Chuong3-chu nghia duy vat lich su file pdf

Chuong3-chu nghia duy vat lich su file pdf

Chuong3-chu nghia duy vat lich su file pdf
... xã hội kiến trúc thượng tầng xây dựng, bảo vệ phát triển sở hạ tầng sinh nó, chống lại nguy làm suy yếu phá hoại chế kinh tế SƯU TẦM: PHẠM QUỐC KHÁNH26/106 Tuy kiến trúc thượng tầng có tác động...
 • 106
 • 147
 • 0

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf
... tế xã hội” theo quan điểm vật VI QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao động ... TTXH Theo hướng: thúc đẩy kìm hãm Hình thái kinh tế -xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với ... đoạn lịch sử, người tiến hành sản xuất vật chất với cách thức khác nhau, với mục đích khác Gọi Phương thức SX: dùng để cách thức mà người sử dụng để tiến hành trình SX XH giai đoạn lịch sử định...
 • 66
 • 1,528
 • 24

Đề cương thảo luận - Chương 3: chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf

Đề cương thảo luận - Chương 3: chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf
... LLSX - Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX quy luật phổ biến tác động toàn tiến trình lịch sử nhân loại ♦ Liên hệ Việt Nam: Nước ta chọn đường xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư chủ ... nhau, tồn cấu kinh tế thống theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Về xây dựng KTTT XHCN nước ta nay, Đảng ta khẳng định lấy tư tưởng HCM chủ nghĩa Mac-lenin làm tảng cho hoạt động tinh thần xã hội Câu ... hội: - Tồn xã hội tức mặt vật chất đời sống xã hội, tức sinh hoạt vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội, có hai loại quan hệ quan hệ người với tự nhiên quan hệ vật chất người với người -...
 • 3
 • 840
 • 10

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử pdf
... sáng tạo lịch sử người Không có người phi lịch sử mà trái lại gắn với điều kiện hoàn cảnh lịch sử định Con người sản phẩm lịch sử, lịch sử sáng tạo người chừng mực người lại sáng tạo lịch sử chừng ... lịch sử quần chúng nhân dân vai trò cá nhân lịch sử Các nhà tư tưởng trước C.Mác không nhận thức vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân Theo quan điểm vật lịch sử, quần chúng nhân dân chủ ... thể sáng tạo lịch sử lực lượng định phát triển lịch sử, lịch sử trước hết lịch sử hoạt động quần chúng nhân dân tất lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Vai trò chủ thể sáng tạo lịch sử, định tiến...
 • 17
 • 353
 • 3

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 3 pdf

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 3 pdf
... triển giai đoạn lịch sử nhân tố định tính chất kết cấu gia đình, để xây dựng gia đình trước hết phải đẩy mạnh công cải tạo thành phần kinh tế cá thể, làm cho gia đình không đơn vị kinh tế riêng lẻ ... Nam giai đoạn cách mạng, Nhà xuất thật 1974 Các Mác thảo kinh tế - triết học năm 1844, Nhà xuất thật Hà Nội 1962 Hồ Chí Minh tuyển tập, Nhà xuất thật năm 1960 15 ... thức tư tưởng vốn mang tính bảo thủ so với phát triển điều kiện kinh tế - xã hội để xây dựng gia đình Cùng với cải tạo phát triển kinh tế phải coi trọng công tác tư tưởng, công tác phát triển văn...
 • 5
 • 153
 • 1

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 2 pdf

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 2 pdf
... nguyên mới, hình thái xã hội mới: Xã hội chủ nghĩa Từ kiểu nhà nước XHC N không tưởng trở thành thực i phát kiến đại Mác - Anghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư Mở đầu Gia đình ... công nhân trực tiếp tạo cải vật chất lại hưởng phần giá trị thặng dư nhỏ Như vậy, học thuyết giá trị thặng dư nhằm nghiên cứu quy luật vận động xã hội tư bản, có ý nghĩa vạch trần chất bóc lột ... "Theo quan điểm vật nhân tố định lịch sử, qui gia định nôi để trực tiếp sản xuất tái sản xuất đời sống trực tiếp thân lai có hai loại: Loại một: Sản xuất sản phẩm tiêu dùng, loại hai sản xuất người...
 • 5
 • 173
 • 0

Chủ nghĩa duy vật lịch sử.doc

Chủ nghĩa duy vật lịch sử.doc
... Mác - Ănghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng d mà CNXH từ không tởng trở thành thực Ta lần lợt xét hai phát kiến đó: Chủ nghĩa vật lịch sử Dựa kết lý luận tổng kết lịch sử, Mác ... vậy, trình lịch sử tự nhiên phát triển xã hội chẳng diễn đờng phát triển mà bao hàm trờng hợp bỏ qua hình thái kinh tế xã hội định hoàn cảnh lịch sử cụ thể định Vì quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử ... kỷ nguyên mới, hình thái xã hội mới: Xã hội chủ nghĩa Từ kiểu nhà nớc XHCN không tởng trở thành thực hai phát kiến vĩ đại Mác - Anghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng d ...
 • 7
 • 5,100
 • 74

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
... - Ănghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng d mà CNXH từ không tởng trở thành thực Ta lần l ợt xét hai phát kiến đó: Chủ nghĩa vật lịch sử Dựa kết lý luận tổng kết lịch sử, Mác Ănghen ... tố định lịch sử Chứng minh luận điểm Mác, Anghen cho "Theo quan điểm vật lịch sử, nhân tố định lịch sử, xét đến sản xuất tái sản xuất đời sống thực Do đó, coi kinh tế nhân tố định lịch sử, khiến ... trình lịch sử tự nhiên phát triển xã hội chẳng diễn đờng phát triển mà bao hàm trờng hợp bỏ qua hình thái kinh tế xã hội định hoàn cảnh lịch sử cụ thể định Vì quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử làm...
 • 7
 • 1,765
 • 15

bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử

bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử
... Lênin vật chất: Ph.ngghen (28 /11/1 820 - 5/8/1895) C.Mỏc (5/5/1818 - 14/3/1883) V.I Lờnin (22 /4/1870 - 21 /l/1 924 ) Tư tưởng Mác - ăngghen vật chất : - Sự đối lập vật chất với ý thức - Tính thống vật ... triển vật tượng ý thức có trước, vật tượng định vật chất Chủ nghĩa tâm khách quan : CNDT CNDT Là trường phái triết học cho ý thức có trước định vật chất tồn khách quan bên người HêghenChủ nghĩa ... Bài Mục tiêu: Sau học xong bài, học viờn đạt được: Hiểu chất giới vật chất; giới thống tính vật chất - Hiểu nội dung, ý nghĩa định nghĩa vật chất Lênin nguồn gốc, chất ý thức, mối quan hệ vật...
 • 46
 • 1,522
 • 12

LUẬN VĂN: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là một trong những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa duy vật lịch sử ppt

LUẬN VĂN: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là một trong những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa duy vật lịch sử ppt
... sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Do sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng vấn đề đặc biệt phải quan tâm tới sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng nội dung học thuyết hình thái kinh tế - hội chủ nghĩa ... GIữA CƠ Sở Hạ TầNG KIếN TRúC THƯợNG TầNG TRONG THờI Kỳ QUá Độ LÊN CHủ NGHĩA HộI NƯớC TA Đặc điểm hình thành sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng cộng sản chủ nghĩa sở hạ tầng kiến trúc thượng ... thuộc vào phát triển phát triển sở hạ tầng cộng sản chủ nghĩa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam Dưới chủ nghĩa hội hoàn chỉnh, sở hạ tầng kiến trúc thượng...
 • 18
 • 1,393
 • 2

Bài giảng chương 3 "Chủ nghĩa duy vật lịch sử" ppt

Bài giảng chương 3
... yếu nhân tố trung tâm KTTT hệ thống trị XHCN (điều khác với nước thuộc hệ thống kinh tế tư chủ nghĩa) 3. 2.2 Tỏc ng tr li ca kin trỳc thng tng i vi c s h tng Chc nng xó hi ca KTTT l bo v, trỡ,cng ... U TRANH GIAI CP V CCH MNG X HI I VI S VN ễNG V PHT TRIN CA CC X HI Cể GIAI CP I KHNG VI QUAN iM DUY VT LCH S V CON NGI V VAI TRề CA QuN CHNG NHN DN TRONG LCH S I SN XUT VT CHT V QUY LUT QUAN ... tồn loại hinh SH nhỏ, với cung cách quản lý theo hinh thức kinh tế hộ gia đinh phân phối chủ yếu vật, trực tiếp, tự cấp tự túc LLSX phát triển trinh độ công nghiệp hóa, với quy mô lớn, NSLđộng...
 • 92
 • 16,390
 • 158

Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ doc

Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ doc
... VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN I VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Sản xuất vật chất vai trò ... triển LLSX Sản xuất vật chất vai trò a) SX vật chất PTSX  Sản xuất loại hình hoạt động đặc trưng người xã hội loài người, bao gồm: SX vật chất, SX tinh thần SX thân người Sản xuất vật chất loại hình ... SX vật chất: - Là hoạt động thiếu người xã hội loài người; - Là hành động có ý thức, có mục đích người; - Là hoạt động có tính khách quan, tính xã hội, tính lịch sử tính sáng tạo Qúa trình SX vật...
 • 59
 • 1,851
 • 13

Đề cương ôn thi môn triết học mác lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 1

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử  phần 1
... người lao động phần dư gọi giá trị thặng dư Trong câu nói Mác quan hệ sản xuất mâu thuẫn nông dân địa chủ Đảng nhận định nước ta nước nông nghiệp, nông dân chiếm 90% số dân, chủ nghĩa đế quốc ... đổi cải tiến hoàn thi n không ngừng gây lên biến đổi sâu sắc toàn tư liệu sản xuất Trình độ phát triển công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người Tuy nhiên L Nin viết: “Lực lượng ... phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất yếu tố chủ quan, tính chất đặc thù q.luật Chủ nghĩa vật lịch sử chứng minh vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất song rõ...
 • 19
 • 2,903
 • 24

Đề cương ôn thi môn triết học mác lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 2

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử  phần 2
... sinh hoạt Đảng Bồi dỡng cho cán bộ, đảng viên ý chí kiên định đờng lên chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - L nin; phê phán uốn nắn nhữnng quan điểm lệch lạc, nhận thức mơ hồ, khắc ... kiến thức bản, làm chủ kỹ nghề nghiệp, quan tâm hiệu thi t thực, nhạy cảm với mới, có ý thức vơn lên khoa học công nghệ; Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề; đẩy mạnh trình công nhân hoá trí thức ... hớng xã hội chủ nghĩa, để bớc xây dựng sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phải làm việc với tâm nỗ lực phi thờng Đặc biệt cần ý: Th nht: Trong phỏt trin nn kinh t th trng nht thit phi...
 • 14
 • 1,098
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: slide chủ nghĩa duy vật lịch sửpowerpoint chủ nghĩa duy vật lịch sửmôn chủ nghĩa duy vật lịch sửchủ nghĩa duy vật lịch sử pptchủ nghĩa duy vật lịch sử ở việt namchủ nghĩa duy vật lịch sử là gìchủ nghĩa duy vật lịch sử về con ngườichủ nghĩa duy vật lịch sử về giai cấptài liệu về chủ nghĩa duy vật lịch sửbài luận về chủ nghĩa duy vật lịch sửcác câu hỏi về chủ nghĩa duy vật lịch sửbài tiểu luận về chủ nghĩa duy vật lịch sửcâu hỏi về chủ nghĩa duy vật lịch sửtiểu luận về chủ nghĩa duy vật lịch sửví dụ về chủ nghĩa duy vật lịch sửchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại