Thống kê sinh học (Bùi Tấn Anh ĐHCT)

so thong ke sinh hoc

so thong ke sinh hoc
... nhân tố sinh thái ảnh hưởng ánh sáng lên đời sống sinh vật ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật ảnh hưởng lẫn sinh vật X X X X X X X X X X Quần thể sinh vật Quần thể người Quần xã sinh ... 68 vận động di chuyển Tiến hóa tổ chức thể Tiến hóa sinh sản Cây phát sinh giới động vật Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học Biện pháp đấu tranh sinh học Động vật quý Tìm hiểu số động X X X X X X ... 30 Biến dạng 31 32 33 34 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Sinh sản sinh dưỡng người Cấu tạo chưc hoa Tranh:sơ đồ cấu tạo hoa Các loại hoa 02 38...
 • 13
 • 246
 • 0

Tài liệu Thống sinh học pdf

Tài liệu Thống kê sinh học pdf
... hợp (nhiều bậc) 2.2 BẢNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ Để mơ tả liệu cách cụ thể ta dùng bảng biểu đồ 2.2.1 Bảng (Table) • Xếp đặt liệu vào bảng theo qui tắc ta bảng • Bảng thường bắt đầu tiêu đề ... 10 P800(0,10) = ∑ e-44k/k! = 0, 997 k =0 Cao Hào Thi 11 Chương THỐNG KÊ Thống khoa học có mục đích thu thập, xếp đặt phân tích liệu tập hợp gồm phân tử loại 2.1 TẬP HỢP CHÍNH VÀ MẪU (Population ... với khối liệu, có 90% giá trị Dữ liệu khoảng µ±3 s Qui tắc Tchebycher (Tchebycher’s Rule) Đối với khối Dữ liệu tập hợp có số trung bình µ độ lệch chuẩn s, có 100(1 - 1/m²)% giá trị liệu nằm khoảng...
 • 128
 • 817
 • 11

Tiểu luận xác xuất thống - Đại học duy tân đà nẵng

Tiểu luận xác xuất thống kê - Đại học duy tân đà nẵng
... Trường đại học A đào tạo sv thuộc hệ: Đại học, cao đẳng trung cấp Tỉ lệ sinh viên thuộc hệ là: 50%, 30%, 20% Tỉ lệ sinh viên có học bổng hệ 4%, 3%, 2%, Chọn ngẫu nhiên sv trường A a) Tính xác suất ... xác suất để chọn sinh viên có học bổng b) Giả sử chọn sinh viên có học bổng Tính xác suất để sinh viên thuộc hệ Đại học Giải Gọi H1 biến cố “ sinh viên thuộc hệ Đại học  P(H1) = 50% = 0,5 Gọi ... I [0, 2-0 ,066;+ ∞ ∞ )=[0,134;+ ) Bai 7-Hai Bai 8-Bong Bai 9-Chau Gọi A phế phẩm: n=10000, ta có tần suất (A) = =0,025 Vì (A)=250 n( 1- (A)) =9750>10 nên: (A) - **() < p< (A) + **()  0,025 - **()...
 • 15
 • 595
 • 1

Thống sinh học docx

Thống kê sinh học docx
... P800(3) = e-44³/3! = 0,1954 10 P800(0,10) = ∑ e-44k/k! = 0, 997 k =0 Cao Hào Thi 11 Chương THỐNG KÊ Thống khoa học có mục đích thu thập, xếp đặt phân tích liệu tập hợp gồm phân tử loại 2.1 TẬP HỢP ... hợp (nhiều bậc) 2.2 BẢNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ Để mơ tả liệu cách cụ thể ta dùng bảng biểu đồ 2.2.1 Bảng (Table) • Xếp đặt liệu vào bảng theo qui tắc ta bảng • Bảng thường bắt đầu tiêu đề ... thường bắt đầu tiêu đề chấm dứt xuất xứ + Tiêu đề : Mơ tả đơn giản nội dung bảng + Xuất xứ : Ghi nguồn gốc liệu bảng Cao Hào Thi 13 Thí dụ: Bảng 2.1: Diện tích đại dương giới Đại dương Diện...
 • 128
 • 252
 • 0

Thống sinh học ppt

Thống kê sinh học ppt
... P800(3) = e-44³/3! = 0,1954 10 P800(0,10) = ∑ e-44k/k! = 0, 997 k =0 Cao Hào Thi 11 Chương THỐNG KÊ Thống khoa học có mục đích thu thập, xếp đặt phân tích liệu tập hợp gồm phân tử loại 2.1 TẬP HỢP ... hợp (nhiều bậc) 2.2 BẢNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ Để mơ tả liệu cách cụ thể ta dùng bảng biểu đồ 2.2.1 Bảng (Table) • Xếp đặt liệu vào bảng theo qui tắc ta bảng • Bảng thường bắt đầu tiêu đề ... thường bắt đầu tiêu đề chấm dứt xuất xứ + Tiêu đề : Mơ tả đơn giản nội dung bảng + Xuất xứ : Ghi nguồn gốc liệu bảng Cao Hào Thi 13 Thí dụ: Bảng 2.1: Diện tích đại dương giới Đại dương Diện...
 • 128
 • 243
 • 4

Thống sinh học-Chương 1 pdf

Thống kê sinh học-Chương 1 pdf
... kính ngang ngực cho sau: d1 = 10 ,5 cm d2 = 11 ,0 cm d3 = 9,8 cm d4 = 10 ,8 cm d1 = 8,8 cm Ta tính tiết diện ngang g cho theo công thức sau: gi   d i Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software ... tương ứng 1. 5 Các đặc trưng mẫu 1. 5 .1 Đặc trưng vị trí Có tiêu thống kê: Số trung bình mẫu, số trung bình toàn phương, trung vị mẫu, mode Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1. 2.2 Mẫu Mẫu rút từ tổng thể, hình ảnh tổng thể, dung lượng mẫu luôn hữu hạn Dung lượng mẫu ký hiệu n 1. 3 Một số phương pháp rút mẫu 1. 3 .1 Rút mẫu ngẫu nhiên Có cách:...
 • 53
 • 464
 • 3

Thống sinh học-Chương 2 ppt

Thống kê sinh học-Chương 2 ppt
... phân bố xác suất phụ thuộc vào số hữu hạn tham số 1, 2, 3, k mà ta ký hiệu p(x, 1, 2, 3, k) Ví dụ: phân bố chuẩn có tham số a =  b2 = 2, phân bố Poatxông có tham số , … Trong chương trình ... hữu hạn mẫu Để giải vấn đề có cách khác ước lượng điểm ước lượng khoảng 2. 2 Ước lượng điểm Là phương pháp ước lượng thống người ta dùng trị số hàm ước lượng tính toán mẫu thay cách gần cho tham ... mức ý nghĩa Trong Lâm nghiệp thường gặp mức ý nghĩa α: α = 0.05 α = 0.01 α = 0.001 Uα /2 = 1.96 Uα /2 = 2. 58 Uα /2 = 3.3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com...
 • 13
 • 216
 • 2

Thống sinh học-Chương 3 pot

Thống kê sinh học-Chương 3 pot
... Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3. 3 Một số phân bố lý thuyết thường gặp Lâm nghiệp 3. 3.1 Phân bố chuẩn Là phân bố xác suất biến ngẫu nhiên liên tục, miền ... Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3. 3 .3 Phân bố khoảng cách Là phân bố xác suất biến ngẫu nhiên đứt quãng Hàm toán học có dạng:  khix ... For evaluation only Khi α = 1: P(x) = .e-.x Phân bố giảm Khi α = 3: Phân bố đối xứng 1< α < 3: Phân bố có dạng lệch trái α > 3: Phân bố có dạng lệch phải Các bước mô phân bố thực nghiệm phân...
 • 24
 • 339
 • 1

Thống sinh học-Chương 4 doc

Thống kê sinh học-Chương 4 doc
... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 4. 1 Ý nghĩa: Giáo trình 4. 2 Trường hợp mẫu độc lập + Định nghĩa: mẫu gọi độc lập trình tiến hành thí nghiệm yếu tố tạo mối liên hệ mẫu với 4. 2.1 Tiêu chuẩn U phân bố ... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 4. 2.3 Tiêu chuẩn U Mann & Whitney Tiêu chuẩn phi tham số tiêu chuẩn thống trước luật phân bố đại lượng quan sát Tính toán tiêu chuẩn ... 1).(2r  1) 24  U Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only U  1,96  H  mẫu liên hệ với U  1,96  H  mẫu liên hệ không với 4. 4 Tiêu chuẩn...
 • 22
 • 359
 • 1

Thống sinh học-Chương 6 pdf

Thống kê sinh học-Chương 6 pdf
... đại lượng Xác định hình thức mối quan hệ đại lượng (xác định dạng toán học) 6. 3 Các đặc trƣng mức độ liên hệ đại lƣợng 6. 3.1 Tỷ tƣơng quan h Định nghĩa: Là tiêu thuyết minh mức độ liên hệ đại lượng ... thức:  Y  Y ^   1  Y  Y  R 2 6. 4 Chọn giả thuyết dạng liên hệ Phương trình hồi quy cần thỏa mãn điều kiện: • Phản ánh chất quy luật tự nhiên, xã hội, sinh học • Có mức độ liên hệ đại lượng ... t  t 05 (k  n  r ), H o +  Ước lượng cho bi: P(bi - ta/2.Sbi  bi  bi + ta/2.Sbi) = 1- a 6. 6 Hàm phi tuyến Một số dạng đường cong hàm phi tuyến thường gặp lâm nghiệp: Hàm logarit: Y = A...
 • 46
 • 253
 • 0

máy tính và thống sinh học

máy tính và thống kê sinh học
... sát Thống sinh học : Thống sinh học (Biostatistics) môn khoa học thực nghiệm, vận dụng phương pháp kết nghiên cứu lý thuyết thống để tìm hiểu quy luật biến đổi kiện sinh học, giúp cho ... tα : X* chấp nhận để đưa vào thống t > tα : X* giá trò bất thường 20 Chương IV : KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ I KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC: Giả thiết thống kê: Trong thống kê, cần phải so sánh đặc ... Trong nghiên cứu khoa học, trình thu thập xử lý liệu Để thực công việc này, phải dựa vào công cụ đắc lực Lý thuyết Thống Chức công tác thống : Thống (Statistics) hệ thống phương pháp bao...
 • 51
 • 112
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỐNG SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỐNG KÊ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG SINH HỌC
... phamtrongkha@yahoo.com, khapt@vnu.edu.vn - Các hướng nghiên cứu chính: Sinh học thần kinh, nội tiết, huyết học Thông tin môn học - Tên môn học: Thống sinh học ứng dụng tin học sinh học - Mã môn ... Tn học sở + Xác suất thống toán học + Các môn sinh học sở - Các môn học kế tiếp: không Mục tiêu môn học - Mục tiêu kiến thức: +Cung cấp cho sinh viên cách thu thập số liệu nghiên cứu sinh học, ... sát hàm phân phối tần số Học liệu Học liệu bắt buộc: Chu Văn Mẫn 2003 Ứng dụng tin học sinh học NXB ĐHQG Hà Nội Chu Văn Mẫn, Đào Hữu Hồ, 2001 .Thống Sinh học NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 162...
 • 11
 • 2,983
 • 20

Thống sinh học phần 1

Thống kê sinh học phần 1
... 17 2.5 17 1.0 17 2.3 17 5.9 17 1.2 16 4 .1 164.9 16 7.2 17 6.8 16 9.5 17 6.3 16 6.8 17 2.0 17 0.0 17 0 .1 177.9 16 8.7 17 1.8 17 1.2 16 8 .1 170.6 16 7.2 16 7.9 16 2.4 16 2.5 17 3.8 16 5.8 17 0.5 16 6.7 17 1 .1 172.0 16 9.5 16 6.0 ... 28 .19 2 23.739 27.406 30.853 21. 79 1. 7 1. 398 0.9 1. 159 1. 386 1. 0 91 1.307 1. 455 1. 534 1. 307 1. 489 1. 3 1. 034 1. 705 1. 886 1. 6 1. 2 61 1.352 1. 614 1. 3 0.9 1. 17 13 0 13 0 11 5 12 0 12 0 14 0 14 0 14 0 14 4 14 0 12 0 ... trị 10 5 10 6 10 8 11 0 11 2 11 4 11 5 Tần số 2 16 Giá trị 11 6 11 8 12 0 12 2 12 4 12 5 12 6 Tần số 25 4 Giá trị 12 8 13 0 13 1 13 2 13 4 13 5 13 6 Tần số 23 2 Giá trị Tần số 13 8 13 9 14 0 14 2 14 4 14 5 14 8 26 1 Giá...
 • 57
 • 275
 • 0

Thống sinh học phần 2

Thống kê sinh học phần 2
... Breed 1.1 2. 2 1.7 1.4 1.6 2. 3 1.4 1.9 0.8 1.6 1 .2 1.6 1.6 1.6 1.5 1.9 Breed 1.7 2. 3 1.8 2. 3 2. 5 2. 4 2. 5 1.9 2. 2 2. 0 2. 4 3.0 2. 0 Breed 2. 1 2. 5 2. 8 2. 1 2. 0 2. 2 2. 7 2. 3 2. 6 2. 4 1.7 1.4 1.7 2. 4 2. 6 Cõu ... Toad Toad 10 11 12 13 14 15 Frog Frog Frog Frog Frog Frog Frog Frog 0.83 725 3 .22 803 3.34533 2. 650 42 3.34604 3.33006 2. 8 724 3 -0.1 625 2 1.06471 0.90 422 2. 87469 1.34 025 1.050 82 2.61813 1.99877 Bc ... nh 71 42. 64 18.863 Bnh nng 29 20 .05 3.994 Total 20 0 146 133.88 1.098 32 41.57 2. 205 17 19.55 0.3 32 195 149 1 32. 50 2. 054 28 41.15 4 .20 1 16 19.35 0.580 193 146 137.31 37 42. 64 17 20 .05 20 0 88 THNG...
 • 104
 • 243
 • 0

Xem thêm