54539 be vs ae poster 3

đề vs đáp án 3 trên 4 link bài tập kì 2 k50

đề vs đáp án 3 trên 4 link bài tập kì 2 k50
... Choose one answer a 171 12, 5 b 171 12 c 17000 d Không câu Marks: Tiếp câu 1, chi phí biến đổi doanh nghiệp là: Choose one answer a VC = Q2 + 10 b VC = Q + 10Q2 c VC = Q2 + 10Q d Chưa xác định Marks: ... đa là: Choose one answer a 67 .45 0 b 67.090 c 57 .46 0 d Không câu Marks: Tiếp câu 1, hãng đạt doanh thu cực đại mức giá : Choose one answer a P = 47 5 b P = 37 5 c P = 27 5 d Không câu Marks: Tiếp câu ... Không câu Marks: Tiếp câu 6, lợi nhuận hãng : Choose one answer a 37 50 b – 37 50 c 529 0 d Không câu Marks: Khi Chính phủ đánh thuế 40 $/kg, thị trường bị tác động theo hướng: Choose one answer a Đường...
 • 5
 • 294
 • 0

Tài liệu cậu có chân thứ 3 ở giữa háng

Tài liệu cậu bé có chân thứ 3 ở giữa háng
... Chiếc chân thứ đầy đủ bàn chân, ngón chân chân bình thường Cậu ngồi hay nằm ngửa em nhỏ bình thường khác, nhiên cậu hồn nhiên vui chơi ...
 • 3
 • 189
 • 0

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3
... Z(m) k 3. 3 13. 7 1.059 3. 3 10.4 1.006 3. 3 7.1 0. 93 3.8 3. 8 0. 832 BẢNG TÍNH TỐN TẢI TRỌNG GIĨ Tầng H (m) Z (m) k n B (m) cđ ch qđ qh 3. 3 13. 7 1.059 1.2 3. 8 0.8 0.6 4 83 362 3. 3 10.4 1.006 1.2 3. 8 0.8 ... XDLTPY09 pS2 912 pS3 744 Kí hiệu P(A3) Kết (kG) 866 P(B3) 866 P(B3’) 866 1 732 P(C3) 866 P(C3’) 837 Tổng pS1 Kết (kG/m) 912 Tổng Kí hiệu 17 03 Trang: 13 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép III ) Trường ... XDLTPY09 Trang:4 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép III SVTH: Nguyễn Văn Thành – Lớp XDLTPY09 Trang:5 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép III IV – SƠ ĐỒ TÍNH TỐN KHUNG PHẲNG ) Sơ đồ hình học : ) Sơ đồ kết cấu...
 • 23
 • 571
 • 3

Tài liệu Programming the Be Operating System-Chapter 3: BeOS API Overview doc

Tài liệu Programming the Be Operating System-Chapter 3: BeOS API Overview doc
... Descriptions and the Be Book The definitive source of information for the many classes that make up the BeOS software kits is the Be class reference by the programmers of the BeOS The electronic ... Be Book, double-click on the Chapter document and scroll to the start of the BWindow class description 88 Chapter 3: BeOS API Overview Overview The Overview section of the BWindow class description ... accompanies the listing of each data member The specifics of how these data members are used by a BRect object appear in discussions of 86 Chapter 3: BeOS API Overview the BRect constructor and member...
 • 23
 • 223
 • 0

Xem thêm