decround 10000 10 001

10000 cau trac nghiem li 10

10000 cau trac nghiem li 10
... 62,8 .103 J hoá lỏng hoàn toàn 39) Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá °C Biết nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/kg a) Q = 0,34 .103 J b) Q = 340 .105 J c) Q = 34 .107 J ... lượng giọt nước rơi khỏi miệng ống 9,72 .10 - N Tính hệ số căng mặt nước a) Xấp xỉ 72 .10- 3 N/m b) Xấp xỉ 36 .10- 3 N/m c) Xấp xỉ 13,8 .10 N/m d) Xấp xỉ 72 .10 - 5N/m 29) Phải làm theo cách để tăng ... kéo bứt vòng nhôm khỏi mặt nước Hệ số lực căng mặt nước 72 .10- 3N/m a) F = 1,13 .10- 3N b) F = 2,2 610- 2N c) F = 2,26 .10- 2N d) F = 7,2 .10- 2N 27) Một màng xà phòng căng mặt khung dây đồng hình chữ...
 • 6
 • 283
 • 1

Đề thi HKII 09-10 Mã đề 001 Anh Văn

Đề thi HKII 09-10 Mã đề 001 Anh Văn
... I could nothing to save the plan A Nothing could be planned B C Nothing could be saved D 38 “He’s an excellent cook!” “ I couldn’t agree more” A I couldn’t that C B I don’t agree D Nothing could ... celebrated 14th February for centuries asLupercalia This was a fertility festival when young people tried to find a partner Trang3/4- đề 001 44 In one eighteenth century Valentine custom ,a ... children and other Greek -Australians We meet in each other’s homes and sometimes we Trang2/4- đề 001 (33) a barbecue together Most Greeks live in the suburbs to the east (34) Syney so we don’t...
 • 4
 • 205
 • 0

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 001 potx

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 001 potx
... + at D X= xo- v0t – at X= xo- v0t + at Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm t ... quy chiếu cần có tối thiểu yếu tố sau A Một vật làm mốc mốc thời B Một hệ toạ độ mốc thời gian C Một vật làm mốc hệ toạ độ D Một hệ toạ độ thước đo Câu 10 Một chất điểm chuyển động đường thẳng lúc ... Gia tốc đại lượng biến đổi theo thời gian B Nếu vận tốc trái dấu với gia tốc chuyển động nhanh dần C Gia tốc chuyển động hệ số góc đường biểu diễn vận tốc theo thời gian D Nếu vận tốc dấu với gia...
 • 6
 • 180
 • 1

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 001 ppsx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 001 ppsx
... Câu 19 Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết : A Mức độ nhanh chuyển động B Thời gian chuyển động chất điểm C Quỹ đạo chuyển động chất điểm D Vị trí, quỹ đạo chuyển động Câu 20 Một ô tô chạy ... Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm t tính công thức đưới A V= v 0- at B V= v0+ ... Câu : Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần dọc theo chiều dương trục OX Phương trình chuyển động chất điểm có dạng đây: A C X= xo+ v0t – at B X= xo+ v0t + at D X= xo- v0t – at X= xo- v0t +...
 • 6
 • 197
 • 0

Mechanical Science HandbooksMechanical Science Handbooks 10000 Part 10 docx

Mechanical Science HandbooksMechanical Science Handbooks 10000 Part 10 docx
... REFERENCES DOE-HDBK -101 8/1-93 Pumps REFERENCES Babcock & Wilcox, Steam, Its Generations and Use, Babcock & Wilcox Co Cheremisinoff, N P., Fluid Flow, Pumps, Pipes and Channels, Ann Arbor Science General ... Pumps DOE-HDBK -101 8/1-93 CENTRIFUGAL PUMPS CENTRIFUGAL PUMPS Centrifugal pumps are the most common type of pumps found in DOE facilities Centrifugal pumps enjoy widespread application partly due ... vanes of the rotating impeller impart a radial and rotary motion to the liquid, forcing it to the outer periphery of the pump casing where it is collected in the outer part of the pump casing called...
 • 10
 • 163
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý 10 - Nội dung đề số : 001 pptx

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý 10 - Nội dung đề số : 001 pptx
... có vận tốc : 36 km/h 54 km/h Ô tô B đuổi theo ôtô A.Vận tốc ôtô A ôtô B : A -2 5 (km/h) B (km/h) C 25(km/h) D -5 (km/h) Câu 30 Phương trình chuyển động thẳng chậm dần : 1 A x = x - V0 t- at2 B x ... 15 Chọn phát biểu sai : A Tần số f chuyển động tròn số vòng vật giây B Chu kỳ chuyển động tròn thời gian để vật vòng C Chu kỳ chuyển động tròn khoảng thời gian ngắn để vật lặp lại vị trí cũ ... t - at2 D x = x - V0 t + at2 2 Câu 31 Công thức tính quãng đường chuyển động thẳng chậm dần : A S= V0 t + at2 B S= - V0 t + at2 1 C S= V0 t + at2 D S= V0 t - at2 2 Câu 32 Thả bi từ độ cao 10...
 • 6
 • 141
 • 0

SAT practise test 10000 part 10 pdf

SAT practise test 10000 part 10 pdf
... 23456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 10~ k 1! 10~ 11 1! 10~ 12! 120 23456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 5 5 12 23456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 k21 11 10 10 23456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 ... must be in the 100 0’s 23456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 23456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 101 1 is far too less a sum of digits, and 109 9 is too ... 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 76 Copyright © 2005 Thomson Peterson’s, a part of The Thomson Corporaton SAT is a registered trademark of the College Entrance Examination Board, which was...
 • 8
 • 166
 • 0

ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 001 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA doc

ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 001 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA doc
... 1s22s22p63s23p6.Nguyên tố X thuộc a.Chu 3, nhóm VII A, ô 17 b.Chu 4, nhóm IA, ô 16 c.Chu 4,nhóm VIIA, ô17 d.Chu 3, nhóm IA, ô 15 Câu 19 Số oxi hóa clo hợp chất NaClO; NaClO3,NaClO4 ... nước tạo 0,448 lít khí hidro(đktc).Xác định kim loại a.K b.Na c.Li d.Cs Câu 29.Các nguyên tố thuộc nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vỏ nguyên tử nguyên tố nhóm A có a.Số electron b.Số lớp ... electron b.Số lớp electron c.Số electron thuộc lớp d.Cùng số electron s hay p Câu 30.Một nguyên tố chu 4, nhóm IIA bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố a 1s22s22p63s2...
 • 10
 • 290
 • 1

KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: HOÁ HỌC - Lớp 10 nâng cao Mã đề: 001 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG potx

KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: HOÁ HỌC - Lớp 10 nâng cao Mã đề: 001 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG potx
... electron H yếu so v i He B hidro phi kim , heli khí C hidro có độ âm i n lớn so v i heli D hidro tạo ion, heli tạo ion Câu Dãy chất ion sau theo chiều : tăng dần số oxi hoá lưu huỳnh? A H2S, ... Nguyên tử nguyên tố R tạo ion R2+ có 18 15 : electron Vị trí R hệ thống tuần hoàn A chu kỳ 3, nhóm VIA B chu kỳ 4, nhóm IIA C chu kỳ 4, từ IB đến D chu kỳ 3, nhóm VIIIA VIIIB Câu Nguyên tử nguyên ... NaCl + NaClO + 24 : H2O Vai trò clo phản ứng A chất khử m i trường B chất oxi hoá m i trường C chất khử chất oxi hoá D chất khử Câu Số liên kết pi (  ) liên kết sigma (  ) phân tử 25 : HNO2...
 • 13
 • 339
 • 1

Xem thêm