Giáo Trình Ngắn Mạch Trong Hệ Thống Điện

GIÁO TRÌNH NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN.

GIÁO TRÌNH NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN.
... dây trung tính Trong dạng ngắn mạch kể có ngắn mạch ba pha ngắn mạch đối xứng sau ngắn mạch sơ đồ thông số mạng đối xứng Các dạng ngắn mạch lại ngắn mạch không đối xứng Khả xảy ngắn mạch theo dạng ... ngắn mạch lớn) ngắn mạch qua tổng trở không, đợc gọi ngắn mạch trực tiếp Khi nghiên cứu phơng pháp tính toán ngắn mạch ta giả thiết ngắn mạch trực tiếp 1.1.2 Các dạng ngắn mạch Có dạng ngắn mạch ... lớn ngắn mạch pha (65%), ngắn mạch ba pha (5%) Ngắn mạch ba pha xảy nhng lại đợc quan tâm nhiều Đó ngắn mạch ba pha thờng nặng nề nhất, ảnh hởng nhiều đến chế độ hệ thống Ngoài ra, ngắn mạch...
 • 99
 • 870
 • 0

Giáo Trình Ngắn Mạch Trong Hệ Thống Điện

Giáo Trình Ngắn Mạch Trong Hệ Thống Điện
... THAY THÃÚ THAM SÄÚ TRA ÂỈÅÜC x”d, Sâm,m TÊNH TRONG ÂÅN VË CỌ TÃN x "d U âm Sâm TÊNH CHÊNH XẠC TRONG ÂVTÂ S U2 x "d cb âm S âm U cb TÊNH GÁƯN ÂỤNG TRONG ÂVTÂ x "d Scb Sâm Mạy biãún ạp (2 cün ... v Ucb = Utb thç: X *H = I cb I NH = S cb S NH QUẠ TRÇNH QUẠ ÂÄÜ Chỉång 3: TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN I NGÀÕN MẢCH PHA TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN: Xẹt mảch âiãûn pha âäúi xỉïng âån gin (hçnh 3.1) ... theo hàòng i”f säú thåìi gian T”d VII.3 Dng cün cn: Trong chãú âäü lm viãûc bçnh thỉåìng hồûc ngàõn mảch trç, qua cün cn khäng cọ dng âiãûn Trong quạ trçnh quạ âäü, åí cün cn dc trủc xút hiãûn...
 • 65
 • 501
 • 0

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 7 docx

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 7 docx
... thành phần đối xứng hệ thống điện pha: Trong mạch pha - dây, hệ thống dòng điện dây cân Dòng đất (hay dây trung tính) tổng hình học dòng pha, băng lần dòng thứ tự không Hệ thống điện áp dây thành ... Hình 7. 11 VI.3 Ngắn mạch pha chạm đất: Xét ngắn mạch pha B, C chạm đất (hình 7. 12) Điều kiện ngắn mạch là: =0 (7. 14) U NB = (7. 15) I NA U NC = (7. 16) Thay vào phương trình thứ tự Hình 7. 12 ... :(hình 7. 5) Xo = xI + xII Hình 7. 5 Nối Yo /∆ /Yo :(hình 7. 6) Xo tùy thuộc vào chế độ làm việc điểm trung tính lưới điện Hình 7. 6 Nối Yo /∆ /∆ :(hình 7. 7) Xo = xI + (xII // xIII) Hình 7. 7 IV.5...
 • 16
 • 242
 • 0

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 6 pot

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 6 pot
... với: Trong tính toán thực dụng, việc xét đến hệ thống thường gần Nếu biết trị số dòng siêu qúa độ ban đầu I”o công suất S”N ngắn mạch pha nút hệ thống (hình 6. 2), xác định điện kháng XH hệ thống ... 100÷200KW: kxkĐ = 1,5÷1 ,6 - động cở bé phụ tải tổng hợp: kxkĐ = II.4 Tính dòng ngắn mạch trì: Các phần tử thay tham số giống chế độ làm việc bình thường hệ thống điện a) Đối với hệ thống điện bao gồm máy ... thay cho I”o S”N Trường hợp có số hệ thống liên lạc với qua số điểm nút, biết dòng hay công suất ngắn mạch điểm nút, xác định điện kháng XH hệ thống Ví dụ, hình 6. 4 ta có: X MΣ = U tb vaì 3.I "...
 • 8
 • 174
 • 0

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 5 pps

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 5 pps
... - điện kháng từ đầu cực máy điện đến điểm ngắn mạch IV Sức điện động điện kháng siêu độ: Sức điện động điện kháng siêu độ tham số đặc trưng cho máy phát điện có cuộn cản vào thời điểm đầu trình ... σ1q = I 1q X σ1q III Sức điện động điện kháng độ: Sức điện động điện kháng độ tham số đặc trưng cho máy phát điện cuộn cản vào thời điểm đầu trình ngắn mạch Khi ngắn mạch, từ thông Φad tăng đột ... tiên ta khảo sát máy điện thiết bị TĐK Giả thiết ngắn mạch đầu cực máy điện, mạch điện xem kháng, dòng ngắn mạch có theo trục dọc Khi xảy ngắn mạch, thành phần chu kỳ dòng ngắn mạch thay đổi đột...
 • 11
 • 174
 • 0

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 3-4 docx

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 3-4 docx
... trạng mạch điện trước ngắn mạch; itd0+ đạt giá trị lớn lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện dung, đến mạch điện trước ngắn mạch không tải itd0+ bé lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện ... phương trình mạch điện đơn giản khảo sát mục I trước Do trình độ bỏ qua dòng từ hóa, máy biến áp thay điện trở điện cảm để tính toán mạch điện thông thường 1 Chương 4:TÌNH TRẠNG NGẮN MẠCH DUY ... III NGẮN MẠCH PHA TRONG MẠCH có máy biến áp: Hình 3.4 : Sơ đồ mạch điện có máy biến áp Giả thiết điện áp nguồn không đổi phát (Um = const.) mạch từ máy biến áp không bảo hòa Khi xảy ngắn mạch pha,...
 • 9
 • 166
 • 0

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 1-2 doc

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 1-2 doc
... cần phải xét đến trình độ khi: - ngắn mạch - ngắn mạch kèm theo đứt dây - cắt ngắn mạch máy cắt điện Khi xảy ngắn mạch, tổng trở hệ thống điện giảm, làm dòng điện tăng lên, điện áp giảm xuống ... học ngắn mạch nghiên cứu diễn tiến trình ngắn mạch hệ thống điện, đồng thời xét đến phương pháp thực dụng tính toán ngắn mạch II CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN Ngắn mạch: loại cố xảy hệ thống điện tượng ... nhanh chóng cô lập điểm ngắn mạch hệ thống chuyển sang chế độ ngắn mạch trì (xác lập) Từ lúc xảy ngắn mạch cắt ra, hệ thống điện xảy trình độ làm thay đổi dòng áp Dòng trình độ thường gồm thành...
 • 16
 • 250
 • 0

Giáo trình lý thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện

Giáo trình lý thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện
... THAY THÃÚ THAM SÄÚ TRA ÂỈÅÜC x”d, Sâm,m TÊNH TRONG ÂÅN VË CỌ TÃN x" d U âm Sâm TÊNH CHÊNH XẠC TRONG ÂVTÂ S U2 x " cb âm d S âm U cb TÊNH GÁƯN ÂỤNG TRONG ÂVTÂ x" d Scb Sâm u N % U âm 100 S ... v Ucb = Utb thç: X *H = I cb I NH = S cb S NH QUẠ TRÇNH QUẠ ÂÄÜ Chỉång 3: TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN I NGÀÕN MẢCH PHA TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN: Xẹt mảch âiãûn pha âäúi xỉïng âån gin (hçnh 3.1) ... theo hàòng i”f säú thåìi gian T”d VII.3 Dng cün cn: Trong chãú âäü lm viãûc bçnh thỉåìng hồûc ngàõn mảch trç, qua cün cn khäng cọ dng âiãûn Trong quạ trçnh quạ âäü, åí cün cn dc trủc xút hiãûn...
 • 65
 • 1,988
 • 3

Ngắn mạch trong hệ thống điện phức tạp

Ngắn mạch trong hệ thống điện phức tạp
... 28, 2011 Hệ thống điện phức tạp Giả thiết  Cuộn kích từ, stator có vòng dây  =  Sử dụng hệ tọa độ vuông góc d-q  d = Φf Ir Phuong, NHV September 28, 2011 Hệ thống điện phức tạp Hệ trục tọa ... QTQĐ HTĐ phức tạp Mục đích  Qúa trình độ máy điện  Các yếu tố ảnh hưởng Nội dung  Hệ thống điện phức tạp  Các loại từ thông máy điện  Sức điện động, điện kháng (siêu) độ Ảnh ... hưởng phụ tải Ir Phuong, NHV September 28, 2011 Hệ thống điện phức tạp Hệ thống có công suất giới hạn  Máy phát phản ứng phức tạp đ/v NM  Máy điện quay  Cảm ứng tương hỗ stator rotor  Quá...
 • 21
 • 817
 • 6

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Quốc Anh

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Quốc Anh
... ~ X F/2 E'' ~ (Hỡnh 1) Trong ú XC/2 = 2,8/2 = 1,4 XH/2 = 5/2 = 2,5 XF/2 = 0,3/2 = 0,15 Thực hiện: Nguyễn Quốc Anh Hệ thống điện Khoá: 47 Bài tập dài: Ngắn mạch hệ thống điện U H X D/2 U H XC/2 ... song cú ngun X2 v X3 Thực hiện: Nguyễn Quốc Anh Hệ thống điện Khoá: 47 Bài tập dài: Ngắn mạch hệ thống điện X = X X X +X = 2,65.2,73 = 1,34 2,65 + 2,73 -Bin i t hỡnh sang hỡnh Bin i nhỏnh song ... nhúm MF 2-3 (X2), nhúm MF 1(X3)v nhúm HT(X1) U H X1 N1 X2 E~ '' X3 E'' ~ X1 = 11 X2 = 1,57 X3 = 0,3 Thực hiện: Nguyễn Quốc Anh Hệ thống điện Khoá: 47 Bài tập dài: Ngắn mạch hệ thống điện Bin...
 • 11
 • 1,641
 • 7

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Quỳnh

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Quỳnh
... dòng điện ngắn mạch I " N N Ta có sơ đồ thay máy phát điện đợc thay sức Lớp HTĐ - F - K45 Bách Khoa Hà Nội Tr ờng Đại Học -2 - Bài tập dài Ngắn mạch Nguyễn Tiến Quỳnh điện động siêu độ E "~ điện ... Lớp HTĐ - F - K45 Bách Khoa Hà Nội Edt Tr ờng Đại Học -5 - Bài tập dài Ngắn mạch Nguyễn Tiến Quỳnh Vậy dòng ngắn mạch siêu độ ban đầu N1: I "N1* (0) = E dt 1,070 = = 1,31 X dt 0,814 Trong hệ đơn ... máy phát điện nên dòng điện chạy MF có thành phần thứ tự thuận nghịch 3.1 Dòng điện chạy pha A Lớp HTĐ - F - K45 Bách Khoa Hà Nội Tr ờng Đại Học - 13 - Bài tập dài Ngắn mạch Nguyễn Tiến Quỳnh ...
 • 17
 • 1,824
 • 12

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Sơn

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Sơn
... 115 Sức điện động MF '' E ~ = cos ϕ + ( sin ϕ + X d ) = 0,8 + ( 0,6 + 0,15) = 1,1 '' Từ thông số tính toán ta có sơ đồ thay toàn hệ thống Nguyễn Trêng S¬n – H10A-HTĐ Bài tập dài Ngắn Mạch U H ... trị số dòng ngắn mạch siêu độ ban đầu I”(0) phương pháp đại số Ngắn mạch N1 Vì ngắn mạch đầu cực máy phát nên MF ghép chung với MF MF 3.Như sơ đồ thay ta gồm nhóm: Nhóm MF 1, nhóm hệ thống, nhóm ... H10A-HTĐ Bài tập dài Ngắn Mạch X ⋅X X +X ⋅ '' = U X E X X đt = 19 17 19 1,23.5,81 = 1,015 1,23 + 5,81 = 17 19 H + E " ~ ⋅ X17 + X17 19 đt = 1,083 Vậy '' I '' =E X đt N1 = 1,067 đt Dòng ngắn mạch...
 • 11
 • 2,804
 • 11

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Hiệp

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Bài tập dài của Hiệp
... = = 0,187 PdmF 60 S dmF cos 0,8 Sơ đồ thay mạch điện B.Tính trị số dòng điện ngắn mạch siêu qúa độ ban đầu I(0) N1, N2 pp giải tích I Tại điểm ngắn mạch N1 Dùng pp biến đổi đẳng trị ghép // nguồn ... dòng điện ngắn mạch siêu độ ban đầu (Lấy gần giá trị suất điện động E 1) 1 S cb 100 I ("0 ) = + = + = 72,93(kA) X 3.U 0,351 0,096 3.10,5 HT X F cb II.Điểm ngắn mạch N2 Đây điểm ngắn ... 3.110 F I dm = Nhánh hệ thống HT X tt = X HT S HT 1700 = 0,124 = 2,1 < S cb 100 Điểm ngắn mạch gần nguồn HT X dm = S HT 3.U tb = 1700 3.115 = 8,53(kA) Trị số dòng ngắn mạch độ IN2(0) I '' N...
 • 12
 • 1,175
 • 3

NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pptx

NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN pptx
... trạng mạch điện trước ngắn mạch; itd0+ đạt giá trị lớn lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện dung, đến mạch điện trước ngắn mạch không tải itd0+ bé lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện ... môn học ngắn mạch nghiên cứu diễn tiến trình ngắn mạch hệ thống điện, đồng thời xét đến phương pháp thực dụng tính toán ngắn mạch II CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN Ngắn mạch: loại cố xảy hệ thống điện tượng ... ra, biết công suất ngắn mạch SNH (hoặc dòng ngắn mạch INH) hệ thống cung cấp cho điểm ngắn mạch tính điện kháng hệ thống điểm ngắn mạch: XH U tb = = 3.I NH U tb SNH tính toán hệ đơn vị tương lượng...
 • 60
 • 290
 • 3

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Chương 7 docx

Ngắn mạch trong hệ thống điện - Chương 7 docx
... thành phần đối xứng hệ thống điện pha: Trong mạch pha - dây, hệ thống dòng điện dây cân Dòng đất (hay dây trung tính) tổng hình học dòng pha, băng lần dòng thứ tự không Hệ thống điện áp dây thành ... Hình 7. 11 VI.3 Ngắn mạch pha chạm đất: Xét ngắn mạch pha B, C chạm đất (hình 7. 12) Điều kiện ngắn mạch là: =0 (7. 14) U NB = (7. 15) I NA U NC = (7. 16) Thay vào phương trình thứ tự Hình 7. 12 ... (7. 1) (7. 2) (7. 3) U NA = E A Σ − j I NA X 1Σ U NA = U N0 = − j I NA X 2Σ − j I N X 0Σ VI.1 Ngắn mạch pha: Xét ngắn mạch pha B, C (hình 7. 8) Điều kiện ngắn mạch là: I NA I NB =0 (7. 4)...
 • 16
 • 274
 • 2

Xem thêm