SỰ NHÂN lên của VI rút TRONG tế bào CHỦ

Bài 30: Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ

Bài 30: Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ
... Bài 30 : Sự nhân lên virus tế bào CHủ I Chu trình nhân lên virus Hãy quan sát đoạn băng sau cho biết: Có thể chia chu trình nhân lên virus thành giai đoạn ? Đó giai đoạn ? Chu trình nhân lên ... đuôi Sự bám đặc hiệu virus bề mặt tế bào Mỗi loại virus ý nghĩa gì?kí sinh có loại tế bào định Gđ2: xâm nhập Phage virus động vật VRĐV: Đưa Phage: Enzim lizôzim phá huỷ nuclêôcapsit vào tế bào ... thành virus hoàn chỉnh Gđ 5: giải Phóng virus phá vỡ Trong giai tế bào chủ để đoạn này, hoạt ạt chui động virus nào? ( virus có hệ gen mã hoá enzim lizôzim Bằng cách virus phá vỡ làm tan thành tế...
 • 37
 • 917
 • 7

su nhan len cua vi rut trong te bao chu

su nhan len cua vi rut trong te bao chu
... virut c? Virut ụn ho? Chu trình sinh tan phage (Virut độc) Chu trình tiềm tan phage (Virut ôn hoà) Vi rut ụn ho v vi rut c -Virut c xõm nhp s phỏt trin v lm tan t bo t bo sinh tan - Virut ụn ho ... NHN LấN CA VIRUT TRONG T BO CH Hóy quan sỏt din bin sau v mụ t quỏ trỡnh xõm nhim v phỏt trin ca virut phag Cỏc nhúm HS tho lun + nhúm 1, 2: Giai on hp ph, b phn no ca virut tip xỳc vi b phn no ... vt Phage T2 S xõm nhp ca virut ng vt khỏc vi s xõm nhp ca phage nh th no? S xõm nhp ca virut ng vt khỏc vi s xõm nhp ca phage: Phage tit enzim lizụzim phỏ hu thnh t bo vi khun bm axit nuclờic...
 • 22
 • 437
 • 3

bai 30 . nhân lên của vi rut trong tế bào chủ

bai 30 . sư nhân lên của vi rut trong tế bào chủ
.. . v t bo ch v chui t t ngoi Virut ụn hũa v virut c Chu trỡnh sinh tan ca phag - Virut c xõm nhp s phỏt trin v lm tan t bo t bo sinh tan -Virut ụn ho xõm nhp b gen ca virut gn vo NST ca t bo, t .. . t Giai on no m gai glicụprụtờin ca virut bỏm mt cỏch c hiu vo th th b mt t bo ch? Cõu 3: Gm t Virut no gõy hi chng suy gim dch ngi? Cõu 4: Gm t Giai on no virut s s dng enzim v nguyờn liu ca .. . prụtờin? Cõu 5: Gm t HIV khụng lõy qua ng no sau õy? a.Giao tip b.ng mỏu c.M truyn cho d.Qua ng tỡnh dc Cõu 6: Gm 10 t Giai on no mng t bo b phỏ v virut chui ngoi t? Cõu 7: Gm t Giai on no m mng t...
 • 39
 • 429
 • 1

SU NHAN LEN CUA VI RUT TRONG TE BAO CHU

SU NHAN LEN CUA VI RUT TRONG TE BAO CHU
... rỳt (1) Hp ph (2) (5) virut Phúng thớch (4) Lp rỏp Xõm nhp (3) Sinh tng hp Virut ụn ho v virut c Vy ,chu trỡnh nhõn lờn ca virut c gm my giai on, virut ụn ho gm my giai on? Virut c :khi xõm nhp s ... CHU TRèNH NHN LấN CA VIRUT Hp ph Phag bỏm lờn b mt t bo ch nh th th thớch hp vi th th ca t bo ch Gai glycôprôtêin I: CHU TRèNH NHN LấN CA VIRUT Xõm nhp Bao uụi ca phag co li y b gen ca phag chui ... ( Chu trỡnh nhõn lờn l chu trinh sinh tan) Virut ụn ho: xõm nhp b gen ca virut gn vo v nhõn lờn cung vi NST ca t bo ch, t bo sinh trng, phõn chia bỡnh thng t bo tim tan (chu trinh tim tan) Chu...
 • 27
 • 197
 • 0

SỰ NHÂN LÊN CỦA VI RÚT TRONG TẾ BSOF CHỦ

SỰ NHÂN LÊN CỦA VI RÚT TRONG TẾ BSOF CHỦ
... Bài 30 : Sự nhân lên virus tế bào CHủ NGI SON: NGUYN HNG TO Trng THPT Phan ỡnh Phựng I Chu trình nhân lên virus Hãy quan sát đoạn băng sau cho biết: Có thể chia chu trình nhân lên virus thành ... Chu trình nhân lên virus động vật Chu trình nhân lên phage Chu trình nhân lên virus gồm giai đoạn : Hấp phụ Xâm nhập Sinh tổng hợp Lắp ráp Giải phóng GĐ1: hấp phụ virus động vật Phage Trong giai ... bệnh virus sử dụng ? Tiêm văcxin phòng bệnh định kì trung tâm y tế (dại, sởi, quai bị, đậu mùa ) Chu trình nhân lên virus HIV tế bào Limphô T4 Có giai đoạn: Chu trình nhân lên Hấp phụ HIV tế Xâm...
 • 43
 • 289
 • 0

BÀI 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VI RUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ

BÀI 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VI RUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ
... CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VI RÚT Chu trình nhân lên Em h·y quan vi rút gồm giai sát hình 30 SGK/ đoạn: Hấp thụ, xâm 119 cho biết chunhập, sinh tổng hợp, trình nhân lên lắp ráp, phóng thích vi rút ... thích vi rút gồm có giai đoạn? Sự hấp thụ: Em cho - Gai glicoprotein vi biết vi rút rút phải đặc bám hiệu với thụ thểvào bề bào tế mặt vi rút tế bào vật bám vào được .chủ nào? Xâm nhập: - Đối với ... bên tb vật chủ? Làm mà Phóng thích: virut thoát - Vi rút phá vỡ Tb khỏi tb để tiếp tục xâm để ạt nhập vào tb khác? trình chui (chu tan) II HIV / AIDS Khái niệm HIV: Em nêu khái niệm HIV,virut công...
 • 13
 • 520
 • 6

thuyết trình sinh học -sự nhân lên của virut ở trong tế bào chủ

thuyết trình sinh học -sự nhân lên của virut ở trong tế bào chủ
... Trình Nhân Lên Của Virut Phóng thích Virut khỏi tế bào cách phá Virutnào? vỡ tế bào chủ để ạt chui ngồi Bằng cách hệ gen mã hóa enzim ( virut virut phá vỡ lizơzimtế bào để thành tếngồi? chủ) ... trình NST tế bào nhân lên (chu trình sinh tan) tan ( gọi Virut độc) với hệ gen bào * Khi axit nuclêic gắn xen vào NST tế tế bào mà khơng phá vỡ tế bào gọi nhân lên điểm giốnghệ gen củalà chu trình ... chui bào vật Phóng thích Chu trình tan (sinh tan) Chu trình tiềm tan Khi virut nhân lên mà làm làm Khi axit nuclêic gắn xen vào * Khi virut nhân lên mà tan tế bào virut độc tan tế bào gọi chu trình...
 • 43
 • 584
 • 1

su nhan len cua vi rut

su nhan len cua vi rut
... bào chủ chui từ từ Virut ôn hòa virut độc    Virut nhân lên làm tan tế bào -> virut độc Bộ gen virut gắn vào nhiễm sắc thể tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường -> virut ôn hòa tế bào gọi ... chuyển virut ôn hòa thành vi rut độc -> tan tế bào II HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS  HIV gì?  AIDS gì?  Người bò nhiễm HIV chết nguyên nhân nào? Khái niệm  HIV (Human Immune Deficiency Virus) virut ... CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM BÀI 44 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Kiểm tra cũ Quan sát hình điền từ thích hợp vào trống trình bày chức thành phần cấu tạo nên virut có vỏ ngồi?...
 • 47
 • 266
 • 1

bai: SU NHAN LEN CUA VI RUT

bai: SU NHAN LEN CUA VI RUT
... chu trình tiềm tan) sang vi rút độc (chu trình sinh tan) ngược lại II HIV/AIDS: 1) Khái niệm: - HIV virút gây suy giảm miễn dịch người - AIDS hội chứng suy giảm miễn dịch vi sinh vật hội gây 2)Ba...
 • 2
 • 147
 • 0

tiết 31 sự nhân lên của vi rut

tiết 31 sự nhân lên của vi rut
... phần virut T/hợp E → a.nu → Vỏ Pr Sinh virut tổng + ADN virut tusao → ADN   hợp (với virut có lõi ADN) - Em giải thích loại  + ARN virut  saomanguoc → virut xâm nhập vào loại saoma ADN  ... SGK/120 • Nêu lại đặc điểm giai đoạn nhân lên virut.? Virut muốn xâm nhập vào tb chủ phải có đk gì? (Với virut có vỏ vỏ ngoài) Xác nhận tổ Ngày 22/3/2011 Giáo vi n Lê Thị Hồng Hải ... ráp a.nu vào Pr vỏ để tạo ráp thành virut hoàn chỉnh (Virion) - Chu trình sinh tan: Virut dùng E lizôzim phá hủy thành tb ạt chui Phóng - Chu trình tiềm tan: Virut tồn thích tb vật chủ thời gian...
 • 3
 • 221
 • 0

Sự nhân lên của vi rut

Sự nhân lên của vi rut
... Điểm khác cấu trúc hai loại virut A B gì? VIRUT TRẦN A VIRUT CÓ VỎ NGOÀI B BÀI 30 I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT -Hãy quan sát đoạn phim sau cho biết chu trình nhân lên virut gồm giai đoạn Đó giai ... (tiền virut) 5.đoạn? Đó Sinh tổng hợp nhữngráp đoạn giai Lắp 29 nào? Giải phóng Chu trình nhân lên virut động vật Chu trình nhân lên virut động vật HẤP PHỤ 30 * CHU TRÌNH TIỀM TAN →Hoạt động virut ... đoạn xâm nhập virut vào tế bào chủ xảy tượng sau ? A Virut bám bề mặt tế bào chủ Sai B Thụ thể virut bám thủ thể tế bào chủ Sai C Virut di chuyển vào nhân tế bào Sai D Axit nuclêic virut đưa vào...
 • 27
 • 161
 • 0

bài 30 chu trinh nhân lên của vi rút

bài 30 chu trinh nhân lên của vi rút
... băng sau cho biết : a) Chu trình nhân lên virút chia thành giai đoạn? b) Đó giai đoạn nào? Chu trình nhân lên virút động vật Chu trình nhân lên phagơ I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Gồm giai đoạn ... thích) I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Hấp thụ: 1) Virút bám bề mặt tế bào chủ nhờ (?)Virút bám tren yếu tố ? bề mặt tế bào chủ nhờ yếu tố ? 2) Gai đoạn hất thụ có đặc điểm ? - Virut bám lên bề ... diễn vỏ để tạo vithế ?chỉnh rút hoàn Phóng thích Chu trình sinh tan Chu trình tan: Virut phá vỡ tế bào để chui ạt làm tế bào chết Chu trình tiềm tan Chu trình tiềm tan: Virut chui từ từ theo...
 • 20
 • 532
 • 0

ầii3: chu trình nhân lên của vi rút

ầii3: chu trình nhân lên của vi rút
... băng sau cho biết : a) Chu trình nhân lên virút chia thành giai đoạn? b) Đó giai đoạn nào? Chu trình nhân lên virút động vật Chu trình nhân lên phagơ I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Gồm giai đoạn ... Quá trình lắp ráp diễn vỏ để tạo vithế ?chỉnh rút hoàn Phóng thích Chu trình sinh tan Chu trình tan: Virut phá vỡ tế bào để chui ạt làm tế bào chết Chu trình tiềm tan Chu trình tiềm tan: Virut ... thích) I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Hấp thụ: 1) Virút bám bề mặt tế bào chủ nhờ (?)Virút bám tren yếu tố ? bề mặt tế bào chủ nhờ yếu tố ? 2) Gai đoạn hất thụ có đặc điểm ? - Virut bám lên bề...
 • 20
 • 436
 • 0

thuyết trình: chu trinh nhân lên cua vi rút

thuyết trình: chu trinh nhân lên cua vi rút
... tan chui bào vật Phóng thích Chu trình tan (sinh tan) Chu trình tiềm tan Khi virut nhân lên mà làm làm Khi axit nuclêic gắn xen vào * Khi virut nhân lên mà tan tế bào virut độc tan tế bào gọi chu ... hạt virut xảy vị trí khác bên tế bào I Chu Trình Nhân Lên Của Virut Phóng thích Virut khỏi tế bào cách phá Virutnào? vỡ tế bào chủ để ạt chui ngồi Bằng cách hệ gen mã hóa enzim ( virut có virut ... tổng hợp Phóng thích Chu trình nhân lên virut bao gồm giai đoạn Hấp phụ Xâm nhập Sinh tổng hợp Lắp ráp Phóng thích I Chu Trình Nhân Lên Của Virut Hấp phụ Virut động vật Phagơ Virut trần Sự liên...
 • 43
 • 762
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những lỗi thường gặp trong lắp ráp và cài đặt máy tính pcPhân biệt sự khác nhau giữa hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ minh họa cụ thể tại ngân hàngphân tích ceo stephen elop của tập đoàn nokiabài báo cáo về thế chấp tài sảnmột số dây chuyền công nghệ sản xuất etylen hiện đạimột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngnghiên cứu cơ sở hình thành khung giá đất, thực trạng việc áp dụng khung giá đất ở thành phố kon tum – tỉnh kon tumnghiên cứu tác động ema đến vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệpngười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học nganhà lãnh đạo tiêu biểu – đinh nhật namNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtPhân tích tác động của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của việt nam giai đoạn 1986 – 2010phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần vĩnh hoàn ngành thủy sảnphân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònphong cách lãnh đạo của ông michale dellphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcquản lý nhà nước về kinh tếquy trình công nghệ sản xuất shorteninggiáo án khoa học lớp 5 học kỳ 1