SINH 10CB t17 18 QUANG hợp

SINH 10CB.T17 - 18.DOC

SINH 10CB.T17 - 18.DOC
... Học sinh đọc kết luận sách giáo khoa d Dặn dò: Trả lời câu hỏi sách giáo khoa, Chuẩn bị “THỰC HÀNH ”  Soạn Ngày … Tháng … năm Dạy Ngày ………Tháng…… Năm TIẾT 18 ÔN TẬP HỌC KÌ I Giáo án sinh ... thành Abđêhit phôtpho glixêric A/PG phân dài pha tối xảy tử A/PG sử dụng để tái tạo RiDP Phần lại - Trong quang hợp sản phẩn tạo glucô, biến đổi thành tinh bột saccarôzơ Thông qua chất khác prôtêin ... đường chuyển hoá vật chất khác nhau, từ tổng hợp nào? cacbohyđrat tạo thành quàng hợp tạo thành - Ngoài phương thức tổng hợp chu nhiều loại hợp chất hữu khác trình C5 Canvin thực vật có khả Ngoài...
 • 2
 • 123
 • 0

Tiet 18: quang hop

Tiet 18: quang hop
... đợc tạo từ pha sáng có nguồn gốc từ Sắc tố quang hợp có vai trò h o trình quang hợp ? + NLAS + h2o + NADP + ADP + Pi => NADPH + ATP + o2 Pha tối - Quá trình...
 • 2
 • 186
 • 0

sinh 6 :chuan bai quang hop t2

sinh 6 :chuan bai quang hop t2
... để chế tạo tinh bột Kh¸i niƯm vỊ quang hỵp : a Sơ đồ tóm tắc q trình quang hơp: a/s Nước +khí cacbơnic Tinh bột + khí ơxi diệp lục b Kh¸i niƯm vỊ quang hỵp : - Quang hỵp lµ qu¸ tr×nh l¸ c©y nhê ... q trình quang hợp ? - Cây cần : Nước ,Khí cacbơnic + TiÕt 24: Quang hỵp (tiÕp theo) C©y cÇn nh÷ng chÊt g× ®Ĩ chÕ t¹o tinh bét? Lá cần nước khí cacbơnic để chế tạo tinh bột Kh¸i niƯm vỊ quang hỵp ... niƯm vỊ quang hỵp : C02 a Sơ đồ tóm tắc q trình quang hơp: Tinh bột O2 O2 O2 O2 ¸nh s¸ng Ánh sáng Nước +khí cacbơnic Tinh bột + khí ơxi Chất diệp lục Nước Nước S¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh quang hỵp...
 • 20
 • 272
 • 0

Sinh 6 tiết 24 Quang Hợp

Sinh 6 tiết 24 Quang Hợp
... cacbonic ch to tinh bt cú ỏnh sỏng Khỏi nim v quang hp: a.S túm tt quỏ trỡnh quỏ trỡnh quang hp: Quan sát sơ đồ sau Hãy viết sơ đồ tóm tắt trình quang hợp NH SNG Khớ Cacbonic TINH BT Khớ OXI Cõy ... v quang hp: a.S túm tt quỏ trỡnh quỏ trỡnh quang hp: Nc + Khớ cacbụnic R hỳt t t b.Khỏi nim: Lỏ ly t khụng khớ ỏnh sỏng cht dip lc Khớ ụxi Tinh bt + (Trong lỏ) (Lỏ nh ngoi mụi trng) Quang ... U A NG H P õy l mt b ca chc nng chuyn nc õy llmt c phnphnthõn cú thiucõylỏquỏ trỡnh quang hp õy nguyờnquan sinh sn caca cha ht õyliu khụng thnht ca l rng v mui khoỏng HNG DN HC NH - Hc bi ,tr...
 • 22
 • 349
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: thực hành quang hợp potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: thực hành quang hợp potx
... quan thực trình quang hợp: + Khí oxi (lá nhả môi trường ) Lá (chứa diệp lục) Điều kiện để thực trình quang hợp: Có ánh sáng Nguyên liệu để thực trình quang hợp: Nước, khí cacbônic Các chất tạo thành ... sau trình quang hợp: Tinh bột, khí ôxi Phát biểu khái niệm quang hợp? Tiết 24: QUANG HỢP (TT) Cây cần chất để chế tạo tinh bột ? -Nước -Khí cacbônic Khái niệm quang hợp: a Sơ đồ quang hợp: Ánh ... bột ? -Nước -Khí cacbônic Khái niệm quang hợp: Tiết 24: QUANG HỢP (TT) Cây cần chất để chế tạo tinh bột ? -Nước -Khí cacbônic Khái niệm quang hợp: a.Sơ đồ quang hợp: Nước + Khí cacbônic (Rễ hút...
 • 14
 • 589
 • 7

Giáo án Sinh Học lớp 10: QUANG HỢP pot

Giáo án Sinh Học lớp 10: QUANG HỢP pot
... quang hợp: (?) Quang hợp ? Khái niệm: Quang hợp trình sử HS; TV lấy ánh sáng dụng lượng ánh sáng để tổng hợp mặt trời để tạo thành chất hữu chất hữu từ nguyên liệu vô cơ… PT tổng quát trình quang ... tố) phụ (?) ánh sáng có liên quan bảo vệ diệp lục khỏi bị phân huỷ đến pha cường độ ánh sáng cao trình quang hợp ? II Các pha trình quang hợp: HS : Chỉ cần ánh sáng pha Pha sáng: sáng - Diễn ... Hoạt động Biến đổi quang lý: Diệp lục hấp thụ GV: pha trình lượng ánh sáng trở thành dạng kích động quang hợp tách rời điện tử ? - Biến đổi quang hoá: Diệp lục trở thành (?) Pha sáng sử dụng nguồn...
 • 5
 • 1,912
 • 2

Giáo án bồi dưỡng môn sinh học lớp 6 Quang hợp

Giáo án bồi dưỡng môn sinh học lớp 6 Quang hợp
... quang hợp Pha sáng trình quang hợp Pha tối trình quang hợp- chu trình C3 Năng lượng ánh sáng CO2 Nước Chất hữu O2 Quang hợp I Quang hợp 1.Hãy cho biết nguyên liệu quang hợp? 2.Sản phẩm quang hợp ... nhóm sinh vật tự dưỡng hay dị dưỡng? • Thế sinh vật tự dưỡng? Sinh vật tự dưỡng tổng hợp chất hữu cách nào? BÀI 17 QUANG HỢP BÀI 17 QUANG HỢP I II Khái niệm quang hợp Các pha trình quang hợp ... - Quang hợp gồm pha: Pha sáng pha tối Pha sáng diễn nào? Pha tối diễn nào? @ Pha sáng: Diễn có ánh sáng @ Pha tối: Diễn có ánh sáng tối Dựa vào sơ đồ hai pha quang hợp, nêu mối quan hệ pha sáng...
 • 48
 • 1,935
 • 0

Giáo án Sinh 11 nâng cao - QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Giáo án Sinh 11 nâng cao - QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
... Khiêm- Đăklăk Hoạt động GV-HS (?)Tạo quần thể trồng suất QH cao đáp ứng yêu cầu nào? (?)Thế hệ số sử dụng ánh sáng lí thuyết? Năng lượng ánh sáng thực tiễn? V CỦNG CỐ Vì nói quang hợp định suất ... soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Nội dung-Thời gian -Chọn giống trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải III.Triển vọng suất trồng Tạo quần thể trồng cho suất cao, đáp ứng ĐK: -Thành phần cấu tạo -Cấu ... suất trồng? Nêu biểu thức mối quan hệ máy quang hợp suất trồng? Vì nói tiềm năng suất trồng lớn? Trong tương lai, phương pháp lai tạo giống mới, hoàn thiện biện pháp kĩ thuật việc nâng cao suất trồng...
 • 2
 • 143
 • 0

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... nguồn cung cấp nito cho thực vật d Dấu hiệu thiếu nito thực vật? đường đồng hóa nito thực vật Ý nghĩa hình thành amit Câu 26 Chứng minh đồng hóa cacbon quang hợp xanh trình sinh lí thể thích nghi ... sáng nơi quang đãng cường độ hay thành phần quang phổ? Hai loại ánh sáng nói thích hợp với nhóm thực vật nào? Tại sao? b Hô hấp sáng có ảnh hưởng xảy bào quan lá? c Những có màu đỏ có quang hợp không ... điều kiện môi trường khô nóng, thực vật thích nghi việc trao đổi nước quang hợp? Câu 23 a Diệp lục sắc tố phụ xanh có vai trò quang hợp? b Giữa pha sáng pha tối quang hợp có mối liên hệ với nào?...
 • 6
 • 595
 • 1

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... sáng chuyển hoá thành lượng hoá học ATP NADPH II Giải tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11 Câu Quang hợp thực vật ? Viết phương trình quang hợp tổng quát Trả lời: Quang hợp xanh trình lượng ánh sáng ... tố quang hợp bên trong) bào quan quang hợp Câu Nêu thành phần hệ sắc tố quang hợp xanh chức chúng Trả lời: Diệp lục carôtenoit Diệp lục gồm diệp lục a diệp lục b Diệp lục sắc tố chủ yếu quang hợp, ... nước Phương trình tổng quái quang hợp: 6CO2 + 12H2O -—> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Câu 2.Vì quang hợp có vai trò định sống Trái Đất ? Trả lời: Vì sản phẩm quang hợp nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn,...
 • 3
 • 283
 • 0

Giải bài tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam

Giải bài tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam
... chu trình Canvin thực vào ban ngày khí khổng đóng II Giải tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11 Bài Nêu khái niệm điều kiện cần có pha sáng quang hợp Trả lời: Pha ánh sáng quang hợp pha chuyển hoá ... thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH Pha sáng xảy tilacôit có ánh sáng chiếu vào diệp lục Bài Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Trả lời: Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ nước Bài Sản phẩm pha sáng ... mạch Thực vật Cam - Gồm loài mọng nước, sống vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, long … - Để tránh nước, khí khổng loài đóng vào ban ngày mở vào ban đêm cố định CO2 theo đường CAM -...
 • 3
 • 338
 • 0

Xem thêm