Sơ đồ điều hòa hoạt động gen sinh học 12 hugo lina

so sánh điều hòa hoạt động gen

so sánh điều hòa hoạt động gen
... v điều hòa hoạt đ ng biểu ộ gen: II Điều hòa hoạt đ ng gen sinh vật ộ nhân sơ: Điều hòa chép DNA: Điều hòa phiên mã Điều hòa dịch mã: III Điều hòa hoạt đ ng gen sinh vật ộ nhân thực: Điều hòa ... Thể: ộ Điều hòa phiên mã: Điều hòa sau phiên mã: Điều hòa dịch mã: Điều hòa sau dịch mã: IV So sánh điều hòa hoạt đ ng gen ộ sinh vật nhân sơ nhân thực: I Khái quát v ề ều hòa ho ạt đ ng ộ gen: ... c n đường sau: Dịch mã Ribosome: -> Giai đoạn mở đầ Nhân tố IF u: -> Giai đoạn kết thúc: nhân tố điều hòa RF Điều hòa dịch mã protein điều hòa hoocmon: điều hòa biểu gen giai đoạn sau dịch mã...
 • 22
 • 1,148
 • 3

Điều hòa hoạt động gensinh vật nhân docx

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ docx
... Cơ chế điều hòa dựa vào tương tác prôtêin điều hòa với gen O (vận hành) Prôtêin điều hòa gọi yếu tố kìm hãm hay ức chế (repressor) gen điều hòa (R) tổng hợp Mối tương tác chất ức chế gen O thể ... lactozơ Như vây, điều hòa âm tính phiên mã bị ức chế chất ức chế gắn vào gen O lại diễn bình thường chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế Điều hòa dương tính (positive) Sự điều hòa operon lac phụ ... gian chất ức chế, không gắn vào gen O Nhờ enzim phiên mã mARN polimeraza thực trình phiên mã nhóm gen cấu trúc để tổng hợp enzim chuyển hóa lactozơ Sự điều hòa biểu gen để tiết kiệm tối đa lượng...
 • 6
 • 1,468
 • 15

Điều hòa hoạt động gensinh vật nhân thực doc

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực doc
... vị trí làm gen ngừng hoạt động Ví dụ: NST X bất hoạt người thuộc loại siêu metyl hóa Mức phiên mã Đây điều hòa tác động trực tiếp đến việc mở đống gen Kiểu điều hòa thường gặp điều hòa trao đổi ... trình biệt hóa tế bào - Tham gia điều hòa trình tự cis (ở gần) Các trình tự thường tiếp nhận prôtêin điều hòa (nhân tố trans xa) - Tham gia vào trình điều hòa biểu gen có nhóm trình tự khuếch đại ... để gen biểu Hai vùng lưu ý: điểm nhạy cảm có liên quan với gen hoạt tính cao siêu nhạy cảm có liên quan đến gen hoạt tính cao (như gen histon) - ADN dạng Z có liên quan đến việc đóng mở gen...
 • 4
 • 1,990
 • 46

Giáo án Sinh học 12 - ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN pptx

Giáo án Sinh học 12 - ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN pptx
... số lượng nhóm, loại gen hoạt động hoạt động yếu hoạt động khác Cơ chế điều hoà: + Cơ chế điều hoà hoạt động - sinh vật nhân sơ điều hoà hoạt động gen gen đặc biệt sinh vật nhân chủ yếu mức ... chức gen *Chú ý: Trước opêron( nằm vùng) opêron) có gen điều hoà hoạt động gen opêron *Tranh hình 3.2a( xem phim) Sự điều hoà hoạt động gen opêron Lac: a) Khi môi trường lactôzơ: *Em nêu chế điều ... điều hoà - Gen điều hoà hoạt động tổng hợp prôtêin hoạt động opêron Lac ức chế Prôtêin ức chế liên kết vào vùng vận môi trường hành opêron ngăn cản trình phiên lactôzơ? Vai trò gen mã làm gen...
 • 4
 • 785
 • 4

bài giảng sinh học 12 bài 3 điều hoà hoạt động gen

bài giảng sinh học 12 bài 3 điều hoà hoạt động gen
... VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN động vật có vú gen tổng hợp prôtêin có sữa hoạt động cá thể vào thời điểm mẹ sinh nuôi sữa 11/06/14 I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Khái niệm điều hòa hoạt động ... HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Các mức độ điều hòa hoạt động gen: Đối với sinh vật nhân sơ: chủ yếu mức phiên mã Đối với sinh vật nhân thực: Phiên mã, dịch mã, sau dịch mã 11/06/14 II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG ... gen: Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo • Ví dụ: Ở vi khuẩn E.coli gen tổng hợp enzyme chuyển hóa đường lactôzơ hoạt động môi trường có lactôzơ 11/06/14 I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU...
 • 19
 • 727
 • 0

sinh học 12 bài 3. điều hòa hoạt động gen

sinh học 12 bài 3. điều hòa hoạt động gen
... động P (promoter) * Gen điều hòa R Sự điều hòa hoạt động opêron Lac: THẢO LUẬN HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG ... 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN SINH VẬT NHÂN SƠ: Với kiến thức vừa thảo luận, thích sơ đồ sau: Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN ... VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN SINH VẬT NHÂN SƠ: Với kiến thức vừa thảo luận, thích sơ đồ sau: Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN: ...
 • 21
 • 568
 • 0

thuyết trinh sinh hoc -điều hoà hoạt động gen

thuyết trinh sinh hoc -điều hoà hoạt động gen
... HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN SINH VẬT NHÂN SƠ TIẾT 6– ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG ... 6– ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN Khái niệm điều hoà hoạt động gen: Thế điều hoà hoạt động gen? Là trình điều hoà lượng sản phẩm gen tạo Ví dụ: - Ở thú, gen tổng hợp ... lớn gen trạng thái không hoạt động → tổng hợp prôtêin vào lúc thích hợp TIẾT – ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN Khái niệm điều hoà hoạt động gen: Các cấp độ điều hoà...
 • 20
 • 450
 • 0

Giải bài 1,2,3,4 trang 18 SGK Sinh 12: Điều hòa hoạt động gen

Giải bài 1,2,3,4 trang 18 SGK Sinh 12: Điều hòa hoạt động gen
... gen huy opêron lại chuyển sang trạng thái bị ức chế Bài 4: (trang 18 SGK Sinh 12) Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hoà gì? A Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza ... trước gen cấu trúc, vị trí tương tác với prôtêin ức chế – Vùng khởi động (P): nằm trước gen huy vị trí tương tác ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã Bài 3: (trang 18 SGK Sinh 12) Giải thích chế điều ... D Nơi liên kết với prôtêin điều hoà Đáp án hướng dẫn giải 4: Đáp án B Mang thông tin quy định prôtêin ức chế Bài tiếp: Giải 1,2,3,4, 5 trang 22 SGK Sinh 12: Đột biến gen ...
 • 3
 • 1,832
 • 0

Cơ chế điều hoà hoạt động gen

Cơ chế điều hoà hoạt động gen
... Monod) chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin Một số chế điều hoà khác: chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin Một số chế điều hoà khác: chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin Một số chế điều hoà ... hình Operon điều hoà hoạt động gen prôkaryote chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin chế điều hoà phiên mã Procaryote ADN tế bào Prôkaryote đủ gen thể: + Gen c u trúc (Z, Y, A) gen chuyên biệt ... tử ức chế Gen P Gen O trúc Z Z Nhóm gen cấu Y Chất ức chế gắn với điểm huy ngăn cản trình phiên mã Operon A chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin 1.1 Điều hoà âm tính OPERễN Gen P Gen (R) Gen O...
 • 12
 • 654
 • 12

bải : điều hòa hoạt động gen

bải : điều hòa hoạt động gen
... gây bất hoạt - Gen tăng cường tác động lên gen điều hoà tăng cường phiên mã, gen bất hoạt gây ngừng phiên mã * Củng cố : 1- Thế điều hoà hoạt động gen? 2-Trình bày chế điều hoà hoạt động gen Vi ... quát điều hoà hoạt động gen :   Điều hoà hoạt động gen điều hoà lượng sản phẩm gen tạo giúp tế bào điều chỉnh tổng hợp Prôtêin cần thiết lúc thể cần thiết Trong thể việc điều hoà hoạt đông gen ... khởi động P nhóm gen cấu trúc C- Vùng khởi động P,vùng vận hành nhóm gen cấu trúc Đ D Vùng khởi động P,vùng vận hành nhóm gen cấu trúc.và gen điều hoà R -Đáp án : điều hoà hoạt động gen đa 5- Trong...
 • 11
 • 485
 • 4

bài 3. điều hòa hoạt động gen

bài 3. điều hòa hoạt động gen
... I KHÁI NIỆM • Thế điều hòa hoạt động gen? • Tại gene lại có hòa hoạt động? • Các mức độ điều hòa hoạt động gen? II CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GENE CẤU TRÚC OPERON - LAC • Thế operon ... thành phần? • Gene R có phải thành phần operon không? Cơ chế điều hòa • Gene điều hòa có yếu tố nào? • Gene điều hòa có mặt lactose? • Gene điều hòa có mặt lactose? Cơ chế điều hòa Khi môi trường ... lúc cần thiết Đó gen: a Gen vận hành gen điều hòa b Gen tạo tARN mở đầu gen tạo tARN kết thúc c Gen cấu trúc gen vận hành d Gen điều hòa gen cấu trúc Gen điều hòa yếu tố cảm ứng a b c d Lactose,...
 • 15
 • 751
 • 5

Bài 3 : Điều hòa hoạt đông gen 12 NC ( Upload lại )

Bài 3 : Điều hòa hoạt đông gen 12 NC ( Upload lại )
... quát điều hoà hoạt động gen :   Điều hoà hoạt động gen điều hoà lượng sản phẩm gen tạo giúp tế bào điều chỉnh tổng hợp Prôtêin cần thiết lúc thể cần thiết Trong thể việc điều hoà hoạt đông gen ... gây bất hoạt - Gen tăng cường tác động lên gen điều hoà tăng cường phiên mã, gen bất hoạt gây ngừng phiên mã * Củng cố : 1- Thế điều hoà hoạt động gen? 2-Trình bày chế điều hoà hoạt động gen Vi ... có chung chế điều hoà hoạt động gọi Opêron 1- Mô hình cấu trúc opêon Lac vi khuẩn E.coli theo Jacôp Mônô Opêron Lac Gen điều hoà P R P O Z Y A Opêron(Relulater ): (Operator) trìnhphần: Lac động...
 • 11
 • 479
 • 6

TIET 3, BAI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

TIET 3, BAI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN
... phiên mã - Vùng khởi động (P) nằm vùng khởi đầu gen, nơi enzim ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã - Gen điều hoà R nằm opêron có vai trò điều hòa hoạt động gen operon Gen điều hoà kiểm soát ... cản phiên mã gen opêron Sự điều hoà hoạt động opêron Lac * Khi môi trường lactôzơ - Gen điều hoà quy định tổng hợp pr ức chế - Pr liên kết với vùng vận hành  Gen cấu trúc không hoạt động ngăn cản ... trở lại? -Yếu tố gây điều hoà phiên mã dịch mã gì? - Điều hoà phiên mã có ý nghĩa gì? II Điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ Mô hình cấu trúc ôpêrôn Lac - KN Ôpêrôn: cụm gen cấu trúc có liên...
 • 3
 • 398
 • 2

Xem thêm