bai 44 chu trinh sinh dia hoa va sinh quyen(cb) sinh học 12 vũ đông bình

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa sinh quỷên

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quỷên
... Bài 44: I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA ? Quan sát sơ đồ sau thảo luận nhóm (3 phút) trả lời lệnh SGK? I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA Chu trình sinh địa hóa ... gì? Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi chất tự nhiên theo đường từ môi trường cơ thể sinh vật, qua bậc dinh dưỡng môi trường Một phần vật chất lắng đọng môi trường II/ MỘT SỐ CHU TRÌNH ... trường II/ MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA Thảo luận nhóm (5’) Quan sát hình sau kiến thức học trả lời lệnh SGK? 1 .Chu trình cacbon : CO2 TV Các hợp môi trường QH chất cacbon Chu i lưới thức ăn Hô hấp...
 • 15
 • 691
 • 3

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa sinh quyển

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
... Bài 44: Bài 44 : CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA II/ MỘT SỐ CHU TRÌNHINH ĐỊA HÓA Chu trình cacbon Chu trình nitơ Chu trình nước III/ SINH ... chất lắng đọng Bài 44 : CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA Chu Chu trình sinhhóa chu trình trao đổi chất tự trình sinh địa địa hóa gì? nhiên theo ... SINH QUYỂN Bài 44 : CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA ?Chất dinh dưỡng Quan sát sơ đồ sau thảo luậnCHU TRÌNHphút)ĐỊA HÓAlệnh SGK? nhóm (3 SINH...
 • 15
 • 1,601
 • 9

BÀI 44 CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ SINH QUYỂN + đáp án

BÀI 44 CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ và SINH QUYỂN + đáp án
... cacbon sinh A trình phân giải mùn bã hữu đất B trình tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái D trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái Câu 6: Điều không chu trình ... trường D chu trình chuyển hoá chất vô tự nhiên, theo đường từ môi trường truyền vào thể sinh vật, qua bậc dinh dưỡng, từ thể sinh vật truyền trở lại môi trường Câu 2: Một chu trình sinh địa hoá gồm ... giải mùn bã hữu đất B trình tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái D trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái Câu 6: Điều không chu trình nitơ? A Vòng tuần...
 • 8
 • 344
 • 2

bài giảng sinh học 12 bài 44 chu trình sinh địa hóa sinh quyển

bài giảng sinh học 12 bài 44 chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
... QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA II MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ III SINH QUYỂN Khái niệm Các khu sinh học sinh Nêu khái niệm khu sinh học? Kể tên khu sinh học trái đất? - Khu sinh học (biôm): hệ sinh ... chất chu trình sinh địa hóa? I TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA - Chu trình sinh địa hoá chu trình trao đổi chất vô tự nhiên theo đường từ môi trường truyền vào thể sinh vật, từ thể sinh ... III SINH QUYỂN Khái niệm Các khu sinh học sinh Rừng kim (Taiga) - Khu sinh học cạn: rừng thông phương Bắc, I TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA II MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ III SINH...
 • 29
 • 1,241
 • 2

Bài 44 chu trình sinh địa hoá sinh quyển

Bài 44 chu trình sinh địa hoá và sinh quyển
... dưỡng CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Thế chu i, lưới thức ăn? Cho ví dụ? Phân biệt loại tháp sinh thái Bài 42: Hệ sinh thái I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật sinh cảnh quần ... CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Trình bày khái quát chu trình sinh địa hoá trái đất? Những nguyên nhân làm cho nồng độ khí CO2 bầu khí tăng? ... với sinh cảnh chúng Bất kì gắn kết sinh vật với nhân tố sinh thái môi trường để tạo thành chu trình sinh học hoàn chỉnh, dù mức đơn giản nhất, coi hệ sinh thái Ví dụ: giọt nước có nhiều vi sinh...
 • 7
 • 257
 • 0

bài 44: chu trinh sinh địa hóa các chất

bài 44: chu trinh sinh địa hóa các chất
... Bài 44: Bài 44 : CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA II/ MỘT SỐ CHU TRÌNHINH ĐỊA HÓA Chu trình cacbon Chu trình nitơ Chu trình nước III/ SINH ... QUYỂN Bài 44 : CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA ?Chất dinh dưỡng Quan sát sơ đồ sau thảo luậnCHU TRÌNHphút)ĐỊA HÓAlệnh SGK? nhóm (3 SINH trả ... QUYỂN I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA Chu Chu trình sinhhóa chu trình trao đổi chất tự trình sinh địa địa hóa gì? nhiên theo đường từ môi trường cơ thể sinh vật, qua bậc dinh dưỡng...
 • 15
 • 777
 • 3

Bài 44:Chu trình sinh địa hóa

Bài 44:Chu trình sinh địa hóa
... sinh học Việt Nam - Các file ảnh động + Phim 1: Chu trình sinh địa hóa cacbon + Phim 2: Chu trình sinh địa hóa nito + Phim 3: Chu trình sinh địa hóa nước + Phim 4: Rừng nhiệt đới III PHƯƠNG PHÁP ... hiểu khái quát chu trình sinh địa hóa trái đất Mục tiêu : - Nêu khái niệm khái quát chu trình sinh địa hóa - Giải thích cách khái quát trao đổi vật chất quần xã chu trình sinh địa hóa - Rèn luyện ... vô cơ, SV QX sử dụng phần chất vô tích lũy + Thế chu trình sinh địa hóa? môi trường vô sinh chu trình vật chất - Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi chất vô - Kết luận : Thông qua chuỗi...
 • 12
 • 1,212
 • 5

phương pháp soạn- giảng theo chuẩn kiến thức kỹ năng bài 4 chương trình sinh học 12 cb đột biến gen so sánh chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt với nội dung sách giáo khoa của bài này

phương pháp soạn- giảng theo chuẩn kiến thức kỹ năng bài 4 chương trình sinh học 12 cb đột biến gen và so sánh chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt với nội dung sách giáo khoa của bài này
... tra, ỏnh giỏ theo chun kin thc k nng i vi b mụn Sinh hc trờn ton tnh VI/ TI LIU THAM KHO: - Sỏch giỏo khoa Sinh hc 12 CB - Sỏch giỏo viờn Sinh hc 12 CB - Hng n chun kin thc k nng mụn Sinh hc ca ... PHP SON- GING THEO CHUN KIN THC K NNG BI CHNG TRèNH SINH HC 12 CB " T BIN GEN" V SO SNH CHUN KIN THC K NNG CN T VI NI DUNG SCH GIO KHOA CA BI NY" H v tờn tỏc gi: BI TH MINH Chc v: T trng - T: Sinh- Th ... III/ NI DUNG NGHIấN CU: A/ SO SNH CHUN KIN THC K NNG VI NI DUNG SGK CA BI T BIN GEN 1/Phn khỏi nim * Theo chun kin thc k nng: - t bin gen (t bin im) l nhng bin i cu trỳc ca gen t bin gen thng...
 • 16
 • 426
 • 0

PHƯƠNG PHÁP SOẠN- GIẢNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG BÀI 4 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12 CB potx

PHƯƠNG PHÁP SOẠN- GIẢNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG BÀI 4 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12 CB potx
... chun kin thc k nng i vi b mụn Sinh hc trờn ton tnh VI/ TI LIU THAM KHO: - Sỏch giỏo khoa Sinh hc 12 CB - Sỏch giỏo viờn Sinh hc 12 CB - Hng n chun kin thc k nng mụn Sinh hc ca B giỏo dc v o to ... % SL % SL % 50 10 20% 30 60% 16% 4% 50 8% 10 20% 31 62% 10% SL % Thc nghim 12C5 i chng 12C6 V/ KT LUN V NGH Trờn õy ch l mt nhng bi hc thuc chng trỡnh sinh 12 cú nhng im khụng thng nht gia yờu ... SON- GING THEO CHUN KIN THC K NNG BI CHNG TRèNH SINH HC 12 CB " T BIN GEN" V SO SNH CHUN KIN THC K NNG CN T VI NI DUNG SCH GIO KHOA CA BI NY" H v tờn tỏc gi: BI TH MINH Chc v: T trng - T: Sinh- Th...
 • 23
 • 272
 • 0

Bài giảng chu trình sinh địa hóa pps

Bài giảng chu trình sinh địa hóa pps
... khí – Chiếm 5– 8% tổng số N Chu trình N – – Sinh vật chuyển hóa N2  NH3 Vi khuẩn chuyển hóa NH3  NO2 NO3 Chu trình N – Vi khuẩn Phản ứng khử (N2) thành( NH3) vi sinh vật với có mặt xúc tác ... giản:  NH4+  NO3- Chu trình N Bước 1: Fixation: Chuyển hóa từ dạng khí (N2) sang dạng hợp phần khác để thực vật hấp thu được: NH3 nitơ hữu (organic nitrogen) Chu trình N Sinh vật  Vi khuẩn ...  Chuyển hóa từ NO3- thành khí N2 điều kiện kỵ khí Do tham gia vi khuẩn: Pseudomonas Chu trình N Inputs outputs N  Input Cố định N,  Nước mưa (NH4+, NO3-),  Phân động vật  Tàn tích  Chu trình...
 • 30
 • 926
 • 0

Bài 61. Chu trình sinh địa hóa

Bài 61. Chu trình sinh địa hóa
... đọng SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT VỀ CHU TRÌNH TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN I/ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA Chu trình sinh địa hóa gì? Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi chất tự ... với môi trường môi trường CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA Sinh vật sản Sinh vật sản xuất xuất TRAO ĐỔI VẬT CHẤT Sinh vật tiêu Sinh vật tiêu thụ thụ TRONG QUẦN XÃ Sinh vật phân Sinh vật phân giải giải Phần ... thức ăn • Sinh vật phân giải phân giải trả lại cho môi rường chất đơn giản ban đầu II/ MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA 1 .Chu trình cacbon : CO2 TV Các hợp môi trường QH chất cacbon Chu i lưới...
 • 15
 • 337
 • 4

Bài giảng quản lý môi trường ao nuôi thủy sản chương 5 dinh dưỡng chu trình sinh học

Bài giảng quản lý môi trường ao nuôi thủy sản  chương 5 dinh dưỡng và chu trình sinh học
... Nitrate hóa: NO2- + O2 Nitrobacter NO3- + 24 kcal Chu trình dinh dưỡng thủy vực Chu trình Phospho Chu trình dinh dưỡng thủy vực Chu trình lưu huỳnh Quá trình phân hủy hữu chứa lưu huỳnh Phân hủy hiếu ... thâm canh Ao tôm thâm canh Thức ăn Hòa tan (10%) Tôm hấp thu ( 75% ) Đồng hóa (37 ,5% ) Thừa ( 15% ) Hô hấp, trao đổi chất (37 ,5% ) Tổng chất thải (khí, hòa tan, rắn) (62 ,5% ) Chu trình dinh dưỡng thủy vực ... PO43- Chu trình carbon Các nhóm sinh vật tham gia vào trình phân hủy hữu cơ: • Vi khuẩn dị dưỡng Bacillus Pseudomonas Lactobacillus Vibrionacea • Nấm phân hủy Trichoderma Chu trình dinh dưỡng thủy...
 • 18
 • 366
 • 0

Tài liệu ĐỀ ÁN: " Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình nội địa hóa, bàn đến một số giải pháp, kiến nghị từ cả phía Nhà nước cũng như DN" pdf

Tài liệu ĐỀ ÁN:
... viết đề cập đến số vướng mắc trình thực chương trình NĐH, bàn đến số giải pháp, kiến nghị từ phía Nhà nước DN Đồng thời bàn đến thời hạn chương trình NĐH trước tiến trình hội nhập quốc tế ngày đến ... với Việt Nam Đề án gồm có phần : Phần I : Tổng Quan Về Chương Trình NĐH Phần II : Thực Trạng Của Chương Trình NĐH Phần III : Giải Pháp Kiến Nghị Bài viết chủ yếu sử dụng tài liệu, văn bản, ... Nam” CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA QUÁ TRÌNH NỘI ĐỊA HOÁ XE MÁY I Các Chính Sách Của Nhà Nước Về HD Việc Thực Hiện Đầu Tư Sản Xuất, Lắp Ráp Sản Xuất Động Cơ Xe Gắn Máy Bánh Của Các DN Trong Nước( Thông...
 • 29
 • 227
 • 0

Thiết kế bài giảng phần di truyền, tiến hóa chương trình Sinh học 12 trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực tự học tự nghiên cứu của học sinh

Thiết kế bài giảng phần di truyền, tiến hóa chương trình Sinh học 12 trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực tự học tự nghiên cứu của học sinh
... thiết kế giảng để phát huy lực tự học tự nghiên cứu học sinh Giả thuyết khoa học Việc thiết kế số giảng phần di truyền, tiến hóa sinh học 12 theo hướng phát huy lực tự học cho học sinh giúp trình ... hóa sở lí luận việc thiết kế giảng theo hướng phát huy lực tự học, tự nghiên cứu HS - Xác định lực tự học sinh học 12 học sinh THPT - Xác định số hướng thiết kế giảng để phát huy lực tự học tự ... truyền, tiến hóa chương trình sinh học 12 trung học phổ thông theo hướng phát huy lực tự học tự nghiên cứu học sinh làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Thiết kế giảng theo hướng...
 • 126
 • 527
 • 0

Sử dụng thí nghiệm trong dạy học một số bài thuộc chương trình Sinh học 10 11

Sử dụng thí nghiệm trong dạy học một số bài thuộc chương trình Sinh học 10 và 11
... thí nghiệm phải phù hợp với chủ đề học Học viên: Trương Đình Dũng Lớp LL&PPDHBMSP K22 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 11 2.1 Hệ thống thí ... đóm bùng cháy đưa vào miệng chai 2.2 Sử dụng thí nghiệm dạy học số thuộc chương trình Sinh học 10 11 19 Học viên: Trương Đình Dũng Lớp LL&PPDHBMSP K22 2.2.1 Thí nghiệm 1: Thí nghiệm nghiên cứu ... hiểu rõ chất vật, tượng sinh học giáo viên cần thường xuyên sử dụng sử dụng có hiệu thí nghiệm trình dạy học sinh học Trong dạy học sinh học trung học phổ thông, thí nghiệm sách giáo khoa thường...
 • 28
 • 253
 • 0

Xem thêm