Hệ thống hóa kiến thức sinh học 12 sinh học 12 diepanhtuan

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông
... Sinh hc ph thụng; Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh chng trỡnh Sinh hc 12 inh Quang Bỏo, Nguyn c Thnh: Lớ lun dy hc Sinh hc Nxb GD, 1996 Nguyn c Thnh: Hỡnh thnh k nng dy hc Sinh hc, KTNN cho sinh ... phn Tin húa- Sinh hc 12 cha cú cụng trỡnh no i sõu nghiờn cu vic rốn luyn k nng h thng húa kin thc cho HS Do vy, vic nghiờn cu rốn luyn k nng HTHKT cho hc sinh dy hc Tin húa- Sinh hc 12- THPTl cn ... cho hc sinh lp 12 dy hc tin húa ca Nguyn Xuõn Hng (2003) Lun thc s: Rốn luyn k nng h thng húa kin thc cho hc sinh lp 11 THPT dy hc Sinh hc ca Nguyn Th Hũa (2008) Tuy nhiờn chng trỡnh Sinh hc...
 • 9
 • 721
 • 6

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học phần sinh thái học, sinh học 12, trung học phổ thông

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học phần sinh thái học, sinh học 12, trung học phổ thông
... khảo sát rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12, Trung học phổ thông cho thấy, thực trạng dạy học Sinh thái học trường Trung học phổ thông nhiều ... việc rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trình dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12) - Đề xuất quy trình biện pháp rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học phần Sinh ... luyện hệ thống hoá kiến thức dạy học Sinh thái học nhà trường trung học phổ thông Thực trạng dạy học Sinh thái học trường phổ thông trung học việc rèn luyện hệ thống hóa kiến thức cho học sinh...
 • 20
 • 353
 • 2

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học sinh học 12 ( sách giáo khoa ban cơ bản)

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học sinh học 12 ( sách giáo khoa ban cơ bản)
... thi i, s 14 (3 81); 15 (3 82); 16 (3 83); 17 (3 84); 18 (3 85); 19 (3 86); 20 (3 87); 21 (3 88); 22 (3 89); 23 (3 90) Ban chp hnh trung ng ng Cng sn Vit Nam, ngh quyt trung ng khúa VIII, ngy 24 /12/ 1996 inh ... nghiờn cu vic rốn k nng HTHKT cho hc sinh dy hc sinh hc 12 Vỡ vy, chỳng tụi chn ti nghiờn cu Rốn luyn k nng h thng húa kin thc cho hc sinh dy hc Sinh hc 12 (SGK Ban C bn) Mc tiờu nghiờn cu a ... kin thc cho hc sinh dy hc Sinh hc 12 (SGK Ban C bn) Chng 3: Thc nghim s phm References Anghen, F (1 995), Phộp bin chng ca t nhiờn (V Vn in, Trn Bỡnh Vit dch), Nxb S tht, H Ni Nguyn Nh t (1 973),...
 • 11
 • 2,255
 • 5

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học sinh học 12 ( Sách giáo khoa Ban cơ bản

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học sinh học 12 ( Sách giáo khoa Ban cơ bản
... Hấ THNG HOA KIấN THC CHO HOC SINH TRONG DA Y HOC SINH HOC 12 (SCH GIO KHOA BAN C BAN) Chuyờn nganh: Ly luõn va phng phap day hoc (Bụ mụn Sinh hoc) Ma sụ : 601410 Ngi hng dn khoa hoc: TS Pham Vn ... nghiờn cu vic rốn k nng HTHKT cho hc sinh dy hc sinh hc 15 12 Vỡ vy, chỳng tụi chn ti nghiờn cu Rốn luyn k nng h thng húa kin thc cho hc sinh dy hc Sinh hc 12 (SGK Ban C bn) Mc tiờu nghiờn cu ... hc sinh. 20 1.2 Thc trng ca vic rốn luyn k nng HTHKT dy hc Sinh hc 12 21 1.2.1 c im chng trỡnh Sinh hc 12 21 1.2.1.1 Nhim v ca ca chng trỡnh Sinh hc 12. 21 1.2.1.2 Ni dung chng trỡnh Sinh hc lp 12. 23...
 • 146
 • 170
 • 0

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông tt

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông tt
... Thỡ Nhm Chn lp thc nghim: - +Hc sinh lp 12A14, 12A15 trng THPT trn Nhõn Tụng +Hc sinh lp 12A8, 12A9 trng THPT Ngụ Thỡ Nhm Trong ú lp TN l 12A14, 12A8; lp C l 12A15 12A9 3.4 Kt qa thc nghim v bin ... húa- Sinh hc 12- THPT l cn thit Chng 2: CC BIN PHP RẩN LUYN HC SINH K NNG H THNG HểA KIN THC TRONG PHN: TIN HểA- SINH HC 12 - TRUNG HC PH THễNG 2.1 Phõn tớch cu trỳc phn Tin húa- Sinh hc 12- THPT ... LUYN K NNG H THNG HểA KIN THC CHO HC SINH TRONG DY HC TIN HểA SINH HC 12 TRUNG HC PH THễNG LUN VN THC S S PHM SINH HC CHUYấN NGHNH: L LUN V PHNG PHP DY HC B MễN SINH HC M S : 601410 Ngi hng dn...
 • 30
 • 153
 • 0

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông
... Tin húaSinh hc 12- THPT l cn thit 19 Chng 2: CC BIN PHP RẩN LUYN HC SINH K NNG H THNG HểA KIN THC TRONG PHN: TIN HểA- SINH HC 12 TRUNG HC PH THễNG 2.1 Phõn tớch cu trỳc phn Tin húa- Sinh hc 12- ... Sinh hc ph thụng; Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh chng trỡnh Sinh hc 12 inh Quang Bỏo, Nguyn c Thnh: Lớ lun dy hc Sinh hc Nxb GD, 1996 Nguyn c Thnh: Hỡnh thnh k nng dy hc Sinh hc, KTNN cho sinh ... phn Tin húa- Sinh hc 12 cha cú cụng trỡnh no i sõu nghiờn cu vic rốn luyn k nng h thng húa kin thc cho HS Do vy, vic nghiờn cu rốn luyn k nng HTHKT cho hc sinh dy hc Tin húa- Sinh hc 12- THPTl cn...
 • 131
 • 270
 • 1

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12, Trung học phổ thông TT

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12, Trung học phổ thông TT
... khảo sát rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12, Trung học phổ thông cho thấy, thực trạng dạy học Sinh thái học trường Trung học phổ thông nhiều ... việc rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trình dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12) - Đề xuất quy trình biện pháp rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học phần Sinh ... việc rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh Do vậy, việc nghiên cứu rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học Sinh thái học, Sinh học 12, trung học phổ thông cần thiết Mục...
 • 18
 • 105
 • 0

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12, Trung học phổ thông

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12, Trung học phổ thông
... thống hoá kiến thức cho học sinh lớp 11, trung học phổ thông dạy học Sinh học Nguyễn Thị Hoà (2008); Rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học phần tiến hoá Sinh học 12, Trung học ... rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12) nhằm nâng cao chất lƣợng dạy - học Phạm vi nghiên cứu Rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho ngƣời học ... tâm đầy đủ để rèn luyện cho học sinh Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài Rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12, Trung học phổ thông Mục tiêu...
 • 125
 • 360
 • 4

CÁC CÔNG THỨC SINH học 12 hệ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC SINH học PHỔ THÔNG

CÁC CÔNG THỨC SINH học 12 hệ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC SINH học PHỔ THÔNG
... 512 suy n=4 Vy 2n=8 Email: codon_hoangtu_loveboy9x@yahoo.com 12 Phone; 01662278317 facebook: C Di 13 THPT Nguyn Diờu:12a3(2013-2014) Biờn Son:Nguyn Ngc Hi VD2: mt loi sinh vt, xột mt t bo sinh ... thành? Trong tr-ờng hợp: - Các NST đột biến NST không t-ơng đồng? - Các NST đột biến NST t-ơng đồng? HD * TH1: Các NST đột biến NST không t-ơng đồng a) Các loại trứng sinh từ i NST mang đột biến: ... Kt qu = n(n 1)(n 2) = 12. 11.10 =1320 Tuy nhiờn cn lu ý cụng thc tng quỏt cho HS -Thc cht: s trng hp ng thi xy th lch bi = Ana = n!/(n a)! = 12! / (12 3)! = 12! /9! = 12. 11.10 = 1320 b/ Lch bi...
 • 86
 • 151
 • 0

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông
... Khả rèn luyện kỹ hệ thống hóa cho học sinh dạy học tiến hóa sinh học 12 THPT Chơng 2 .Rèn luyện hệ thống hóa cho học sinh dạy học tiến hoá 2.1 Quy trình hệ thống hoá nội dung kiến thức 2.2 ... "Rèn luyện hệ thống hoá kiến thức cho học sinh dạy học tiến hoá lớp 12 trung học phổ thông" Mục đích đề tài Xây dựng đợc quy trình biện pháp cụ thể rèn luyện hệ thống hoá cho học sinh dạy ... nội dung phần Tiến hóa sinh học 12: - Mục tiêu, nội dung phần Tiến hóa sinh học 12 - Khả rèn luyện kỹ hệ thống hóa cho học sinh dạy học Tiến hóa sinh học 12 Xây dựng đợc quy trình hệ thống hóa Xác...
 • 80
 • 143
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐH – CĐ LƯU HÀNH NỘI BỘ CÁC CÔNG THỨC SINH HỌC 12 HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐH – CĐ LƯU HÀNH NỘI BỘ CÁC CÔNG THỨC SINH HỌC 12 HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG
... tinh trùng hình thành? Trong trờng hợp: - Các NST đột biến NST không tơng đồng? - Các NST đột biến NST tơng đồng? HD * TH1: Các NST đột biến NST không tơng đồng a) Các loại trứng sinh từ i NST mang ... Kt qu = n(n 1)(n 2) = 12. 11.10 =1320 Tuy nhiờn cn lu ý cụng thc tng quỏt cho HS -Thc cht: s trng hp ng thi xy th lch bi = Ana = n!/(n a)! = 12! / (12 3)! = 12! /9! = 12. 11.10 = 1320 b/ Lch bi ... Ngc Hi THPT Nguyn Diờu:12a3(2013-2014) khe mt xch, lụng mi ngn v tha cỏc ngún tay ngn, c th chm phỏt trin si n, vụ sinh - S tng t l tr mi sinh mc bnh Down theo tui ngi m Ph n khụng nờn sinh...
 • 87
 • 180
 • 0

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 BIẾN DỊ

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 BIẾN DỊ
... SỞ GIÁO DỤC-KG) II HỆ THỐNG HĨA KIẾN THỨC : 1.Phân biệt loại biến dị theo quan niệm đại: BIẾN DỊ DI TRUYỀN Vấn đề Khái niệm Nguyên nhân chế phát sinh Đặc điểm Biến dò đột biến Biến đổi vật chất ... đột biến gen Vấn đề Cơ quan phát sinh Thời điểm phát sinh Đặc điểm biểu ĐB Sự di truyền ĐB Đột biến xôma Đột biến giao tử Tế bào sinh dưỡng(Tế bào xôma) Tế bào sinh dục quan sinh sản quan sinh ... hợp tử OX 11 So sánh thường biến với đột biến? Vai trò thường biến đột biến chọn giống tiến hố Làm để biết biến dị thường biến hay đột biến Vấn đề Ngun nhân chế phát sinh Đặc điểm biểu Vai trò...
 • 6
 • 1,490
 • 80

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)
... DỤC-KG) động vật Sự thay đổi ảnh hưởng đến số loài thông qua mối quan hệ phức tạp sinh vật với sinh vật hệ sinh thái mà ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều loài khác Vì phát triển sinh giới diễn nhanh ... Tân sinh đại phồn thịnh thực vật hạt kín, sâu bọ, chim thú Lịch sử phát triển sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển vỏ đất Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu thúc đẩy phát triển sinh ... nên CLTN đảm bảo phát triển ưu thể phức tạp tổ chức, hoàn thiện cách sinh sản Kỉ - Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm Giura - Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh, nguồn thức ăn phong phú cho...
 • 3
 • 401
 • 9

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)
... CSBDVH TIẾN ĐẠT – Tel : 0773.941919 –0773 872666 GV : Nguyễn Văn Tiến NTT - Tel: 0946.881177 KHU LẤN BIỂN D2 – CĂN 48-49(gần SỞ GIÁO DỤC-KG) NGUYÊN NHÂN – CƠ CHẾ TIẾN HÓA Trang ...
 • 2
 • 375
 • 10

Xem thêm