Nghiên cứu một số phương pháp nội suy và sấp xỉ hàm số

Nghiên cứu một số phương pháp nội suy sấp xỉ hàm số

Nghiên cứu một số phương pháp nội suy và sấp xỉ hàm số
... Chương Một số phương pháp nội suy xấp xỉ hàm số Trong chương chúng tơi trình bày số phương pháp nội suy xấp xỉ hàm số cụ thể như: phương pháp nội suy Lagrange, phương pháp nội suy Newton, phương pháp ... tán Chương 2: Một số phương pháp nội suy xấp xỉ hàm số Nội dung chương bao gồm: phương pháp nội suy Lagrange, phương pháp nội suy Newton, phương pháp nội suy RBF phương pháp bình phương bé Chương ... dựng phương pháp, thuật tốn nội suy tìm kiếm ứng dụng thực tiễn Một số phương pháp nội suy tìm nhiều ứng dụng phải kể đến như: phương pháp nội suy Lagrange, phương pháp nội suy Newton, phương pháp...
 • 65
 • 596
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đánh giá hàm lượng các alkylphenol alkylphenol ethoxylat trong sản phẩm dệt may

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định và đánh giá hàm lượng các alkylphenol và alkylphenol ethoxylat trong sản phẩm dệt may
... tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đánh giá hàm lượng alkylphenol (NP, OP) alkylphenol ethoxylat (NPEO, OPEO) sản phẩm dệt may nhằm cung cấp phương pháp xác định hợp chất sản phẩm dệt ... HỌC TỰ NHIÊN LÊ VĂN HẬU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG CÁC ALKYLPHENOL ALKYLPHENOL ETHOXYLAT TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã ...  Ứng dụng phương pháp Áp dụng phương pháp xây dựng để xác định hàm lượng hợp chất NP, OP, NPEO, OPEO sản phẩm dệt may thị trường đánh giá kết 2.2 Thiết bị, dung môi hóa chất 2.2.1 Các thiết bị,...
 • 13
 • 232
 • 0

Góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytosterol thông qua androstendion

Góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytosterol thông qua androstendion
... n-GaAs/p-GaAs Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phƣơng pháp phƣơng trình động lƣợng tử hàm phân bố điện tử hình thức lƣợng tử hóa lần thứ hai để nghiên cứu hấp thụ sóng điện từ yếu siêu mạng ... (trƣờng hợp tán xạ điện tử-phonon quang) Hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu điện từ yếu điện tử giam cầm siêu mạng pha tạp có kể đến ảnh hƣởng trƣờng xạ Laser (trƣờng hợp tán xạ điện tửphonon quang) ... pha tạp để tìm hàm phân bố điện tử, sau sử dụng phƣơng pháp gần lặp để tính mật độ dòng, thông qua tìm đƣợc biểu thức giải tích hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu điện tử giam cầm siêu mạng pha tạp...
 • 24
 • 267
 • 0

Thiết kế nghiên cứu mô tả: Phương pháp điều tra sai số ppt

Thiết kế nghiên cứu mô tả: Phương pháp điều tra và sai số ppt
... chọn thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu tả 7-6 Thiết kế nghiên cứu tả bao gồm số phương pháp nghiên cứu điều tra  Những phương pháp bao gồm vấn cá nhân trực tiếp câu hỏi, điều tra ... kết mẫu kết thực tổng thể Khi qui mẫu tăng, sai số lấy mẫu giảm Tất sai số liên quan đến thiết kế nghiên cứu điều tra mà không liên quan đến phương pháp lấy mẫu qui mẫu Thường gọi sai số ... by Judy Rex 7-21 Các loại sai số nghiên cứu điều tra Sai số lấy mẫu ngẫu nhiên sai số không lấy mẫu Sai số lấy mẫu ngẫu nhiên Sai số không lấy mẫu Sai số liên quan đến kết liệu từ mẫu biến động...
 • 29
 • 617
 • 5

góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytostrerol thông qua androstendion

góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytostrerol thông qua androstendion
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIỆN HOÁ HỌC Lƣu Thị Kim Nhung GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU MỘT VÀI PHƢƠNG PHÁP ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP PREGNAN TỪ PHYTOSTEROL THÔNG QUA ANDROSTENDION Chuyên ngành: Hóa Hữu Mã số: 60 44 ... pregnan trình bày phần tổng quan, phương pháp cyanhydrin phương pháp acetylen tỏ có triển vọng ứng dụng Từ phytosterol phạm vi luận văn này, hạn chế nghiên cứu phương pháp sau: Phương pháp cyanhydrin ... 2.1 Tổng hợp mạch bên pregnan áp dụng phương pháp cyanhydrin Như phần tổng quan trình bày phương pháp cyanhydrin có ý nghĩa thực tiễn với tổng hợp mạch bên pregnan, gồm giai đoạn là: Tương tác hợp...
 • 73
 • 287
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa bơm phụt vữa xi măng nâng cao khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi.DOC

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa và bơm phụt vữa xi măng nâng cao khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi.DOC
... cử vài dự án tiêu biểu: − Tư vấn lập dự án khu nhà Ngã Tư Vọng 229 - Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội − Nghiên cứu chuyển giao công nghệ: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa bơm vữa ... chuyển giao công nghệ: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thổi rửa bơm vữa xi măng nâng cao khả chịu tải cọc khoan nhồi” − Lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán khu nhà để bán 151A ... công nghệ; Công sử dụng; Phương án kiến trúc; Tuổi thọ công trình; Phương án kết cấu kỹ thuật; Phương án phòng chống cháy nổ; Phương án sử dụng lượng đạt hiệu suất cao; Giải pháp bảo vệ môi trường;...
 • 44
 • 1,200
 • 5

Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần

Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần
... trình nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần - Các phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu ... trình nhận dạng phân loại vết dầu biển liệu viễn thám siêu cao tần Chương Đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần Chương 4.Thử nghiệm nhận dạng phân ... ng biển, hệ thống xử lý liệu viễn thám siêu cao tần Việt Nam hạn chế nên đòi hỏi cần có nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần phù...
 • 148
 • 298
 • 0

Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần

Nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần
... trình nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần - Các phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu ... trình nhận dạng phân loại vết dầu biển liệu viễn thám siêu cao tần Chương Đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần Chương 4.Thử nghiệm nhận dạng phân ... ng biển, hệ thống xử lý liệu viễn thám siêu cao tần Việt Nam hạn chế nên đòi hỏi cần có nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần phù...
 • 148
 • 504
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp kiến trúc mô hình hóa hướng dịch vụ trong công nghệ phát triển phần mềm " pot

Báo cáo
... cách nhanh chóng Kiến trúc hướng dịch vụ gì? Cách giải vấn đề lợi ích đạt kiến trúc nào? Trong phạm vi đề tài nghiên cứu hình kiến trúc SOA, phân tích tình triển khai hình, vấn đề tích ... nghiệp vụ SOA Ứng dụng hình kiến trúc hướng dịch vụ phần mềm quản lý nguồn nhân lực tập đoàn FPT References Tài liệu tiếng Việt Ngô Văn Hiền, Hồ Tường Vinh (2005), “Giới thiệu phương pháp tiếp ... đợi Hiện nay, giải pháp cộng đồng công nghệ thông tin quan tâm, Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-oriented Architecture SOA) SOA kiến trúc dễ dàng tích hợp mở rộng, kiến trúc bao gồm services...
 • 3
 • 269
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP ÁNH XẠ GIẢI TOÁN TỔ HỢP" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phương pháp tập hợp ánh xạ cho lời giải đẹp xác 2.1 Bài toán ánh xạ từ tập hợp X có k phần tử tới tập Y có m phần tử Lời giải Giả sử X   x1 , x2 , , xk  , Y   y1 , y2 , , ym  Mỗi ánh xạ ... THỨC TỔ HỢP Ý tưởng áp dụng toán đếm để tính biểu thức tổ hợp biểu diễn biểu thức tổ hợp số cách xây dựng cấu hình tổ hợp thích hợp mà số cấu hình tổ hợp dễ dàng tính thông qua công thức tổ hợp ... LUẬN Bài toán tổ hợp toán có nội dung thực tế, lý luận hấp dẫn lý thú, điều nghe đơn giản giải trình tư sâu sắc, ứng dụng tập hợp ánh xạ làm rõ cách giải toán rời rạc cho học sinh giải toán trường...
 • 8
 • 272
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU HÀM NHIỀU BIẾN BẰNG THUẬT TOÁN SONG SONG DI TRUYỀN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... làm thông dụng biến đổi thuật toán song song bảo toàn tính tương đương tính toán Giải thuật di truyền Giải thuật di truyền giải thuật tìm kiếm, chọn lựa giải pháp tối ưu để giải toán thực tế khác ... lượng cá thể tối ưu phụ thuộc vào toán cụ thể phương pháp mã hoá cụ thể Thuật toán di truyền cho toán tối ưu hóa hàm nhiều biến 4.1 Phát biểu toán Phát biểu toán: Tìm cực trị hàm f với n biến liên ... thực song song Kết luận Trong phạm vi báo này, ứng dụng thuật toán song song giải thuật di truyền cho toán tối ưu hoán hàm nhiều biến Đặc biệt, tập trung phân tích, chuyển đổi giải thuật di truyền...
 • 12
 • 338
 • 1

Nghiên cứu qui trình, phương pháp lấy mẫu phát hiện nhanh chất độc có khả năng gây nhiễm độc hàng loạt tại hiện trường

Nghiên cứu qui trình, phương pháp lấy mẫu và phát hiện nhanh chất độc có khả năng gây nhiễm độc hàng loạt tại hiện trường
... cụ đa dùng lấy mẫu hóa chất độc khả gây nhiễm độc hàng loạt trờng bao gồm dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng: dụng cụ lấy mẫu khí; dụng cụ lấy mẫu nớc; dụng cụ lấy mẫu đất; dụng cụ lấy mẫu lơng thực ... biện pháp dự phòng xử trí nhiễm độc hàng loạt đặt nhiệm vụ giải vấn đề nêu cho đề tài nhánh KC.10.13.02: Nghiên cứu quy trình, phơng tiện lấy mẫu phát nhanh chất độc khả gây nhiễm độc hàng loạt ... loại mẫu nhiễm độc, ta cần phải số dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng sau: - Dụng cụ lấy mẫu không khí nhiễm độc - Dụng cụ lấy mẫu nớc nhiễm độc - Dụng cụ lấy mẫu đất nhiễm độc - Dụng cụ lấy mẫu lơng...
 • 96
 • 333
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần

tóm tắt luận án nghiên cứu đề xuất phương pháp nhận dạng và phân loại vết dầu trên biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần
... 2 - Nghiên cứu phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần - Đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu viễn thám siêu cao tần phù ... pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu ảnh SAR CHƢƠNG THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG VÀ PHÂN LOẠI VẾT DẦU TRÊN BIỂN TỪ TƢ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU CAO TẦN 4.1 Thiết kế hệ thống nhận dạng phân loại vết ... trình phân tích 17 3.4 Đề xuất phƣơng pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ liệu ảnh SAR Dựa kết nghiên cứu đạt được, nghiên cứu sinh đề xuất phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ...
 • 30
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 13 nội suy và sấp sỉ hàmnghiên cứu một số vấn đề về nội dung phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11nghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp và xác suất trong môn toán ở trường trung học phổ thôngnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong môn toán ở trường thptnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộiđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namde tai nghien cuu mot so phuong phap phat trien ngon ngu cho tre mau giao nhophương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoanghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác địnnhàm lượng một số axit hữu cơ có trong rau quảnghiên cứu một số phương pháp nhân giống cây đỗ trọng ở sa pamột số phương pháp nội suy ảnhnghiên cứu lâm sàng phương pháp sơ cấp cứu trên 86 bệnh nhân được tuyến dưới chuyển lên chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghịBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhSKKN toan lop 3 2017 v thuan HTBĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂNBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 17. Hô hấp ở động vậtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign language