Luận văn công tác tuyên truyền đối ngoại của đảng trong kháng chiến chống mỹ cứu nước

Luận văn công tác tuyên truyền đối ngoại của đảng trong kháng chiến chống mỹ cứu nước

Luận văn công tác tuyên truyền đối ngoại của đảng trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
... bên nước nên hoạt động tuyên truyền Đảng tiếp cận hai hướng: tuyên truyền đối ngoại diễn địa bàn nước tuyên truyền đối ngoại diễn bên nước 14 - Tuyên truyền đối ngoại đặt đối lập với tuyên truyền ... vấn đề đặt công tác tuyên truyền đối ngoại Đảng giai đoạn cụ thể kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) - Hệ thống hóa phân tích chủ trương Đảng công tác tuyên truyền đối ngoại giai đoạn ... thực công tác tuyên truyền đối ngoại Đảng giai đoạn nêu - Rút nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân học kinh nghiệm Đảng lãnh đạo công tác tuyên truyền đối ngoại thời kỳ chống Mỹ, cứu nước Đối...
 • 110
 • 312
 • 0

BÀI TẬP Công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng trong giai đoạn 1936 – 1939 pot

BÀI TẬP Công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng trong giai đoạn 1936 – 1939 pot
... - Ưu điểm công tác tuyên truyền, cổ động (1936- 1939) + Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, sách Đảng vào quần chúng nhân dân, xác định kẻ thù cách mạng giai đoạn bọn phản động thuộc địa tay ... dân đấu tranh phong trào trưởng thành để bước tiếp vào giai đoạn cách mạng - Hạn chế Trong cao trào cách mạng 1936- 1939, Đảng hướng công tác tư tưởng vào việc quán triệt chủ trương lập Mặt trận ... nên thay đổi hình thức đấu tranh phong trào + Phát động kêu gọi nhân dân tham gia vào mặt trận dân chủ với hình thức đấu tranh phong phú nên giai đoạn đòi số quyền lợi trước mắt cho nhân dân + Rèn...
 • 2
 • 386
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
... Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế Chương Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (19541975) Chương CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG QUAN ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Trần Thị Hoàn QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU ... 39 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO CUỘC KHÁNG CHIẾN 39 CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975) .39 2.1 Việt Nam đụng đầu...
 • 109
 • 470
 • 0

ĐẢNG LÃNH đạo CÔNG tác xây DỰNG và PHÁT TRIỂN hộ PHỤ nữ VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước

ĐẢNG LÃNH đạo CÔNG tác xây DỰNG và PHÁT TRIỂN hộ PHỤ nữ VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước
... đời phát triển Hội phụ nữ Việt Nam 1.2 Vai trò công tác xây dựng phát triển Hội phụ nữ Việt Nam công xây dựng bảo vệ Tổ quốc 11 CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT ... PHÁT TRIỂN HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975) 19 2.1 Đường lối xây dựng phát triển Hội phụ nữ Việt Nam Đảng 19 2.2 Công tác xây dựng phát triển Hội ... nghiên cứu đề tài Quan điểm, chủ trương Đảng công tác xây dựng phát triển Hội phụ nữ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, trình đạo thực kinh nghiệm công tác xây dựng phát triển Hội phụ nữ Đảng...
 • 78
 • 132
 • 0

QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về đoàn kết QUỐC tế và sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước (1954 1975)

QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về đoàn kết QUỐC tế và sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước (1954 1975)
... Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế Chương Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (19541 975) Chương CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG QUAN ... khách quan đoàn kết quốc tế Việt Nam kháng chiến chống Mỹ Error! Bookmark not defined 2.2 Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Trần Thị Hoàn QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU...
 • 23
 • 123
 • 0

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954  1975)
... tạo hội cho đấu tranh quân sự, trị ngoại giao giành thắng lợi sớm kết thúc chiến tranh Kết hợp mặt trận đấu tranh quân sự, đấu tranh trị, đấu tranh ngoại giao đấu tranh binh vận chiến tranh nét ... Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc I Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc tổ tiên: II Nghệ thuật quân Việt Nam từ có Đảng lónh đạo: III Tiu kt chng I: Chơng II Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống ... dừng lại việc nghiên cứu trình phát triển hoạt động chủ yếu ngoại giao Việt Nam, cha có công trình chuyên kho viết nghệ thuật đấu tranh ngoại giao Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nớc mà đề tài...
 • 83
 • 1,572
 • 7

Đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1965)

Đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1965)
... sáng tỏ hiệu biện pháp vận động nông dân miền Nam Đảng kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954-1965 Thấy đóng góp to lớn nông dân miền Nam vào thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954-1975 Bước ... cập nhiều đến đường lối sách Đảng nông dân miền Nam phong trào đấu tranh nông dân miền Nam kháng chiến cứu nước từ 1954-1965; "Lịch sử phong trào nông dân Hội nông dân tỉnh Cần Thơ (1930-2008") ... sách Đảng trình tổ chức vận động nông dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ quyền Sài Gòn giai đoạn 1954-1965 Góp phần làm rõ vị trí, vai trò nông dân miền Nam thắng lợi nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu...
 • 13
 • 611
 • 2

đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ , cứu nước 1954 1965

đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ , cứu nước 1954 1965
... trương, biện pháp vận động nông dân miền Nam Đảng Bước đầu làm sáng tỏ hiệu biện pháp vận động nông dân miền Nam Đảng kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954- 1965 Thấy đóng góp to lớn nông dân miền Nam ... nông dân, lực lượng chủ yếu cách mạng DTDC Trong kháng chiến chống M , cứu nước giai đoạn từ 1954- 196 5, vấn đề vận động, lôi kéo nông dân miền Nam tham gia cách mạng Đảng coi trọng Nhờ theo Đảng ... VĂN TRẦN TUẤN SƠN ĐẢNG VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG M , CỨU NƯỚC (1954- 1965) LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Chuyên ngành: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mã số: 60 22 56...
 • 134
 • 142
 • 0

Đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước

Đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước
... thành công, ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống cứu nước Nguyên nhân thành công Trong kháng chiến chống Mỹ, ngoại giao có đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung ... miền Nam, thống đất nước KẾT LUẬN Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhân dân ta, đấu tranh mặt trận ngoại giao góp phần quan trọng, với thắng lợi mặt trận đấu tranh quân đấu tranh trị làm nên ... thắng lợi to lớn kháng chiến Ngày nay, học kinh nghiệm đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giữ nguyên giá trị, vận dụng vào hoạt động ngoại giao thời kỳ cách mạng nước ta ...
 • 16
 • 849
 • 1

MẶT TRẬN NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước GIAI đoạn 1954 – 1960

MẶT TRẬN NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước GIAI đoạn 1954 – 1960
... tác nước sở năm nguyên tắc chúng sống hòa bình Trong giai đoạn 1954 1960, Việt Nam nêu cao cờ hòa bình, chống chiến tranh phi nghĩa, đưa nhiều sáng kiến hòa bình đẩy mạnh hoạt động ngoại giao ... Việt Nam Trong giai đoạn 1954 1960, ngoại giao nhân dân nhằm nêu cao cờ độc lập, hòa bình nhân đạo, làm rõ nhân dân Việt Nam kháng chiến mục đích khác bảo vệ độc lập, dân tộc, thống đất nước Việt ... Nam giới nâng lên sau thắng lợi quân ngoại giao kháng chiến chống thực dân, đặc biệt sau chiến thắng Điện Biên Phủ Chính sách đối ngoại Đảng Nhà nước ta giai đoạn tập trung vào sáu hoạt động lớn:...
 • 11
 • 88
 • 0

Luận văn phát triển kinh tế đối ngoại của cămpuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

Luận văn phát triển kinh tế đối ngoại của cămpuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực
... Tớnh tt yu phi hi nhp kinh t quc t v khu vc 21 II/ Phỏt trin kinh t i ngoi ca Cmpuchia 22 1/ Tỡnh hỡnh kinh t v chớnh tr ca Cmpuchia .22 2/ Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t i ngoi ca Cmpuchia ... kin ngh nhm phỏt trin nn kinh t Cmpuchia xu th hi nhp kinh t quc t v khu vc B cc ca ti c chia lm phn: Phn I: Lý lun chung phỏt trin kinh t i ngoi Phn II: Phỏt trin kinh t i ngoi ca Cmpuchia ... nh Cmpuchia Hi nhp kinh t quc t v khu vc l mt khỏi nim rng, nhng ú biu hin rừ nht ca nú l liờn kt kinh t quc t v khu vc, v õy cng chớnh l mc tiờu m cỏc nc ang theo ui Liờn kt kinh t cú nhiu loi...
 • 60
 • 175
 • 0

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945 1975) luận văn tốt nghiệp đại học

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945  1975) luận văn tốt nghiệp đại học
... v ngoi giao v lch s u tranh ngoi giao ca cỏch mng Vit Nam 1.1 Khỏi lc lch s u tranh ngoi giao 1.2 T tng H Chớ Minh v ngoi giao 1.2.1 Quan nim ca H Chớ Minh v ngoi giao ... ngoi giao 13 1.3 Quan im ca ng v u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975 ) 16 Chng 2: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 - 1975) ... cuc u tranh ngoi giao khỏng chin chng M m ng lónh o 3.2 i tng nghiờn cu: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975) Gi thit khoa hc Nghiờn cu Vai trũ...
 • 65
 • 1,049
 • 9

Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 hiện đang công tác pdf

Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 hiện đang công tác pdf
... nghị bổ sung hưởng chế độ lần theo Quyết định số Thông tư liên tịch số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 /11 /2005 Thủ tướng 21/ 2008 Chính phủ Mẫu 2C: Bản trích trình công tác đối tượng hưởng chế độ xác ... số 19 1/200 Mẫu 7A: Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân Thông tư liên tịch số (phường) 19 1/200 Mẫu 9B -1: Danh sách đối tượng bổ sung B, C, K (II) Thông tư liên tịch số hưởng chế độ lần 21/ 2008 ... – Thương binh hội TP.HCM Bước Thời gian tiếp nhận trả kết giải hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 30 đến 11 giờ 30 từ 13 00 đến 17 00 hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ...
 • 5
 • 335
 • 0

Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 đã về gia đình (hiện không đang công tác) docx

Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 đã về gia đình (hiện không đang công tác) docx
... sơ đến nhận lại Đơn vị nhận kết giải phòng Chính sách công Sở Lao động – Thương binh hội TP.HCM Bước Thời gian tiếp nhận trả kết giải hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 30 đến 11 giờ 30 từ ... viện, phiếu sức khỏe * Hồ sơ hưởng chế độ người công, hưởng BHXH lần * Các giấy tờ chứng nhận liên quan khác Bản trích trình công tác đối tượng hưởng chế độ xác nhận quan quản lý hồ sơ, ... Quyết định hưởng chế độ lần theo quy định Nghị định số 23 /19 99/NĐ-CP Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (nếu chi trả chế độ) ; Bản công chứng Nhà nước chứng thực Ủy ban nhân dân (phường) nơi...
 • 7
 • 387
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm của hồ chí minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975đảng cộng sản việt nam vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975quyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của đảng và nhà nướccông nhân viên chức cán bộ dân chính đảng thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nướctiểu luận đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướcthái độ của các nước đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướchay lap bang he thong nhung thang loi co y nghia chien luoc cua quan dan ta o 2 mien nambac tren cac mat tran quan su chinh tri ngoai dao trong khang chien chong mi cuu nuoc 19541975đoạn thứ hai tổ chức và hoạt động của thanh tra phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1955 1975luận văn công tác tuyển dụng nguồn nhân lựcluận văn công tác tuyển dụng nhân lựcluận văn công tác tuyển dụng nhân sựtiểu luận ve cong tac tuyen truyen xây dựng nông thôn mớiluận văn công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nhân viên pptcông tác tuyên truyền giáo dục của đoàncông tác tuyên truyền giáo dục của đoàn thanh niênCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học