Kim loại tác dụng với dung dịch muối

CHỦ ĐỀ 3: KIM LOẠIDUNG DỊCH MUỐI doc

CHỦ ĐỀ 3: KIM LOẠI VÀ DUNG DỊCH MUỐI doc
... nồng độ % muối dung dịch D Bài 13: Lắc m (g) bột Fe với dung dịch A gồm AgNO3 Cu(NO3)2 đến phản ứng kết thúc, thu c (g) chất rắn B dung dịch C Cho dung dịch C tác dụng với dung dịch NaOH dư ... 101,43g dung dịch A Cho 1,57 g bột kim loại gồm Zn Al vào dung dịch A khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn B dung dịch D chứa hai muối Ngâm B dung dịch H2SO4 loãng khí thoát Viết phương ... hỗn hợp A Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KMnO4 H2SO4 Tính nồng độ mol/l dung dịch KMnO4 Bài 12: (ĐHNN) Hòa tan 5,64g Cu(NO3)2 1,7g AgNO3 vào nước thu 101,43g dung dịch A Cho...
 • 4
 • 250
 • 2

Dãy điện hoá – bài tập kim loại tác dụng dd muối

Dãy điện hoá – bài tập kim loại tác dụng dd muối
... mol Fe 0,03 mol Al tác dụng với 100 ml dd Y gồm AgNO3 Cu(NO3)2 nồng độ mol Sau phản ứng chất rắn Z gồm kim loại Cho Z tác dụng với dd HCl dư thu 0,035 mol khí Nồng độ mol muối Y là: A 0,3M B ... hợp X gồm Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 đến phản ứng xong, thu dung dịch Z chất rắn T gồm kim loại Cho Z tác dụng với dd dịch NaOH dư, thu kết tủa Số lượng muối có dung dịch Z A ... Sau kết thúc phản ứng (H= 100%) B Khối lượng kim loại giảm 0,1g C Khối lượng kim loại tăng 0,65g D Khối lượng kim loại không đổi Câu 12: Nhúng Zn vào dd chứa 8,32g CdSO4 Sau khử hoàn toàn Cd2+...
 • 11
 • 1,470
 • 26

Kim loai tac dung voi dung dich muoi

Kim loai tac dung voi dung dich muoi
... vào nớc đợc 101,43 gam dung dịch A Cho 1,57 gam bột kim loại gồm Zn Al vào dung dịch A khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu đợc phần rắn B dung dịch D chứa hai muối Ngâm B dung dịch H 2SO4 loãng ... Graphit c ph mt lp kim lai hoỏ tr II vo dung sch CuSO4 d Sau phn ng lng ca Graphit gim i 0,24g Cng graphit trờn nu c nhỳng vo dung dch AgNO3 thỡ phn ng xong lng graphit tng lờn 0,52g Kim lai hoỏ tr ... 1,712g D 2,144g Cõu 7: Cho 12g Mg vo dung dch cha hai mui FeCl2 v CuCl2 cú cựng nng 2M, th tớch dung dch l 100ml Sau ú ly dung dch sau phn ng cho tỏc dng vi dung dch KOH d Tớnh lng kt ta thu c...
 • 5
 • 910
 • 57

Kim loại tác dụng với dung dịch muối

Kim loại tác dụng với dung dịch muối
... 2,78 gam A tác dụng với 100ml dung dịch B chứa AgNO Cu(NO3)2 thu đợc dung dịch E 5,84 gam chất rắn D gồm kim loại Cho D tác dụng với dung dịch HCl d đợc 0,448 lít hiđro Nồng độ mol muối B lần ... Cõu 8: Cho hỗn hợp Mg Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp hai muối AgNO 0,3M Cu(NO 3)2 0,25M Sau phản ứng xong, đợc dung dịch A chất rắn B Cho A tác dụng với dung dịch NaOH d, lọc lấy kết ... gam hỗn hợp Fe Al vào 250 ml dung dịch AgNO 0,12M Sau phản ứng xảy hoàn toàn đợc chất rắn A nặng 3,324g dung dịch nớc lọc Cho dung dịch nớc lọc tác dụng với dung dịch NaOH d tạo kết tuả trắng...
 • 5
 • 1,193
 • 93

Tài liệu Kim loại tác dụng với dung dịch muối dạng 2 pptx

Tài liệu Kim loại tác dụng với dung dịch muối dạng 2 pptx
... Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 3 ,28 gam hỗn hợp CuCl2 Cu(NO3 )2 vào H2O thu dung dịch A Cho Mg vào dung dịch A khuấy mầu xanh ... hoàn toàn Lấy Mg cân lại thấy khối lượng Mg tăng 0,8 gam Cô cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m A 2, 84 gam B .2, 48 gam C .2, 44 gam D.4,48 gam Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn...
 • 2
 • 548
 • 11

chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối (ôn thi hóa)

chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối (ôn thi hóa)
... HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI a) Phƣơng pháp giải chung - Với tốn này, giải phải ý cho kim loại vào dung dịch muối kim loại phản ứng trước Nói tới phải nhớ lại bảng điện hóa kim loại để ... loại để xem kim loại có tính khử mạnh số kim loại Khi cho kim loại vào dung dịch muối kim loại có tính khử mạnh phản ứng trước Ví dụ: Cho hỗn hợp Mg (a mol) Fe (b mol) tác dụng với dung dịch chứa ... tác dụng với 100ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng thu dung dịch Y 8,12 g rắn Z gồm kim loại Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư 0,672 lít H2(đktc) Nồng độ mol (M)các chất dung dịch...
 • 29
 • 10,412
 • 32

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI doc

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI doc
... HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI a) Phƣơng pháp giải chung - Với tốn này, giải phải ý cho kim loại vào dung dịch muối kim loại phản ứng trước Nói tới phải nhớ lại bảng điện hóa kim loại để ... loại để xem kim loại có tính khử mạnh số kim loại Khi cho kim loại vào dung dịch muối kim loại có tính khử mạnh phản ứng trước Ví dụ: Cho hỗn hợp Mg (a mol) Fe (b mol) tác dụng với dung dịch chứa ... tác dụng với 100ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng thu dung dịch Y 8,12 g rắn Z gồm kim loại Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư 0,672 lít H2(đktc) Nồng độ mol (M)các chất dung dịch...
 • 29
 • 1,214
 • 26

(Lời giải) 4 chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối copy

(Lời giải) 4 chuyên đề  kim loại tác dụng với dung dịch muối  copy
... Trang 9/18 CHUN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI III HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CHỨA MỘT MUỐI 3.1- Phương pháp: Khi cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch chứa muối ta cần ý đến ... CHUN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 2: Nhúng kim loại M vào 100ml dung dịch FeCl2 0,5M Sau phản ứng hồn tồn khối lượng kim loại giảm 0 ,45 g Kim loại M A Al B Mg C Zn ... 3/18 CHUN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 6: Cho 0,12 mol Fe vào dung dịch chứa 0 ,4 mol HNO3 lỗng để tạo V lít (đktc) khí NO, thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X thu m gam muối khan...
 • 19
 • 11,100
 • 295

Bài toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối potx

Bài toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối potx
... CÁC BÀI TOÁN TƯƠNG ỨNG: Bài 1: Nhúng kim loại M hóa trị II nặng m gam vào dung dịch Fe(NO3)2 khối lượng kim loại giảm % so với ban đầu Nếu nhúng kim loại vào dung dịch AgNO3 khối lượng kim loại ... 25 % so với ban đầu Biết độ giảm số mol Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol AgNO3 kim loại kết tủa bám hết lên kim loại M Kim loại M là: A Pb B Ni C Cd D Zn Bài 2: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại Ni ... loại Ni Cu vào dung dịch AgNO3 dư Khuấy kĩ phản ứng kết thúc thu 54 gam kim loại Mặt khác cho m gam hỗn hợp bột kim loại vào dung dịch CuSO4 dư, khuấy kĩ phản ứng kết thúc, thu kim loại có khối...
 • 4
 • 610
 • 31

Ôn thi đại học môn hóa kim loại tác dụng với dung dịch muối

Ôn thi đại học môn hóa  kim loại tác dụng với dung dịch muối
... dịch muối bị khử theo thứ tự giảm dần tính oxi hóa Nghĩa kim loại tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh trước Truonghocso.com Page Chuyên đề ôn thi đại học Ví dụ: Cho Mg phản ứng với dung ... thu dung dịch muối ( có muối Fe) 32,4 g chất rắn Khối lượng m (g) bột Fe là? A.11,2 Truonghocso.com B.16,8 C.8,4 D.5,6 Page Chuyên đề ôn thi đại học Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch muối: ... X gồm Al Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch A khí H2 Cô cạn dung dịch A thu 41,94 gam chất rắn khan Nếu cho 12,12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư khối lượng kim loại thu A 82,944...
 • 11
 • 883
 • 1

Kim loại tác dụng với dung dịch muối ppt

Kim loại tác dụng với dung dịch muối ppt
... 2,78 gam A tác dụng với 100ml dung dịch B chứa AgNO Cu(NO3)2 thu đợc dung dịch E 5,84 gam chất rắn D gồm kim loại Cho D tác dụng với dung dịch HCl d đợc 0,448 lít hiđro Nồng độ mol muối B lần ... Cõu 8: Cho hỗn hợp Mg Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp hai muối AgNO3 0,3M Cu(NO3)2 0,25M Sau phản ứng xong, đợc dung dịch A chất rắn B Cho A tác dụng với dung dịch NaOH d, lọc lấy kết ... gam hỗn hợp Fe Al vào 250 ml dung dịch AgNO 0,12M Sau phản ứng xảy hoàn toàn đợc chất rắn A nặng 3,324g dung dịch nớc lọc Cho dung dịch nớc lọc tác dụng với dung dịch NaOH d tạo kết tuả trắng...
 • 4
 • 477
 • 11

hóa học lớp 12-bài toán Kim loại tác dụng với dung dịch muối pot

hóa học lớp 12-bài toán Kim loại tác dụng với dung dịch muối pot
... d 2: Cho m gam h n h p b t kim lo i Ni Cu vào dung d ch AgNO3 dư Khu y kĩ cho n ph n ng k t thúc thu c 54 gam kim lo i M t khác cho m gam h n h p b t kim lo i vào dung d ch CuSO4 dư, khu y kĩ ... 2+ Ví d 5: Cho h n h p g m 1,2 mol Mg x mol Zn vào dung d ch ch a mol Cu mol + Ag n ph n ng x y hoàn toàn, thu c m t dung d ch ch a ba ion kim lo i Trong giá tr sau ây, giá tr c a x tho mãn trư ... 1,8 B 1,5 C 1,2 D 2,0 H ng d n: 2+ 2+ 2+ - Dung d ch ch a ion kim lo i → Mg , Zn , Cu - Σ ne cho = (2,4 + 2x) mol Σ ne nh n = + 2.2 = mol - Yêu c u toán th a mãn Σ ne cho < Σ ne nh n hay (2,4...
 • 3
 • 562
 • 3

DẠNG 4: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUÔI pdf

DẠNG 4: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUÔI pdf
... Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm gam Dung dịch sau điện phân cho tác dụng với dd H2S dư thu 9,6g kết tủa đen Nồng độ mol dung dịch CuSO4 ban đầu ... dung dịch với điện cực trơ, sau điện phân khối lượng dung dịch giảm gam? A 1,6 gam B 6,4 gam C 8,0 gam D 18,8 gam Câu Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị với cường ... A CuSO4 B NiSO4 C MgSO4 D ZnSO4 Câu Điện phân hoàn toàn lít dung dịch AgNO3 với điên cực trơ thu dung dịch có pH= Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể lượng Ag bám catod là: A 0,54 gam...
 • 5
 • 418
 • 7

chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối

chuyên đề kim loại tác dụng với các dung dịch muối
... X gồm Al Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch A khí H2 Cô cạn dung dịch A thu 41,94 gam chất rắn khan Nếu cho 12,12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư khối lượng kim loại thu A 82,944 ... tự phản ứng: Các ion kim loại dung dịch muối bị khử theo thứ tự giảm dần tính oxi hóa Nghĩa kim loại tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh trước Truonghocso.com Page Chuyên đề ôn thi đại ... giảm m áp dụng sau: Khối lương kim loại tăng lên so với trước nhúng ta có: mkim loại bám vào - mkim loại tan = mtăng Khối lương kim loại giảm so với trước nhúng ta có: mkim loại tan - mkim loại bám...
 • 11
 • 232
 • 0

Xem thêm