ĐỀ CƯƠNG ôn THI CAO học đầu vào CHUẨN CHI TIẾT môn CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học

ĐỀ CƯƠNG ôn THI CAO học đầu vào CHUẨN CHI TIẾT môn CHỦ NGHĨA hội KHOA học

ĐỀ CƯƠNG ôn THI CAO học đầu vào CHUẨN CHI TIẾT môn CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học
... thng nht, chun b iu kin thc hin nhim v CCVS Nội dung cách mạng không ngừng thời đại nay: dơng cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội * í ngha i vi cỏch mng Vit Nam hin Lý lun cỏch mng khụng ngng ... + Con ngi l giỏ tr cao nht v khụng cũn gỡ sỏnh c vi sinh mng ngi T tng v thi gian lao ng ca ngi xó hi: ngy lao ng ting, chia lm ca, 10 gi ginh cho hot ng khoa hc, hc, vui chi gii trớ, quan h ... ph nh bin chng dõn ch t sn; cỏc thit ch, c ch dõn ch XHCN cú trỡnh khoa hc, cụng ngh cao hn, hon thin hn dõn ch t sn Nh vy, xột v lụgớc- lch s, dõn ch XHCN l thit ch chớnh tr ca mt hỡnh thaớ...
 • 83
 • 300
 • 0

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC Môn : Lý thuyết điều khiển tự động Người biên soạn : TS Trần Hoài An PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN C A HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Chương ... Chương 10 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp không gian trạng thái 10.1 Giới thi u chung 10.2 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp thay cực 10.3 Thi t kế quan sát trạng thái 10.4 Thi t ... KHIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI Chương Phân tích hệ thống điều khiển không gian trạng thái 9.1 Giới thi u chung 9.2 Kiến thức phân tích không gian trạng thái 9.3 Ma trận truyền 9.4 Tính...
 • 3
 • 3,221
 • 24

Đề cương ôn thi cao hoc - Chuyên nghành Sinh hoc

Đề cương ôn thi cao hoc - Chuyên nghành Sinh hoc
... tăng trưởng quần thể - Quần xã mối tương tác quần xã Diễn sinh thái - Chu trình vật chất thi n nhiên - Sinh địa lý sinh vật Các khu sinh vật (biôm) Sự tiến hoá vùng địa lý sinh vật TÀI LIỆU THAM ... dục Phương pháp tránh thai kiểm tra sinh đẻ III SINH HỌC QUẦN THỂ - Hệ sinh thái lượng hệ sinh thái Xích thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng Tháp sinh thái - Quần thể Sự biến động tăng trưởng ... dưỡng Sinh sản vi khuẩn Vi khuẩn lam - Protista Vị trí Protista bảng phân loại sinh giới - Nấm Cấu tạo dinh dưỡng nấm Đặc điểm ngành Zygomycota, Ascomycota Basidiomycota - Thực vật, Động vật Sinh...
 • 3
 • 332
 • 0

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học
... tính sinh sản động vật có xương sống: cá, lưỡng cư, bò sát chim, thú Cơ quan sinh dục người hormon sinh dục Phương pháp tránh thai kiểm tra sinh đẻ III SINH HỌC QUẦN THỂ - Hệ sinh thái lượng hệ sinh ... dịch) Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân, Cơ sở di truyền học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 Sinh học (1, 2, 3), Bài giảng giáo trình Sinh học đại cương Đại học quốc gia Hà Nội (1995 - 1997) Những người biên ... Chu trình vật chất thi n nhiên - Sinh địa lý sinh vật Các khu sinh vật (biôm) Sự tiến hoá vùng địa lý sinh vật TÀI LIỆU THAM KHẢO Philips W.D & Chilton T J Sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998 (A-level...
 • 3
 • 874
 • 13

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC ĐỊA LÝ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC ĐỊA LÝ
... Ph n D: ð a công nghi p, ñ a nông nghi p, ñ a d ch v : III ð a công nghi p III.1 S phát tri n phân b s n xu t công nghi p - Các y u t nh hư ng ñ n s phát tri n phân b công nghi p - ... s a ñ cương TS Nguy n Tư ng Hu , ngày 07 tháng 02 năm 2007 Hi u trư ng B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð I H C HU ð CƯƠNG THI TUY N CAO H C Môn: TOÁN CAO C P III Chuyên ngành: CÁC CHUYÊN NGÀNH ð A LÝ I ... t công nghi p III.2 ð c ñi m c a s n xu t công nghi p III.3 Cách m ng khoa h c k thu t công nghi p - Nh ng bi n ñ i s n xu t công nghi p nh hư ng c a cu c cách m ng KHKT - Cách m ng KHKT công...
 • 5
 • 4,185
 • 10

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC ppt
... mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục & Đạo tạo: Triết học Mác – Lênin (Đề cương giảng dùng trường Đại học Cao đẳng từ năm học 1991 -1992), tập, NXB Giáo dục, Hà ... _ Phòng Sau đại học – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM – 961 141 Hội đồng biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Triết học Mác – Lênin NXB ... tiễn q trình nhận thức Vấn đề chân lý 11 Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội: Khái niệm “Hình thái kinh tế - xã hội” Kết cấu hình thái kinh tế - xã hội Nội dung học thuyết hình thái kinh tế...
 • 6
 • 2,313
 • 29

Đề cương ôn thi Cao học Kinh tế

Đề cương ôn thi Cao học Kinh tế
... 1 HƯ NG D N ÔN T P MÔN TOÁN KINH T THI CAO H C KINH T NĂM 2010 HƯ NG D N ÔN T P MÔN KINH T H C THI CAO H C KINH T NĂM 2010 Th i gian: (60 ti t) tín ch M c tiêu c a ôn t p H th ng ... NG D N ÔN T P MÔN TI NG ANH THI CAO H C KINH T NĂM 2010 Mô t c u trúc “Bài thi môn ti ng Anh” Sau ñây ph n gi i thi u tóm t t c u trúc thi môn ti ng Anh, kỳ thi n sinh cao h c kinh ... dung ôn t p 1) Kinh t h c n n kinh t a Các v n ñ kinh t b Khan hi m m c ñích s d ng ngu n l c khác c Vai trò c a th trư ng d Kinh t h c th c ch ng kinh t h c chu n t c e Kinh t h c vi mô kinh...
 • 16
 • 379
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC LÝ LUẬN VĂN HOC - T1 pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC LÝ LUẬN VĂN HOC - T1 pot
... TRONG VĂN HỌC I Văn học với hình thái ý thức XH kác(triết học, trị, tôn giáo, đạo đức) II Tính nhân dân văn học - phạm trù tinh thần thẩm mỹ nghệ thuật tiến - Phải nói sống nhân - Giá trị văn nghệ ... - Chất liệu văn học ngôn từ, vật chất mà ký hiệu mà - Văn học NTNT song ngôn từ tác động vào tính trị, triết học mà phải ngôn từ giàu cảm xúc, tình cảm tác động chủ yếu vào tâm hồn người -> ... MẶT CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC I Tínth dân tộc qua yếu tố tác phẩm văn học - Tính dân tộc vừa nội dung vừa hình thức nói có yếu tố văn có nhiêu chỗ để tính dân tộc thể Đề tài, chủ đề, tư tưởng -Thi n...
 • 12
 • 2,145
 • 73

Đề cương ôn thi cao học môn triết học pps

Đề cương ôn thi cao học môn triết học pps
... triển khoa học, công nghệ phát triển khoa học công nghệ tạo phát triển nhanh lực lượng sản xuất nhằm nâng cao xuất lao động, nâng cao sức mạnh nội lực để hội nhập kinh tế giới → Công nghiệp hóa ... Công cụ lao động: tiến hành CNH-HĐH đất nước Đối tượng lao động Phương tiện lao động: cải tạo nâng cao chất lượng hệ thống đường sá, giao thông; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc + Khoa học ... Công cụ lao động: tiến hành CNH-HĐH đất nước Đối tượng lao động Phương tiện lao động: cải tạo nâng cao chất lượng hệ thống đường sá, giao thông; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc + Khoa học...
 • 26
 • 517
 • 8

đề cương ôn thi cao học môn triết học

đề cương ôn thi cao học môn triết học
... Vào kỷ XIX xuất triết học có ý nghóa lòch sử triết học triết học cổ điển Đức Một hai đại biểu lớn triết học nhà triết học Phoiơbăc(Phơ bách) Ông chứng minh giới vật chất, theo ông, vật chất toàn ... đấu tranh chống tôn giáo CNDT Triết học ông trở thành nguồn gốc lý luận triết học mác xít sau Tóm lại, nhà vật trước Mác đấu tranh chống chủ nghóa tâm tôn giáo quan tâm giải vấn đề cốt lõi vật ... Sự thay thực thông qua việc giải mâu thuẫn nội nằm vật thông qua cũ bò phủ đònh đi, đời thay Triết học Macxit không đề cập đến phủ đònh nói chung mà đề cập đến phủ đònh tạo tiền đề, điều kiện...
 • 89
 • 423
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LÝ THUYẾT ÔTÔ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LÝ THUYẾT ÔTÔ
... nâng cao hiệu ổn định phanh Chương X: Quay vòng ôtô: nghiên cứu động học động lực học chuyển động ôtô quay vòng Khái niệm ổn định chuyển động ôtô quay vòng yếu tố ảnh hưởng - Động học động lực học ... học động lực học ôtô quay vòng - Đặc tính quay vòng thi u-thừa-trung tính yếu tố ảnh hưởng - ổn định chuyển động ôtô quay vòng Chương XI: Dao động ôtô: thông qua tóan dao động ôtô phân tích yếu ... Chương VI: Tính kinh tế nhiên liệu ôtô: trình bày phương pháp đánh giá tính kinh tế nhiên liệu ôtô - Các tiêu kinh tế nhiên liệu ôtô - Đặc tính tiêu hao nhiên liệu ôtô chuyển động ổn định - Đặc tính...
 • 2
 • 468
 • 1

Đề cương ôn thi cao học môn Toán

Đề cương ôn thi cao học môn Toán
... T O ð I H C HU ð CƯƠNG THI TUY N CAO H C Môn: GI I TÍCH Chuyên ngành: KHOA H C T NHIÊN I Yêu c u: ð m b o bao quát toàn b ñ cương, g m ki n th c b n, kh v n d ng t ng h p ð thi ñ m b o tính khoa ... s không gian c th ch ng h n C[a,b], lp , ≤ p ≤ ∞ Toán t n tính liên t c Không gian toán t n tính liên t c Không gian liên hi p Toán t liên hi p Ba nguyên lý b n c a gi i tích hàm Ph n D: Không ... tác gi (1979), Gi i tích toán h c - Các ví d toán, t p1 & 2, Nxb ðH & THCN, Hà N i Hoàng T y (2003), Hàm th c gi i tích hàm, Nxb ðHQG Hà N i V Ghi chú: ð thi ng v i ñ cương g m: Câu 1: thu c ki...
 • 4
 • 333
 • 1

Đề cương ôn thi Cao học Toán

Đề cương ôn thi Cao học Toán
... s không gian c th ch ng h n C[a,b], lp , ≤ p ≤ ∞ Toán t n tính liên t c Không gian toán t n tính liên t c Không gian liên hi p Toán t liên hi p Ba nguyên lý b n c a gi i tích hàm Ph n D: Không ... T O ð I H C HU ð CƯƠNG THI TUY N CAO H C Môn: GI I TÍCH Chuyên ngành: KHOA H C T NHIÊN I Yêu c u: ð m b o bao quát toàn b ñ cương, g m ki n th c b n, kh v n d ng t ng h p ð thi ñ m b o tính khoa ... tác gi (1979), Gi i tích toán h c - Các ví d toán, t p1 & 2, Nxb ðH & THCN, Hà N i Hoàng T y (2003), Hàm th c gi i tích hàm, Nxb ðHQG Hà N i V Ghi chú: ð thi ng v i ñ cương g m: Câu 1: thu c ki...
 • 4
 • 183
 • 0

Đề cương ôn thi cao học môn lí luận văn học

Đề cương ôn thi cao học môn lí luận văn học
... XiMông) P2: Tiếp theo=>ông bố (Xi-Mông gặp bác Phi-líp) P3:Tiếp theo=>rất nhanh (Bác Phi-Líp đa Xi-Mông nhà) P4:Còn lại (Ngày hôm sau trờng) 3.Phân tích : a.Nhân vật Xi-Mông *.Tâm trang Xi-Mông: ... phẩm, em rút đợc học cho bn thõn ? Bi mi: Gii thiu bi: Văn học pháp cỏc em đợc học lớp 6,7,8: Buổi học cuối cùng, Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục Đi ngao du hôm tác phẩm văn học Pháp Giới thi u Mô-Pa-Xăng ... hoàn cảnh Ximông? ?Lời nói Xi-Mông đợc thể ntn? ?Thái độ nhà văn ntn? ?Xi Mông nói với bác Phi-líp nào? ?Lời nói thể khát khao gì? ?Nhận xét em qua câu đối thoại này? Khi gặp mẹ, Xi- Mông lài oà...
 • 6
 • 198
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấpde cuong on thi cao hoc mon tieng anhđề cương ôn thi cao học môn toán kinh tếđề cương ôn thi cao học môn anh vănđề cương ôn thi cao học đại học vinhđề cương ôn thi cao học môn lịch sử triết họcđề cương ôn thi cao học môn quản trị họcđề cương ôn thi cao học môn hóađề cương ôn thi cao học khoa học máy tínhđề cương ôn thi cao học môn toán rời rạcđề cương ôn thi cao học toán rời rạcđề cương ôn thi cao học quản trị kinh doanhđề cương ôn thi cao học đại học thủy lợiđề cương ôn thi cao học môn triết họcđề cương ôn thi cao học đại học ngoại thươngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUNeoweb Cellular Confinement Systemchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIVận động tại quảng trịNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGDạy học đồng loạt cả lớpTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKD