DE THI THU TOT NGHIEP SINH HOC CO DA sinh học 12 nguyễn tuấn anh

17 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIÊP THPT HAY, BẢN, VỪA SỨC HỌC SINH

17 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIÊP THPT HAY, CƠ BẢN, VỪA SỨC HỌC SINH
... (1,0 điểm) Tìm bậc hai số phức : z = 17 + 20 i ĐỀ SỐ 13 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, điểm) Cho hàm số y = x3 - 3ax2 + Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số ứng với ...   2i 3i x 1 y 1 z 1   , ĐỀ SỐ 17 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, điểm) Cho hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m + m4 ; (l) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số ứng với m ... dạng lượng giác số phức z2, biết z = + i ĐỀ SỐ 4: I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, điểm) Cho hàm số y = x4 - 2x2 - Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số Dùng đồ thị,...
 • 17
 • 172
 • 0

de thi thu tot nghiep sinh hoc co dap an

de thi thu tot nghiep sinh hoc co dap an
... Câu 18: Một “không gian sinh thái” mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển gọi A giới hạn sinh thái B sinh cảnh C nơi D ổ sinh thái Câu 19: Khi ... ¼ Câu 31: Cho đến nay, chứng hóa thạch thu cho thấy nhóm linh trưởng phát sinh đại A Nguyên sinh B Tân sinh C Cổ sinh D Trung sinh Câu 32: Diễn nguyên sinh A xảy hoạt động chặt cây, đốt rừng… ... tiến hoá Cơ chế tiến hoá Sự phát sinh phát triển sống Trái đất Tổng số Sinh thái Sinh thái học cá thể học Sinh thái học quần thể Quần xã sinh vật Hệ sinh thái, sinh bảo vệ môi trường Tổng số Tổng...
 • 5
 • 129
 • 0

de thi thu tot nghiep sinh hoc 2011 co dap an

de thi thu tot nghiep sinh hoc 2011 co dap an
... thể mối quan hệ: A cạnh tranh loài B hỗ trợ khác loài C cộng sinh D hỗ trợ loài Câu 34 Đối với nhân tố sinh thái khoảng thu n lợi (khoảng cực thu n) khoảng giá trị nhân tố sinh thái mà sinh vật ... 37 Quan hệ nấm với tảo đơn bào địa y biểu quan hệ: A.hội sinh B.cộng sinh C.kí sinh D.úc chế cảm nhiễm Câu 38 Tảo biển nở hoa gây nạn thu triều đỏ” ảnh hưởng tới sinh vật khác sống xung quanh ... hệ sinh thái nhân tạo C.hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái nước D.hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái cạn Câu 40: Năng lượng trả lại môi trường hoạt động nhóm sinh vật: A .sinh vật phân giải B.sinh...
 • 3
 • 140
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học 12 theo cấu trúc của bộ

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học 12 theo cấu trúc của bộ
... sử dụng A lai giống đực tốt nhập nội với giống tốt địa phương B lai giống tốt nhập nội với giống đực tốt địa phương C lai giống đực, tốt địa phương khác D lai giống đực, tốt địa phương Câu 18 : ... dựa nghiên cứu: A.Về biến đổi cấu trúc gen B.Về biến đổi cấu trúc phân tử protein C.Về biến đổi cấu trúc axit nuclêic D.Về biến đổi cấu trúc AND Câu 29 : Ruồi giấm có khoảng 5000 gen, tỷ lệ giao ... lọc tiến hành theo nhiều hướng khác dẫn tới phân li tính trạng Câu 28 : M.Kimura (1971) đề xuất quan niệm đại đa số đột biến cấp phân tử trung tính dựa nghiên cứu: A.Về biến đổi cấu trúc gen B.Về...
 • 3
 • 304
 • 2

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT TÂN KÌ 1 pps

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT TÂN KÌ 1 pps
... đầu Câu 34: Kiểu gen BBbb giảm phân bình thường cho giao tử với tỉ lệ: A 1BB:1Bb B 1BB:1Bb:1bb C 1BB:2Bb:1bb D 1BB:4Bb:1bb Câu 35: Cừu Đôly tạo nên từ nhân vô tính mang đặc điểm giống với : A ... 31 B 41 D C 12 D 22 B 32 A 42 C B 13 A 23 D 33 C 43 D B 14 C 24 C 34 D 44 A D 15 C 25 D 35 B 45 B A 16 A 26 C 36 A 46 B C 17 B 27 A 37 D 47 B B 18 D 28 B 38 A 48 D B 19 D 29 C 39 B 10 B 20 A 30 ... môi trường nước có nhiệt độ ổn định D môi trường nước giàu chất dinh dưỡng môi trường cạn HẾT _ ĐÁP ÁN CÂU Đ/A CÂU Đ/A CÂU Đ/A CÂU Đ/A CÂU Đ/A B 11 A 21 C 31 B 41 D...
 • 16
 • 199
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: SINH HỌC TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: SINH HỌC TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx
... - HẾT ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: SINH HỌC Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Trong mối quan hệ sinh học loài sau đây, quan hệ kiểu quan ... Tiền Cambri, Trung sinh, Tân sinh B Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh C Tân sinh, Trung sinh, Thái cổ, Tiền Cambri D Nguyên sinh, Tiền Cambri, Trung sinh, Tân sinh Câu 37: Thao tác nối ... cá thể bậc dinh dưỡng Câu 6: Sản lượng sinh vật thứ cấp hệ sinh thái tạo từ A sinh vật phân huỷ B sinh vật sản xuất C sinh vật sản xuất sinh vật phân huỷ D sinh vật tiêu thụ Câu 7: Ruồi giấm có...
 • 28
 • 106
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn SINH HỌC Mã đề: 145 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH potx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn SINH HỌC Mã đề: 145 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH potx
... thử tốt nghiệp lần môn sinh học Câu Đáp Đáp Đáp Đáp đề án đề án đề án đề án 145 b 234 d 678 b 789 c 145 d 234 c 678 a 789 b 145 b 234 a 678 b 789 c 145 c 234 b 678 c 789 a 145 c 234 ... 789 b 145 d 234 a 678 d 789 d 145 c 234 a 678 d 789 b 145 a 234 c 678 c 789 c 145 b 234 b 678 b 789 c 10 145 a 234 a 678 c 789 c 11 145 a 234 b 678 a 789 a 12 145 a 234 c 678 b 789 c 13 145 c ... 14 145 d 234 d 678 b 789 a 15 145 b 234 d 678 c 789 b 16 145 b 234 c 678 c 789 b 17 145 A 234 b 678 d 789 A 18 145 b 234 c 678 c 789 c 19 145 a 234 c 678 A 789 d 20 145 b 234 a 678 d 789 b 21 145...
 • 20
 • 172
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Năm học: 2010 – 2011 Môn: SINH HỌC Mã đề: 739 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Năm học: 2010 – 2011 Môn: SINH HỌC Mã đề: 739 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH ppsx
... Loài A: …Val His Leu Thr Pro Glu Glu Lys Ser - … Loài B: …Val His Leu Ser Gly Glu Glu Lys Ala - … Loài C: …Val His Leu Gly Ala Glu Glu Lys Ser - … ... mạch mang gốc gen B quy định tổng hợp prôtêin điều hoà Trang 4/4 đề 739 C vị trí ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã, chứa trình tự nu điều hoà phiên D mang thông tin hoá axit ... (1800Kcal) Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp là: Trang 16/4 đề 739 A 8% B 9% C 10% D 15% Câu 44: Quan hệ rận chó chó mối quan hệ: A Cộng sinh B Hội sinh C Cạnh tranh D Kí sinh Câu 45: Quần...
 • 18
 • 166
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Sinh học - Lớp 12đề thi 472 pot

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Sinh học - Lớp 12 Mã đề thi 472 pot
... dạng nào, biến đổi thức XTT thành vô nghĩa? A)Thay cặp nuclêôtit thuộc B)Mất cặp D)Lắp thêm nuclêôtit thuộc C)Thay cặp X=G thành cặp A=T thuộc cặp nuclêôtit thuộc Câu 5: Gen đột ... C)công nghệ tế bào D)công nghệ gen ĐÁP ÁN Câu 1-1 0 A C B C A B B B A C 1 1-2 0 B C A B B A B d D A 2 1-3 0 B B C C C B D D C B 3 1-4 0 C B B D A C C C A A 4 1-5 0 B C C C B C B D /// /// ... phía Câu 38: Ở gà, gen qui định hình dạng mào nằm NST thường, A-B- qui định mào hình hồ đào, A-bb qui định mào hình hoa hồng, aaB- qui định mào hình hạt đậu, aabb qui định mào hình Cho gà dị hợp...
 • 17
 • 176
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn sinh họcđề 299 ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn sinh học mã đề 299 ppsx
... = 0,2 Câu 9: Trình tự giai đoạn phát sinh phát triển sống trái đất là: 1:tiến hóa tiền sinh học 2:tiến hóa tiền hóa học 3:tiến hóa hóa học 4:tiến hóa sinh học Phát biểu là: A 2-3-4 B 3-1-4 C 2-3-1-4 ... luật phát sinh sinh vật phản ánh mối quan hệ A phát triển cá thể phát triển phôi B phát triển cá thể phát sinh chủng loại C phát triển cá thể phát sinh loài D phát triển phôi phát sinh chủng ... trường sống sinh vật gồm loại môi trường A Đất, nước, không khí B Đất, nước, cạn, sinh vật C Đất, nước, không khí, sinh vật D Đất, nước, không khí, cạn Câu 48: Sinh vật dị dưỡng gồm sinh vật A...
 • 15
 • 121
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn sinh họcđề 161 pps

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn sinh học Mã đề 161 pps
... Ở người, kiểu gen HbAHbA gây thi u máu nặng chết trước tuổi trưởng thành, HbaHba sống bình thường, HbAHba thi u máu nhẹ sống bình thường Cặp bố mẹ bình thường sinh thi u máu nặng A HbAHbA x HbAHba ... quần thể quần xã Câu 27: Vi sinh vật sống dày động vật ăn cỏ ví dụ mối quan hệ: A cộng sinh B ký sinh C hội sinh D hợp tác Câu 28: Giả sử QT có cấu trúc di truyền hệ xuất phát 0,5AA : 0,4Aa : 0,1 ... câu từ câu 41 đến câu 48) Câu 41: Trong hệ sinh thái, sản lượng sinh vật sơ cấp thô tạo nên chứa mô: A thực vật B động vật ăn cỏ C động vật ăn thịt D vi sinh vật phân hủy Câu 42: Một gen dài 4.080A0...
 • 17
 • 188
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn sinh họcđề 158 pptx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 Môn sinh học Mã đề 158 pptx
... biến II PHẦN RIÊNG : (Thí sinh chọn làm hai phần A B đây) A PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN (Gồm có câu từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Trong hệ sinh thái sinh khối thực vật chuỗi ... 14: Gen phân mảnh thường có sinh vật nhân thực gồm đoạn: A êxôn không hóa axitamin xen kẻ với intron hóa axitamin B êxôn hóa axitamin xen kẻ với intron không hóa axitamin C từ nhiều ... Câu 10: Một không gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển lâu dài gọi là: A giới hạn sinh thái loài B ổ sinh thái loài C nơi loài...
 • 17
 • 127
 • 0

6 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SINH HỌC CỦA BỘ

6 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SINH HỌC CỦA BỘ
... THƠ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học : 2012 – 2013 ĐỀ THAM KHẢO MÔN : SINH HỌC LỚP 12 – THPT ( Đề có trang ) Thời gian làm : 60 phút ( không kể thời gian phát đề ) Họ tên thí sinh ... THƠ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học : 2012 – 2013 ĐỀ THAM KHẢO MÔN : SINH HỌC LỚP 12 – THPT ( Đề có trang ) Thời gian làm : 60 phút ( không kể thời gian phát đề ) Họ tên thí sinh ... đồng sinh Trang 15 Bộ đề ôn luyện tốt nghiệp – Môn sinh 12 Câu 16 Hình thành loài đường lai xa đa bội hóa thường gặp A vi sinh vật B thực vật C động vật vi sinh vật D động vật Câu 17 Trong hệ sinh...
 • 26
 • 338
 • 6

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học
... lệ phân ly kiểu hình A 9:3:3:1 B 3:3:1:1 C 1:1:1:1 D 3:1 Trang 2/3 - Mã đề thi 146 Câu 27: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm tắt theo sơ đồ: A Gen → tính trạng → ARN → prôtêin B Gen ... nhân tạo đối tượng: A Thực vật, động vật, người B Động vật, thực vật, vi sinh vật C Vi sinh vật, động vật, người D Vi sinh vật, bào tử, hạt phấn Câu 32: Cây có kiểu gen AaBbCCDd tự thụ phấn tạo ... giảm cường độ biểu tính trạng B tăng cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 36: Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số...
 • 3
 • 69
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học số 55

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học số 55
... đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm sức sống làm chết sinh vật C khả sinh sản sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 20: Một prôtêin bình thường có 400 ... thích nguyên tử xuyên qua mô sống B kích thích ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống C kích thích không ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống D ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống Câu 34: Một đặc điểm ... điểm đại, sở vật chất chủ yếu sống A ADN ARN B ARN prôtêin C ADN prôtêin D axit nuclêic prôtêin Câu 32: Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêotít số liên kết hyđrô so với gen...
 • 4
 • 82
 • 0

Xem thêm