Xây dựng các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn lên trình độ đại học cho chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm

XÂY DỰNG các học PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo LIÊN THÔNG từ TRÌNH độ CAO ĐẲNG NGHỀ kỹ THUẬT CHẾ BIẾN món ăn lên TRÌNH độ đại học CHO CHUYÊN NGÀNH KHOA học DINH DƯỠNG ẩm THỰC tại t

XÂY DỰNG các học PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo LIÊN THÔNG từ TRÌNH độ CAO ĐẲNG NGHỀ kỹ THUẬT CHẾ BIẾN món ăn lên TRÌNH độ đại học CHO CHUYÊN NGÀNH KHOA học DINH DƯỠNG và ẩm THỰC tại t
... luận cho vi c Xây dựng học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào t o liên thông t trình độ cao đẳng nghề Kỹ thu t chế biến món ĕn lên trình độ đại học cho chuyên ngành ... liên thông t trình độ cao đẳng nghề Kỹ thu t chế biến món ĕn lên trình độ đại học cho chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng ẩm thực t i trườngă Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chíă Minh”ă ... ng trình đƠo t o liên thông t trình đ cao đẳng ngh lên trình đ đ i học i 29 TI U K T CH Thi t k ch NGăI ng trình đƠo t o trình thi t k m t quy trình đƠo t o ch t ch , lôgic m t th i gian nh t địnhăđ...
 • 170
 • 264
 • 0

Xây dựng các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn lên trình độ đại học cho chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng ẩm thực tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm

Xây dựng các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn lên trình độ đại học cho chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
... Xây dựng học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến ăn lên trình độ đại học cho chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng ẩm ... Xây dựng học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành chƣơng trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến ăn lên trình độ đại học cho chuyên ngành Khoa học dinh dƣỡng ẩm ... dƣỡng ẩm thực Chƣơng 3: Xây dựng học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành chƣơng trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến ăn lên trình độ đại học cho chuyên ngành Khoa...
 • 170
 • 150
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành (Nghiên cứu trường hợp tại trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành (Nghiên cứu trường hợp tại trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh
... với tiêu đề Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) hoàn toàn kết nghiên cứu ... hài lòng sinh viên môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành 62 3.5.1 Mức độ hài lòng sinh viên môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành 62 3.5.2 Mức độ hài lòng sinh viên ... nào? - Sinh viên hài lòng với mức độ nhƣ môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành? - Tại sinh viên lại hài lòng với mức độ khác môn học khối kiến thức chuyên ngành? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu -...
 • 120
 • 261
 • 0

hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật chế biến món ăn

hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật chế biến món ăn
... đáp án chấm đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu: ĐA KTCBMA -LT X (Trong X=01-50) • 50 đề thi thực hành: Mã đề thi: KTCBMA – TH X (X=01-50) Lưu ý: - Các trường không tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án - ... mã đề thi, đáp án - Các trường tự cập nhật thông tin sở vật chất, họ tên kỹ thuật viên… phần phụ lục kèm TIỂU BAN RA ĐỀ THI ...
 • 2
 • 385
 • 0

BÁO CÁO MÔN HỌC KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

BÁO CÁO MÔN HỌC KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
... Kỹ thuật chế biến ăn Page Kỹ thuật chế biến ăn Mục Lục Page Kỹ thuật chế biến ăn LỜI MỞ ĐẦU Văn hóa giá trị tinh thần vật chất đúc kết qua hàng ngàn năm Mỗi quốc gia có văn hóa khác ... thực phần văn hóa ứng xử, thể thói quen ăn uống cách thức chế biến ăn dân tộc, khu vực khác 2.2 Phong cách ẩm thực Lào 2.2.1 Nguyên liệu Page 19 Kỹ thuật chế biến ăn Người Lào ăn gạo ăn gạo tẻ, ... ban nội phản Page Kỹ thuật chế biến ăn 1.1.2 Khái quát văn hóa Lào Bản sắc văn hóa Lào văn hóa nông nghiệp lúa nước gắn với văn hóa lúa nước văn minh xóm làng Điều tạo nên cho văn hóa Lào bên cạnh...
 • 64
 • 1,213
 • 1

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (1)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (1)
... tỷ 65% Giá bán suất ăn= 86.000,đ Cộng I 7,0 Cộng II Tổng cộng (I+II) 3,0 10 II Phần tự chọn, trường biên soạn , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 3/3 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... pháp chế biến ) Câu 3.1 Nêu khái niệm chi phí biến đổi, chi phí cố định 3.2 Bài tập 2/3 Điểm 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 1,5 0,5 3.0đ 3.1 Khái niệm • Chi phí biến đổi (chi phí khả biến, biến ... Chi phí bình quân suất ăn là: 90.300.000đ/3.000 = 30.100, đ • Giá bánbình quân suất ăn với tỷ lệ lãi gộp 65% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Áp dụng công thức: Giá bán = Giá bán = Giá vốn 1- tỷ lệ lãi...
 • 3
 • 332
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (2)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (2)
... gia súc, … - Thức ăn chuẩn bị chưa phục vụ hay thức ăn chuẩn bị phục vụ thừa phải bảo quản lạnh - Rữa kỹ rau trái trước ăn - Rửa tay thường xuyên trước sau xử thực phẩm giúp ngăn ngừa lây lan ... vật dụng cần thi t để thực công việc • Trong chế biến: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tôn trọng thực đơn Chế biến phương pháp, định lượng • Sau chế biến: Cất giữ bảo quản nguyên liệu Vệ sinh ... soạn Cộng II Tổng cộng (I+II) 0.5 1.0 1.0 0.5 7,0 3,0 10 , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 3/3 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ...
 • 3
 • 302
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (3)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (3)
... Cộng I 7,0 Cộng II Tổng cộng (I+II) 3,0 10 II Phần tự chọn, trường biên soạn 3/4 , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 4/4 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... giá bán bình quân suất ăn với tỷ lệ lãi gộp 70% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Áp dụng công thức: Giá bán = Giá bán = Giá vốn 1- tỷ lệ lãi gộp 52.500 Giá vốn 1- -lệ lãi gộp tỷ 70% • Giá bán suất ăn = ... gia súc, … - Thức ăn chuẩn bị chưa phục vụ hay thức ăn chuẩn bị phục vụ thừa phải bảo quản lạnh - Rữa kỹ rau trái trước ăn - Rửa tay thường xuyên trước sau xử thực phẩm giúp ngăn ngừa lây lan...
 • 4
 • 256
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (4)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (4)
... phận chế biến, nhà quản trị phải vào nguồn thông tin hay yếu tố sau: • Kế hoạch chế biến: Cho biết số lượng khách đặt ăn, số lượng suất ăn, ăn chế biến • Định mức tiêu hao: Cho biết thành phần ... • Ứng dụng chế biến : Giai đoạn sau vừa giết mổ thịt chưa biến đổi, chưa có hương vị thơm ngon cao chế biến Tuy nhiên thịt mềm dẻo nên sử dụng chế biến cần dai giò chả, xúc xích … tốt • Sử dụng ... linh hoạt cao Cộng I II Phần tự chọn, trường biên soạn Cộng II Tổng cộng (I+II) 3,0 1,25 0.75 1,0 7,0 3,0 10 , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 3/3 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ...
 • 3
 • 229
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (5)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (5)
... Thớ khô • Ứng dụng chế biến : Giai đoạn thịt chưa biến đổi, chưa có hương vị thơm ngon cao chế biến Tuy nhiên thịt mềm dẽo nên sử dụng chế biến cần dai giò chả, xúc xích … tốt • Sử dụng thịt ... Nội dung I Phần bắt buộc Câu Sau giết mổ thịt trải qua giai đoạn biến đổi nào? Nêu đặc điểm ứng dụng chế biến thịt sau vừa giết mổ Nên sử dụng thịt gia súc giai đoạn biến đổi để biến ăn thông thường, ... xích … tốt • Sử dụng thịt gia súc giai đoạn chín tới để biến ăn thông thường tốt nhất: - do: thịt mềm, hương vị thơm ngon, màu sắc tươi, ăn dễ tiêu Câu Nêu vai trò chất dinh dưỡng không sinh...
 • 3
 • 271
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (6)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (6)
... phẩm chín lẫn nhau, dùng khăn bẩn để lau dụng cụ ăn uống Bàn chế biến thực phẩm, bàn ăn, dụng cụ ăn uống nhiễm bẩn • Nguyên nhân từ người chế biến Không rửa tay trước chế biến thực phẩm Người chuẩn ... liệu phận chế biến ăn! • Mức tồn kho an toàn lượng hàng dự trữ nhiều mức cần thi t để tránh thi u hụt hàng biến động nhu cầu sử dụng thời gian chờ nhận hàng • Mức hàng tồn kho phụ thuộc vào hai ... Dùng phẩm màu, đường hóa học đóng gói lẻ nhãn, bán chợ sở không đăng kí chế biến • Nguyên nhân từ dụng cụ dùng chế biến Dùng dụng cụ sành sứ, sắt tráng men, nhựa tái sinh…bị nhiễm chì để chứa đựng...
 • 3
 • 284
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (7)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (7)
... phận chế biến ăn? • Bước 1: Xác định nhu cầu khả nhân lực doanh nghiệp - Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ doanh nghiệp phận - Nhu cầu nhân lực xác định số lượng chất lượng không thỏa mãn cho mà đáp ... Nội dung I Phần bắt buộc Câu 1.1.Trình bày mục đích, yêu cầu kỹ thuật chế nguyên liệu thực phẩm 1.2 Liệt kê bước quy trình sơ chế động vật tươi sống 1.1.Mục đích, yêu cầu kỹ thuật chế nguyên ... phân loại phải vào yêu cầu sử dụng đặc điểm cấu tạo loại động vật • Bảo quản, chế biến - Sau phân loại thịt tiến hành chế biến đưa vào bảo quản tùy theo mục đích sử dụng Câu Trình bày biến đổi chất...
 • 3
 • 258
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (8)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (8)
... bảo hành - Tìm kiếm phụ tùng thay khó khăn, phụ thuộc vào nhà cung cấp thi t bị hư hỏng - Khách sạn nhân viên đủ khả kỹ thuật để vận hành thi t bị Cộng I II Phần tự chọn, trường biên soạn Cộng II ... trường biên soạn Cộng II Tổng cộng (I+II) 1,5 7,0đ 3,0 10 , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 3/3 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... Câu Nội dung I Phần bắt buộc Câu Liệt kê bước qui trình chế biến consommé Nêu yêu cầu chung cho thành phẩm consommé Kể tên loại consommé (tên gốc) • Qui trình chế biến consommé : - Tạo...
 • 3
 • 254
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết đáp án mã (9)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn phần lý thuyết và đáp án mã  (9)
... trang thi t bị có phụ tùng thay chuẩn hóa dễ mua dễ gia công chế tạo địa phương - Hỗ trợ kỹ thuật: Nên mua thi t bị từ nhà cung cấp có uy tín, có sách bảo hành tốt, có đội ngũ nhân viên kỹ thuật ... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7,0 3,0 10 , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 3/3 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... dụng chi phí vận hành thử - Năng lượng tiêu thụ: Chọn thi t bị tiêu thụ lượng để giảm chi phí gián tiếp giá thành sản phẩm - Sự an toàn Sự an toàn sử dụng - Dáng vẻ, mẫu phù hợp với không khí...
 • 3
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ mầm noncách chế biến món ăn với thịt xông khóichế biến món ăn với thịt lợn xaychế biến món ăn với thịt xông khóichế biến món ăn với thịt hun khóicác cách chế biến món ăn bằng tiếng anhchế biến món ăn với thịt xaynâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp việt nam hàn quốc tỉnh nghệ an trong bối cảnh hiện naymột số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn tiếng anh ở trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt đứbao cao kien tap ve ky thuat che bien mon an o truong mam nonsang kien kinh nghiem ve che bien mon an cho tre trong truong mam nonchƣơng 3 các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ trong giai đoạn phát triển mớicác biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ trong giai đoạn phát triển mớixây dựng các kênh phân phốicơ sở khoa học của việc xây dựng quy trình sản xuất chế biến món ănĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học