bang cac van cua tieng viet

Luận văn tốt nghiệp Xử lý các văn bản tiếng Việt

Luận văn tốt nghiệp Xử lý các văn bản tiếng Việt
... khác Khoá luận tốt nghiệp 36 Chương Xây dựng văn phạm tiếng Việt Chương Xây dựng văn phạm tiếng Việt 4.1 Xây dựng tập từ loại tiếng Việt Ngữ pháp tiếng Việt phức tạp Việc xây dựng văn phạm hoàn ... vựng tiếng Việt - vấn đề tiền xử quan trọng trước bước vào phân tích cú pháp Khoá luận tốt nghiệp Chương Văn phạm phi ngữ cảnh Chương Văn phạm phi ngữ cảnh 2.1 Văn phạm ngôn ngữ sinh văn phạm ... chuyển đệ quy 34 Chương Xây dựng văn phạm tiếng Việt .37 4.1 Xây dựng tập từ loại tiếng Việt 37 4.2 Xây dựng văn phạm tiếng Việt 38 Khoá luận tốt nghiệp 4.2.1 Danh ngữ ...
 • 63
 • 588
 • 3

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Xử lý các văn bản tiếng Việt" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... khác Khoá luận tốt nghiệp 36 Chương Xây dựng văn phạm tiếng Việt Chương Xây dựng văn phạm tiếng Việt 4.1 Xây dựng tập từ loại tiếng Việt Ngữ pháp tiếng Việt phức tạp Việc xây dựng văn phạm hoàn ... vựng tiếng Việt - vấn đề tiền xử quan trọng trước bước vào phân tích cú pháp Khoá luận tốt nghiệp Chương Văn phạm phi ngữ cảnh Chương Văn phạm phi ngữ cảnh 2.1 Văn phạm ngôn ngữ sinh văn phạm ... 20 Bảng Quá trình phân tích từ xuống 35 Bảng Phân tích từ xuống kết hợp quay lui cho mạng chuyển đệ quy 36 Khoá luận tốt nghiệp Bảng Tập luật văn phạm tiếng Việt 48 Bảng Tập...
 • 64
 • 343
 • 2

Trích rút thực thể từ các văn bản tiếng việt trên internet

Trích rút thực thể từ các văn bản tiếng việt trên internet
... nghĩa văn Tiếng Việt xâu ký tự đứng trước Pattern để hạn chế nhập nhằng có nhiều cách viết, cách thể nội dung nên trình trích rút thực thể tên số dạng đặc biệt trích rút thông tin từ văn tiếng Việt ... rút bước trước để trích rút thực thể 12 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TRÍCH RÚT THỰC THỂ TÊN 2.1 Mô hình trích rút thực thể tên 2.1.1 Mô hình tổng quát Đối với toán trích rút thực thể tên xét, mức tổng ... Module Trích rút: dùng để trích rút thực thể tên từ báo chọn Kết sau trích rút hiển thị phần KẾT QUẢ - Module Huấn luyện: lấy kết trích rút từ báo làm giàu sở liệu để phục vụ cho trình trích rút thực...
 • 14
 • 330
 • 0

Chứng thực điểm chỉ trong các văn bản Tiếng Việt pot

Chứng thực điểm chỉ trong các văn bản Tiếng Việt pot
... Tên phí Mức phí Văn qui định Chứng thực điểm 10.000 đồng/trường Quyết định số 18/2009/QĐ- hợp UBND Nghị số 15/2009/NQHĐND Kết việc thực TTHC: Chứng thực chữ ký Các bước Mô tả bước Tên ... sơ Xuất trình CMND giấy tờ tùy thân khác (đối chiếu) Giấy tờ, văn cần chứng thực điểm Số hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... việc thực TTHC: Chứng thực chữ ký Các bước Mô tả bước Tên bước Cá nhân, tổ chức có yêu cầu chứng thực điểm chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo thành phần hồ sơ; đến nộp hồ sơ phận Bước 1: tiếp nhận hồ...
 • 3
 • 170
 • 0

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 1 potx

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 1 potx
... Vita va Nh6 Nhom chu de 1: Quan trj Nguon Nhan llfc cac Doanh nghi~p Vita va Nho 1. 01 Chu doanh nghi~p va chUc nang quiin 19 ngu6n nhlln Il!c 1. 02 PMn tfeh colng vi~ 1. 03 Mol ta colng vi~c, yeu ... tri~n DI! an Me Kong 63 PM Ly Thai TiS, Tang Ha Ni)i, Vi¢t Nam Di¢n thol;li: (8 4-4 ) 82 4-7 892 Fax: (8 4-4 ) 82 4-7 898 E-mail: dlien@ifc.org Cho bi€! ten cuon s...
 • 9
 • 367
 • 0

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 2 pdf

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 2 pdf
... cl.lllh trauh, vi d,! chien luqc marketing san phlim 7-Vps "Vncola" quang cao hinh anh 7-Vps la m...
 • 9
 • 307
 • 1

Các phương thức thể hiện địa danh tiếng Đức trong các văn bản tiếng Việt[134528][134528]

Các phương thức thể hiện địa danh tiếng Đức trong các văn bản tiếng Việt[134528][134528]
... thống địa danh tiếng Đức 23 Bảng 2.2: Tỉ lệ nhóm từ gốc thông dụng địa danh tiếng Đức 24 Bảng 2.3: Nhóm từ định danh địa danh tiếng Đức 26 Bảng 2.4: Hậu tố địa danh tiếng Đức 28 Bảng 2.5: Nhóm địa ... 42 CHƢƠNG 3: CÁC PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN ĐỊA DANH TIẾNG ĐỨC TRONG CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 3.1 Tình hình thể tên riêng nƣớc nói chung địa danh tiếng Đức nói riêng tiếng Việt 44 3.1.1 Hiện trạng 44 ... thiếu thống việc thể địa danh tiếng Đức tiếng Việt 50 3.2 Các quan điểm khác việc thể tên riêng nƣớc (địa danh) tiếng Việt 51 3.3 Đề xuất phƣơng thức thể địa danh tiếng Đức tiếng Việt 55 3.3.1...
 • 97
 • 378
 • 0

Các phương thức thể hiện địa danh tiếng Đức trong các văn bản tiếng Việt[134528][134528]

Các phương thức thể hiện địa danh tiếng Đức trong các văn bản tiếng Việt[134528][134528]
... thống địa danh tiếng Đức 23 Bảng 2.2: Tỉ lệ nhóm từ gốc thông dụng địa danh tiếng Đức 24 Bảng 2.3: Nhóm từ định danh địa danh tiếng Đức 26 Bảng 2.4: Hậu tố địa danh tiếng Đức 28 Bảng 2.5: Nhóm địa ... 42 CHƢƠNG 3: CÁC PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN ĐỊA DANH TIẾNG ĐỨC TRONG CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 3.1 Tình hình thể tên riêng nƣớc nói chung địa danh tiếng Đức nói riêng tiếng Việt 44 3.1.1 Hiện trạng 44 ... thiếu thống việc thể địa danh tiếng Đức tiếng Việt 50 3.2 Các quan điểm khác việc thể tên riêng nƣớc (địa danh) tiếng Việt 51 3.3 Đề xuất phƣơng thức thể địa danh tiếng Đức tiếng Việt 55 3.3.1...
 • 97
 • 243
 • 0

Luan van tot nghiep nghiên cứu các đặc trưng của tiếng việt để áp dụng nhân dạng tiếng việt

Luan van tot nghiep nghiên cứu các đặc trưng của tiếng việt để áp dụng nhân dạng tiếng việt
... phương pháp ñ gi i h phương trình ñó, th c t , hai l p phương pháp thư ng ñư c dùng nh t là: phương pháp t tương quan phương pháp ñ ng bi n ñây, ch trình bày l i k t qu tính toán cách th c áp d ng ... 4/3 Phương pháp dãy b l c có th ñư c cài ñ t theo nhi u cách, tuỳ thu c vào phương pháp dùng ñ thi t k dãy b l c riêng bi t Có hai phương pháp thi t k dãy b l c s , ñó phương pháp ng xung vô ... ñi m c a cách cài ñ t yêu c u tính toán nhi u Vì v y, v i dãy b l c FIR Q kênh, c n: CDFFIR = LQ phép nhân c ng ñ tính xi(n), i = 1,2,…,Q m i giá tr n M t cách cài ñ t khác t n có th áp d ng cho...
 • 116
 • 455
 • 1

Hiện tượng lặp từ trong các tư liệu thành văn cổ của tiếng Việt[135504][135504]

Hiện tượng lặp từ trong các tư liệu thành văn cổ của tiếng Việt[135504][135504]
... luận văn 2.1.1 Đối ng nghiên cứu luận văn ng lặp từ ghi nhận chắn nguồn ngữ liệu văn ghi chép văn tự Quan sát nguồn ngữ liệu khảo sát, thấy ng lặp gồm: Những dạng lặp hình thành từ thành ... tiếng Việt cổ Việt trung đại1, thấy có xuất hiện ng Do đó, chọn đề tài: "Hiện ng lặp từ liệu thành văn cổ tiếng Việt” để làm sáng tỏ trả lời cho câu hỏi sau đây: - Phương thức lặp từ thực ... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN HƯƠNG THỤC HIỆN TƯỢNG LẶP TỪ TRONG CÁC TƯ LIỆU THÀNH VĂN CỔ CỦA TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN...
 • 97
 • 380
 • 2

Khảo sát giá trị liên kết và ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt (Trên cơ sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)

Khảo sát giá trị liên kết và ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt (Trên cơ sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)
... nhỏ phƣơng thức liên kết nối, là: "Giá trị liên kết giá trị ngữ nghĩa từ nối theo phạm trù tƣơng phản (trên sở liệu truyện ngắn ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tƣ)" Có thể ... trị liên kết giá trị ngữ nghĩa từ nối thuộc phạm trù tƣơng phản truyện ngắn Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tƣ", đối tƣợng mà quan tâm phép liên kết nối từ nối (theo phạm trù tƣơng phản) ... luận văn này, khảo sát phạm trù trên, từ cụm từ nối theo phạm trù tƣơng phản 2.2 Danh sách từ nối theo phạm trù tƣơng phản Qua trình khảo sát truyện ngắn ba tác giả, thu đƣợc 671 phát ngôn 97 tác...
 • 209
 • 317
 • 0

Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ trong số hóa văn bản tiếng việt của hệ thống FSCANNER

Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ trong số hóa văn bản tiếng việt của hệ thống FSCANNER
... toán xử ngôn ngữ số hóa văn tiếng Việt Nội dung giới thiệu toán xử ngôn ngữ tự nhiên sơ đồ hoạt động việc số hóa văn tiếng Việt hệ thống FSCANNER Chương 2: Các kỹ thuật xử ngôn ngữ số hóa ... CÔNG NGHỆ NINH THỊ THU HÀ CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ NGÔN NGỮ TRONG SỐ HÓA VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CỦA HỆ THỐNG FSCANNER Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Mã số: 60480103 LUẬN VĂN THẠC ... 1.3 Bài toán xử ngôn ngữ số hóa văn tiếng Việt 13 Tổng kết chương 15 CHƯƠNG CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ NGÔN NGỮ TRONG SỐ HÓA VĂN BẢN 16 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng OCR...
 • 61
 • 130
 • 0

Khảo sát giá trị liên kết và ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng việt (trên cơ sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả nam cao, nguyễn huy thiệp, nguyễn ngọc tư)

Khảo sát giá trị liên kết và ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng việt (trên cơ sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả nam cao, nguyễn huy thiệp, nguyễn ngọc tư)
... nhỏ phương thức liên kết nối, là: "Giá trị liên kết giá trị ngữ nghĩa từ nối theo phạm trù tƣơng phản (trên sở liệu truyện ngắn ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tƣ)" Có thể ... thực khảo sát phép liên kết nối mà cụ thể từ nối theo phạm trù tương phản truyện ngắn ba tác giả nhằm mục đích tìm hiểu cách thức sử dụng vai trò phương tiện liên kết nối văn khảo sát Qua thấy giá ... từ nối theo phạm trù tương phản tuyển tập truyện ngắn ba tác giả khảo sát 5 Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn này, đề cập tới phương thức liên kết nối, cụ thể từ nối theo phạm trù...
 • 14
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac am va cac thanh cua tieng viettrích rút thực thể từ các văn bản tiếng việt trên internetbai 21 su giau dep cua tieng viet ket hop voi viet hoc tap tac pham van hoc bang tieng viet da cosự giàu đẹp của tiếng việt qua một số bài ca dao các tác phẩm nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình ngữ văn 10 nâng caocac bai van bai tho noi ve su giau dep cua tieng vietgiữ gìn sự trong sáng của tiếng việt văn 12bảng các dạng của từ trong tiếng anhcác loại từ của tiếng việtđặc điểm loại hình của tiếng việt ngữ văn 11văn 11 đặc điểm loại hình của tiếng việtbảng mã unicode các ký tự tiếng việtcác nhà văn nổi tiếng việt namcác phép liên kết trong văn bản tiếng việtcác từ loại của tiếng việtbài soạn ngữ văn 6 tu va cau tao tu cua tieng vietĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018