35 de on toan 5 vao 6 dap an 1653

35 Đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (có đáp án)

35 Đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (có đáp án)
... 0, 25 ®iĨm 16 16 155 1= 0, 25 ®iĨm 1 56 1 56 1 Mµ : > 0, 25 ®iĨm 16 1 56 23 24 28 27 23 24 V× < 28 28 24 24 Mµ < 28 27 23 24 Nªn < 28 27 + + 0, 25 0, 25 b) 0, 25 ®iĨm 0, 25 ®iĨm 0 ,5 ®iĨm 15 155 < 0, 25 ®iĨm ... = 20 05 × (1 25 + 1) − 880 1 26 × 20 05 − 880 20 05 × 1 25 + 1 25 + 1000 = 20 05 × 1 25 + 20 05 − 880 20 05 × 1 25 + 11 25 = 20 05 × 1 25 + 11 25 = (Vì 20 05 X 1 25 + 11 25 = 20 05 X 1 25 + 11 25 ) Câu 3: (2 ,5 đ): ... Tìm y: 55 – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12 Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số là: 428 x = 8 56 Ta có: ab + ab = 8 56 ab + 700 + ab = 8 56 = 8 56 – 700 ab x = 1 56 ab x = 1 56 : ab...
 • 52
 • 695
 • 6

De 5 va 6 dap an TOAN on TNTHPT

De 5 va 6 dap an TOAN on TNTHPT
... điểm T( ; 3 Va (1điểm) IVb (2điểm) 0 .5 0 .5 0. 25 0. 25 ptr ⇔ (2 - 3i).z = (3-4i) - (-4+5i) = -9i 0. 25 ⇔z= 0 .5 − 9i (7 − 9i )(2 + 3i) = − 3i 22 + 32 (14 + 27) + (21 − 18)i 35 − 3i 35 = − i ⇔z = ... + y = -12x - + Đặt u = + tanx ⇒ du = 1đ II Điểm 0. 25 0 .5 dx cos x + Đổi cận đúng: u1 = 1, u2 = 0. 75 0 .5 0. 25 0. 25 0. 25 0. 25 0. 25 0. 25 1đ u |1 = 2  2x + x < − >0⇔ + ĐK:  x −1 x > ... ≤ −3 Bài giải 0 .5 0. 25 đ 0. 75 0. 25 0. 25 0. 25 Điểm III + Vẽ hình đúng: + Tính được: CC’ = a + Tính được: 0. 25 0. 25 V' = V 0. 25 A Chương trình chuẩn; +Tâm I(1; -2; 3) IVa 1đ + R = 2đ +...
 • 7
 • 325
 • 4

Đề ôn lớp 5 lên 6

Đề ôn lớp 5 lên 6
... vận tốc lớn : a 1 350 m/phút b 75 m/giây c 7 ,5 km/phút d 0,0 85 km/giây D Trong số : 2,2 46 ; 2, 264 ; 2, 164 ; 2,3 46 ; 2 ,63 4 ; 2,278 ; 2,39 ; 2,499 Số lớn : a 2 ,63 4 b 2,3 46 c 2,2 46 d Cả A,B,C sai ... 30 giây d 0, 35 D Có người làm 54 sản phẩm Với mức làm 18 người làm 27 sản phẩm : a 25 phút b c 45 phút d 15 phút E 2, 05 = ……… phút Ta thực ? a 2, 05 x 60 b 60 phút x 2, 05 c 2, 05 : 60 d Cả A,B,C ... hiệu 154 ,4 Vậy số bị trừ : a 36, 85 b 38, 25 c 153 d Cả A,B,C sai B Hai đội công nhân có tất 120 công nhân Nếu chuyển 18 công nhân đội thứ sang đội thứ hai số công nhân đội thứ hai 5/ 7 số công nhân...
 • 8
 • 1,343
 • 32

Bài soạn bBé đề ôn toán 5

Bài soạn bBé đề ôn toán 5
... NICP Đề 30 Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a) (34 25 : 25 + 963) ì 400 - 400 b) 25, 8 ì0 ,5 0,8 ì0 ,5 1, 25 ì0 ,5 Bài 2: Tính nhanh: 1,27 + 2,77 + 4,27 + 5, 77 + .+ 31,27 + 32,77 Bài 3: Năm công ... BMH, CIN Đề 28 Bài 1: Tính: a) (12 ì + 108) ì 15 + 1 35 : 45 b) 107, 35 - 1, 35 ì (16, 85 + 284,7 45 : 12,3) Bài 2: Hãy đặt dấu ngoặc thích hợp để phép tính: ì + 12 : - có kết là: a) 23 b) 47 Bài 3: ... AO OM Đề 39 Bài 1: Tính: a) b) 2242 ,52 : 100 + 37414,8 : 1000 25 ì14,96 ì16 48 ì 0 ,5 +16 ì 0, 25 + 20 : 10 1000 ì 0,06 c) 35 ì 11 ì - 0, 25 ì 100 ì (3 : 0,4 - 7 ,5) d) 5, 4 : 0,4 ì1420 + 4 ,5 ì 780...
 • 25
 • 225
 • 0

Gián án bBé đề ôn toán 5

Gián án bBé đề ôn toán 5
... mother do? 4.Is his brother fat and tall? 5. Can John fly a kite? III Phần viết (5 câu-10 điểm) Em dung từ gợi ý đầu câu thứ viết lại câu thứ cho nghĩa không thay đổi 1.My friend walks to school ... boys and eight girls There 4.Are there a TV in her room? Does 5. It is a school bag.The school is big It is a IV Phần trò chơi ngôn ngữ (10câu-10 điểm) Em tìm khoanh tròn từ nghề nghiệp từ đồ ... Scott.Im ten(1) old.(2)are four people (3) my family.My(4) is a teacher.He is forty- one years old.His (5) .food is chicken.My mother is a(6),too (7).is thirty nine years old.She(8) sing English songs.My...
 • 3
 • 168
 • 0

ĐỀ ÔN TOÁN 2011 SỐ 6 pptx

ĐỀ ÔN TOÁN 2011 SỐ 6 pptx
... với mặt đáy SEH  SFH  60 0 *Kẻ H K  S B , lập luận suy góc hai mặt phẳng (SAB) (SBC) H K A a a *Lập luận tính AC=AB=a , H A  , SH  H F tan 60 0  2 1 *Tam giác SHK vuông H có    K H a 2 ... VT(*)>1  169 t  156t  45   t  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Nếu x  1 VT(*)...
 • 6
 • 140
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 6 pdf

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 6 pdf
... nghiệm Iâng, dùng hai ánh sáng bước sóng  = 0 ,6( m) ' = 0,4(m) quan sát màu vân Hỏi khoảng hai vân sáng thứ hai bên vân sáng ánh sáng  tổng cộng vân màu giống vân sáng giữa: A B C D ... phát giá trị nhỏ bao nhiêu? A 12. 1 0–1 0(m) B 0 ,12. 1 0–1 0(m) C 1,2.1 0–1 0(m) D 120 .1 0–1 0(m) Câu 30: Hiện tượng vạch quang phổ phát xạ sáng trở thành vạch tối quang phổ hấp thụ gọi là: A tán sắc ánh ... thụ gọi là: A tán sắc ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C đảo vạch quang phổ D giao thoa ánh sáng đơn sắc Câu 31: Một vật hấp thụ ánh sáng bước sóng 1 phát xạ ánh sáng bước sóng 2 Nhận xét câu...
 • 15
 • 126
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 5 docx

ĐỀ ÔN TẬP LÝ 12 – CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 5 docx
... 41D 51 D 2B 12A 22C 32B 42A 52 A 3C 13D 23A 33D 43C 53 B 4A 14B 24B 34D 44D 54 C 5A 15C 25C 35C 45B 55 B 6D 16D 26D 36D 46B 56 A 7B 17D 27A 37C 47C 57 C 8A 18C 28B 38B 48B 58 D 9D 19A 29B 39A 49A 59 D ... giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng lượng tử ánh sáng tần số khác trộn lẫn vào Câu 45: Một ... mm xạ cho vân sáng A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 15: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ A bước sóng nhỏ bước sóng tia x B tần số thấp so với xạ hồng ngoại C tần số lớn so với ánh sáng...
 • 10
 • 134
 • 0

On toan 5 len 6 Buoi 4 Phan phan so cuc hot.r

On toan 5 len 6 Buoi 4 Phan phan so cuc hot.r
... a) + 51 b) 11 42 ì : b) Bài 2: Tính:(1 điểm) a) Bài 3: Tính:(1 điểm) a) + + c) ì 3 : ì 11 c) b) + + + Bài 4: Tính:(1 điểm) 3 b) 8 1 c) x + ì = 3 b) x ì = : 2 54 ì 399 1 45 2 54 + 399 ì 253 1 ... nhanh:(1 điểm) a) d) b) ữì Bài 6: Tìm x:(1 điểm) a) d) : 1 ì + a) + ữ: ữ Bài 5: Tìm x:(1 điểm) a) x = ì b) 4 3 c) : x = 2 59 32 + 60 01ì 59 31 59 32 ì 60 01 69 Bài 8: Tính giá trị biểu thức:(1 ... 20 04 Bài 9: Tính giá trị biểu thức:(1 điểm) C= 1 : ì ì ữ: 10 3 Bài 10: Tính:(1 điểm) a) + Bài 1: Tính: 13 101 + 15 1 05 1 d) : a) Bài 2: Tìm x: 3 c) x ì = 4 a) x + = b) c) BTVN: ì d) : 5...
 • 2
 • 143
 • 1

de on lop 5 len 6

de on lop 5 len 6
... 35% B 350 % C 0, 35% D 3 ,5% Bài 4( 0 ,6) : 27 chia cho được: A B .6, 7 C 6, 75 D 0 ,6 75 Bài 5( 0 ,6) : Hình chữ nhật có số đo hình vẽ diện tích là:A 12 ; B 6, 7 ; C 1,2 ; D 0 ,6 75 150 m PHẦN 2(7 điểm) 80m ... đơn vị dam : A 0 ,65 m C 0 ,65 dam Bài 4( 0 ,6 ): Số thích hợp điền vào chỗ trống B 6, 5m D 6, 5dam ngày = …………………………… là: A B 3giờ C D 9giờ Bài 5( 0 ,6 ): Nam từ A lúc 45 phút đến B lúc 15 phút Giữa đường ... 23,8 75 thuộc hàng: A Đơn vị B Phần chục C Phần trăm D Phần nghìn Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5km25m = …km A 0 ,52 5 B 5, 25 C 5, 0 25 D 5, 00 25 3.phân số viết dạng số thập phân A 40, 15 B 4, 15 : 27...
 • 24
 • 123
 • 1

5 đề ôn c1 hình 9 có đáp án

5 đề ôn c1 hình 9 có đáp án
... 30.cot300 = 30 (cm) 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 0. 25 Hình 2.a 0 .5 0. 25 0 .5 0 .5 ∆ AHC vng H; HF ⊥ AC 2.b ∆ AHB vng H; HE ⊥ AB ⇒ AH2 = AB.AE (1) 0. 25 ⇒ AH2 = AC.AF (2) (1), (2) ⇒ AB.AE = AC.AF 0. 25 A = si nα +cos ... AB AC Hỏi tứ giác AMEN hình ? Tính diện tích tứ giác AMEN ĐÁP ÁN ĐỀ Bài Đáp án Điểm 0 .5 1 0 .5 B a) S; b) Đ; c) S; d) Đ a) A; b) B; c) A; d) A, B, C B 4cm vẽ hình A 12 B 0. 25 400 H AH = AB.sinB ... OBA = sinα = = 0, 75 0. 25 Tính: sin α = ⇒ α ≈ 23° 35' 0 .5 A Hình vẽ đúng: 3M B N 0 .5 H C E a) BC = AB + AC = 32 + 42 = 25 = (Py-ta-go) AC µ sin B = = ⇒ B ≈ 53 ° B BC ≈ 53 ; C = 90 – B ≈ 37 0 EB AB...
 • 9
 • 99
 • 0

ĐỀ ÔN TOÁN 5 GHKII-HSL

ĐỀ ÔN TOÁN 5 GHKII-HSL
... phương là: A 25cm2 B 100cm2 C 150 cm2 D 75cm2 TỰ LUẬN : 1/ Đặt tính tính : a 39,72 + 46,18 b 95, 64 -27,9 c.31, 05 x 2,6 d 77 ,5 : 2 ,5 Đổi đơn vị : a 728 cm2 = dm2 b 9,72 kg = .g c 70 856 m = km ... 17 150 0cm3 = dm3 A 15 dm3 B.1 ,5 dm3 C 0, 15 dm3 D 150 dm3 18 12 phút = … phút A 312 phút B 192 phút C 202 phút D 182 phút 19 Kết phép chia: 15 phút : A phút B 15 phút C phút D.1giờ10phút ... =……………dm3 Đặt tính tính (2 điểm) 22 45, 29 + 40, 58 352 ,11 - 371, 5, 45 × 1,8 95, 2 : 68 Một thùng nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m; chiều rộng 1,5m ; chiều cao 2m người ta quét sơn toàn mặt...
 • 2
 • 168
 • 0

5 đề ôn thi lớp 10 và đáp án

5 đề ôn thi lớp 10 và đáp án
... nhé! Cõu 5: Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit 13 Theo Côsi ta có : x + = x 2 010 + 2011 2011 x 2 010 x 2 010 (1) x +1 2011 x = x 2011 + 2 010 2 010 x 2011 x 2011 (2) x 2 010 1 Cộng ... MEF cõn MEB = 450 ( H l im chớnh gia ca cung BC MAB = ẳ ằ sd BM = sd BD = 150 AMB = 600 ABM = 1 050 .Ht Ngun: Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Hocmai.vn T ễN S 02 BI Thi gian: 120 ... x + < x = Cõu Gi thi gian d nh l t( tun) t > 0; Thi gian thc t l (t -1) (tun) Nng sut d nh l 140/t (tn/tun) ; Nng sut thc t 150 /(t-1) (tn/tun) Ta cú phng trỡnh: 140 150 +5= t 3t 28 = t...
 • 14
 • 78
 • 1

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN KHẢO SÁT VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC SINH GIỎI, NĂNG KHIẾU CẤP TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN KHẢO SÁT VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC SINH GIỎI, NĂNG KHIẾU CẤP TIỂU HỌC.
... số a,b biết: a) aaa,a : a,a = aba b) 201,ab : 126 = 1,ab Bài 3: Số học sinh lớp 5B đợc chọn vào đội thi học sinh giỏi toán toàn trờng số học sinh lớp Nếu lớp chọn thêm em số em đợc chọn 20% số ... - Đáp án đề thi học sinh giỏi - khối Môn toán Năm học 2014-2015 Bài 1: ( điểm ) Ta nhận thấy: + + + + + + + + + = 45 mà 45 chia hết cho Vậy tổng chia hết chi tổng chữ số số hàng tổng ... chữ số vào bên trái số có chữ số số tăng thêm 300 đơn vị, chữ số thuộc hàng trăm Ta có: 300 + số phải tìm = lần số phải tìm, hay 300 = lần số phải tìm Vậy số phải tìm là: 300 : = 75 Đáp số: 75...
 • 65
 • 294
 • 0

ĐỀ ÔN TOÁN 5 CUỐI HK II nh 2010 2011

ĐỀ ÔN TOÁN 5 CUỐI HK II nh 2010 2011
... 805m/phút C 51 0m/phút D 51 00m/phút Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống : ( điểm ) a) 1 35 phút = 13 ,5 b) 2dm3 35cm3 = 2,035dm3 c) 3ngày 15giờ + 2ngày 12giờ = ngày 3giờ Một bể nước h nh hộp chữ nh t ... tích h nh hộp chữ nh t có chiều dài 6cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 9cm : A 99cm2 B 270cm C 270 cm2 D 270cm3 e) Một ô tô với vận tốc 51 km/giờ Hỏi ô tô với vận tốc mét/ phút ? A 850 m/phút B 805m/phút ... hộp chữ nh t nắp Bên bể có chiều dài 2,9m; chiều rộng 1,8m chiều cao 1,5m T nh : a Diện tích toàn phần bể ( điểm ) b Bể chứa nhiều lít nước? ( điểm ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi toán tuổi thơ co dap an lớp 5de kiem tra hoc ki 2 on toan lop 12 co dap anđề thi toán 5 lên 6đề kế toán tài chính có đáp ánđề thi toán kinh tế có đáp ánde thi toan lop 10 co dap anđề ôn tập môn anh có đáp ánđề thi toán đại học có đáp ánđề thi toán 7 hk2 có đáp ánđề thi toán 8 hk2 có đáp ánđề thi toán lớp 7 có đáp ánđề thi toán lớp 10 có đáp án hk2de thi hk2 mon gdcd 6 đáp ánde cuong toan 9 hk2 co dap anđề cương ôn tập toán 5 lên 6Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúaĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình