So sánh trình tự đoạn mã hóa của gen gmexp1 liên quan đến sự kéo dài rễ ở một số giống đậu tương địa phương

So sánh trình tự đoạn hóa của gen GmEXP1 liên quan đến sự kéo dài rễ một số giống đậu tương địa phương

So sánh trình tự đoạn mã hóa của gen GmEXP1 liên quan đến sự kéo dài rễ ở một số giống đậu tương địa phương
... KHOA HỌC NGUYỄN KIỀU LINH SO SÁNH TRÌNH TỰ ĐOẠN MÃ HÓA CỦA GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KÉO DÀI RỄ MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƢƠNG ĐỊA PHƢƠNG Chuyên ngành: Công nghệ sinh học số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN ... hệ số sai khác giống đậu 43 tƣơng SL2 SL4, giống đậu tƣơng GenBank số AF516879 dựa trình tự đoạn hóa gen GmEXP1 3.4 Vị trí sai khác trình tự nucleotid đoạn hóa 43 gen GmEXP1 giống đậu ... BamHI 3.9 So sánh trình tự nucleotide đoạn hóa gen 41 GmEXP1 giống đậu tƣơng SL2 SL4 với đoạn hoá gen GmEXP1 giống đậu tƣơng có số AF516879 Ngân hàng gen quốc tế 3.10 So sánh trình tự amino...
 • 60
 • 90
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen hóa protein expansin 1 liên quan đến sự kéo dài rễ vào giống đậu tương DT84

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein expansin 1 liên quan đến sự kéo dài rễ vào giống đậu tương DT84
... dựng nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chuyển gen hóa protein expansin liên quan đến kéo dài rễ vào giống đậu tương DT84 Mục tiêu nghiên cứu Tạo dòng chuyển gen chứa gen hóa protein expansin ... chồi kéo dài rễ ĐC1 10 0 45 30 22 12 ĐC0 10 0 0 0 15 0 47 21 11 170 52 27 210 75 33 12 530 17 4 81 32 Tổng (1, 2, 3) bảng 3 .1 cho thấy 17 4 mẫu tạo chồi Số chồi Số biến nạp 530 mẫu, thu 81 chồi kéo dài ... kéo dài Khi lai chỗ với mặt cắt ngang rễ để xác định biểu gen GmEXP1 tế bào Gen GmEXP1 đóng vai trò quan trọng kéo dài rễ đậu tương đặc biệt trình kéo dài rễ rễ thứ cấp Khi có kết nghiên cứu gen...
 • 47
 • 67
 • 0

GIẢI TRÌNH TỰ GENE HÓA PROTEIN VỎ VI RÚT VÀNG XOĂN LÁ CÀ CHUA (TYLCV) MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM

GIẢI MÃ TRÌNH TỰ GENE MÃ HÓA PROTEIN VỎ VI RÚT VÀNG XOĂN LÁ CÀ CHUA (TYLCV) Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM
... với vi rút gây bệnh vàng xoăn chua tỉnh phía Bắc, vi rút gây bệnh vàng xoăn chua phát tỉnh Lâm Đồng có độ đồng thấp nhiều so với Tomato leaf curl Kanchanaburi virus gây bệnh vàng xoăn chua ... phân nhóm vi rút vàng xoăn chua phát vi t Nam 1025 VI N KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VI T NAM IV KẾT LUẬN Nòi vi rút gây bệnh vàng xoăn chua vùng Đức Trọng, Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng tương tự với nòi ... Indonesia virus gây bệnh vàng xoăn tiêu Indonesia Biểu đồ cho thấy vi rút gây bệnh vàng xoăn chua phát tỉnh Lâm Đồng không nòi với vi rút gây bệnh vàng xoăn chua phát tỉnh thành phía Bắc...
 • 9
 • 135
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG VÙNG TÂY NGUYÊN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN potx
... lỏ cũn ng c a cõy n sinh tr ng no c a n cỏc y u t c u thnh n ng su t v s n l ng cõy tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh húa v sinh h c phõn t c a tớnh ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh húa c a tớnh ... a gen chaperonin c a hai gi ng u ng DL v NH9 Trỡnh t gen chaperonin c a hai gi ng hnh xỏc nh theo ph u t ng phỏp Sanger trờn mỏy xỏc ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analizer c Clustal cỏc trỡnh gen ... NGC NGHIấN CU C IM HểA SINH Vè PHN LP GEN CHAPERONIN LIấN QUAN N TNH CHU HN CA MT S GING U TNG A PHNGTRNG VNG TY NGUYấN CHUYấN NGNH: DI TRUYN HC M S: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa...
 • 73
 • 254
 • 1

Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương

Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương
... qua vic chuyn gen Vi mc ớch xỏc nh ch th phõn t liờn quan n tớnh chu hn ca cõy u tng trờn c s phõn lp, so sỏnh gen DREB5 chỳng tụi ó tin hnh ti: ỏnh giỏ kh nng chu hn v so sỏnh gen DREB5 ca mt ... hn nhõn to - Khuch i, tỏch dũng v xỏc nh trỡnh t gen DREB5 ca mt s ging u tng a phng - So sỏnh trỡnh t gen DREB5, trỡnh t amino acid ca protein DREB5 gia cỏc ging u tng khỏc v kh nng chu hn Chng ... ó phõn lp gen DREB5 t mRNA cõy u tng cú kớch thc l 927 bp Nguyn Hip Hũa v tg (2010) ó khuch i thnh cụng gen DREB5 t mRNA ca ging u tng Xanh Tiờn i, tỏch dũng v xỏc nh trỡnh t gen DREB5 t ging...
 • 87
 • 319
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh vì phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phương trồng vùng tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh vì phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phương trồng ở vùng tây nguyên
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH THỊ NGỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNGTRỒNG VÙNG TÂY NGUYÊN ... ki n sinh thái ng tài: n tính vùng Tây Nguyên n kh n ng ch u h n c a khu v c Tây Nguyên M c tiêu nghiên c u - So sánh ch t l ng h t c a m t s gi ng u t ng tr ng t i khu v c Tây Nguyên - Nghiên ... tc giai c ng c a n sinh tr ng c a n y u t c u thành n ng su t s n l ng tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh hóa sinh h c phân t c a tính ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh hóa c a tính ch u h n Khi g...
 • 20
 • 87
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng

Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng
... nguyên Trờng đại học sphạm H Tin S ĐáNH GIá KHả NĂNG CHịU HạN NHÂN GEN P5CS CủA MộT Số GiốNG ĐậU TƯƠNG ĐịA PHƯƠNG CủA TỉNH CAO BằNG Lun thc s sinh hc TháI nguyên - 2007 MC LC ... mui cao n mt mc nht nh, thỡ gen mó hoỏ cho enzyme P5CS s c biu hin mnh, lm tng hot tớnh ca enzyme P5CS xỳc tỏc cho phn ng bin i glutamic thnh proline Nờn cú th núi gen mó hoỏ cho enzyme P5CS ( gen ... thuc gen mó hoỏ cho P5CS on ADN thuc gen P5CS ca u tng c khuych i bng k thut PCR vi cp mi Pro Soy2R, Pro Soy2F c thit k da trờn trỡnh t cDNA thuc gen P5CS u tng ó cụng b trờn ngõn hng gen quc...
 • 70
 • 251
 • 0

luận văn thạc sĩ công nghệ sinh học đánh giá sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương

luận văn thạc sĩ công nghệ sinh học đánh giá sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương
... giống đậu tương đột biến tập đoàn giống đậu tương địa phương Các giống đậu tương địa phương Việt Nam đa dạng, phong phú kiểu hình kiểu gen Đây nguồn vật liệu quý cho công tác chọn tạo giống đậu tương ... cho việc lựa chọn giống đậu tương có chất lượng tốt phục vụ công tác lai tạo giống, lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài luận văn thạc là: Đánh giá đa dạng di truyền số giống đậu tƣơng (Glycine ... [10] Đánh giá đa dạng di truyền giống đậu tương địa phương tạo sở cho công tác chọn tạo giống nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Hiện nay, nhà khoa học sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu đa...
 • 70
 • 147
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng

Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng
... Tr-ờng đại học s- phạm H Tin S ĐáNH GIá KHả NĂNG CHịU HạN NHÂN GEN P5CS CủA MộT Số GiốNG ĐậU TƯƠNG ĐịA PHƯƠNG CủA TỉNH CAO BằNG Lun thc s sinh hc TháI nguyên - 2007 S húa ... mui cao n mt mc nht nh, thỡ gen mó hoỏ cho enzyme P5CS s c biu hin mnh, lm tng hot tớnh ca enzyme P5CS xỳc tỏc cho phn ng bin i glutamic thnh proline Nờn cú th núi gen mó hoỏ cho enzyme P5CS ( gen ... Ngun gc Cao Bng CB4 Ging a phng - Cao Bng H Lang HL Ging a phng H Lang - Cao Bng Qung Ho QH Ging a phng Qung Ho - Cao Bng Vng Cao Bng VCB Ging a phng - Cao Bng Tr Lnh TL Ging a phng Tr Lnh Cao Bng...
 • 67
 • 280
 • 0

Nghiên cứu phân lập gen nac liên quan đến khả năng chịu hạn một số giống ngô địa phương Hà Giang, Việt Nam

Nghiên cứu phân lập gen nac liên quan đến khả năng chịu hạn ở một số giống ngô địa phương Hà Giang, Việt Nam
... 149 gen NAC Gen NAC1 Arabidopsis úng vai trũ quan trng s phỏt trin ca r bờn Gen NAC cú chc nng kim soỏt s phõn chia v m rng t bo nh hoa v cỏnh hoa Mt s gen NAC khỏc chi Arabidopsis liờn quan ... nghiờn cu cỏc gen liờn quan n quỏ trỡnh sinh tng hp thnh t bo nhm ng dng sn sut sinh thc vt quy mụ cụng nghip [25] Wei v tg ó phõn lp c gen NAC (MaNAC1, MaNAC 2, MaNAC3, MaNAC4, MaNAC5, MaNAC6 ) tham ... hũa s chớn ca qu lỳa ngi ta ó xỏc nh c mt s lng ln cỏc gen NAC chng hn nh: SNAC1 , SNAC2, OsNAC6,OsNAC5, OsNAC10Trong ú gen OsNAC5, OsNAC6 biu hin giỳp cõy phn ng li cỏc tỏc nhõn nh hn hỏn, lnh...
 • 69
 • 204
 • 0

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÒ THANH SƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) Chuyên ... THỰC VẬT VÀ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN 1.1.1 Cây đậu tương tác động hạn đậu tương 1.1.2 Vai trò rễ trồng đậu tương 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC ... khả chịu hạn trồng kỹ thuật chuyển gen 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC VẬT 1.2.1 Một số nghiên cứu gen liên quan đến phát triển rễ Khi nghiên cứu đặc tính chịu hạn mặt sinh lý,...
 • 148
 • 222
 • 0

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)

nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen gmexp1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (glycine max (l.) merrill)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÒ THANH SƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) Chuyên ... THỰC VẬT VÀ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN 1.1.1 Cây đậu tương tác động hạn đậu tương 1.1.2 Vai trò rễ trồng đậu tương 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC ... khả chịu hạn trồng kỹ thuật chuyển gen 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC VẬT 1.2.1 Một số nghiên cứu gen liên quan đến phát triển rễ Khi nghiên cứu đặc tính chịu hạn mặt sinh lý,...
 • 148
 • 211
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) Lò Thanh Sơn.

Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) Lò Thanh Sơn.
... dung có liên quan, bao gồm: (1) Vai trò rễ thực vật đậu tương tác động hạn; (2) Một số gen liên quan đến phát triển rễ thực vật đậu tương; (3) Chuyển gen liên quan đến hoạt động rễ đậu tương nhờ ... phát triển rễ sai khác trình tự nucleotide gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ số giống đậu tương địa phương (ii) Phát triển vector chuyển gen thực vật mang gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ ... nghệ gen coi biện pháp có hiệu nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương có khả chịu hạn cao Từ lý thực đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm chuyển gen GmEXP1 liên quan đến phát triển rễ đậu tương (Glycine...
 • 27
 • 290
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)
... dung có liên quan, bao gồm: (1) Vai trò rễ thực vật đậu tương tác động hạn; (2) Một số gen liên quan đến phát triển rễ thực vật đậu tương; (3) Chuyển gen liên quan đến hoạt động rễ đậu tương nhờ ... phát triển rễ sai khác trình tự nucleotide gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ số giống đậu tương địa phương (ii) Phát triển vector chuyển gen thực vật mang gen GmEXP1 liên quan đến kéo dài rễ ... nghệ gen coi biện pháp có hiệu nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương có khả chịu hạn cao Từ lý thực đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm chuyển gen GmEXP1 liên quan đến phát triển rễ đậu tương (Glycine...
 • 27
 • 303
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÒ THANH SƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) Chuyên ... THỰC VẬT VÀ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN 1.1.1 Cây đậu tương tác động hạn đậu tương 1.1.2 Vai trò rễ trồng đậu tương 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC ... khả chịu hạn trồng kỹ thuật chuyển gen 1.2 GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC VẬT 1.2.1 Một số nghiên cứu gen liên quan đến phát triển rễ Khi nghiên cứu đặc tính chịu hạn mặt sinh lý,...
 • 148
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều tra đánh giá mức độ nhiễm sâu hại trên một số giống đậu tương địa phương tại huyện mai sơn – tỉnh sơn la vụ hè thu năm 2013đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen thường liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit điển hinh là các dạng mất thêm thay thế một cặp nuclêôtitcác văn bản pháp luật có liên quan đến nhượng quyền thương mại ở một số nước và khu vực trên thế giớinghiên cứu các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện kỳ anhtrình bày được các đặc điểm cấu tạo liên quan đến sự di chuyểnchính sách đối ngoại của trung quốc liên quan đến vấn đề đài loannghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoánghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp thương mại trên website của bộ công thươngrủi ro lấy mẫu rủi ro xuất phát từ việc kiểm tra ít hõn 100 số phần tử của tổng thể liên quan đến cỡ mẫucấu trúc cạnh tranh chỉ sự phân bố số lượng và quy mô của các công ty trong ngành cấu trúc ngành biến thiên từ phân tán đến ngành tập trung và có liên quan đến sự cạnh tranhluật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38 2009 qh12 ngày 19 tháng 6 năm 2009sản phẩm mã hóa của gen hỗn hợp bcr ablmột số tác giả cho rằng tính xâm phạm và rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên có liên quan đến sự biến đổi nội tiết của giai đoạn dậy thìhuỳnh quang diệp lục của mốt số giống đậu tương trong điều kiện gây hạnphản ứng của một số giống đậu tương khi nảy mầm trong điều kiện thiếu nướcBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUdetai NAFOSTED 2016 nayLuận văn Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xãKHẢO sát các yếu tố HÌNH THÀNH CHIẾN lược học tập của SINH VIÊN năm NHẤT tại TRƯỜNG đại học NÔNG lâm THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHTiểu luận môn quản lý nhà nước hệ chuyên viên. Đề tài: “Xử lý việc giải phóng mặt bằng Công trình xây dựng Nhà máy gạch không nung tại khu Công nghiệp ĐH, xã QLa, huyện QL” để làm đề tài cuối khóa lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận02. Bieu cam ket thue hang phi nong sanHàn Quốc Regulation 1Ấn Độ GSCMN1IND2S4Australia AD Australia Act 2AD South Africa ActAgreement WTO on anti dumping(2017)KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm)Canada Re1Hoa Kỳ RegulationKẾT QUẢ THI THỬ ĐỢT 2 – 2016 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) ANH KH NG CHUY NMehico GSGN1MEX1S1Mehico Regulation(2017)KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KQ ANH KC LAN 2Nghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp mô hình mô phỏng – tối ưu – trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, áp dụng cho lưu vực sông Ba