ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ 1 sinh học 8 trần ánh tuyết

Đề cương ôn tập học kì I Anh 9

Đề cương ôn tập học kì I Anh 9
... children? IV Choose the suitable word to fill in each blank: For centuries, Vietnamese Ao Dai has appeared in poetry, literature, and music The (1)…… dress called Ao Dai is a long silk tunic ... They will build a hospital in this area → A hospital Some fashion designers have printed lines of poetry on the Ao Dai Lines of poetry Ba is very late now He might miss ... interested in science At university she studied English and Physic After completing her study at Stanford University, she worked as a researcher (nhà nghiên cứu) In 197 7, she applied for the...
 • 3
 • 856
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì I Anh 7

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì I Anh 7
... thinks it is difficult but fun She is a keen student, she has about 12 hours of homework every week In her freetime, she often plays sports or goes to the movies with her friends *Questions: Is ... after dinner ? VII Em viết l i câu sau cho nghĩa câu không đ i (10đ) I get to work in half an hour It takes …………………………………………………………………………… Do you have a cheaper computer than this? Is this ……………………………………………………………………………… ... in her freetime? ……………………………………………………………………………………… VI Em đọc đoạn văn sau trả l i câu h i bên My name is peter and my day usually begins at six thirty I get up and some exercises for about fifteen...
 • 3
 • 2,857
 • 35

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHỤ ĐẠO ANH 11 docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHỤ ĐẠO ANH 11 docx
... of passengers and goods We travelled on it 10/ who was that boy? You were with him this morning 11/ The flat was very old My family used to live in it 12/ The birthday party was too noisy We went ... the only player who scored in that game? 10/ It is an important rule you must follow in this game 11/ Many people who moved from the country are now returning to the city 12/ Is it the first team ... boy a special gift on his birthday 10/ The tourists asked the tourist guide a lot of questions 11/ The dog grabbed at the piece of meat and ran away 12/ My friend came to see me late lastnight...
 • 4
 • 268
 • 1

De cuong on tap hoc ki II, anh 8

De cuong on tap hoc ki II, anh 8
... correct orders ( pt ) *1 The school / is going / to / to celebrate / the Teacher ’s day / English Speaking Club / hold / a speaking contest // * The / to contact ... strong when we came back to the city for our school work We enjoyed it very much Questions: How long did they spend a weekend in the countryside? What was the weather like on that ... drivers caused the accident in this city Tom will visit his parents next month The manager didn’t phone the secretary this morning Did Mary this beautiful dress? 10 I won’t hang these old pictures...
 • 7
 • 75
 • 0

Đề cương ôn tập học kì tiếng Anh 7 HK1

Đề cương ôn tập học kì tiếng Anh 7 HK1
... room → 5/ He is very old 17 Đề cương ơn tập học I English Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org → 6/ She is very lovely → 7/ They are very interesting → ... you / have / Science? Đề cương ơn tập học I English Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org → 6/ History / be / interesting / important / subject → 7/ Nga / like / listen ... is your address? Đề cương ơn tập học I English Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org → 5/ How you go to school? → 6/ Who are you staying with? → 7/ How far is it...
 • 18
 • 244
 • 2

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh 9

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn sinh 9
... hợp từ mạch trên? 3/Ở chó lông vàng trội hoàn toàn so với lông đen.Người ta đem chó lông vàng lai với chó lông đen.Em cho biết sinh đời F1 có loại lông màu gì?Và F2 đem F1 lai với 4/Một đoạn mạch ... Ứng dụng công nghệ tế bào ? 8/Công nghệ gen ? Ứng dụng ? 9/ Các phương pháp gây đột biến nhân tạo chọn giống ? 10 / Thường biến ? Sự khác thường biến đột biến ? 11 / Sự giống khác phát sinh giao ... Nếu F1 thu tỷ lệ 1: 1 bố mẹ bên dị hợp cặp gen (Aa) người có kiểu gen đồng hợp lặn (aa) - Nếu F1 đồng tính P chủng - Nếu F1 phân ly tỷ lệ 1: : bố mẹ dị hợp cặp gen nhung tính trạng trội trội không...
 • 7
 • 570
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ 1 lớp 11 (08.12.08)

Đề cương ôn tập học kỳ 1 lớp 11 (08.12.08)
... a+ b u1 + u5 − u3 = 10 u1 + u6 = Bµi : Cho SCS (un) tháa m·n:  a, T×m u1 vµ d b, Tinh u10, u20 c, Tinh S15 u1 + u2 + u3 + u4 = 15 Bµi : Cho CSN (un) cho:  a, T×m u1 vµ q b, Tinh u15, u20 ... Pn = + P1 + 2P2 + 3P3 + … + (n - 1) Pn - , n ≥ lµ sè nguyªn Bµi 28: Cho k vµ n lµ c¸c sè nguyªn d¬ng cho k < n Chøng minh r»ng: k 1 k k 1 k 1 C n = C n 1 + C n− + + C k k 1 + C k 1 Bµi 29: ... Bµi 1: CMR: a, Víi mäi sè nguyªn d¬ng n ta lu«n cã: 1. 2 + 2.5 + … + n(3n - 1) = n2(n + 1) b, n (2n2 – 3n + 1) chia hÕt cho Bµi 2: Cho d·y sè (un) x¸c ®Þnh bëi u1 =  un +1 = un + (n ≥ 1) Bµi...
 • 10
 • 413
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ I sinh học 8

Đề cương ôn tập học kỳ I sinh học 8
... tạo tai gồm phận nào? A Tai ngo i, tai giữa, tai B Tai khoang có chu i xương tai C Tai gồm vành tai ống tai D Tai gồm phận tiền đình, ống bán khuyên ốc tai Câu 15: Cơ quan phân tích thính giác ... l i v i …Từ thiếu A Insulin B Tirôxin C Adrênalin D Canxitônin Câu 73:Chất xám trung ương thần kinh cấu tạo từ A Thân nơron B Các s i nhánh C Thân nơron s i nhánh D Thân nơron, s i nhánh, s i ... lập phản xạ không i u kiện Câu 22:Hệ thống tín hiệu thứ ngư i A Tiếng n i B Chữ viết C Kích thích D Tiếng n i chữ viết Câu 23:Trong lo i thức ăn sau đây, thức ăn có nhiều vitamin A D A Gan,...
 • 10
 • 369
 • 2

đề cương ôn tập học kỳ 1 English7

đề cương ôn tập học kỳ 1 English7
... anh: 1/ 6:45 : _ 2/ 8 :15 : _ 3/ 9:05 : _ 4/ 11 :30 : 5/ 12 :20 : 6/ 3:00 : _ 7/ 2: 35 : 8/ 4 :10 : ... 16 / _ you have a test tomorrow ( Will / Do / Are ) 17 / I am my math homework ( / doing / to ) 18 / Farmers have fewer off than workers ( days / time / date ) 19 / The ... vacation than American ones.( few/ fewer / fewest ) IV/ Tìm từ không loại với từ lại : Example : breakfast lunch dinner menu 1/ english physics history literature 2/ physics math chemistry geography...
 • 2
 • 233
 • 1

Đề cương ôn tâp học kỳ 1 L8

Đề cương ôn tâp học kỳ 1 L8
... motorbike years ago ( buy ) 10 / Peter ill for a week ( be ) IV/ Fill in the blanks with a suitable prepositions: 1/ I haven’t seen him for ages I last saw him 18 97 2/ He works deaf – mutes ... often rain May 9/ Do you give each other presents .Christmas Day ? 10 / Please fill this form V/ Complete the dialogues : 1/ A : help you ? B : Yes, thank you Could you open the windows ? ... please?” The traffic policeman asked 10 / She doesn’t live with her parents any more She used V/ Complete the sentences Using the cues 1/ There / two / armchairs / left corner /...
 • 3
 • 183
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 12

Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 12
... b/ 3x +1 + 2.3− x = c/ 6.4 x − 13 .6 x + 6.9 x = ( d/ + ) + ( − 3) x x =2 Bài 21: Giải phương trình mũ: Page Trường THPT Võ Giữ Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 12 a/ 3.8 x + 4 .12 x − 18 x = 2.27 ... Trường THPT Võ Giữ Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 12 3 x − x +5 a/ Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số b/ Tìm giá trị m để phương trình x − 6x + m = có nghiệm phân biệt Bài 11 Cho hàm số y = x − ... ≤ 3x + 3x 1 d x +1 > x + c 5.36 x − 2.81x ≤ 3 .16 x f/ ( ) x +1 + ( ) x − < 3.2 x Bài 26: Giải bất pt sau +1 x x a/   +   > 12  ÷  ÷ 3  3 b/ x + 2x − ≤2 x 1 c/ x.27 x 1 x > 576 Bài...
 • 4
 • 286
 • 1

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Sử 6

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Sử 6
... Mùa Đông nơi tồn của: a Nga hoàng b Chính phủ tư sản c Chính quyền Xô viết d Cả a, b 30 Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ vào thời gian nào? a 09 /10 /19 38 b 10 /11 /19 38 c 1/ 9 /19 39 d 12 /11 /19 40 31 Nhà ... giành độc lập :ĐNÁ,châu Phi ,khu vực Mĩ Latinh? III.Luyện tập tập điền khuyết,nối kiện B.Tự luận: Học kiến thức :1, 3 ,6, 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 .Tập trả lời câu hỏi SGK cuối ... a 19 33 b 19 34 c 19 35 d Cả a, b 34 Học thuyết “Tam dân” ai? a Mao Trạch Đông b Tưởng Giới Thạch c Tôn Trung Sơn d Lê-nin 35 Cách mạng tư sản nổ nước nào? a Pháp b Mĩ c Anh d Hà Lan 36 Lịch sử...
 • 2
 • 413
 • 4

Xem thêm