Bài giảng môn tiếng anh lớp 6 unit 9 cities of the world (6)

Bài giảng môn tiếng anh lớp 10 UNIT 13: FILMS AND CINEMA

Bài giảng môn tiếng anh lớp 10 UNIT 13: FILMS AND CINEMA
... silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musical cinema Unit 13 FILMS AND CINEMA A READING Task1: Find the word and match Word cinema ... new forms of films is _ A Cartoon films B Musical cinema C Silent cinema D Sound films The passage tells us about _ A Sound and silent films B Film story maker C History of cinema D History ... long films 1 910 POINTS OF TIME EVENT(S) early 19th century The cinema began 1905 Films were about or 10 minutes long (longer than early films which lasted only one minute) 1910s First long films...
 • 33
 • 296
 • 0

Slide bài giảng môn tiếng anh lớp 9 unit 5 media lesson 1 getting started listen & read

Slide bài giảng môn tiếng anh lớp 9 unit 5 media lesson 1 getting started listen & read
... lîi Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- listen & re Vocabulary er (n): out (v): annel (n): mote control (n): eractive (a): nefit (n): II Reading Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- ... inexpensive & convenient way Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- listen & re Vocabulary er (n): out (v): annel (n): mote control (n): eractive (a): nefit (n): II Reading 1. Complete the ... like/loveV-ing III Practice Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- listen & re Vocabulary er (n): out (v): annel (n): mote control (n): eractive (a): nefit (n): II Reading 1. Complete the table...
 • 10
 • 1,749
 • 14

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
... CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIẾN ANH LỚP Đáp án Câu 16: Câu hỏi Đáp án Câu 17: Câu hỏi Đáp án Câu 18: Câu hỏi Đáp án Câu 19: Câu hỏi Đáp án Câu 20: Câu hỏi * Nội dung câu hỏi: Đặt câu hỏi cho câu trả ... 31 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIẾN ANH LỚP Đáp án Câu 9: Câu hỏi Đáp án Câu 10: Câu hỏi Đáp án Câu 11: Câu hỏi Đáp án Câu 12: Câu hỏi Đáp án * Nội dung câu hỏi: Điền giới từ thích hợp vào ... từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu 34 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIẾN ANH LỚP Đáp án Câu 21: Câu hỏi Đáp án Câu 22: Câu hỏi Đáp án Câu 23: Câu hỏi Đáp án Câu 24: Câu hỏi 20.My car...
 • 37
 • 1,603
 • 3

Bài giảng môn tiếng anh lớp 10 reading

Bài giảng môn tiếng anh lớp 10 reading
... (n) FIFA ( Fédération Internationale de Football Association) vòng loại lục địa đội cuối cao quý danh hiệu Liên đoàn Bóng đá Thế giới Argentina /ˌɑrdʒənˈtiːnə/ Korea /kəˈriːə/ Uruguay /ˈjʊərəɡwaɪ/...
 • 16
 • 250
 • 0

MỘT SỐ THỦ THUẬT KHỞI ĐỘNG (WARM UP) TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

MỘT SỐ THỦ THUẬT KHỞI ĐỘNG (WARM UP) TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
... % 6, 3 21,9 08 20,5 17 16, 5 Ngi thc hin: Trn Th Thanh Huyn T Ting Anh - Trng THPT Ngụ Mõy KẫM SL TL % 3,1 0,0 5,1 2,9 Trang 20 Kinh nghim: "Mt s th thut ng (Warm up) tớch cc ging dy mụn ting Anh ... ph thuc vo th thut ng (warm up) ny Ngi thc hin: Trn Th Thanh Huyn T Ting Anh - Trng THPT Ngụ Mõy Trang 21 Kinh nghim: "Mt s th thut ng (Warm up) tớch cc ging dy mụn ting Anh lp - THCS" - Tớch ... hin: Trn Th Thanh Huyn T Ting Anh - Trng THPT Ngụ Mõy Trang 12 Kinh nghim: "Mt s th thut ng (Warm up) tớch cc ging dy mụn ting Anh lp - THCS" Giỏo viờn s c cỏc s bt kỡ bng ting Anh Nu em no cú...
 • 23
 • 8,090
 • 23

Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6

Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6
... I love my house for (60 ) reasons the garden, the flowers in summer, the weather in fall, but the best thing is the view from my bedroom window 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A a A It's A and A ... your son(5) ( get up) every morning ? Your parents (6) ( go ) to work every day ? Nam (7)( wash) his face at 6. 15 We (8)( not have) breakfast at 6. 30 every morning She can (9)(speak) English He(10) ... house between tree and garage VIII (5 im) Mi cõu ỳng cho 0,5 im 51 B 52 A 53 C 54 D 55 D 56 C 57 C 58 D 59 A 60 C TEST PRONUNCIATION Choose the word having the underlined letters pronounced differently...
 • 28
 • 1,774
 • 18

Dạy bài học theo phương pháp đổi mới môn Tiếng Anh lớp 6

Dạy bài học theo phương pháp đổi mới môn Tiếng Anh lớp 6
... học sở có nhiều cải tiến phương pháp dạy học tập Mục đích phương pháp đổi làm để học sinh thu hút vào học, làm việc nhiều lớp kết cuối học sinh nắm đọc thuộc học lớp Phương pháp lấy “ người học ... dụng phương pháp đổi dạy học vào khóa lớp vừa trình bày trên, học hỏi đồng nghiệp, qua tài liệu tham khảo, nghiên cứu thực nghiệm dạy với học sinh Tôi thấy rằng, việc đổi phương pháp dạy học hoàn ... áp dụng phương pháp thực dạy lớp 6A7 6A9, có kết khảo sát sau: Lớp Khá - giỏi Trung bình Dưới TB 6A7 trước đổi 25% 50% 25% 35% 58% 12% 25% 45% 30% 30% 55% 15% sau đổi 6A9 trước đổi sau đổi Nhận...
 • 15
 • 550
 • 2

Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6
... swimming c box d bar 23 My cousin has ……… hair a short black b black short 24 I’d like …… to Mr Brown, please a speak b to speaking 25 What would you like …… lunch? a of b for 26 How many …… does ... ………………………………………………………………………………………………………… 25 They are gong to bring some chairs into the kitchen ………………………………………………………………………………………………………… 26 I want to go to Nha Trang in summer ………………………………………………………………………………………………………… 27 I feel ... …… a one a year 20 “………… you go camping?” –“Rarely” a When b Where 21 I need ……… paper, but I can’t find ……… a some/some b any/some Test Grade THE SECOND SEMESTER EXAMINATION 22 What about ……...
 • 10
 • 424
 • 0

Dạy bài học theo phương pháp đổi mới môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS

Dạy bài học theo phương pháp đổi mới môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS
... học sở có nhiều cải tiến phương pháp dạy học tập Mục đích phương pháp đổi làm để học sinh thu hút vào học, làm việc nhiều lớp kết cuối học sinh nắm đọc thuộc học lớp Phương pháp lấy “ người học ... dụng phương pháp đổi dạy học vào khóa lớp vừa trình bày trên, học hỏi đồng nghiệp, qua tài liệu tham khảo, nghiên cứu thực nghiệm dạy với học sinh Tôi thấy rằng, việc đổi phương pháp dạy học hoàn ... đọc hiểu Phương pháp dạy học cụ thể: a) Những vấn đề cần giải b) Phương pháp dạy III THỰC NGHIỆM DẠY UNIT 14 (A4,5 – P.142) (SGK lớp 6) IV KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NHẬN XÉT QUA THỰC NGHIỆM DẠY Kết...
 • 14
 • 278
 • 0

Bài tập ôn hè môn tiếng anh lớp 6

Bài tập ôn hè môn tiếng anh lớp 6
... vacation 65 Saturday afternoon, we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... C to buy D buy 60 I am going to have English lessons .Tuesday A on B at C in D by 61 can’t Nga walk to school? - Because she has a pain on her leg A What B When C How D Why 62 - “ I’m very ... it every day but now I (not / use) it Mr Smith often (teach) Class 6A, but this morning he (teach) class 6B Trang usually (listen) to the teacher in class, but she (not / listen)...
 • 30
 • 677
 • 3

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6
... câu hoàn chỉnh) Hết Họ tên học sinh: ……………….………………………Số báo danh:…………………………… Chữ kí giám thị 1: …………………………….……… Chữ kí giám thị 2:………………………… PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, ... GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIẾNG ANH - LỚP (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang) I Listen and decide whether the statements ... going to visit Hue PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG NỘI DUNG PHẦN NGHE ( DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ĐỌC) Môn: Tiếng Anh Năm học: 2012 -2 013 *Yêu cầu: Giáo viên đọc 03 lần, tốc độ trung bình Ba is from...
 • 4
 • 155
 • 0

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6
... câu hoàn chỉnh) Hết Họ tên học sinh: ……………….………………………Số báo danh:…………………………… Chữ kí giám thị 1: …………………………….……… Chữ kí giám thị 2:………………………… PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, ... GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIẾNG ANH - LỚP (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang) I Listen and decide whether the statements ... going to visit Hue PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG NỘI DUNG PHẦN NGHE ( DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ĐỌC) Môn: Tiếng Anh Năm học: 2012 -2 013 *Yêu cầu: Giáo viên đọc 03 lần, tốc độ trung bình Ba is from...
 • 4
 • 201
 • 0

Kế hoạch giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 6 chương trình thí điểm

Kế hoạch giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 6 chương trình thí điểm
... động trình giao tiếp bạn bè lớp với thầy cô Nhờ em có hứng thú, chủ động, tự tin học tập Tiếng Anh thí điểm đợc biên soạn cho đối tợng học sinh lớp học xong tiểu học : Tiếng Anh 3,4,5 chơng trình ... bị dạy học đại theo phơng pháp nh đài, máy tính, máy chiếu đa - Phòng nghe cha có nên ảnh hởng tới trình thực phơng pháp lớp II Nhiệm vụ môn: Trong nhà trờng THCS môn bắt buộc em Việc giảng dạy ... công cán lớp, tổ trởng phụ trách nhóm - Nhận thức đắn tầm quan trọng môn Tiếng Anh trờng học nh thời buổi kinh tế thị trờng hội nhập quốc tế - Chuẩn bị học kỹ trớc đến lớp Trong lớp ý nghe giảng, ...
 • 12
 • 7,540
 • 14

TỔNG hợp bài tập và đáp án môn TIẾNG ANH lớp 6

TỔNG hợp bài tập và đáp án môn TIẾNG ANH lớp 6
... (run) _together 26 Son (write) ………………………to their friends every summer holiday? 27 What you (do) tonight ? Bài tập III Khoanh tròn từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành ... Exercises my class Phần VI: Viết số sau tiếng Anh = one, , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Phần VII Dịch câu sau sang tiếng Anh: Chào cậu Hôm cậu có khoẻ không? Chúng ... Literature lesson on Friday 65 What time _you (start) _your class? 66 _you (be) in class 12A3? 67 Mrs Ha (learn) in Hanoi, but she (not live) there 68 My brother (not live...
 • 59
 • 998
 • 2

Bài giảng môn tiếng anh 7: Unit 4: Set 4: How long is it?

Bài giảng môn tiếng anh 7: Unit 4: Set 4: How long is it?
... brainstorming sentence by using pictures Introduce the system ofListen and distinguish the English measurement difference between English and Vietnamese system Give instruction to eachGroup work ... result: Group one: Group two: Group three: Other group listen and give comments or raise question if possible Teacher make conclusion Listen and evaluate Teacher make conclusion Do a quick test ... papers, scissor, glue Class organization: 20 pupils Divide into groups Group one: 10 pupils Group two: pupils Group three: pupils Time frame: Activity 2 Teacher Pupils Introduce the sampleListen...
 • 3
 • 106
 • 0

Xem thêm