Chuong 2 Thống kê sinh học

Thống sinh học-Chương 2 ppt

Thống kê sinh học-Chương 2 ppt
... phân bố xác suất phụ thuộc vào số hữu hạn tham số 1, 2, 3, k mà ta ký hiệu p(x, 1, 2, 3, k) Ví dụ: phân bố chuẩn có tham số a =  b2 = 2, phân bố Poatxông có tham số , … Trong chương trình ... hữu hạn mẫu Để giải vấn đề có cách khác ước lượng điểm ước lượng khoảng 2. 2 Ước lượng điểm Là phương pháp ước lượng thống người ta dùng trị số hàm ước lượng tính toán mẫu thay cách gần cho tham ... mức ý nghĩa Trong Lâm nghiệp thường gặp mức ý nghĩa α: α = 0.05 α = 0.01 α = 0.001 Uα /2 = 1.96 Uα /2 = 2. 58 Uα /2 = 3.3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com...
 • 13
 • 216
 • 2

Sử dụng biện pháp khái quát hóa trong dạy học chương 2, phần năm, sinh học 12 trung học phổ thông

Sử dụng biện pháp khái quát hóa trong dạy học chương 2, phần năm, sinh học 12 trung học phổ thông
... thú học tập hơn, em nắm vững kiến thức Từ lí trên, chọn nghiên cứu đề tài: Sử dụng biện pháp khái quát hóa dạy học chương 2, phần năm, sinh học 12 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Sử dụng ... điều tra mức độ sử dụng biện pháp khái quát hóa dạy học chương 2, phần di truyền học, sinh học 12 THPT S Các thao tác tư Sử dụng Chỉ Không T sử dụng thường xuyên thuận lợi sử dụng T mức: Số GV ... tra mức độ sử dụng biện pháp khái quát hóa vào khâu trình dạy học chương 2, phần di truyền học, sinh học 12 THPT Mức độ sử dụng KQH Các khâu Sử dụng Chỉ Không thường xuyên thuận lợi sử dụng Số GV...
 • 22
 • 321
 • 0

Thống sinh học-Chương 1 pdf

Thống kê sinh học-Chương 1 pdf
... kính ngang ngực cho sau: d1 = 10 ,5 cm d2 = 11 ,0 cm d3 = 9,8 cm d4 = 10 ,8 cm d1 = 8,8 cm Ta tính tiết diện ngang g cho theo công thức sau: gi   d i Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software ... tương ứng 1. 5 Các đặc trưng mẫu 1. 5 .1 Đặc trưng vị trí Có tiêu thống kê: Số trung bình mẫu, số trung bình toàn phương, trung vị mẫu, mode Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1. 2.2 Mẫu Mẫu rút từ tổng thể, hình ảnh tổng thể, dung lượng mẫu luôn hữu hạn Dung lượng mẫu ký hiệu n 1. 3 Một số phương pháp rút mẫu 1. 3 .1 Rút mẫu ngẫu nhiên Có cách:...
 • 53
 • 464
 • 3

Thống sinh học-Chương 3 pot

Thống kê sinh học-Chương 3 pot
... Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3. 3 Một số phân bố lý thuyết thường gặp Lâm nghiệp 3. 3.1 Phân bố chuẩn Là phân bố xác suất biến ngẫu nhiên liên tục, miền ... Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3. 3 .3 Phân bố khoảng cách Là phân bố xác suất biến ngẫu nhiên đứt quãng Hàm toán học có dạng:  khix ... For evaluation only Khi α = 1: P(x) = .e-.x Phân bố giảm Khi α = 3: Phân bố đối xứng 1< α < 3: Phân bố có dạng lệch trái α > 3: Phân bố có dạng lệch phải Các bước mô phân bố thực nghiệm phân...
 • 24
 • 339
 • 1

Thống sinh học-Chương 4 doc

Thống kê sinh học-Chương 4 doc
... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 4. 1 Ý nghĩa: Giáo trình 4. 2 Trường hợp mẫu độc lập + Định nghĩa: mẫu gọi độc lập trình tiến hành thí nghiệm yếu tố tạo mối liên hệ mẫu với 4. 2.1 Tiêu chuẩn U phân bố ... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 4. 2.3 Tiêu chuẩn U Mann & Whitney Tiêu chuẩn phi tham số tiêu chuẩn thống trước luật phân bố đại lượng quan sát Tính toán tiêu chuẩn ... 1).(2r  1) 24  U Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only U  1,96  H  mẫu liên hệ với U  1,96  H  mẫu liên hệ không với 4. 4 Tiêu chuẩn...
 • 22
 • 359
 • 1

Thống sinh học-Chương 6 pdf

Thống kê sinh học-Chương 6 pdf
... đại lượng Xác định hình thức mối quan hệ đại lượng (xác định dạng toán học) 6. 3 Các đặc trƣng mức độ liên hệ đại lƣợng 6. 3.1 Tỷ tƣơng quan h Định nghĩa: Là tiêu thuyết minh mức độ liên hệ đại lượng ... thức:  Y  Y ^   1  Y  Y  R 2 6. 4 Chọn giả thuyết dạng liên hệ Phương trình hồi quy cần thỏa mãn điều kiện: • Phản ánh chất quy luật tự nhiên, xã hội, sinh học • Có mức độ liên hệ đại lượng ... t  t 05 (k  n  r ), H o +  Ước lượng cho bi: P(bi - ta/2.Sbi  bi  bi + ta/2.Sbi) = 1- a 6. 6 Hàm phi tuyến Một số dạng đường cong hàm phi tuyến thường gặp lâm nghiệp: Hàm logarit: Y = A...
 • 46
 • 253
 • 0

Sử dụng biện pháp khái quát hóa trong dạy học chương 2, phần 5, Sinh học lớp 12 Trung học phổ thông

Sử dụng biện pháp khái quát hóa trong dạy học chương 2, phần 5, Sinh học lớp 12 Trung học phổ thông
... bày chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Chương 2: Sử dụng biện pháp khái quát hóa dạy học chương 2, phần di truyền học, sinh học 12 trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG ... kĩ khái quát hóa cho học sinh dạy học Sinh học 12 – THPT 8.2 Xây dựng biện pháp hướng dẫn học sinh khái quát hóa kiến thức dạy học chương tính quy luật tượng di truyền, phần năm sinh hock 12 ... phương pháp dạy học đề cập đến thao tác tư đơn chưa coi phương tiện công cụ học tập nghiên cứu 23 CHƯƠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP KHÁI QUÁT HÓA TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 2, PHẦN DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12 TRUNG...
 • 102
 • 400
 • 1

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools
... bày chương: Chương 1: Cở sở lý luận thực tiễn đề tài Chương 2: Xây dựng sử dụng đồ khái niệm dạy học chương 2- Cảm ứng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông với hỗ trợ phần mềm Cmap Tools Chương ... CHƢƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM CHƢƠNG - CẢM ỨNG, SINH HỌC LỚP 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 2. 1 Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học KN Sinh học ... Chƣơng 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM CHƢƠNG - CẢM ỨNG, SINH HỌC LỚP 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 2. 1 Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học...
 • 117
 • 500
 • 0

Thống sinh học phần 2

Thống kê sinh học phần 2
... Breed 1.1 2. 2 1.7 1.4 1.6 2. 3 1.4 1.9 0.8 1.6 1 .2 1.6 1.6 1.6 1.5 1.9 Breed 1.7 2. 3 1.8 2. 3 2. 5 2. 4 2. 5 1.9 2. 2 2. 0 2. 4 3.0 2. 0 Breed 2. 1 2. 5 2. 8 2. 1 2. 0 2. 2 2. 7 2. 3 2. 6 2. 4 1.7 1.4 1.7 2. 4 2. 6 Cõu ... Toad Toad 10 11 12 13 14 15 Frog Frog Frog Frog Frog Frog Frog Frog 0.83 725 3 .22 803 3.34533 2. 650 42 3.34604 3.33006 2. 8 724 3 -0.1 625 2 1.06471 0.90 422 2. 87469 1.34 025 1.050 82 2.61813 1.99877 Bc ... nh 71 42. 64 18.863 Bnh nng 29 20 .05 3.994 Total 20 0 146 133.88 1.098 32 41.57 2. 205 17 19.55 0.3 32 195 149 1 32. 50 2. 054 28 41.15 4 .20 1 16 19.35 0.580 193 146 137.31 37 42. 64 17 20 .05 20 0 88 THNG...
 • 104
 • 243
 • 0

Chuong 2-Dac diem sinh hoc cac loai.ppt

Chuong 2-Dac diem sinh hoc cac loai.ppt
... tất thời điểm ngày CÁ CHÉP – Sinh sản        Có thể đẻ tự nhiên ao Đẻ vào đầu mùa mưa, nhiệt độ thích hợp cho cá sinh sản thấp Cá chép đẻ nhiều đợt năm Mùa vụ sinh sản cá thường vào tháng ... phiêu sinh vật  Chuyển sang tảo đến ngày tuổi  trở đi: ăn phiêu sinh động vật; cladocera copepoda chiếm ưu  – 3cm: bắt đầu ăn thực vật/ loại thực vật thân mềm (bèo tấm, bèo cám); phiêu sinh ... giơ  Thức ăn chủ yếu cá MT trưởng thành phiêu sinh thực vật  Ấu trùng, cá lọc phiêu sinh động vật làm thức ăn  Chuyển sang ăn thức ăn phiêu sinh thực vật lược mang chúng phát triển Cá Mè trắng...
 • 116
 • 517
 • 7

Chương 2. Thống kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2. Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
... Lợi nhuận kinh doanh = Doanh thu kinh doanh - chi phí kinh doanh 2.2 Phân tích thống tình hình hon thnh kế hoạch sản xuất doanh nghiệp: a Phân tích hon thnh kế hoạch sản xuất loại sản phẩm ... thực tế (IGO) = Tổng giá trị sản phẩm sản xuất kế họach 2.3 Thống chất lợng sản phẩm: a Trờng hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đợc phân cấp chất lợng: Thống sử dụng phơng pháp sau: * ... xuất: GO = ( H H ) Tổng sản phẩm sản xuất thực tế x Đơn giá loại cao b Trờng hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm không đợc phân cấp chất lợng: - Đối với trờng hợp doanh nghiệp sản xuất loại sản...
 • 13
 • 632
 • 5

so thong ke sinh hoc

so thong ke sinh hoc
... nhân tố sinh thái ảnh hưởng ánh sáng lên đời sống sinh vật ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật ảnh hưởng lẫn sinh vật X X X X X X X X X X Quần thể sinh vật Quần thể người Quần xã sinh ... 68 vận động di chuyển Tiến hóa tổ chức thể Tiến hóa sinh sản Cây phát sinh giới động vật Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học Biện pháp đấu tranh sinh học Động vật quý Tìm hiểu số động X X X X X X ... 30 Biến dạng 31 32 33 34 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Sinh sản sinh dưỡng người Cấu tạo chưc hoa Tranh:sơ đồ cấu tạo hoa Các loại hoa 02 38...
 • 13
 • 246
 • 0

Chương 2 thống kết quả sản xuất của doanh nghiệp

Chương 2 thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp
... động kinh doanh Lợi nhuậnkinh doanh= Doanh thu kinh doanhChi phí kinh doanh Lợi nhuận kinh doanh gồm phần: a)Lợi nhuận thu từ kết SXKD: +Lợi nhuận gộp =Doanh thu thuần- Giá vốn hàng bán(TK6 32) +Lợi ... công trình 12/ 13/13 Ebook.VCU - www.ebookv Giá trị SX ngành thương nghiệp Phương pháp 1: GTSX =Doanh thu thuần+Thuế VAT Xuất phải nộp _Giá vốn hàng bán Phương pháp 2: GTSX=Thuế VAT xuất phải nộp+Lợi ... định 12/ 13/13 Ebook.VCU - www.ebookv -Là kết DN tạo từ họat động sx • 2) SP công nghiệp kết trực tiếp , có ích họat động SXCN DN tạo thời kỳ định biểu SP vật chất công việc có tính chất CN 12/ 13/13...
 • 35
 • 425
 • 1

Tài liệu Chương 2: Thống kết quả SXKD của doanh nghiệp pdf

Tài liệu Chương 2: Thống kê kết quả SXKD của doanh nghiệp pdf
... sản xuất công nghiệp Doanh thu - sản phẩm Quý 1/ 2006 Kính gửi: - Sở công nghiệp - Cục thống - Sở kế hoạch đầu t CH TIÊU A I Gía trị SX CN II Doanh thu Trong đó: - Doanh thu CN - Doanh thu XK ... (0,0659) = (- 0,0411) + 0,104 + 0,003 Z q Chơng VII: THốNG KÊ HIệU sản xuất KINH DOANH CủA Doanh nghiệp Bi số 1: L = 1,35 vòng N = 267 ngy H = 0,74 Bi số 2: * Năm 2004: L = vòng N =90 ngy H = 0,25 * ... máy) Tính số lợng thiết bị sản xuất thực tế lm việc bình quân( x = 61 máy) Chơng V: thống nguyên vật liệu doanh nghiệp Bi số 1: Kiểm tra tình hình sử dụng NVL theo phơng pháp học: *Theo phơng...
 • 21
 • 430
 • 0

Tài liệu PHẦN 1 LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2 QUẦN THỂ SINH HỌC doc

Tài liệu PHẦN 1 LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2 QUẦN THỂ SINH HỌC doc
... vàng phá hoại mùa màng trongnhững năm 19 96 -19 97 Việt Nam ví dụ ) 16 0 Thỏ rừng 14 0 12 0 10 0 Mèo rừng 80 60 40 20 18 45 18 55 18 65 18 75 18 85 18 95 19 05 19 15 19 25 19 35 Hình Biến động số lợng thỏ rừng ... quần thể dù phân chia mức chúng phải mang đặc tính chung mà quần thể có Các nội dung dới đề cập tới đặc trng quần thể 2 Đặc điểm hoạt động quần thể sinh vật 2 .1 Mật độ quần thể Mật độ quần thể ... tuổi khác quần thể Đặc tính quan trọng định khả sinh sản thời điểm cho thấy điều xảy quần thể tơng lai Quần thể phát triển quần thể có tỷ lệ cá thể non chiếm u thế; quần thể ổn định quần thể có...
 • 18
 • 350
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu chương trình thống kê sinh học irristat ứng dụng thiết kế thí nghiệm và phân tích phương sai anova tác giả hoàng việt cườngsử dụng biện pháp khái quát hóa trong dạy học chương 2 phần năm sinh học 12 trung học phổ thôngthống kê sinh họcgiáo trình thống kê sinh họcbài giảng thống kê sinh họcxử lý số liệu thống kê sinh họcđề thi thống kê sinh họcbài giảng về thống kê sinh họcphương pháp thống kê sinh họcphần mềm thống kê sinh họcsử dụng microsoft excel trong thống kê sinh họcthống kê sinh học trong lâm nghiệptoán thống kê sinh họclý thuyết thống kê sinh họcthống kê sinh học là gìĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệphop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học