Đề kiểm tra 15 phút và 1 tiết Tiếng Anh lớp 11

tổng hợp đề kiểm tra 15 phút 1 tiết tiếng anh lớp 6

tổng hợp đề kiểm tra 15 phút và 1 tiết tiếng anh lớp 6
... Total 1s 0,5m 1s 0,5m 1s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,5m 2s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,5m 2s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,25m 1s 0,25m 1s 6s 0,25m 1, 5ms 1s 1s 1s 0,5m 0,5m 0,5m 4s 4s 6s 4s 4s 3s 1, 5ms 1, 25ms 1, 75ms 1, 25ms 1, 25ms ... 1s 0,25m 1s 0,25m 1s TL Total Application Low TN Language Understanding TN High TL TN 1s 0,25m TL 12 s 3ms 0,25m 2s 1m - Pronunciations 1s 0,25m 1s 0,25m 1s 0,25m - Indefinite articles: a/an 1s ... 1, 25ms 1, 25ms 1m KEYS I Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase ( mi cõu ỳng 0,25) b b 11 d b d 12 c d a d c a 10 c 3s 1m 1s 0,5m 3s 1m 7s 2,5ms 4s 2ms 31s 10 ms II Listening:...
 • 11
 • 3,120
 • 55

Tổng hợp đề kiểm tra 15 phút 1 tiết tiếng Anh lớp 6

Tổng hợp đề kiểm tra 15 phút và 1 tiết tiếng Anh lớp 6
... Total 1s 0,5m 1s 0,5m 1s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,5m 2s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,5m 2s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,25m 1s 0,25m 1s 6s 0,25m 1, 5ms 1s 1s 1s 0,5m 0,5m 0,5m 4s 4s 6s 4s 4s 3s 1, 5ms 1, 25ms 1, 75ms 1, 25ms 1, 25ms ... 6s 4s 4s 3s 1, 5ms 1, 25ms 1, 75ms 1, 25ms 1, 25ms 1m KEYS I Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase ( mi cõu ỳng 0,25) 13 b 16 d 19 d 14 b 17 a 20 a 15 d 18 b 21 c 3s 1m 1s ... Pronunciations TL 1s 0,25m - Present simple tense - Numbers TN 1s 0,5m 1s 0,5m 2s 1m 1s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,5m 2s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,5m 2s 0,5m 1s 0,25m 1s 0,25m 1s 0,25m 1s 6s 0,25m 1, 5ms 1s 1s 1s 0,5m...
 • 19
 • 157
 • 0

đề ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng Anh lớp 11

đề ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng Anh lớp 11
... 10 Jane wore a beautiful shirt yesterday Did you see it? 11 This is Mrs Jones Her son won the championship last year 12 My friends ... _ 17 “My dog will bark if it hears any strange sound.” She told me 18 “They won’t let you in if you come late.” I told him 19 “I could get ... so we must get some when we go shopping A B (any sugar) C D 10 If someone phones while I'm out, can you tell them I'll be back at 11 .30? A (anyone) B C D Now that I no longer have to wear uniform,...
 • 3
 • 872
 • 4

Kiểm tra 15 phút lần 1 HKII tiếng anh lớp 11 (with key)

Kiểm tra 15 phút lần 1 HKII tiếng anh lớp 11 (with key)
... Kiểm tra lần I kỳ II - năm học 2 012 - 213 Mơn : Anh Văn 11 ban CB Thời gin :45 phút Đáp án mã đề: 15 3 01 B; 02 B; 03 B; 04 C; 05 C; 06 A; 07 A; 08 A; 09 D; 10 D; 11 C; 12 A; 13 B; 14 D; 15 D; 16 ... đề: 2 21 01 B; 02 B; 03 D; 04 B; 05 D; 06 C; 07 C; 08 A; 09 D; 10 B; 11 C; 12 A; 13 D; 14 C; 15 A; 16 B; 17 A; 18 A; 19 A; 20 D; 21 C; 22 C; 23 B; 24 C; 25 B; 26 A; 27 A; 28 B; 29 B; 30 C; 31 D; ... 255 01 A; 02 C; 03 A; 04 C; 05 A; 06 B; 07 C; 08 D; 09 C; 10 D; 11 B; 12 C; 13 C; 14 C; 15 A; 16 B; 17 D; 18 B; 19 D; 20 D; 21 B; 22 D; 23 A; 24 A; 25 C; 26 D; 27 A; 28 B; 29 D; 30 B; 31 D; 32...
 • 20
 • 233
 • 0

Ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng anh lớp 11

Ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng anh lớp 11
... Taiwan The 15 th Asian Games were held in Doha, Qatar from December to December 15 , 2006 The 16 th Asian Games will be held in Guangzhou, China from November 12 , 2 010 to November 27, 2 010 .The Asian ... 10 Jane wore a beautiful shirt yesterday Did you see it? 11 This is Mrs Jones Her son won the championship last year 12 My friends ... awarded for first place, silver for second and bronze for third.) T T F (The 15 th Asian Games were held in Doha, Qatar.) 11 ...
 • 11
 • 456
 • 0

Đề kiểm tra 15 phút 1 tiết học kì 2 vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút và 1 tiết học kì 2 vật lí 10
... độ tuyệt đối 5đ Viết biểu thức định luật p1T2 = p2T1 Trạng thái  Trạng thái V1 = 10 lít V2 = ? => ∆V = ? T1 = 300 K T2 = T1 = 300 K p1 = 10 Pa p2 = 5 .10 4 Pa trình biến đổi từ trạng thái sang ... nhiệt, nên ta áp dụng định luật Boyle – Mariotte : p1V1 = p2V2 → V2 = p V1 10 10 = = 2l < V1 p2 5 .10 Thể tích khí bị nén: ∆V = V1 – V2 = 8lít 5đ ... 1 Phát biểu viết biểu thức định luật Bôilơ - Mariốt? 2. Áp dụng: Một khối khí tích 10 lít, nhiệt độ 300K, áp suất 10 Pa, nén đẳng nhiệt đến áp suất 5 .10 4 Pa, tính thể tích...
 • 2
 • 202
 • 2

Đề kiểm tra 15 phút 1 tiết học kì 2 vật lí 11

Đề kiểm tra 15 phút và 1 tiết học kì 2 vật lí 11
... viên: Đặng Hoài Tặng - Vẽ hình theo tỷ lệ b) Vì ảnh vật vị trí có độ lớn cao ảnh ban đầu nên ảnh ảnh ảo có k2 = d ' f k2 =- = = Þ d = 10 cm d2 f - d2 5đ ...
 • 2
 • 273
 • 0

Bài kiểm tra 15 phút lần 1 HKI tiếng Anh lớp 12 (With key)

Bài kiểm tra 15 phút lần 1 HKI tiếng Anh lớp 12 (With key)
... the world? Who was the head of a traditional family? …………………………………………………………………… KEYS WRITING TEST (15 MINUTES) N0 Full name: Class :12 I Supply the correct form of the word ... precedent Most of the American women always take care of their physical A attraction B attractive C attracting D attractiveness In America, most of the old- parents live in nursing homes A ... families A master of ceremony B bride C receptionist D groom WRITING TEST (15 MINUTES) N0 Full name: Class :12 I Supply the correct form of the word given in the brackets in each...
 • 4
 • 552
 • 1

Kiểm tra 15 phút lần 1 HKII tiếng Anh lớp 10 (With key)

Kiểm tra 15 phút lần 1 HKII tiếng Anh lớp 10 (With key)
... YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT KHỐI 10 NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN: TIẾNG ANH Lần học kì II Mã đề: 211 Họ tên học sinh: Lớp: 10 • Lưu ý: Học sinh làm đề I Choose ... TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT KHỐI 10 NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN: TIẾNG ANH Lần học kì II Mã đề: 210 Họ tên học sinh: Lớp: 10 • Lưu ý: Học sinh làm đề I Choose from ... 10 I don’t think you _ to work for him this summer A should B will C must D ought 11 are used to catch fish and other sea creatures A Explodes B Explosion C Explosive D Explosives 12 ...
 • 5
 • 572
 • 2

Kiểm tra 15 phút lần 1 HKII tiếng anh lớp 10 (with key)

Kiểm tra 15 phút lần 1 HKII tiếng anh lớp 10 (with key)
... HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT KHỐI 10 NĂM HỌC 2 012 2 013 MÔN: TIẾNG ANH Lần học kì II Mã đề: 211 Họ tên học sinh: Lớp: 10 • Lưu ý: Học sinh làm đề I Choose ... TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT KHỐI 10 NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN: TIẾNG ANH Lần học kì II Mã đề: 210 Họ tên học sinh: Lớp: 10 • Lưu ý: Học sinh làm đề I Choose from ... HÒA BÌNH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT SỐ HKII TRƯỜNG THPT BẮC MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 A2 SƠN Thời gian làm bài: 45 phút Full name: ………………………………… Class 10 A2 Marks: PART A: Multiple choice (0.3 mark/ 1correct...
 • 13
 • 346
 • 0

Về việc kiểm tra 15 phút 1 tiết

Về việc kiểm tra 15 phút và 1 tiết
... nghiêm túc kiểm tra HK ; Kiểm tra HK1 có lịch cụ thể sau; Lịch kiểm tra có môn kiểm tra tiết, BGH trường nên có đề kiểm tra chung, kể cột điểm tiết PGD không ra; Lịch kiểm tra 15 , tiết không khớp ... 1 Đối với kiểm tra 15 : Ban Giám hiệu hóan đổi giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra, phân công chấm chéo lớp dạy giáo viên, kiểm tra tiết: BGH tổ chức , phân công coi chấm kiểm tra nghiêm túc kiểm ... lịch kiểm tra, thông báo rộng rãi cho GV HS biết để GV HS có kế họach giảng dạy học tập tốt hơn, ý việc coi kiểm tra, chấm trả giáo viên cho tốt, Thống thời gian kiểm tra 15 phút sau: Khối sáng kiểm...
 • 2
 • 584
 • 0

Gián án Lịch kiểm tra 15 phút 1 tiết HKII THCS (2010 - 2011)

Gián án Lịch kiểm tra 15 phút và 1 tiết HKII THCS (2010 - 2011)
... việc coi kiểm tra chấm trả cho học sinh, Thống thời gian kiểm tra sau: - Bài kiểm tra 15 phút: khối sáng kiểm tra vào cuối tiết – tính thời gian làm từ 8g20 ; khối chiều kiểm tra vào cuối tiết – ... 4 Lịch kiểm tra 15 , tiết vài không khớp với thời gian theo phân phối chương trình, phụ trách chuyên môn thống trường giáo viên việc thực hiện; BGH trường lưu ý có lịch kiểm tra, thông ... từ 13 g00 - Bài kiểm tra tiết: tính thời gian làm từ 12 g30./ TRƯỞNG PHÒNG Nơi nhận: - - TP, PTP/GD; BGH trường THCS; CBMLCM môn học trên; Tổ làm đề KT/PGD; Lưu VT (đã ký đóng dấu) Phan Văn Kèo 12 .01...
 • 2
 • 363
 • 1

De kiem tra 15 phut (lan 1 HKII) tin học lớp 8

De kiem tra 15 phut (lan 1  HKII) tin học lớp 8
... Câu 8: Để chọn toàn văn em có thể: a Nhấn tổ hợp phím CTrl –Z c Nhấn tổ hợp phím CTrl –X b Nhấn tổ hợp ... nghiêng, in đậm, gạch chân C In đậm, in nghiêng, gạch chân D In đậm, gạch chân, in nghiêng Câu 10 : Để chép đoạn văn đến vò trí ta thực a Chọn văn bản, vào menu Edit chọn Copy, chọn vò trí đến, ... Table chọn Copy, chọn vò trí đến, vào Menu Table chọn Paste Đáp án: Câu Đáp án a c b a d d c b c 10 a ...
 • 3
 • 196
 • 0

Các đề kiểm tra 45 phút lần 1, HKI tiếng Anh 12 (With key)

Các đề kiểm tra 45 phút lần 1, HKI tiếng Anh 12 (With key)
... ***** TEST TRƯỜNG THPT ………………… TỔ NGOẠI NGỮ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 NĂM HỌC 2013 - 2014 Thời gian 45 phút ( Đề kiểm tra gồm có 40 câu) MÃ ĐỀ 123 A PHONETIC I Choose the word which has ... believe in _ marriage? _ A constructed B contractual C contraction D contract 22 We can use either verbal or non-verbal form of communication to attract someone’s _ _ A intention B attend ... relax A much B little C a little D plenty of Câu 14: I am used to _ by plane A travel B to travel C travelled D travelling Câu 15: Doctors use laser beams _ bone in ear surgery A to remove...
 • 13
 • 684
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra 15 phut chuong 1 hinh hoc 10 nang caođề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 1đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 có đáp ánôn tập kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 3kiem tra 1 tiet tieng anh lop 11 lan 2de kiem tra chat luong dau nam mon tieng anh lop 8đề kiểm tra 15 phút dữ liệu và kiểu dữ liệuđề kiểm tra 15 phút văn 8 học kì 1đề kiểm tra 15 phút sinh học 8 kì 1đề kiểm tra 15 phút sinh 9 học kì 1đề kiểm tra 15 phút vật lý 7 chương 1đề kiểm tra 15 phút hóa 9 học kì 1đề kiểm tra 15 phút toán 8 chương 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả