Bài tập làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Informix

Sử dụng một phần mềm quản lí hoàn chỉnh để minh họa khi học sinh làm quen với hệ quản trị sở dữ liệu microsoft access SKKN tin học 12

Sử dụng một phần mềm quản lí hoàn chỉnh để minh họa khi học sinh làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access SKKN tin học 12
... dụng phần mềm quản hoàn chỉnh để minh họa học sinh làm quen với hệ quản trị sở liệu microsoft access GV: Trần Sĩ Nguyên Trang SKKN: Sử dụng phần mềm quản hoàn chỉnh để minh họa học sinh làm ... LIỆU MICROSOFT ACCESS Phần mềm sử dụng để minh họa phần mềm quản học sinh, phần mềm quản thư viện, phần mềm quản bán hàng, …được xây dựng Access sử dụng phần mềm Quản thư viện để học ... Nguyên Trang SKKN: Sử dụng phần mềm quản hoàn chỉnh để minh họa học sinh làm quen với hệ quản trị sở liệu microsoft access học Access Từ kích thích hứng thú học tập học sinh để đạt mục tiêu...
 • 13
 • 1,000
 • 9

Bài tập điều kiện môn hệ quản trị sở dữ liệu

Bài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... nêu BÀI SỐ 2: QUẢN LÝ LƯƠNG Yêu cầu: Hệ thống thực việc quản lý tính lương tháng cho nhân viên với chức sau: ♦ Lưu trữ cập nhật liệu nhân viên, liệu liên quan đễn việc tính lương bậc lương, hệ ... REPORT…để thực yêu cầu nêu BÀI SỐ 3: QUẢN LÝ CHO THUÊ, MƯỢN SÁCH Yêu cầu: Hệ thống quản lý kho sách quản lý khách mượn, thuê sách với chức chính: ♦ Lưu trữ cập nhật liệu sách, liệu khách hàng ♦ Theo ... MaSach Hãy lập CSDL, tạo FORM, QUERY, REPORT…để thực yêu cầu nêu BÀI SỐ HỆ QUẢN LÝ CUNG ỨNG HÀNG HÓA Yêu cầu: ♦ Lưu trữ, cập nhật liệu hãng cung úng hàng hóa, loại mật hàng ♦ Tra cứu thông tin...
 • 6
 • 4,635
 • 69

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Với thuộc tính phức hợp (ghép): thành phần chuyển thành thuộc tính quan hệ Với thuộc tính đa trị: thực thể chuyển thành quan hệ Một quan hệ chứa ... chuyển đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Mỗi kiểu thực thể thông thường chuyển thành quan hệ (bảng) Khoá kiểu thực thể trở thành khoá bảng Các thuộc tính kiểu thực thể trở thành cột bảng ... entity) Mỗi thực thể yếu chuyển thành quan hệ Thuộc tính xác định kiểu thực thể chủ đưa vào thuộc tính quan hệ Khóa cuả quan hệ= thuộc tính xác định thực thể chủ + thuộc tính xác định thực thể yếu...
 • 33
 • 1,057
 • 6

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... Nhân viên Lớp con: Quản lý, kế toán, thư ký… Lớp cha: Nhân viên Lớp cha: loại thực thể bao gồm số thực thể riêng biệt thể mô hình liệu Lớp con: thực thể có vai trò riêng biệt thành viên lớp cha ... CONTRACT thực thể có giá trị thuộc thuộc tính trên, thuộc tính lại để trống Cách 2: Tạo kiểu thực thể riêng biệt cho loại nhân viên không tận dụng thuộc tính chung 3NN HeCSDL Lớp cha/lớp Ví dụ Quản ... (Supertype subtype) Siêu kiểu (supertype): kiểu thực thể tổng quát có mối liên kết với hay nhiều kiểu Kiểu (subtype): phân nhóm từ kiểu thực thể thành nhiều kiểu thực thể 6NN HeCSDL Mô hình Attributes...
 • 28
 • 793
 • 4

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... hàm tập hợp (Aggregate function) Tên hàm SUM Ý nghĩa Tính tổng số MIN Trả giá trị nhỏ MAX Trả giá trị lớn AVG Tính giá trị trung bình COUNT Đếm số phần tử (not null) Được dùng để tổng kết giá trị ... mà kết trả giá trị đơn (single value) tập giá trị đặt lồng vào bên lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, hay DELETE, hay bên truy vấn khác Subquery dùng nơi mà biểu thức phép dùng Subquery thực thi chậm ... danh sách (list) hay nhiều giá trị bao gồm mệnh đề GROUP BY hay HAVING 38NN HCSDL 38 Subquery với toán tử so sánh >ALL có nghĩa lớn giá trị >ANY có nghĩa lớn giá trị Vd: >ALL (1, 2, 3) lớn >ANY...
 • 44
 • 1,206
 • 10

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... lược đồ quan hệ R(U), r quan hệ R, X Y tập thuộc tính U Định nghĩa: Phụ thuộc hàm (FD) f: X Y lược đồ quan hệ R giá trị X r có quan hệ xác với giá trị Y r Nghĩa r có giá trị X có giá trị Y ∀t1, ... quan hệ Q giả sử F tập phụ thuộc hàm Q, tập thuộc tính X ⊆ Q+ Bao đóng tập thuộc tính X tập + XF ) phụ thuộc hàm F ký hiệu X+ (hoặc tập tất thuộc tính A ⊆ Q+ suy từ X dựa vào phụ thuộc hàm F hệ ... Q từ tập S NN HeCSDL 38 V í dụ NN HeCSDL 39 Phương pháp tìm khóa Xác định tập bắt buộc phải có khóa (tập thuộc tính trừ vế phải) Xác định tập thuộc tính cần phải thử tập (loại bỏ tập từ tập thuộc...
 • 42
 • 1,422
 • 4

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... thuật dùng để tạo tập quan hệ có đặc điểm mong muốn dựa vào yêu cầu liệu nghiệp vụ Mục đích: loại bỏ bất thường (anomaly) quan hệ để có quan hệ có cấu trúc tốt hơn, nhỏ Quan hệ có cấu trúc tốt ... quan hệ R 3NF tập phụ thuộc hàm F R dạng chuẩn phụ thuộc hàm X->A với A ∉ X X siêu khóa R A thuộc tính khóa HeCSDL 24 24NN Biến đổi thành dạng chuẩn Loại bỏ phụ thuộc bắc cầu quan hệ tạo quan hệ ... Form) Lược đồ quan hệ R dạng 2NF tập phụ thuộc hàm F nếu: R dạng chuẩn Mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa R Nếu quan hệ R có khóa đơn đương nhiên quan hệ dạng chuẩn 17NN...
 • 37
 • 707
 • 5

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... rã… Cho quan hệ r Phân rã thành quan hệ 9NN HeCSDL …Ví dụ phân rã Kết nối tự nhiên quan hệ phân rã này: Có không thuộc quan hệ gốc ban đầu 10NN HeCSDL 10 Phân rã không mát thông tin Thực tế nhận ... phân rã, CSDL không lưu trữ quan hệ r mà lưu lại quan hệ chiếu r1, , rn CSDL phải có khả khôi phục lại quan hệ gốc r từ quan hệ chiếu Nếu không khôi phục lại quan hệ r việc phân rã không biểu diễn ... phân rã quan hệ Phân rã quan hệ r lược đồ R, cho tập hợp quan hệ πU1(r) rn = πUn(r) r1 = r2 = πU2(r),… 6NN HeCSDL Phân rã không mát thông tin(Lossless decomposition) Khảo sát quan hệ r phân rã...
 • 38
 • 659
 • 2

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị sở dữ liệu SQL Server

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server
... BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER Module 1: Nội dung kiến thức thực hành: SQL SerVer Management Studio  Tạo quản lý CSDL Phần 1: SQL Server Management ... _data1 thành 50 MB Tương tự tăng SIZE tập tin QuanLyDeAn _log thành 10 MB Nếu Management Studio để thay đổi SIZE tập tin bạn làm nào? IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER ... datatype, liệt kê IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER - Các system datatype SQL Server lưu trữ Table CSDL - Các User-defined datatype SQL Server lưu trữ Table CSDL...
 • 21
 • 5,607
 • 8

Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương của UBDS - GĐ&TE với hệ quản trị sở dữ liệu MS Access của hãng Microsoft

Phân tích, thiết kế cho hệ thống quản lý công chức - tiền lương của UBDS - GĐ&TE với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access của hãng Microsoft
... dướI hệ thống quản trị liệu, tốn quản cơng chức - tiền lương UBDS- GĐ&TE tơi trình bày mơ hình vật liệu dướI hệ quản trị liệu ACCESS Ứng vớI mỗI lược đồ quan hệ mơ hình tổ chức liệu cài đặt ... TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG CỦA UBDS- GĐ&TE TỈNH KHÁNH HỒ Phân tích cơng việc củaq trình xây dựng hệ quản máy tính Nó giúp cài đặt ... nhiều cơng chức - Giữa thực thể HỒ SƠ CƠNG CHỨC vớI thực thể CHỨC VỤ có mốI kết hợp (1,1 )-( 1,n) Vì cơng chức chức vụ chức vụ ứng vớI nhiều cơng chức - Giữa thực thể GIA THUỘC vớI thực thể CHỨC...
 • 68
 • 441
 • 0

phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhân sự với hệ quản trị sở dữ liệu MS Access của hãng Microsoft

phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhân sự với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access của hãng Microsoft
... (: 0918.775.368 Chơng III : Phân Tích thiết kế hệ thống thông tin quản nhân I Phân tích hệ thống : Sơ đồ chức hệ thống : Hệ Thống Thông Tin Quản Nhân Sự Hệ Thống Cập Nhật Thêm Hồ Sơ Mới ... Tổng quan hệ quản trị sở liệu MS ACCESS III Giới thiệu tổng quát ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC Chơng III : Phân Tích thiết kế hệ thống thông tin quản nhân 10 I Phân tích hệ thống : ... Tel (: 0918.775.368 II Thiết kế Hệ Thống : Thiết kế sở liệu : Cấu trúc bảng sở liệu Sử dụng công cụ lập trình Microsoft Access ta xây dựng sở liệu hệ thống bao gồm bảng với thuộc tính chúng nh...
 • 40
 • 628
 • 0

bài giảng giới thiệu về hệ quản trị sở dữ liệu visual foxpro

bài giảng giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu visual foxpro
... c a Visual FoxPro, tên bi n có th vi t b ng ch in hoa hay ch thư ng Visual FoxPro hi u ki u c a bi n ki u c a giá tr mà ñang mang S lư ng t i ña c a bi n ñư c phép s d ng 2048 bi n Visual FoxPro ... kh i Visual FoxPro, t i c a s l nh s d ng l nh QUIT 1.2 Các khái ni m b n 1.2.1 Ki u d li u ð i tư ng x lý c a V FOXPRO d li u, ñ qu n lý khai thác t t d li u này, tuỳ theo tính ch t, V .FOXPRO ... hi n m t nhi m v ñó L nh Visual FoxPro thư ng m t ñ ng t , có trư ng h p m t kí hi u như: ! ?, T p h p l nh nh m ñ t ñư c m t m c tiêu ñ g i chương trình Trong Visual FoxPro có cách ñ ban hành...
 • 68
 • 269
 • 0

Đề tài : Truy vấn và thiết kế sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị sở dữ liệu Access.

Đề tài : Truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.
... Đề tài : Truy vấn thiết kế sở liệu quản bán hàng nhà phân phối Phạm Nguyễn mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cầu toán) Cài đặt hệ quản trị sở liệu Access Mở đầu Với tư cách phần mềm sở liệu, ... toán: Truy vấn sở liệu quản bán hàng nhà phân phối Phạm Nguyễn mặt hàng sữa THtruemilk” Bài toán cụ th Nhà phân phối Phạm Nguyễn cần quản việc phân phối sản phẩm sữa THtruemilk tới cửa hàng ... lần bán hàng, nhân viên phân phối tạo hóa đơn bán gồm th ng tin : số hóa đơn , số lượng phân phối , đơn giá Bài toán cụ th Yêu cầu : Được đề xây dựng sở liệu cho công ty quản việc mua bán với...
 • 39
 • 887
 • 4

Bài tập môn hệ quản trị sở dự liệu chương trình quản lý thi đại họcx

Bài tập môn hệ quản trị cơ sở dự liệu chương trình quản lý thi đại họcx
... Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu ... K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu ... K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu...
 • 70
 • 925
 • 3

Bài tập môn hệ quản trị sở dự liệu '''' Chương trình quản lý thi đại học'''' pptx

Bài tập môn hệ quản trị cơ sở dự liệu '''' Chương trình quản lý thi đại học'''' pptx
... Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu ... K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu ... K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu...
 • 70
 • 576
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng website quản lý thư viện trường đại học điện lực dựa trên ngôn ngữ mã nguồn mở php cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysqlđộc lập với hệ quản trị cở sở dữ liệu địa phươngbài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập lớn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu đề tài quản lí nhân viên nhà trườngbài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu accessbài tập về hệ quản trị cơ sở dữ liệugiải bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệucác bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập lớn hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu sqlbài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu foxprobài tập các hệ quản trị cơ sở dữ liệuđáp án một số bài tập các hệ quản trị cơ sở dữ liệu về triggerĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ