội Việt Nam cách mạng đồng minh c) Hội Việt Nam độc lập đồng minh d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên X Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng ... nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945 A Vì miền Nam "thành đồng Tổ quốc" B Hướng miền Nam ruột thịt C Nam tiến X D Cả ba phương án Câu 122: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ ... lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam X C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động Việt Nam Câu 169: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 nêu...
 • 37
 • 5,746
 • 15

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử
... thỏp Bỏo Thiờn C thnh nh H D cu Thờ Hỳc Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C D tơng ứng với nội dung câu hỏi: Thời Trần, Đại Việt sử kí đợc biên soạn bởi: A Lơng Thế Vinh B ... nuụi cu B luyn kim C len d D buụn bỏn nụ l da en Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C D tơng ứng với nội dung câu hỏi: Chin thng ca ngha quõn Lam Sn khin quõn gic ri vo ... B 28/08/1794 C 26/08/1794 D 27/07/1794 60 A B C D Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C D tơng ứng với nội dung câu hỏi: Cui th k XVIII, nc Phỏp lõm vo cuc khng hong xó hi...
 • 10
 • 4,910
 • 99

117 câu hỏi trác nghiệm môn Lịch Sử Đảng có đáp án

117 câu hỏi trác nghiệm môn Lịch Sử Đảng có đáp án
... đảng cộng sản đông dương vào thời gian nào? a Tháng năm 1932 b Tháng năm 1932 c Tháng năm 1931 d Tháng năm 1933 Tháng năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ Matxcơva đoàn Đại biểu đảng ... năm ? a b 13 tháng năm 1945 c 19 tháng năm 1945 d 113 16 tháng năm 1945 15 tháng năm 1945 Đảng phát động kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày nào? a b 19 tháng 12 năm 1946 c 23 tháng năm 1945 ... ngày đêm d) 100 ngày đêm 74 Đảng Cộng sản Đông Dương đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam từ tháng, năm nào? a) Tháng 9/1945 b) Tháng 12/1946 c) Tháng 6/1949 d) Tháng 2/1951 75 Cuộc biểu tình...
 • 18
 • 2,000
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx
... Câu 1: “Miền Nam máu máu Việt Nam, thịt thịt Việt Nam Sông cạn, Núi mòn song chân lý không thay đổi” ai? A HCM B Phạm Văn Đồng C Lê Duẩn D Trường Chinh Câu 2: Tại hội nghị ... (9 - 10/1974) D Hội nghị trị (3/1975) Câu 3: Quân dân Miền Nam đánh bại B52 mỹ 12 ngày đêm thời gian sau ? A 10 / 1973 B 10 / 1972 C 12 / 1973 D 12 / 1972 Câu 4: Hội nghị Đảng ta mở đường cho ... nghị 13 khóa (12/1957) Hội nghị 15 khóa (01/1959) Câu 5: Bộ Chính Trị định thành lập Trung Ương Cục Miền Nam vào năm ? A 1958 B 1961 C 1965 D 1972 Câu 6: Tại Đại Hội Đảng ta lấy tên Đảng Lao Động...
 • 11
 • 1,084
 • 13

200 Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng (có đáp án)

200 Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng (có đáp án)
... (1954-1964) miền bắc nước ta tiến bước dài chưa thấy lịch sử dân tộc Đất nước, xã hội người đổi mới' Câu nói ai? d Hồ Chí Minh 34 Đại hội lần thứ đảng đề bốn mục tiêu thời kỳ độ: xây dựng chế độ ... sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930) diễn đâu? b) Hương Cảng 58 Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào lúc nào? a) Tháng 10/1930 59 Đại hội Đảng Cộng sản ... nước mặt nhà nước đề hội nghị Đảng? c) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 24 (8/1976) 96 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V diễn vào tháng, năm nào? Tháng 3/1982 97 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI...
 • 17
 • 12,942
 • 85

325 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

325 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử
... Việt Nam A Câu 25 a b c d Đáp án Câu 26 A B C D Đáp án Câu 27 A B C D Đáp án Câu 28 A B C D Đáp án Câu 29 A B C D Đáp án Câu 30 A B C D Đáp án Câu 31 A B C D Đáp án Câu 32 A B C D Đáp án Câu 33 A ... Đáp án Câu 57 A B C D Đáp án Câu 58 A B C D Đáp án Câu 59 A B C D Đáp án Câu 60 A B C D Đáp án Câu 61 A B C D Đáp án Câu 62 A B C D Đáp án Câu 63 A B C D Đáp án Câu 64 A B C D Đáp án Câu 65 A ... Đáp án Câu 87 A B C D Đáp án Câu 88 A B C D Đáp án Câu 89 A B C D Đáp án Câu 90 A B C D Đáp án Câu 91 A B C D Đáp án Câu 92 A B C D Đáp án Câu 93 A B C D Đáp án Câu 94 A B C D Đáp án Câu 95 nào?...
 • 37
 • 762
 • 3

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 có đáp án

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 có đáp án
... ích dân tộc PA:D 67 SU79H Trong xã hội dới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp dới xã hội? A) Tầng lớp nông dân B) Tầng lớp công nhân C) Tầng lớp nô tỳ D) Tầng lớp thợ thủ công 68 SU79H.: Triều đình ... tộc ủng hộ D) Nhà Trần đờng lối chiến lợc, chiến thuật đắn sáng tạo danh tớng tài ba PA: D 98 SU714H Câu dới không nằm ý nghĩa thắng lợi ba lần kháng chiêbns chống Mông - Nguyên? A) Đa nớc ... lớn lãnh chúa nông nô PA:C SU71V Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến: A Trao đổi vật B Là kinh tế hàng hóa C trao đổi buôn bán D Không trao đổi buôn bán PA:D SU71H Vì dẫn đến xuất thành thị...
 • 23
 • 2,530
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử cách mạng việt nam

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử cách mạng việt nam
... Cồ Việt, Đại Việt, Việt Nam b Văn Lang, Âu Lạc, Đại Việt, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Việt Nam c Âu Lạc, Văn Lang, Vạn Xuân, Đại Việt, Đại Cồ Việt, Việt Nam d Văn Lang, Âu Lạc, Đại Việt, Đại Cồ Việt, ... giai cấp, đấu tranh dân tộc Việt Nam b Là tượng ngẫu nhiên trình cách mạng Việt Nam c Là kế thừa lịch sử chống giặc ngoại xâm d Là tượng tự phát đòi hỏi chiến tranh cách mạng 12 Một biện pháp chủ ... dân cách mạng quy, tinh nhuệ, đại b Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, bước tinh nhuệ, đại c Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại d Xây dựng quân đội nhân dân cách...
 • 24
 • 534
 • 0

1260 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12

1260 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12
... này, biên soạn sách "126 0 CẢI ĩ HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH sử LỚP 12" Chúng dã cố gắng biên soạn nhăng câu hỏi trắc nghiệm , vừa phát huy tính tích cực học sinh việc học tập môn Lịch sử, vừa đám bảo tính ... thê kỉ XX Từ nhỡtig năm 30 đến năm 70 thê kỉ XX 126 0 46 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM .1 126 0 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH ĩử 12 PHẦN I LỊCH SỬ THẾ GIỚI 13 Đợt II: 11 136 ... bảo tính vữa siức học sinh lớp 12 theo chương trình SGK Lịch sử lớp 12 mới, bát đầu thực từ năm học 2008-2009 Chúng hi vọng ràng "126 0 CÀU HỎI TRAC nghiệm lịch sử LỚP 12 đến với bạn dồng nghiệp,...
 • 187
 • 846
 • 6

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1
... sơ (6-3) Tạm ước (14-9) năm 1946? A Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Tạm ước B Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước C Chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định D Ngang nhiên xé ... (11/1940) D Sau ngày Nhật đảo Pháp (9/3/1945) [] Sự kiện lịch sử chứng tỏ Xô-Mĩ chấm dứt “chiến tranh lạnh” nước lớn? A Quan hệ Xô-Mĩ ngày cải thi n B Cuộc gặp gỡ không thức tổng thống George Bus ... việc chuyển hướng đạo chiến lược đề hội nghị TW (11/1939) B Nó định thành lập mặt trận Việt Minh C Nó đánh dấu thời điểm Nguyễn Quốc nước D Tất lý [] Vấn đề khởi nghĩa vũ trang đưa bàn bạc...
 • 13
 • 3,331
 • 161

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảngcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12các câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảngcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 4câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 10câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11150 câu hỏi trắc nghiệm môn lich sử lớp 7cau hoi trac nghiem mon lich su van minh the gioicâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sửcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 8câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 6câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 5câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử 11cau hoi trac nghiem mon lich su 12chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả