Thong tu 83 2016 TT BTC huong dan thuc hien uu dai dau tu quy dinh tai luat dau tu 67 2014 QH13 va nghi dinh 118 2015 ND CP huong dan luat dau tu

Thông 83/2016/TT-BTC thực hiện ưu đãi về thuế tại Luật đầu 67/2014/QH13 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Thông tư 83/2016/TT-BTC thực hiện ưu đãi về thuế tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP
... đối ng hưởng ưu đãi đầu theo quy định Luật đầu số 67/2014/QH13 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu (sau gọi Nghị ... Bộ Tài chính; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông hướng dẫn thực ưu đãi đầu quy định Luật đầu số 67/2014/QH13 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 ... quy định Luật thuế TNDN Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo hướng dẫn khoản Điều dự án đầu A không thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu quy định phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, dự án đầu...
 • 11
 • 57
 • 0

Thông 78/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

Thông tư 78/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
... kể từ ngày Thông có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân (hoặc Ủy ban nhân dân) cấp tỉnh chưa ban hành quy định tiếp tục thực theo văn ban hành” khoản Điều 13 Thông số 133/2014/TT-BTC ... điểm Phụ lục số 1; Phụ lục số 2; Phụ lục số ban hành kèm theo Thông số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 Điều Tổ chức thực Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng năm 2016 Trong trình ... phát sinh vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./ Nơi nhận: KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Tổng...
 • 2
 • 122
 • 0

Thông 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế thu nội địa

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
... thu cung cấp để thu tiền từ người nộp thu hạch toán thu ngân sách nhà nước c) Hướng dẫn người nộp thu kê khai thông tin nộp thu bảng kê nộp thu ; cấp chứng từ xác nhận nộp thu vào ngân sách ... có người nộp thu Mục XỬ LÝ THÔNG TIN THU NỘP, CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Điều 12 Xử lý thông tin thu nộp chuyển tiền thu vào tài khoản thu ngân sách nhà nước ngân hàng ... tiền vào ngân sách nhà nước người nộp thu thực trực tiếp với ngân hàng ủy nhiệm thu, ngân hàng hoàn thiện thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo hướng dẫn khoản Điều 13 Thông b) Đối với...
 • 37
 • 394
 • 0

Thông 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cho vay hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững

Thông tư 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cho vay hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững
... hàng Chính sách xã hội cho vay chương trình hỗ trợ người nghèo đối ng sách Nhà nước MỤC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Điều Điều kiện ngân sách ... nợ kỳ hỗ trợ lãi suất - Số tiền lãi thực tế hỗ trợ cho khoản vay tổng số tiền lãi thực tế hỗ trợ cho tất khoản giải ngân khoản vay - Số tiền hỗ trợ lãi suất tổng số tiền lãi thực tế hỗ trợ tất ... tế hỗ trợ cho khoản giải ngân tính theo phương pháp tổng tích số mức lãi suất hỗ trợ với dư nợ cho vay ng ứng với số ngày dư nợ thực tế, theo công thức sau: Số tiền lãi thực tế hỗ trợ cho...
 • 9
 • 30
 • 0

Thông 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt
... khẩu, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt xác định sau: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập + Thuế nhập Giá tính thuế nhập xác định theo quy định pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập Trường ... Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Quản lý thuế sửa đổi số điều Thông thuế sau: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài hướng ... giao dịch thông thường thị trường quan thuế thực ấn định thuế theo quy định Luật quản lý thuế Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt xác định sau: Giá tính thuế TTĐB Giá bán chưa có thuế Thuế GTGT =...
 • 19
 • 299
 • 0

Thông 86/2016/TT-BTC về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Thông tư 86/2016/TT-BTC về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP
... Là Quỹ dùng để bù đắp phần toàn thiệt hại rủi ro môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gây Chương II TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG ... Bảo vệ môi trường Sự cố môi trường: Là cố xảy trình hoạt động người biến đổi tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái biến đổi môi trường nghiêm trọng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại môi trường ... nghiệp năm không bị lỗ Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt sản xuất kinh doanh ngành nghề quy định Khoản Điều Thông số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại môi trường trích lập chưa sử...
 • 7
 • 370
 • 0

Thông 07/2016/TT-BLĐTBXH về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
... an toàn, vệ sinh lao động 16 Số lượng sở sản xuất, kinh doanh tiến hành đánh giá định kỳ nguy rủi ro an toàn, vệ sinh lao động năm Số sở sản xuất, kinh doanh 17 Số lượng sở sản xuất, kinh doanh ... vị an toàn, vệ sinh lao động theo quy định Khoản Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động 14 Số lượng sở sản xuất, kinh doanh thuê thực dịch vụ y tế năm Số sở sản xuất, kinh doanh 15 Số đơn vị thực ... nguy rủi ro an toàn, vệ sinh lao động -nt- - Chi khác -nt- 12 Số lượng sở sản xuất, kinh doanh thuê thực dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động năm Số sở sản xuất, kinh doanh 13 Số đơn vị thực Số đơn...
 • 23
 • 264
 • 1

Chuyên đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tưSở tài nguyên môi trường

Chuyên đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tưSở tài nguyên môi trường
... ĐẾN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT II THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ... GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT • THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT UBND.TP đònh giao đất, cho thuê đất, cho phép CMĐ SDĐ tổ chức; giao đất sở tôn ... MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT • CĂN CỨ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Nhu cầu sử dụng đất thể trong:...
 • 18
 • 326
 • 0

Thông 75/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về lệ phí trước bạ
... Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm: a) Đổi tên thay đổi toàn cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) thay đổi toàn ... nhân chuyển đổi làm chủ Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016 Trong trình thực hiện, văn liên quan đề cập Thông sửa đổi, bổ sung thay thực theo văn sửa ... chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp nhân...
 • 3
 • 121
 • 0

Thông 43/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm
... đầu, doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm có trách nhiệm xác nhận trả cho doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu Khoản chi phí ng ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm ... xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu, doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm hạch toán vào chi phí ng ứng với phần trách nhiệm theo hợp đồng bảo hiểm Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu ... quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu lập bảng kê kèm theo bảng toán gửi cho doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận bảng kê doanh nghiệp bảo hiểm...
 • 2
 • 89
 • 0

Thông 115/2016/TT-BTC về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Thông tư 115/2016/TT-BTC về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
... từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần ... việc kể từ ngày nhận báo cáo kết bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp cổ phần hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo xác nhận kết bán đấu giá cho doanh nghiệp cổ phần hóa, Sở giao dịch chứng ... ký đăng ký giao dịch cho số cổ phần trúng đấu giá toán Số cổ phần bán cho nhà đầu chiến lược người lao động doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký, lưu ký theo hướng dẫn Trung tâm Lưu ký Chứng khoán...
 • 11
 • 261
 • 0

Thông 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội
... Điều Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội Điều Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tếxã hội nước ... vi điều chỉnh Thông hướng dẫn nguyên tắc, nội dung thực lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế-xã hội nước, Bộ, ngành, tỉnh, ... hậu vào trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội Điều Nguyên tắc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai Nội dung phòng, chống thiên tai phải lồng ghép vào quy hoạch, ...
 • 8
 • 84
 • 0

Thông 03/2016/TT-BNV hướng dẫn thành lập hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 03/2016/TT-BNV hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
... định thành lập Hội đồng quản đơn vị nghiệp công lập phê duyệt quy chế hoạt động Hội đồng quản đơn vị nghiệp công lập Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ... định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập Chương II THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Điều Thủ tục thành lập Hội đồng quản đơn ... đầu đơn vị nghiệp công lập báo cáo hoạt động đơn vị nghiệp công lập Thông qua việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị cấu thành đơn vị nghiệp công lập; đề án xác định vị trí việc làm đơn vị...
 • 9
 • 83
 • 0

Thông 209/2015/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng với Quỹ đầu phát triển địa phương

Thông tư 209/2015/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
... hướng dẫn thực chuẩn mực kế toán Thông hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp (nếu có) Điều Phạm vi Điều chỉnh Thông hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập trình ... Khoản Quỹ tham gia hợp vốn cho vay Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu Phương pháp kế toán Tài Khoản 128 - Đầu nắm giữ đến ngày đáo hạn” hướng dẫn Điều 6, 7, Thông Điều Phương ... động sản đầu 24 217 Bất động sản đầu 25 221 Đầu vào công ty 26 222 Đầu vào công ty liên doanh, liên kết 27 228 Đầu khác 28 2281 Đầu góp vốn vào đơn vị khác 2288 Đầu khác 229...
 • 193
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tt60 2006 tt btc hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toánsố 16 2013 tt btc hướng dẫn nq 02 nq cpngành nghề hưởng ưu đãi đầu tưcác dự án được hưởng ưu đãi đầu tưdanh mục ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tưngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tưpháp luật ưu đãi đầu tưtải luật tố tụng dân sự 2005tải luật tố tụng dân sự 2011luật ưu đãi đầu tư trong nướcđối tượng được hưởng ưu đãi đầu tưdanh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo luật đầu tưvăn bản pháp luật về ưu đãi đầu tưthông báo thực hiện dự án đầu tưưu đãi đầu tư theo luật đầu tưchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm