xitokinin hocmon sinh trưởng của thực vật sinh học 12 đào ngọc anh

Bai 34 Sinh truong cua thuc vat

Bai 34 Sinh truong cua thuc vat
... phân sinh gì? Có loại mô phân sinh ? Mô phân sinh nhóm tế bào chưa phân hoá trì khả phân bào nguyên nhiễm Phiếu học tập số Các mô phân sinh TV - Mô phấn sinh đỉnh - Mô phân sinh bên - Mô phân sinh ... Nội dung sau đặc điểm sinh trưởng thứ cấp? a )Sinh ttrưởng thứ cấp có thân gỗ b )Sinh ttrưởng thứ cấp có hai mầm c)Hoạt động mô phân sinh bên dẫn đến sinh trưởng thứ cấp d) Sinh trưởng thứ cấp tạo ... chương III: sinh trưởng thực vật A sinh trưởng phát triển thực vật 34: sinh trưởng thực vật I) Khái niêm chung sinh trưởng Các em quan sát mẫu vật thật sau So...
 • 16
 • 272
 • 4

Ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng của thực vật ppsx

Ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng của thực vật ppsx
... ban đêm ánh sáng sinh trưởng Nhưng suốt chu kỳ sống cần nhiều ánh sáng Tùy theo nhu cầu ánh sáng sinh trưởng mà người ta chia thực vật thành hai nhóm ưa sáng ưa bóng Cây ưa sáng sinh trưởng mạnh ... chúng sử dụng chủ yếu ánh sáng tán xạ để quang hợp Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng cách gián tiếp thông qua quang hợp mà tác động trực tiếp đến sinh trưởng tế bào Cường độ ánh sáng mạnh ức chế ... dễ đổ ngã, rễ phát triển không đầy đủ Ngoài cường độ ánh sáng chất lượng ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng Ánh sáng có bước sóng dài ánh sáng đỏ hay tia hồng ngoại kích thích giai đoạn giãn...
 • 7
 • 478
 • 5

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình sinh trưởng của thực vật ppsx

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình sinh trưởng của thực vật ppsx
... nhiệt độ tối thấp tối cao khác Trong giới hạn nhiệt độ sinh trưởng nhiệt độ tối thích cho sinh trưởng, nhiệt độ sinh trưởng xảy thuận lợi nhất, nhiệt độ tối thích tốc độ sinh trưởng giảm Nhiệt ... trưởng giảm Nhiệt độ tối thấp nhiệt độ tối cao cho sinh trưởng điểm nhiệt độ mà ngừng sinh trưởng Giới hạn nhiệt độ sinh trưởng thay đổi theo thích nghi trồng vùng sinh thái khác Nhiệt độ tối thấp ... vùng nhiệt đới cao vùng ôn đới hàn đới Ở vùng nhiệt đới nhiều ngừng sinh trưởng nhiệt độ 100C, vùng hàn đới nhiều loại có khả sinh trưởng băng tuyết với nhiệt độ - 500C Biết yêu cầu nhiệt độ sinh...
 • 6
 • 653
 • 3

Ảnh hưởng của nước đến quá trình sinh trưởng của thực vật pptx

Ảnh hưởng của nước đến quá trình sinh trưởng của thực vật pptx
... điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng phát triển rễ, nâng cao suất trồng Trong đời sống cây, thiếu nước giai đoạn ảnh hưởng đến sinh trưởng, pha lớn lên tế bào thiếu nước sinh trưởng bị kìm hãm mạnh ... thoát nước mạnh làm cho nhiều nước nên có sức hút nước lớn hút nước mô phân sinh, hoa, làm cho mô phân sinh ngừng sinh trưởng, hoa bị rụng Ngược lại, sống điều kiện ẩm ướt hay tưới tiêu đầy đủ sinh ... lượng nước 10 - 12% trọng lượng khô hạt hạt chuyển sang trạng thái ngừng sinh trưởng Nếu hạt giống hút nước lượng nước đạt 50 - 60% lượng nước bão hòa sinh trưởng lại phục hồi hạt nảy mầm Trong trình...
 • 5
 • 341
 • 2

Sự tăng trưởng của thực vật doc

Sự tăng trưởng của thực vật doc
... sản mùa sinh trưởng Cây hai năm: Sống hai mùa sinh trưởng;  thường sinh sản vào năm thứ hai Cây lâu năm: Sống nhiều mùa sinh trưởng; liên tục sinh sản trưởng thành  Trong số thực vật có mạch, ... đới phương bắc, nói chung chúng bị rụng mùa đông tới; nhiều loài thực vật miền nhiệt đớirụng vào mùa khô Tốc độ tăng trưởng thực vật nói chung khác Một số loại rêu lớn chậm µm/h, phần lớn thân ... Những thực vật đơn giản tảo có khoảng thời gian sống ngắn tính theo cá thể, quần thể tảo nói chung có tính chất theo mùa Các loại thực vật khác xếp theo kiểu phát triển...
 • 5
 • 97
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 13 ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

bài giảng sinh học 12 bài 13 ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... giống Hỏi: Tại sinh vật sinh sản sinh dưỡng dễ xác định mức phản ứng sinh vật sinh sản hữu tính Sinh vật sinh sản sinh dưỡng thể sinh có kiểu gen, dễ xác định mức phản ứng sinh vật sinh sản hữu ... Tính trạng - Quá trình biểu gen qua nhiều bước bị nhiều yếu tố môi trường bên bên chi phối *Tóm tắt: Kiểu Gen Môi Trường Kiểu Hình II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG Ví dụ : Giống Thỏ ... VD:tìm thêm ví Rau Mácđộ biểu kiểu Cây dụ mức gen phụ thuộc vào điều kiện môi trường? sinh đôi AA 200C 350C 200C 350C aa Hình: Vai trò kiểu gen ảnh hưởng nhiệt độ môi trường màu sắc hoa Liên...
 • 34
 • 668
 • 0

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... quan hệ gen tính trạng II Sự tương tác kiểu gen môi trường III Mức phản ứng kiểu gen I MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - Gen (ADN )→ mARN→ Pôlipeptit → Prôtêin → tính trạng - Sự biểu gen qua ... sắc tố melanin II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG Ví dụ a Ví dụ 1: -> Nhiệt độ ảnh hưởng đến biểu màu sắc lông thỏ Hymalaya II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG Ví dụ b Ví dụ ... đất ảnh hưởng đến biểu màu sắc hoa Cẩm tú cầu (yếu tố bên ngoài) pH = 7: hoa màu trắng sữa pH > 7: hoa màu đỏ, màu hồng màu tím pH < 7: hoa màu lam II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG...
 • 23
 • 303
 • 0

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... kiểu gen KH-1 MT-2 KH-2 MT-3 KIỂU GEN - I MT-1 MT-n n MT KH-3 KH-n KG MỨC PHẢN ỨNG n KH Mức phản ứng kiểu gen tập hợp KH KG tương ứng với môi trường khác  Tạitrạngbiến vậtsinhmức1 sinh sinh ... I Mối quan hệ gen tính trạng Tính chế hóa phụ thuộc môi trường thường tính trạng  Cơtrạng học mối quan hệ sơ đồlà cácđây chất lượng không cân, ba mã gốc đượcgen  hoa, quả, hạt,ba mã ... thể tiết ứngxácthìSV sinh phản lượng KG trước cảnh chất ứng bất lợi tính mức ĐK môi trường thể), định trạngsản hữu tính dễ đồng bị Tính trạng có mức phản ứng hẹp khác mùasinh sản hữu tính thường...
 • 11
 • 212
 • 0

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... Bài 13 ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN I MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Gen (ADN )→ mARN→ Pơlipeptit → Prơtêin → tính trạng ... trả lời câu hỏi: a Biểu màu lơng thỏ vị trí khác thể phụ thuộc vào yếu tố nào? b Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến biểu gen tổng hợp mêlanin nào? II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MƠI TRƯỜNG Thí nghiệm ... trường Kiểu hình Mơi trường Kiểu gen Kiểu hình Mơi trường Kiểu hình …… Mơi trường n Kiểu hình n Tập hợp kiểu hình 1,2,3 n kiểu gen tương ứng với n điều kiện mơi trường gọi mức phản ứng kiểu gen...
 • 20
 • 138
 • 0

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen .

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen .
.. . gen qua nhiều bước nên bị nhiều yếu tố môi trường bên thể chi phối *Tóm tắt: Kiểu Gen Môi Trường Kiểu Hình II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG: Nhiều yếu tố môi trường ảnh hưởng đến biểu .. . Gen + Môi Trường Kiểu Hình Kiểu Gen + Môi Trường Kiểu Hình Kiểu Gen + Môi Trường Kiểu Hình Kiểu Gen + Môi Trường n Mức Phản Ứng Kiểu Hình n 2/.MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂUGEN: * Đặc điểm: Hãy thảo luận .. . trình phát sinh cá thể B Ảnh hưởng yếu tố môi trường thể C Cơ chế NST giới tính D Ảnh hưởng yếu tố môi trường thể 2/ Cơ sở tế bào học tượng di truyền liên kết với giới tính là: A Các gen qui định...
 • 37
 • 277
 • 0

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... CỦA GEN II Sự tương tác kiểu gen môi trường BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN II Sự tương tác kiểu gen môi trường BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN ... thể sinh vật II Sự tương tác kiểu gen môi trường BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN II Sự tương tác kiểu gen môi trường BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA ... GEN II Sự tương tác kiểu gen môi trường BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN II Sự tương tác kiểu gen môi trường BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN I...
 • 28
 • 348
 • 0

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.
... thuộc vào điều kiện môi trường? Kết luận Từ việc phân tích ví dụ rút nhận xét ảnh hưởng môi trường việc hình thành nên kiểu hình? - Kiểu hình kết tác động qua lại kiểu gen môi trường III Mức phản ... kiện môi trường khác - Ví dụ: Con ếch + môi trường da có màu xanh + môi trường đất da có màu giống màu đất Những loại tính trạng ( số lượng hay chất lượng )thường chịu tác động yếu tố môi trường? ... truyền gen nhân? Làm để biết đư ợc tính trạng gen nhân hay gen nằm nhân quy định? Bài 13 ảNH HƯởng môi trư ờng lên biểu gen I Mối quan hệ gen tính trạng: x Ptc : Hoa trng Hoa F1 : 100% hoa ...
 • 24
 • 231
 • 0

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

sinh học 12 bài 13. ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... Mơi trường Kiểu gen Kiểu hình Mơi trường Kiểu hình …… Mơi trường n Kiểu hình n Mức phản ứng gì? 12/ 20/14 10 Vd: Con tắc kè biến đổi màu sắc theo môi trường Trên Trên cành Trên đá Đặc điểm Mơi trường ... trí khác thể phụ thuộc vào Ố u tơỐ nào? b Nhiệt độ cao ảnh hưởng đêỐ n biểu gen tổng hợp mêlanin thêỐ II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MỐI TRƯỜNG Thí nghiệm chứng minh Khơng tổng hợp Melanin  ... đđ hình thái, sinh lí thể II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MỐI TRƯỜNG Đọc vd1 rút nhận xét vê sự hình thành tính trạng lơng thỏ? Thỏ Himalaya sp HS thảo luận 3’ trả lời câu hỏi: a Biểu màu lơng...
 • 26
 • 597
 • 0

đề tài khả năng xử lý môi trường của thực vật

đề tài khả năng xử lý môi trường của thực vật
... phú dưỡng môi trường nước Trong đó, dùng thực vật xử môi trường biện pháp tối ưu III Cơ chế xử môi trường thực vật: • ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG : Là thực vật khả tích ... loại thực vât : Thực vật ưa hút tích luỹ kim loại nặng (phytoaccumulation) Thực vật siêu tích tụ (hyperaccumulator) 1.những chất thực vật xử lí: * Xử chất hữu (theo COD) Các bể có trồng với vật ... mặt trời Xữ chỗ Được chấp nhận rộng rãi Ít chất thải thứ cấp Chi phí thấp, mùi hôi Đất xữ có sử dụng lại NHƯỢC ĐIỂM IV.Các thực vật khả xử môi trường: Cỏ vetiver xử môi trường đất:...
 • 51
 • 232
 • 0

nhu cau nuoc cua thuc vat-khoa hoc lop 4

nhu cau nuoc cua thuc vat-khoa hoc lop 4
... cạn nước Nhu cầu nước thực vật Nhóm sống nơi khô hạn: Xương rồng Cây Thông Cây tùng Cây thầu dầu Nhu cầu nước thực vật Nhóm sống nơi khô hạn: Cây phi lao Xương rồng Cây thuốc bỏng Cây Dứa Nhu cầu ... Rau rệu Rau má Thài lài Nhu cầu nước thực vật Nhóm sống nơi ẩm ướt: Cây cỏ bợ Cây bóng nước Cây cói Cây lốt Nhu cầu nước thực vật Nhóm sống nơi ẩm ướt: Dương xỉ Cây ráy Nhu cầu nước thực vật Nhóm ... Súng trắng Cây bèo Nhu cầu nước thực vật Nhóm sống nước: Bèo tây (Lục Bình) Rong đuôi chó Rau rút Rau muống Nhu cầu nước thực vật Nhóm sống cạn nước: Rau muống Cây dừa Cây cỏ Nhu cầu nước thực...
 • 16
 • 1,446
 • 0

Xem thêm