Đề cương đường lối cÁCH MẠNG

đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN

đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN
... gọi phải tiến hành cách mạng người mà thực chất cách mạng chất lượng lao động bước tiến "cách mạng người" đem lại thành tựu to lớn cho trình công nghiệp hoá đại hoá, biết "cách mạng người" với công ... cực xây dưng lực lượng cách mạng: Xây dựng lực lượng trị Xây dựng lực lượng vũ trang Xây dựng địa cách mạng Triệt để lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù Sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng toàn ... Việt Minh mà nòng cốt Liên Minh công nông Đảng lãnh đạo Là Đảng đề đường lối đúng, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo vấn đề chiến lược, sách lược tài tình Thắng lợi CMT8là có đạo sáng suốt...
 • 18
 • 310
 • 1

đề cương đường lối cách mạng

đề cương đường lối cách mạng
... nhỏ, trí thức thất nghiệp theo cách mạng mà Created by minhk49it -9- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Về phương pháp cách mạng: Để đạt mục tiêu cách mạng đánh đổ để quốc phong ... khởi nghĩa với dậy toàn dân… Created by minhk49it -4- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh đề cập vấn đề cương lĩnh trị, chuẩn bị tư tưởng, trị cho việc thành ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 68
 • 407
 • 2

Đề cương đường lối cách mạng

Đề cương đường lối cách mạng
... hợp thành Cương lính trị ĐCSVN Cương lĩnh xác định vấn đề CM VN a) Phương hướng chiến lược - Làm tư sản dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản b) Nhiệm vụ cách mạng tư sản ... với phong trào cách mạng giới - Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới, phải đoàn kết với dân tộc bị áp giai cấp vô sản giới, giai cấp vô sản Pháp Câu 2: Nêu đặc trưng chủ yếu đường lối công nghiệp ... kịp thời vấn đề chiến lược sách lược cách mạng, quy luật cách mạng Việt Nam sau tháng 8- 1945 xây dựng đôi với bảo vệ đất nước − Chỉ thị soi đường cho nhân dân ta vượt qua tình cách mạng “ngàn...
 • 31
 • 233
 • 0

đề cương đương lối cách mạng việt nam

đề cương đương lối cách mạng việt nam
... theo cách mạng vô sản đặt cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo cách mạng thời đại, sở tiên để cách mạng Việt Nam trở thành phận cách mạng giới Từ đây, giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam tham ... giai cấp giới, vô sản giai cấp Pháp" Đồng thời, Cương lĩnh xác định cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới Gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng giới, đề cao vấn đoàn kết quốc tế thể việc kết hợp ... giai cấp công nhân nắm bá quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam điều kiện tiên để cách mạng Việt Nam trở thành phân cách mạng giới, cho phép cách mạng Việt Nam không phát huy sức mạnh toàn dân tộc...
 • 97
 • 356
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG
... Nhật, quân Nhật kéo mặt trận ngăng chặn quân đồng minh để phía sau sơ hở Cũng cách mạng Nhật bùng nổ quyền cách mạng nhân dân Nhật thành lập Nhật bị nước Pháp năm 1940 quân đội viễn chinh Nhật ... gắn bó mật thiết với Câu 11: Anh(chị) trình bày nội dung ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) - - Đường lối kháng chiến Đảng +Xác định kẻ thù thực dân Pháp + Chỉ đạo kết ... lịch sử: Cương lĩnh trị Đảng Cộng Sản VN cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo, phù hợp với xu phát triển thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan lịch sử Câu 8: Làm rõ nội dung vấn đề CNH,...
 • 8
 • 869
 • 31

đề cương đường lối cách mạng

đề cương đường lối cách mạng
... nhỏ, trí thức thất nghiệp theo cách mạng mà Created by minhk49it -9- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Về phương pháp cách mạng: Để đạt mục tiêu cách mạng đánh đổ để quốc phong ... khởi nghĩa với dậy toàn dân… Created by minhk49it -4- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh đề cập vấn đề cương lĩnh trị, chuẩn bị tư tưởng, trị cho việc thành ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 68
 • 346
 • 0

đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... đời? - Ảnh hưởng cách mạng Việt Nam Câu 23: Sự đời tổ chức Cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đặt yêu cầu cho cách mạng Việt Nam? *Yêu cầu SV: ... nhiệm vụ nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ? *Yêu cầu SV: • SV đọc giáo trình mục I – phần nhiệm vụ nghiên cứu Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu tài liệu ... lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững học kinh nghiệm “giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội” Câu 54: Cách mạng Việt Nam từ đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đạt...
 • 18
 • 1,087
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... lập Đảng Cộng sản Việt Nam như: Chánh cương vắn tắt Đảng, Sách lược vắn tắt Đảng, Chương trình tóm tắt Đảng hợp thành cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh xác định vấn đề CM Việt Nam: ... liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giới ■ Về lãnh đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp vô sản - giữ vai trò lãnh đạo cách mạng ■ Về quan hệ CM Việt nam với phong trào CM giới: Là ... trì thảo luận cương trị, điều lệ Đảng, điều lệ cđác tổ chức quần chúng hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương cử ban chấp hành Trung ương thức, Đảng bầu Trần Phú...
 • 15
 • 403
 • 2

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần văn hóa

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần văn hóa
... triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, Đảng ta xác định nhiệm vụ “Xây dựng hoàn thiện nhân cách người Việt Nam đại”, thể khía cạnh sau đây: - Xây dựng văn hoá tiên tiến trước hết văn ... đức, lối sống tới văn học, nghệ thuật; thông tin đại chúng; giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; bảo tồn di sản văn hoá; văn hoá dân tộc thiểu số; xây dựng môi trường văn hoá; giao lưu văn hoá ... đức, lối sống tới văn học, nghệ thuật; thông tin đại chúng; giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; bảo tồn di sản văn hoá; văn hoá dân tộc thiểu số; xây dựng môi trường văn hoá; giao lưu văn hoá...
 • 10
 • 2,298
 • 1

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần kinh tế

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần kinh tế
... Việt Nam giải pháp chủ yếu Bối cảnh thực tái cấu kinh tế Việt Nam Sau gần 30 năm thực đường lối Đổi mới, Việt Nam đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế xã hội Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình ... cấu kinh tế, là: cấu kinh tế ngành, lĩnh vực; cấu vùng miền cấu thành phần kinh tế Trong đó, cấu ngành, lĩnh vực đóng vai trò cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - Tái cấu kinh tế ... nhân thành phần kinh tế để tạo thời cơ, hội nguồn lực, chế, sách cho hạt nhân thành phần kinh tế phát triển + Huy động sử dụng hiệu nguồn lực đáp ứng yêu cầu tái cấu kinh tế Tái cấu kinh tế phải...
 • 20
 • 2,143
 • 1

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần xã hội

Đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam phần xã hội
... giám định hội đoàn thể, tổ chức hội. / Câu hỏi 1: Trình bày quan điểm Đảng, sách Nhà nước xoá đói giảm nghèo Từ góc độ hội học phân tích đề xuất giải pháp để giải vấn đề Quan điểm Đảng, sách ... khác XH có vấn đề XH khác quan điểm, chủ trương Đảng ta coi việc giải vấn đề XH, sách XH phận quan trọng đường lối cách mạng VN Có thể xác định quan điểm giải vấn đề XH, sách XH Đảng ta sau: - ... áp lực lớn cho Nhà nước hội Đề xuất giải pháp để giải vấn đề …… + Vấn đề giảm sinh chưa vững chắc, tình dục an toàn… → Đề xuất giải pháp để giải vấn đề …… + Vấn đề thiếu việc làm: Lao động...
 • 18
 • 1,273
 • 0

đề cương đường lối cách mạng của Đảng cs Việt Nam

đề cương đường lối cách mạng của Đảng cs Việt Nam
... Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng Việt Nam phận cách ... lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến ... lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến...
 • 59
 • 188
 • 1

đề cương đường lối cách mạng đcsvn cương lĩnh

đề cương đường lối cách mạng đcsvn cương lĩnh
... tính cách mạng, tính đắn tiến Cương lĩnh trị Đảng Ý nghĩa cương lĩnh: - Cương lĩnh trị Đảng văn kiện lịch sử quan trọng nêu lên vấn đề thuộc đường lối chiến lược sách lược cách mạng Việt Nam - Cương ... thuộc đường lối chiến lược sách lược cách mạng Việt Nam - Cương lĩnh trị Đảng cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo theo đường cách mạng Hồ Chí Minh, phù hợp với xu phát triển thời đại mới, đáp ... lịch sử - Giải tình trạng khủng hoảng đường lối giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn đầu kỷ 20, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức manh dân tộc thời đại, mở đường phương hướng phát triển phù...
 • 2
 • 963
 • 0

Đề cương đường lối cách mạng Đảng cộng sản

Đề cương đường lối cách mạng Đảng cộng sản
... mạng: giai cấp vô sản vừa lực lượng cách mạng vừa động lực cách mạng Dân cày lực lượng đông đảo động lực cách mạng sản thương nghiệp, công nghiệp đề lực lượng tham gia cách mạng thích hợp lại ... nhau: luận cương khẳng định lại nhiề u vấn đề Cương lĩnh nêu như:…) Điểm khác cương lĩnh trị luận cương trị -Về xác định nhiệm vụ cách mạng + Cương lĩnh trị cho thấy nhiệm vụ cách mạng đánh ... tiêu cách mạng đánh đổ đế quốc phong kiến , giành quyền tay công nông phải sức chuẩn bị cho quần chúng đường “ võ trang bạo động -Quan hệ với cách mạng giới: cách mạng Đông Dương phận cách mạng...
 • 19
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de cuong duong loi cach mang dang cong san viet namđề cương đường lối cách mạng đcsvnđề cương đường lối cách mạng của đcsvnđề cương đường lối cách mạng của đảng csvnđề cương đường lối cách mạng miền namđề cương đường lối cách mạng việt nam ở miền namđề cương đường lối cách mạng đảng cộng sảnde cuong duong loi cach mang cua dng cong san viet namđề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namxđề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam vũ ngọc tùngde cuong duong loi cach mang tu chuong 4 den chuong 8đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sảnđề thi đường lối cách mạng việt namde thi đường lối cách mạng đảng cộng sảnđề tài đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam giai đoạn 1936 1939Quyết định 2902 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 38 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịQuyết định 2186 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn LaQuyết định 3723 QĐ-UBND năm 2016 Quy định nội dung thi đua, khen thưởng thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh Long AnQuyết định 18 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng YênQuyết định 21 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tỉnh Bạc LiêuQuyết định 569 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 19 2016 QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định 1190 QĐ-UBND về mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý đất đai năm 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2073 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên GiangQuyết định 3532 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2042 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên diện tích đất trồng lúa tại tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3538 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3588 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 42 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà NộiQuyết định 1490 QĐ-BCĐ năm 2016 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc KạnQuyết định 2510 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 3589 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 32 2016 QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên GiangTuan 9