55358 neednt have done could have done

Must , mustnt , neednt , neednt have

Must , mustnt , neednt , neednt have
... phải đi,vì không đi) 2/3 Must , mustn't , needn't , needn't have - I didn’t need to go but I decided to go anyway (Tôi không cần phải dù định rồi) Khi dùng needn’t have, không cần thiết hành động ... Must , mustn't , needn't , needn't have Needn’t, bạn dùng don’t/ doesn’t need to - You’ve Thay dùng got plenty of time ... needn’t have Chúng ta dùng didn’t need to (và didn’t have to) để nói hành động không cần thiết Điều nhận biết vào lúc làm hành động - I didn’t need to go, so I didn’t go (Tôi không cần phải đi,vì...
 • 3
 • 207
 • 0

Could do and could have done & Must and can’t

Could do and could have done & Must and can’t
... khứ dùng must have (done) can’t have (done) Xét ví dụ sau: George đứng bên nhà bạn anh Anh nhấn chuông cửa ba lần không trả lời They must have gone out Họ vắng hết (otherwise they would have answered) ... Chúng khỏi đủ tiền (= có khả đi) I don’t know how you work so hard I couldn’t it Tôi hiểu bạn làm việc chăm đến Tôi làm Could have (done) = would have been able to (do) (đã có khả làm việc đó) Why ...       Must and can’t Unit 28 Must and can’t A Hãy xem xét ví dụ sau: A: My house is very near the motorway Ngôi nhà gần đường xe chạy B: It must be very noisy Chắc hẳn ồn Chúng ta dùng must để...
 • 5
 • 370
 • 1

Tài liệu When I do/When I have done. When and If & Can, could and be able to pdf

Tài liệu When I do/When I have done. When and If & Can, could and be able to pdf
... g i i n cho Kate chiều nay, m i cô dự tiệc (ở hai việc xảy đồng th i) Sau if thường dùng present simple (if I do /if I see…) để diễn tả việc xảy tương lai: It’s raining hard We’ll get wet if we ... possible) Chiều cửa hàng (t i i) If I go shopping, I ll buy some food Nếu cửa hàng, mua thức ăn If it is raining this evening, I won’t go out (not when it is raining’) Nếu chiều tr i mưa không ... Tom can come tomorrow Ngày mai Tom đến Nhưng Tom might be able to come tomorrow (can infinitive) Ngày mai Tom có khả đến C Could was able to Đ i could dạng khứ can Chúng ta dùng could đặc biệt...
 • 6
 • 257
 • 1

Unit 27. Could do and could have done pptx

Unit 27. Could do and could have done pptx
... trường hợp could có nghĩa tương tự might (xem UNIT 29, UNIT 30) The phone is ringing It might be Tim Điện thoại reo Có thể Tim gọi C Hãy so sánh could (do) could have (done) I’m so tired I could sleep ... Chúng khỏi đủ tiền (= có khả đi) I don’t know how you work so hard I couldn’t it Tôi hiểu bạn làm việc chăm đến Tôi làm Could have (done) = would have been able to (do) (đã có khả làm việc đó) Why ... ngủ tuần liền (hiện tại) I was so tired I could have slept for a week (past) Tôi mệt Tôi ngủ tuần liền (quá khứ) Chúng ta thường sử dụng could have (done) cho việc xảy không xảy ra: Why did you...
 • 4
 • 199
 • 0

Tìm hiểu "Could do and could have done" potx

Tìm hiểu
... Chúng khỏi đủ tiền (= có khả đi) I don’t know how you work so hard I couldn’t it Tôi hiểu bạn làm việc chăm đến Tôi làm Could have (done) = would have been able to (do) (đã có khả làm việc đó) Why ... trường hợp could có nghĩa tương tự might (xem UNIT 29, UNIT 30) The phone is ringing It might be Tim Điện thoại reo Có thể Tim gọi C Hãy so sánh could (do) could have (done) I’m so tired I could sleep ... job? She could have got it Tại Liz không nộp đơn xin việc nhỉ? Cô nhận We could have gone away if we’d had enough money Chúng có đủ tiền The trip was cancelled last week Paul couldn’t have gone...
 • 10
 • 134
 • 0

simpson - what we could have done with the money; 50 ways to spend the trillion dollars we've spent on iraq (2008)

simpson - what we could have done with the money; 50 ways to spend the trillion dollars we've spent on iraq (2008)
... What We Could Have Done with the Money u 50 Ways to Spend the Trillion Dollars We ve Spent on Iraq Rob Simpson This book is dedicated to love of my life, my wife, Donna Also to my friends ... though: • Between 20 and 30 percent of new start-ups close during their first year of existence.28 12 WHAT WE COULD HAVE DONE WITH THE MONEY 13 So what have we got? A sector of the economy that ... are 15,000 of them, 123 in areas close to more than a million people) Power plants, railways, subways, stadiums—I could go on WHAT WE COULD HAVE DONE WITH THE MONEY 19 Protection (CBP) will...
 • 125
 • 171
 • 0

Could (do) và could have (done)

Could (do) và could have (done)
... Could (do) could have (done) Tôi cô làm việc 14 ngày Tôi làm Hình thức khứ could (do) could have (done) Chúng ta dùng could have (done) để nói có khả điều kiện ... there, so I couldn’t have stayed with her anyway Năm New York định không nghỉ lại nhà Linda Sau biết cô ta vắng nhà thời gian đó, dù đâu có nghỉ lại nhà cô ta 2/3 Could (do) could have (done) - ... mắn bị té khỏ thang Hắn bị trấn thương (nếu không may) Bạn xem thêm số ví dụ với couldn’t have (done) “I couldn’t have done something” có nghĩa “tôi làm điều cho dù muốn cố gắng” - When I went...
 • 3
 • 183
 • 0

I will and I am going to do & Will be doing and will have done

I will and I am going to do & Will be doing and will have done
...     Will be doing and will have done Unit 24 Will be doing and will have done A Xét ví dụ sau: Kevin loves football and this evening there’s a big football match on television The match begins ... tương lai (dự đoán tương lai) Đ i khác biệt nhiều will going to Chẳng hạn bạn n i: I think the weather will be nice later Hay I think the weather is going to be nice later T i nghĩ th i tiết t i tốt ... sea T i nghỉ vào thứ bảy Vào th i gian tuần sau (đang) nằm b i biển hay b i l i biển Hãy so sánh will be (do) ing will (do) : Don’t phone me between and We’ll be having dinner then Đừng g i i n...
 • 5
 • 370
 • 0

It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done

It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done
... Đôi it is supposed to … = it is said to Let’s go and see that film It s supposed to be very good ( =it is said to be very good) Hãy xem phim Nghe nói phim hay “Why was he arrested?” He s supposed ... supposed to have kicked a policeman.” (He is said to have kicked a policeman) “Tại anh bị bắt?” “Người ta nói anh đá người cảnh sát.” Nhưng supposed to có nghĩa khác Something is supposed to happen” ... ngày The police are looking for a missing boy (Cảnh sát tìm kiếm đứa bé tích) It is believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans Hay The boy is believed to be wearing a white...
 • 5
 • 304
 • 2

Breaking into the Game Industry: Advice for a Successful Career from Those Who Have Done It

Breaking into the Game Industry: Advice for a Successful Career from Those Who Have Done It
... Brazil Japan Korea Mexico Singapore Spain United Kingdom United States Breaking into the Game Industry: Advice for a Successful Career from Those Who Have Done It Brenda Brathwaite and Ian Schreiber ... Breaking into the Game Industry: Advice for a Successful Career from Those Who Have Done It Brenda Brathwaite Ian Schreiber Course Technology PTR A part of Cengage Learning Australia Brazil ... n Are they actually making games? What games have come out of this institution and its faculty in the last year? n Are they active in the game space? Is the faculty attending and presenting at...
 • 304
 • 730
 • 0

Unit 24. Will be doing and will have done doc

Unit 24. Will be doing and will have done doc
... Hãy so sánh will be (do)ing will (do): Don’t phone me between and We’ll be having dinner then Đừng gọi điện cho từ đến Lúc dùng cơm tối Let’s wait for Mary to arrive and then we’ll be having dinner ... late The film will already have started by the time we get to the cinema Chúng ta trễ Khi đến rạp phim bắt đầu chiếu So sánh will have (done) với thể perfect khác: Ted and Amy have been married ... time will your friends be arriving tomorrow? Những người bạn anh ngày mai đến? Trong ví dụ cách dùng will be -ing tương tự present continuous dùng cho tương lai (xem UNIT 19A) Bạn dùng Will you be...
 • 4
 • 192
 • 0

Unit 25. When I do/When I have done. When and If pptx

Unit 25. When I do/When I have done. When and If pptx
... mua thức ăn If it is raining this evening, I won’t go out (not when it is raining’) Nếu chiều tr i mưa không Don’t worry if I m late tonight (not when I m late’) Đừng lo lắng t i trễ If they don’t ... shopping, I ll buy some food Khi cửa hàng mua thức ăn Chúng ta dùng if (không dùng when) để việc xảy I might go shopping this afternoon (it’s possible) Chiều cửa hàng (t i i) If I go shopping, I ll ... hai việc xảy đồng th i) Sau if thường dùng present simple (if I do /if I see…) để diễn tả việc xảy tương lai: It’s raining hard We’ll get wet if we go out (not if we go’) Tr i mưa to Chúng ta bị...
 • 4
 • 164
 • 0

Cùng tìm hiểu "When I do/When I have done. potx

Cùng tìm hiểu
... possible) Chiều cửa hàng (t i i) If I go shopping, I ll buy some food Nếu cửa hàng, mua thức ăn If it is raining this evening, I won’t go out (not ‘when it is raining’) Nếu chiều tr i mưa không ... g i i n cho Kate chiều nay, m i cô dự tiệc (ở hai việc xảy đồng th i) Sau if thường dùng present simple (if I do/if I see…) để diễn tả việc xảy tương lai: It’s raining hard We’ll get wet if we ... can have dinner) Khi g i i n cho Kate xong, dùng cơm t i (= T i g i i n cho Kate trước sau ăn cơm) When I phone Kate this evening, I ll invite her to the party (not “when I ve phoned”) Khi gọi...
 • 11
 • 127
 • 0

Xem thêm