trắc nghiệm chương 4, 5 di truyền học sinh học 12 đỗ hà trang

trắc nghiệm chương 4, 5 di truyền học

trắc nghiệm chương 4, 5 di truyền học
... phát phương pháp sau đây? A Phả hệ B Di truyền phân tử C Di truyền tế bào học D nghiên cứu trẻ đồng sinh 17 Kết quan trọng thu từ phương pháp phân tích di truyền tế bào xác định A số lượng NST ... đợt nhân đôi NST D nhiều dị tật bệnh di truyền liên quan đến đột biến cấu trúc số lượng NST 18 Trong phương pháp nghiên cứu di truyền học người, phương pháp di truyền tế bào phương pháp A sử dụng ... 25% C 50 % D 75% 23 Trong bệnh bệnh lệch bội NST thường? A Bệnh Đao B mù màu C máu khó đông D ung thư máu 24 Hội chứng đao dễ dàng phát phương pháp sau đây? A Phả hệ B Di truyền phân tử C Di truyền...
 • 5
 • 185
 • 1

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng di truyền học vào chọn giống trong chương trình SGK cơ bản và nâng cao xuất bản năm 2009 lớp 12 THPT

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng di truyền học vào chọn giống trong chương trình SGK cơ bản và nâng cao xuất bản năm 2009 lớp 12 THPT
... kin thc ca hc sinh THPT l phự hp v cn thit Do ú tụi ó chn ti: Biờn son cõu hi trc nghim v ng dng di truyn hc vo chn ging chng trỡnh SGK c bn v nõng cao xut bn nm 2009 lp 12 THPT Mc ớch ca ti ... phn ng dng di truyn hc - Phõn tớch k hoch v ni dung ging dy phn ng dng di truyn hc chng trỡnh sinh hc 12 2.2.2 Thc nghim s phm - i tng thc nghim l 139 hc sinh lp 12A, 12B, 12C trng THPT a Phỳc ... Tng (2009) , Sinh hc 12 nõng cao, Nxb Giỏo dc V Vn V, Nguyn Nh Hin, V c Lu, Trnh ỡnh t, Chu Vn Mn, V Trung Tng (2009) , Sỏch giỏo viờn Sinh hc 12 nõng cao, Nxb Giỏo dc http://webdayhoc.net, Khỏi...
 • 53
 • 309
 • 0

Ôn thi đại học môn sinh: 46 câu trắc nghiệm và đáp án di truyền học người

Ôn thi đại học môn sinh: 46 câu trắc nghiệm và đáp án di truyền học người
... D) Lông mi dài Đáp án D Câu 11 Qua nghiên c u ph h tính tr ng đươi ngu i tính tr ng l n A) Da đen B) Tóc th ng C) Môi dày D) Lông mi dày Đáp án B Câu 12 Qua nghiên c u ph h bênh dư i ngư i di ... i A) B ch t ng B) c di truy n C) t t ngón tay D) Câm, c b m sinh Đáp án C Câu 13 Qua nghiên c u ph h b nh dư i ngư i di truy n theo ki u đ t bi n gen l n A) B) C) D) Đáp án Câu 14 t t xương chi ... t bi n Đáp án C Câu 29 B nh b ch t ng ngư i gây A) thi u s c t mêlanin B) Không có kh t ng h p enzym tirôzinaza C) Tirôzin không th bi n thành s c t mêlanin D) t t c đ u Đáp án -D Câu 30 B nh...
 • 10
 • 1,072
 • 26

Trac nghiem bai 1 phan di truyen hoc 12CB

Trac nghiem bai 1 phan di truyen hoc 12CB
... liệu cho trình tiến hóa Trong tự nhiên, tất gen đột biến với tần số là: A 10 -2 – 10 -1 B 10 -3 – 10 -2 C 10 -4 – 10 -2 D 10 -6 – 10 -4 Đột biến gen dạng thay nucleotit làm biến đổi codon thành codon khác ... IV kí hiệu tương ứng: A 2n, 2n + 1; 2n + 3; 2n + B 2n – 2; 2n – 1; 2n +1; 2n + C 2n – 2; 2n – 1; 2n +1; 2n + D 2n, 2n + 1; 3n; 4n 11 Ở người, loại bệnh, tật sau đột biến lệch bội gây ra: A bệnh ... không làm vật liệu di truyền đột biến A đoạn NST B lặp đoạn NST C chuyển đoạn NST D đảo đoạn NST 14 Vật chất di truyền có virut A NST B axit nucleic C nucleoxom D ADN ARN 15 Loại đột biến cấu...
 • 7
 • 294
 • 4

Trac nghiem bai 2 phan di truyen hoc 12CB

Trac nghiem bai 2 phan di truyen hoc 12CB
... lùn 20 cm Người ta đem lai thấp với cao 21 0 cm Dùng cho câu 9, 10, 11 12 Kiểu gen thấp A A1A1A2A2A3A3 B a1a1a2a2a3a3 C A1a1A2a2A3A3 D A1A1A2a2A3a3 10 Kiểu gen cao A A1A1A2A2A3A3 B a1a1a2a2a3a3 ... A1A1A2A2A3A3 B a1a1a2a2a3a3 C A1a1A2a2A3A3 D A1A1A2a2A3a3 11 Chiều cao F1 A 20 cm B 105 cm C 120 cm D 150 cm 12 Kiểu gen F1 A A1A1A2A2A3A3 B a1a1a2a2a3a3 C A1a1A2a2A3a3 D A1A1A2a2A3a3 * Dữ kiện dùng cho ... với tỉ lệ A 6 ,25 % B 12, 5% C 18,75% D 25 % 28 Loại kiểu hình A-bbD- xuất F1 với tỉ lệ A 6 ,25 % B 12, 5% C 18,75% D 25 % 29 Loại kiểu hình aaB-dd xuất F1 với tỉ lệ A B 12, 5% C 18,75% D 25 % BÀI 10 TƯƠNG...
 • 10
 • 262
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm về ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VÀO CHỌN GIỐNG (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm về ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VÀO CHỌN GIỐNG (có đáp án)
... thể giống xuất đột biến gen lặn có hại Câu Biện pháp sau không nằm mục đích tạo nguồn biến dị di truyền cung cấp cho trình chọn giống? A Tiến hành lai hứu tính giống khác B Sử dụng kĩ thuật di truyền ... hành chọn lọc C.lai tạo, dùng kĩ thuật di truyền tiến hành chọn lọc D gây đột biến, dùng kĩ thuật di truyền tiến hành chọn lọc Câu 11 Có nhiều giống tạo phương pháp gây đột biến nhân tạo Để tạo giống ... di truyền loài C ADN tái tổ hợp tạo gắn gen cần chuyển vào thể truyền D Khi chuyển vào tế bào nhận, nhân đôi độc lập với ADN tế bào nhận Câu 31 Plasmit sử dụng kĩ thuật di truyền A vật chất di...
 • 9
 • 5,984
 • 67

TU LUAN VA TRAC NGHIEM PHAN 5-DI TRUYEN HOC

TU LUAN VA TRAC NGHIEM PHAN 5-DI TRUYEN HOC
... 41.Phân tử prôtêin gồm chuỗi pôlipeptit có chứa loại axit amin sau: 100 alanin, 80 xistêin, 70 tript phan, 48 lơxin Chiều dài gen dã điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin nói là: A 3060 ăngstron B 3570...
 • 3
 • 470
 • 12

Trắc nghiệm phần 5 di truyền học

Trắc nghiệm phần 5 di truyền học
... Thường biến mức phản ứng di truyền B Thường biến di truyền mức phản ứng không di truyền C Thường biến không di truyền mức phản ứng di truyền D Thường biến mức phản ứng không di truyền Câu : Mức phản ... trúc di truyền quần thể ban đầu sau: 36AA:48Aa:16aa Nếu quần thể tự thụ cấu trúc di truyền quần thể sau hệ a 25% AA :50 %Aa: 25% aa b 0.75AA:0.115Aa:0.095aa c 36AA:16aa d 16AA:36aa Câu 15 : Cấu trúc di ... chất di truyền chủ yếu từ mẹ Câu 15 Sự khác đặc điểm di truyền qua tế bào chất di truyền qua nhân thể đặc điểm ? A) Di truyền qua tế bào chất khơng phân tính tỉ lệ đặc thù gen nhân ln ln di truyền...
 • 35
 • 309
 • 4

trắc nghiệm chương i sinh thái di truyền học 12

trắc nghiệm chương i sinh thái di truyền học 12
... lốt VI Ráy 17 Những sau ưa sáng: A I, III, V B III, IV, V C I, III, IV D II, III, VI 18 Những sau ưa bóng: A I, III, IV B IV, V, VI C I, II, III D II, V, VI 19 Những sinh vật sau sinh vật nhiệt: ... nhân tố hữu sinh ảnh hưởng đến cá thể quần thể là: A I, II, III B II, III, IV C I, III, V D III, IV, V 14 i u sau không v i nhân tố sinh th i sinh: A thay đ i ảnh hưởng đến sức sinh sản, sức ... III, VI, VIII C II, III, IV, VII, VIII D I, II, III, IV, V, VI B I 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT Các dạng biến động số lượng cá thể quần thể: Biến động không theo chu kì Biến...
 • 7
 • 288
 • 2

trắc nghiệm chương ii sinh thái di truyền học 12

trắc nghiệm chương ii sinh thái di truyền học 12
... ưu III Quần xã chịu mặn đất mặn khơng ngập nước IV Quần xã chịu mặn (sú, đước vòi, trang, vẹt) Trình tự sau đúng: A I  II  III  IV B I  IV  II  III C II  III  IV  I D IV  III  II  ... loại di n nào? A Di n ngun sinh B Di n thứ sinh C Di n phân hủy D Khơng thuộc loại di n 12 Đặc điểm để phân biệt di n ngun sinh với di n thứ sinh: A Mơi trường khởi đầu B Mơi trường cuối C Di n ... BÀI 41: DI N THẾ SINH THÁI Di n sinh thái q trình biến đổi , từ dạng khởi đầu qua giai đoạn trung gian A cá thể sinh vật/ để đạt đến quần xã sinh vật ổn định B quần thể sinh vật/...
 • 4
 • 300
 • 0

trắc nghiệm chương iii sinh thái di truyền học 12

trắc nghiệm chương iii sinh thái di truyền học 12
... thay đổi Sức sinh trưởng suất sinh học cao hệ sinh thái tự nhiên Thông tin hỗ trợ: a Sức sinh trưởng suất sinh học thấp hệ sinh thái nhân tạo; b Hệ sinh thái nhân tạo; c Loài ... DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI Phát biểu sau đúng: Trong hệ sinh thái A lượng truyền từ bậc dinh dưỡng cao sang bậc dinh dưỡng thấp B lên bậc dinh dưỡng cao lượng giảm ... 18 Các hệ sinh thái cạn có tính đa dạng sinh học phong phú hệ sinh thái: A thảo nguyên B hoang mạc C rừng mưa nhiệt đới D nông nghiệp vùng đồng 19 Các hệ sinh thái nước có độ đa dạng sinh vật...
 • 5
 • 484
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm chương ứng dụng di truyền họcbài tập trắc nghiệm chương ứng dụng di truyền họctrac nghiem chuong ung dung di truyen hoc lop 12 co dap antrắc nghiệm chương quy luật di truyềncau hoi trac nghiem chuong 4 mon quan tri hoccâu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm phần ứng dụng di truyền họcbai tap trac nghiem ve ung dung di truyen hoctrac nghiem chuong 4 5 6 7 vl 11 co dap antrắc nghiệm chương 4 môn tâm lí họctrắc nghiệm chương 4 ứng dụng di truyền họcbài tập trắc nghiệm về cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12trắc nghiệm phần qui luật di truyền sinh học 12phần 5 di truyền học chương i cơ chế di truyền và biến dịcâu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật di truyềnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học