Block modelling

Surpac toturial 6 Block modelling Hướng dẫn sử dụng Surpac

Surpac toturial 6 Block modelling Hướng dẫn sử dụng Surpac
... a result Surpac 6. 2 Page of 1 06 Block Modelling Block Modelling Concepts Block Modelling Concepts The Block model is a form of spatially-referenced database that provides a means for modelling ... Open Surpac 6. 2 Page 17 of 1 06 Block Modelling Creating a Block Model Task: Create a Block Model The models coordinates are filled in based on the values in ore1.str Surpac 6. 2 Page 18 of 1 06 Block ... then click Apply Surpac 6. 2 Page 47 of 1 06 Block Modelling Estimation or Filling the Block Model Surpac 6. 2 Task: Fill the QPY Zone Using Ordinary Kriging Page 48 of 1 06 Block Modelling Estimation...
 • 106
 • 231
 • 0

TẠO DỰNG CÁC KHỐI BLOCK.doc.DOC

TẠO DỰNG CÁC KHỐI BLOCK.doc.DOC
... hay phù hợp để áp dụng vào thực tế III LẬP TRÌNH TẠO MỘT KHUNG TÊN Vẽ khung tên vẽ Tạo khung tên vẽ lập trình VBA Sử dụng VBA để vẽ khung tên vẽ Tạo giao diện sau 21 Vơi đoạn mã viết VBA sau: Private ... autocad làm file Thu_vien_block bản, sau ta thêm phần tạo menu “ Thuvienblock” mêenu tương ứng vào Dưới phần chương trinh ta chèn thêm vào: Phần tạo menu “ thuvienblock” với menu images tương ứng ... hiện, ta load vào file Block.mnu vừa tạo Hộp thoại menu bar cho ta biết menu có menu Do ta tận dụng file acad.mnu nên ta có đầy đủ menu bar cad ngoai ta tạo thêm cho menu bar menu “ Thuvienblock”...
 • 25
 • 380
 • 0

Ocean Modelling for Beginners

Ocean Modelling for Beginners
... and grid spacings play an important role in the modelling of dynamical processes in fluids 3.7 Forces 27 3.7 Forces 3.7.1 What Forces Do A non-zero force operates to change the speed and/or the ... vector components of a force of certain magnitude and direction For example, (0, 0, −9.81 m/s2 ) is a force operating into the negative z-direction (downward) With two forces involved, the latter ... the absence of forces If there is a force, on the other hand, there will be a certain change in motion This is known as Newton’s second law of motion 3.7.3 Apparent Forces Apparent forces come into...
 • 19
 • 409
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng.doc

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng.doc
... ĐÁNH GIÁ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH BLOCK I NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TẠI CÔNG TY ... VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK I ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: Đối tượng: Để hạch toán chi phí sản xuất tính giá ... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Để công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng đầy đủ, trung thực, kịp thời yêu cầu quản lý kế toán hạch toán chi phí...
 • 58
 • 324
 • 0

MODELLING IMPORTANCE PREFERENCES IN CUSTOMER SATISFACTION SURVEYS

MODELLING IMPORTANCE PREFERENCES IN CUSTOMER SATISFACTION SURVEYS
... High Derived Importance Source: ARBOR, Inc., 1991 Figure 5: Dual importance window 5.2 Customer Motivation Window (Lowenstain, 1995) In true mathematical terms, the Customer Motivation Window is ... Improvement’, Benou Publishing, Athens Vavra T.G (1997) Improving your measurement of customer satisfaction: A guide to creating, conducting, analyzing, and reporting customer satisfaction measurement ... partial satisfaction functions as well as average satisfaction indices and weights that represent the relative importance of each criterion/subcriterion MODELLING PREFERENCES FOR CRITERIA IMPORTANCE...
 • 18
 • 381
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ENZYM block

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ENZYM block
... tử enzym B Nhiều enzym kết hợp lại xúc tác cho trình chuyển hóa C Tiền enzym D Enzym hoạt động E Dạng enzym kết hợp với chất 57 Isoenzym là: A Dạng hoạt động enzym B Dạng không hoạt động enzym ... khác enzym D Enzym xúc tác cho phản ứng đồng phân hóa E Nhiều enzym khác xúc tác cho trình chuyển hóa 58 Pepsinogen loại: A Isoenzym B Multienzym C Proenzym D Enzym thuộc nhóm Decarboxylase E Enzym ... hợp đa enzym Proenzym Một loại Isoenzym Dạng chưa hoạt động enzym Enzym hoạt động Chọn tập hợp đúng: A: 1, B 2, C 2, D 3, E 3, 61 Lactat dehydrogenase ( LDH ) là: Isoenzym Proenzym Một enzym xúc...
 • 7
 • 3,495
 • 133

Lecture 3 Block

Lecture 3 Block
... cE=’111100, cB=’111101’, cG=’111110’, cH=’111111’ Entropy H3? Bitrate: R3 = (1*pA+2*pB +3* pC+4*pD+6*(pE+pF+pG+pH)) /3= = 0 .35 3 bits/pel Block coding: n→ ∞ pa=p=0.99, pb=q=0.01 Entropy Hn=0.081 bits/pel ... =(0.0284+0.0659+0.0659+0.00 13) /2= 0.081 bits/pel Why H2=H1? 2) Huffman code: cA=’0’, cB=’10’, cC=’110’, cD=’111’ LA=1, LB=2, LC=2, LD =3 Bitrate R2 = (1*pA+2*pB +3* pC +3* pD)/2=0.515 bits/pel Block coding: n =3 ’A’=’aaa’ ... Hn=0.081 bits/pel Bitrate for Hufman coder: n= 1: R1 = 1.0 bit n= 2: R2 = 0.515 bits n= 3: R3 = 0 .35 3 bits If block size n → ∞? symbols in alphabet symbols in alphabet symbols in alphabet Hn ≤ Rn...
 • 8
 • 224
 • 0

Block ciphers

 Block ciphers
...
 • 41
 • 217
 • 0

Bài tập lớn đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm "Tôm sú vỏ bỏ đầu đông block"

 Bài tập lớn đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm
... 39 BTL đảm bảo chất lượng luật thực phẩm – Nhóm CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS ATK Địa chỉ: 27/6 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang Sản phẩm: TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG BLOCK QUY PHẠM SẢN XUẤT GMP – 12 : BẢO QUẢN ... Succesful connection Trang 28 BTL đảm bảo chất lượng luật thực phẩm – Nhóm CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS ATK Địa chỉ: 27/6 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang Sản phẩm: TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG BLOCK QUY PHẠM SẢN XUẤT ... 29 BTL đảm bảo chất lượng luật thực phẩm – Nhóm CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS ATK Địa chỉ: 27/6 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang Sản phẩm: TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG BLOCK QUY PHẠM SẢN XUẤT GMP – : BẢO QUẢN NGUYÊN...
 • 64
 • 1,319
 • 1

Báo cáo y học: "Different effect of exercise on left ventricular diastolic time and interventricular dyssynchrony in heart failure patients with and without left bundle branch block"

Báo cáo y học:
... mechanical ventricular dyssynchrony in heart failure patients with normal QRS duration By characterizing mechanical interventricular dyssynchrony, which was commonly found to be associated with intra-LV ... Furthermore, exercise LV dyssynchrony may play a more important role in the pathophysiology of left ventricular remodelling than baseline LV dyssynchrony (23) Probably for that reason additional hemodynamic ... mechanical dyssynchrony during pacing–induced tachycardia in patients with normal QRS duration (21) A remarkable increase in intra-LV dyssynchrony was also demonstrated during pharmacological stress in...
 • 8
 • 430
 • 1

Rate-Distortion Analysis and Traffic Modelling of Scalable Video Coders

Rate-Distortion Analysis and Traffic Modelling of Scalable Video Coders
... • Give a detailed R-D analysis and propose novel R-D models for scalable video coders To better understand scalable coders, we examine distortion and bitrate of scalable coders separately, which ... importance and advantages of scalable coding in video transmission and also describe several popular scalable coders In Chapter III, we give a detailed rate-distortion analysis for scalable coders and ... done on the R-D analysis of scalable coders, which limits the applicability of R-D based algorithms in scalable video streaming Thus, we analyze R-D curves of scalable coders and derive an accurate...
 • 172
 • 203
 • 0

Mã nén Lecture_3 Block

Mã nén Lecture_3 Block
... symbols n blocked Block coding: Example 2, n=1 pa=56/64 pb=8/64 1) Entropy H=-((56/64)*log2(56/64)+(8/64)*log2(8/64))=0.544 bits/pel 2) Huffman code: a= ’0’; b=’1’ Bitrate: R= bit/pel Block coding: ... = 0.353 bits/pel Block coding: n→ ∞ pa=p=0.99, pb=q=0.01 Entropy Hn=0.081 bits/pel Bitrate for Hufman coder: n= 1: R1 = 1.0 bit n= 2: R2 = 0.515 bits n= 3: R3 = 0.353 bits If block size n → ∞? ... Huffman code: pa=’0’, pb=’1’ Bitrate R1 = 1*p+1*q = p+q = bit/pel! Make a new alphabet blocking symbols! Block coding: n=2 New alphabet: ’A’=’aa’, ’B’=’ab’, ’C’=’ba’, ’D’=’bb’ pA=p2=0.9801, pB=pq=0.0099,...
 • 8
 • 192
 • 1

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng
... ngy Âäúi chi úu Ghi cúi thạng Trang 41 Hãû thäúng säø kãú toạn tải cäng ty: a Säø chi tiãút: - Säø chi tiãút váût tỉ - sn pháøm - hng hoạ - Säø chi tiãút theo di chi phê sn xút kinh doanh - Säø ... chi phê khạc nhau, thỉåìng bao gäưm cạc khon: - Chi phê vãư ngun liãûu, váût liãûu - Chi phê nhán cäng - Chi phê kháúu hao TSCÂ - Cạc chi phê khạc bàòng tiãưn Tuy nhiãn khäng phi táút c cạc chi ... láûp dỉû toạn chi phê bao gäưm: dỉû toạn tiãu thủ -> dỉû toạn sn xút -> dỉû toạn chi phê váût liãûu trỉûc tiãúp -> dỉû toạn váût tỉ -> dỉû toạn chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp v dỉû toạn chi phê sn...
 • 86
 • 215
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất gạch block – đà nẵng

 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất gạch block – đà nẵng
... theo quan hãû ca chi phê våïi khäúi lỉåüng sn pháøm sn xút ra: Ngỉåìi ta chia chi phê sn xút thnh chi phê cäú âënh v chi phê biãún âäøi - Chi phê cäú âënh (âënh phê): l nhỉỵng chi phê m khäúi ... TOẠN CHI PHÊ SN XÚT V TÊNH GIẠ THNH SN PHÁØM GẢCH TẢI CÄNG TY SN XÚT GẢCH BLOCK Â NÀƠNG A GIÅÏI THIÃÛU KHẠI QUẠT VÃƯ CÄNG TY I QUẠ TRÇNH HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN CA CÄNG TY GẢCH BLOCK: Cäng ty Xáy ... chi phê vo âäúi tỉåüng giạ thnh thç chia ra: chi phê trỉûc tiãúp v chi phê giạn tiãúp, phán loải theo kh nàng kiãøm soạt thç chia: chi phê kiãøm soạt âỉåüc v chi phê khäng kiãøm soạt âỉåüc 2.2...
 • 86
 • 123
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất gạch block .doc

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất gạch block .doc
... theo quan hãû ca chi phê våïi khäúi lỉåüng sn pháøm sn xút ra: Ngỉåìi ta chia chi phê sn xút thnh chi phê cäú âënh v chi phê biãún âäøi - Chi phê cäú âënh (âënh phê): l nhỉỵng chi phê m khäúi ... TOẠN CHI PHÊ SN XÚT V TÊNH GIẠ THNH SN PHÁØM GẢCH TẢI CÄNG TY SN XÚT GẢCH BLOCK Â NÀƠNG A GIÅÏI THIÃÛU KHẠI QUẠT VÃƯ CÄNG TY I QUẠ TRÇNH HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN CA CÄNG TY GẢCH BLOCK: Cäng ty Xáy ... chi phê vo âäúi tỉåüng giạ thnh thç chia ra: chi phê trỉûc tiãúp v chi phê giạn tiãúp, phán loải theo kh nàng kiãøm soạt thç chia: chi phê kiãøm soạt âỉåüc v chi phê khäng kiãøm soạt âỉåüc 2.2...
 • 86
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: it encounters a block before reverse transcription data have shown that this speciesspecific restriction is mediated by tripartite motif trim5asimatic function block diagramcontrol and status blockcell cycle; budding yeast; cdk; ddk; kinetic modellingcấu trúc cấu trúc block13 cach truy cap web bi blockcông ty sản xuất gạch block đà nẵngsản phẩm tôm tươi đông blocktôm sú vỏ bỏ đầu đông blockusing a finally blockblock diagram of the dcssản xuất gạch blockthe new kid on the blockmodelling early language acquisition skillsmodelling semantic role plausibilitychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây