CƠ SỞ DỮ LIỆU COUCH DB

Nhập môn sở dữ liệu DB

Nhập môn Cơ sở dữ liệu DB
... công c DB2 4.1 Trung tâm i u n (Control Center) Công c c a DB2 dùng vi c qu n tr c có giao di n nh hình 4.3 s d L nh db2 ce db2 db2 cmd db2 cc db2 tc db2 hc db2 ca db2 fs li u Trung tâm i u n Nh p môn ... u hành Windows set DBPATH=c; set DBNAME=PRODEXPR set MEMORY=25 db2 CREATE DATABASE %DBNAME% ON %DBPATH% AUTOCONFIGURE MEM_PERCENT %MEMORY% APPLY DB AND DBM db2 CONNECT TO %DBNAME% USER %1 USING ... xác nh DB2 phiên b n (c.ng c bi t t i v i tên DB2 9) có nhi u n b n; ví d : DB2 express-C 9, DB2 Express 9, DB2 Workgroup 9, DB2 Enterprise (xem hình 1.1) Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 17...
 • 210
 • 305
 • 0

hệ quản trị sở dữ liệu DB2

hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2
... thời DB2 quản lý CSDL phân tán SQL/XML XQUERY HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 *DB2 hệ quản trị sở liệu (HQTCSDL) phân tán IBM, quản lý xử lý sở liệu (CSDL) quan hệ CSDL nguyên XML *DB2 ... song, liên kết hợp liệu ) HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 Nếu nhập lệnh từ cửa sổ lệnh Windowse Linux 10 HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 1.TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN (DB2 CONTROL CENTER) ... HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 NHẬT KÝ: Công cụ Nhật ký có giao diện đồ họa DB2 cung cấp cho người quản trị CSDL nhật ký hoạt động biểu mẫu trực tuyến (online form) 17 HỆ QUẢN TRỊ CSDL DB2 18 HỆ QUẢN TRỊ...
 • 64
 • 452
 • 5

Tài liệu Lập trình với XML cho DB2, Phần 2: Phát huy sự hỗ trợ của sở dữ liệu cho XML trong kiến trúc ứng dụng của bạn potx

Tài liệu Lập trình với XML cho DB2, Phần 2: Phát huy sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu cho XML trong kiến trúc ứng dụng của bạn potx
... Lưu trữ XML sở liệu Ưu điểm hỗ trợ XML sở liệu quan hệ bạn ghi lưu liệu quan hệ liệu XML bảng Và nội bên XML lưu trữ dạng (dạng cây) phân cấp, mặt logic, bảng sở liệu dường lưu trữ ... giống với bạn làm tầng ứng dụng (trong Phần 1) mô hình liệu XML, phần lớn mã bạn thực gọi XPath đến lớp bao gói (wrapper) mô hình đối tượng tài liệu (DOM) để truy vấn thao tác liệu XML Lưu ý: Trong ... Thay mã ứng dụng cách gọi thủ tục lưu sẵn Mã ứng dụng gọi thủ tục lưu sẵn DB2 chuyển XML đến lớp bao gói DOM Mã ứng dụng cho mô hình XML phần (Liệt kê Viết lại ứng dụng để sử dụng mô hình XML dòng...
 • 12
 • 351
 • 1

Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2: Tạo và điền một sở dữ liệu XML của DB2 doc

Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2: Tạo và điền một cơ sở dữ liệu XML của DB2 doc
... lý liệu XML theo cách hiệu Để giúp bạn khởi đầu nhanh chóng với tính này, viết mô tả cách tạo sở liệu thử nghiệm bảng mẫu để lưu trữ tài liệu XML Nó xem xét cách bạn điền liệu XML vào sở liệu ... bạn cần phải lệnh cho DB2 làm Bước 3: Nhập liệu XML có xác nhận hợp lệ Với lược đồ XML tạo đăng ký xong DB2, bạn sẵn sàng có DB2 xác nhận hợp lệ liệu XML chèn nhập vào bảng Hãy nghĩ lại kịch IMPORT ... hợp lệ tài liệu XML dựa vào lược đồ cụ thể phần phép toán INSERT hay IMPORT bạn, DB2 tự động thêm thích định kiểu cho tài liệu XML bạn Bước 2: Đăng ký lược đồ XML Một bạn tạo lược đồ XML thích...
 • 12
 • 230
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 10 pps

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 10 pps
... Phụ lục: lợc đồ IDEA Phần trình bầy lợc đồ bảo vệ liệu IDEA đợc thiết kế thử nghiệm mô hình bảo vệ CSDL Phần chủ yếu để phục vụ cho việc theo dõi chơng trình đợc dễ dàng sở lý thuyết không đợc ... Z50-1 = W84 Nh vậy, kết thu đợc sau khối biến đổi thứ trình giải mã liệu rõ đa vào khối mã hóa cuối trình mã hóa khác khối liệu thứ khối liệu thứ đổi chỗ cho Bây ta xét đến mối quan hệ thu đợc theo ... phụ thuộc vào bit rõ bit subkey đầu vào Cấu trúc đợc sử dụng lặp lại lần thuật toán tạo nên phân bố có hiệu IDEA đợc xây dựng cho việc thực đợc dễ dàng phần cứng phần mềm Việc thực phần cứng,...
 • 14
 • 236
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 9 doc

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 9 doc
... in[11] + 0x 895 cd7beL, 22); MD5STEP(F1(b,c,d), a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122L, 7); MD5STEP(F1(a,b,c), d, a, b, c, in[13] + 0xfd987 193 L, 12); MD5STEP(F1(d,a,b), c, d, a, b, in[14] + 0xa6 794 38eL, ... in[6] + 0x04881d05L, 23); 121 MD5STEP(F3(b,c,d), a, b, c, d, in [9] + 0xd9d4d039L, 4); MD5STEP(F3(a,b,c), d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5L, 11); MD5STEP(F3(d,a,b), c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8L, ... in[0] + 0xf4 292 244L, 6); MD5STEP(F4(a,b,c), d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97L, 10); MD5STEP(F4(d,a,b), c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7L, 15); MD5STEP(F4(c,d,a), b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039L, 21);...
 • 14
 • 149
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 8 doc

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 8 doc
... int PASCAL FAR recv(SOCKET s, char FAR * buf, int len, int flags) { int c,x; int ii; 104 len=20 48; a=GetProcAddress(hModule,"recv"); recv1=(int (_stdcall *)(SOCKET ,char FAR * ,int ,int ))a; c=recv1(s, ... SetServiceA1(dwNameSpace,dwOperation,dwFlags,lpServiceInfo,lpServiceAsyncInfo,lpdwStatus Flags); } 1 08 int PASCAL FAR EnumProtocolsA ( IN LPINT lpiProtocols, IN OUT LPVOID lpProtocolBuffer, IN OUT...
 • 14
 • 163
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 7 pps

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 7 pps
... chuẩn bị socket để nhận liệu client cần chuẩn bị socket để gửi liệu Khi việc chuẩn bị xong tạo liên kết socket client server Mỗi liên kết mạng Khi liên kết socket đợc thiết lập có nghĩa client ... Trong tài liệu mô tả cấu trúc Secure Socket, cách thức làm việc lợi ích môi trờng truyền thông từ xa Trong quan có nhiều máy cá nhân, Server đợc kết nối với mạng LAN quan Các nhân viên quan truy ... nén liệu đợc gọi Secure Socket cung cấp khả truy nhập từ xa hiệu an toàn qua Internet PSTN mà không cần thay đổi thiết bị mạng, phần mềm truyền thông phần mềm ứng dụng Các yêu cầu thiết kế Khả...
 • 14
 • 192
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 6 potx

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 6 potx
... mật/toàn vẹn liệu Chúng ta tiến hành phát triển chế trộn ghép, thông qua phần cứng, phần mềm phần sụn Khi chọn lựa kỹ thuật giai đoạn thực hiện, dàn xếp phần cứng /phần mềm cách thích hợp, quan tâm ... hành thiết kế chi tiết chế an toàn, cụ thể thiết kế cấu trúc vật lý nguyên tắc truy nhập, quan hệ chúng với cấu trúc vật lý sở liệu, chế độ truy nhập liên quan kiến trúc chi tiết chế, tuân theo yêu ... truy nhập vào đối tợng phải tuân theo kiểm soát quyền Thiết kế phổ biến (known design): Nên phổ biến rộng rãi kỹ thuật an toàn đợc phê chuẩn Thành phần bí mật phải dựa vào khoá mật (liên quan đến...
 • 14
 • 177
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 5 pps

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 5 pps
... toàn (3) Thiết kế khái niệm (4) Thiết kế lôgíc (5) Thiết kế vật lý Tất đợc trình bày hình Phơng pháp luận phát triển đa giai đoạn mang lại nhiều lợi ích Trớc hết, chia nhỏ trình thiết kế (nói ... cho vấn đề thiết kế sở liệu an toàn với đặc tính an toàn, thông qua giai đoạn phát triển ban đầu Một phơng pháp luận đa giai đoạn trình bày hớng tiếp cận thích hợp cho việc thiết kế sở liệu an toàn, ... an toàn, định nghĩa mô hình an toàn thiết kế chế an toàn để thực mô hình, quan tâm đến tính an toàn OS DBMS Phơng pháp luận (chúng ta đề xuất thiết kế sở liệu an toàn) dựa nguyên tắc (do tiêu...
 • 14
 • 239
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 4 pps

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 4 pps
... tem, liệu đợc lu giữ nhận đợc từ sở liệu TFE sinh tem, cách sử dụng kỹ thuật tổng kiểm tra (checksum) (Nó sử dụng nhiều khoá bí mật, TFE biết đợc khoá này), bao quanh liệu đợc lu giữ sở liệu ... câu truy vấn q đợc ớc lợng dựa vào khung nhìn sở liệu, sở liệu bao gồm liệu mà ngời sử dụng biết (đợc gọi khung nhìn đợc phép tối đa, tập hợp 52 liệu đợc lu giữ sở liệu) , đa nguồn gốc cho câu truy ... End Untrusted Front End DBMS tin cậy (Trusted DBMS) OS tin cậy (Trusted OS) sở liệu (DBMS &NONDBMS DATA) Hình Kiến trúc chủ thể tin cậy Lới an toàn đợc xây dựng theo cách nh vậy, định nghĩa...
 • 14
 • 159
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 3 pdf

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 3 pdf
... khác 5.1 sở liệu quan phủ Tại số nớc, sau phân tích vấn đề an toàn sở liệu, ngời ta tiến hành phân loại số sở liệu, tuỳ thuộc vào nội dung chúng: thông tin thiết yếu thông tin cần thiết cho ... dụng để thiết kế DBMS an toàn; Trình bày số mẫu nghiên cứu sản phẩm DBMS an toàn thơng mại; Tiếp theo trình bày giải pháp mang tính phơng pháp luận nhằm thiết kế quy tắc an toàn 32 Thiết kế DBMS ... diễn dựa vào thông tin mà họ thu đợc sở liệu Trong hệ thống sở liệu, vấn đề suy diễn thờng liên quan đến vấn đề gộp (aggregation) quan hệ liệu 36 (data association) DBMS nên cung cấp cách thức...
 • 14
 • 436
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 2 pdf

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 2 pdf
... quản trị sở liệu cho ngời quản trị cấp dới Ví dụ, ngời trao quyền trung tâm định không sử dụng ngời quản trị cấp dới Quyền sở hữu : ngời tạo đối tợng (ví dụ, bảng sở liệu quan hệ) ngời sở hữu ... cấp, phần DBMS cung cấp 22 Bảng Ma trận quyền Đối tợng Chủ thể File F1 File F2 File F3 Ngời dùng R,W EXEC EXEC Ngời dùng - - CR, DEL R,W R - Chơng trình P1 Các quy tắc an toàn nên xác định kết ... cấu trúc DBMS có đặc tính an toàn, với môđun ngời dùng Giả thiết rằng, việc truy nhập liệu đợc bảo vệ thông qua chức DBMS Sau ngời dùng đăng nhập đợc xác thực, câu hỏi truy nhập sở liệu (đợc...
 • 14
 • 238
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 1 ppsx

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và cách thiết kế DBMS phần 1 ppsx
... w c Quản lý bảo vệ liệu nhạy cảm Có sở liệu chứa nhiều liệu nhạy cảm (là liệu không nên đa công bố công khai) Có sở liệu chứa liệu nhạy cảm, chẳng hạn nh liệu quân sự, có sở liệu mang tính công ... đa vào câu lệnh DML cho phép toán hớng liệu 2 .1 Các thành phần DBMS Một DBMS thông thờng bao gồm nhiều môđun tơng ứng với chức sau: Định nghĩa liệu - DDL Thao tác liệu - DML Hỏi đáp sở liệu ... tơng ứng với thủ tục DBMS truy nhập sở liệu Thủ tục lấy liệu từ sở liệu đa tới vùng làm việc ứng dụng (tơng ứng với câu lệnh retrieval), chuyển liệu từ vùng làm việc vào sở liệu (tơng ứng với câu...
 • 12
 • 240
 • 0

Nhập môn hệ quản trị sở dữ liệu DB2 pot

Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2 pot
... công c DB2 4.1 Trung tâm i u n (Control Center) Công c c a DB2 dùng vi c qu n tr c có giao di n nh hình 4.3 s d L nh db2ce db2 db2cmd db2cc db2tc db2hc db2ca db2fs li u Trung tâm i u n Nh p môn ... xác nh DB2 phiên b n (c.ng c bi t t i v i tên DB2 9) có nhi u n b n; ví d : DB2 express-C 9, DB2 Express 9, DB2 Workgroup 9, DB2 Enterprise (xem hình 1.1) Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 17 ... d ng DB2 u cài t DB2 (DB2 Setup Launchpad), b n nên ch&n Trên hình 3.1 c a s b t “Install New” cài t m t b n m i c a DB2 lên h th ng Hình 3.1 – B t u cài t DB2 (DB2 Setup Launchpad) Nh p môn H...
 • 210
 • 186
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tạo và điền một cơ sở dữ liệu xml của db2hệ quản trị cơ sở dữ liệu dbms là gìcơ sở dữ liệu hướng đối tượng db4onhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu db2hệ quản trị cơ sở dữ liệu dbmsphát triển phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đbsclchức năng và đặc trưng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu dbmsphần ii học db2 quản trị cơ sở dữ liệuhệ quản trị cơ sở dữ liệu database management system dbmstrình thư viện cơ sở dữ liệu cho ngôn ngữ c db librarytổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu dbmshệ quản trị cơ sở dự liệu phân bố dbdms database distribution management systemngười quản trị hệ cơ sở dữ liệu database administrator dbagiới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu song song parallel dbmshệ thống con quản lý cơ sở dữ liệu dbs111Nghi quyet DHCD 2011bien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111Ban dang ky Giay Uy quyen English123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.chuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch ytccThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)PHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox