BAI 4 MO sinh học 8 thu anh

Bài 4 sinh học lớp 8

Bài 4 mô  sinh học lớp 8
... xếp biểu bì? TIẾT 4: MÔ I.Khái niệm mô: II Các loại mô: 1 .Mô biểu bì: 2 .Mô liên kết: liên kết gồm TB liên kết A .Mô sợi nằm rải rác chất nền, (như: + xương đặc mô sụn,sụn, mômôsợi, ... bào máu) thuộc loại gì? Vì máu xếp vào loại đó? * Máu thuộc loạ kết, có tế nằm rải rác TIẾT 4: MÔ I.Khái niệm mô: II Các loại mô: 1 .Mô biểu bì: 2 .Mô liên kết: 3 .Mô cơ: gồm có vân, trơn ... nhân nằm vân ngan Khác: Nhân sát màng, nh nằm TIẾT 4: MÔ I.Khái niệm mô: II Các loại mô: 1 .Mô biểu bì: 2 .Mô liên kết: 3 .Mô cơ: 4. thần kinh: -Mô thần kinh gồm tế bào thần kinh (nơron) tế bào...
 • 11
 • 190
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 8

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 8
... Giải pháp nâng cao chất lượng dạy thực hành sinh học - Kiểm nghiệm - Tổng kết rút kinh nghiệm III Đề tài đưa giải pháp mới: Tìm biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành môn sinh học ... Nhạn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy thực hành sinh học Đề tài không áp dụng với môn sinh học lớp mà áp dụng với môn Sinh học cấp THCS góp phần đổi phương pháp dạy học giảng dạy môn Sinh học ... Nhạn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy thực hành sinh học Vận dụng linh hoạt phương pháp sư phạm, vấn đề đổi phương pháp giảng dạy môn sinh học đề cập thực hành Từ xây dựng phương pháp dạy học...
 • 18
 • 2,543
 • 15

Bài giảng dề sinh học 8 kỳ I 10-11

Bài giảng dề sinh học 8 kỳ I 10-11
... 3 B i thi không đợc viết mực đỏ, bút chì (trừ đờng tròn vẽ compa) không viết hai thứ mực Phần viết hỏng, cách dùng thớc để gạch chéo, không đợc tẩy, xóa cách khác (kể bút xóa) Tr i i u thí sinh ... cách dùng thớc để gạch chéo, không đợc tẩy, xóa cách khác (kể bút xóa) Tr i i u thí sinh bị lo i ...
 • 2
 • 200
 • 1

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8
... s¸t H 58 .1 vµ H 58. 2, ®äc kü chó thÝch, hoµn (SGK - 18 3) chØnh ®o¹n th«ng tin cßn thiÕu trang 18 2 SGK, cho biÕt tªn cđa hoocmon sinh dơc nam? Nã ®ỵc tiÕt nµo vµ ë bé phËn nµo? HS ®éc lËp quan s¸t ... héi kiÕn thøc SKSS cho HS líp - D¹y minh häa qua bµi “ tun sinh dơc” t¹i c¸c líp 8 /1, 8/ 2, 8/ 3 8/ 4 trêng THCS Nguyễn Trãi VI/ Gi¶ thut khoa häc: Nhu cÇu t×m hiĨu vỊ b¶n th©n ë HS líp 8, ®Ỉc biƯt ... nµy còng c¸c hocmon sinh dơc n÷ g©y thĨ n÷ ë ti dËy th× ? Quan s¸t H 58. 3, th¶o ln nhãm, hoµn thµnh BT ®iỊn B¶ng 58. 2 (SGK - 18 4) tõ trang 18 3 SGK HS ®éc lËp t×m hiĨu tranh H 58. 3 vµ thèng nhÊt nhãm...
 • 22
 • 436
 • 0

Gián án bai 25 - 27 sinh hoc 8

Gián án bai 25 - 27 sinh hoc 8
... sau tiêu hoá dày loại chất thức ăn cần tiêu hoá tiếp? Trả lời: -Tinh bột đường matôzơ (đường đôi) -Prôtêin chuỗi dài chuỗi ngắn -Lipit (chất béo) ... Quan sát hình ảnh sau, kết hợp với hình 25. 3 SGK, trả lời câu hỏi lệnh Quan sát hình ảnh sau nêu đặc điểm cấu tạo chủ yếu dày Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 27 SGK Biến đổi Các hoạt thức ăn động ... Cấu tạo khoang miệng Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 25 SGK Biến đổi thức ăn khoang miệng Biến đổi lí học Biến đổi hoá học Các hoạt động tham gia Các...
 • 10
 • 252
 • 4

Gián án bai 25 - 27 sinh hoc 8

Gián án bai 25 - 27 sinh hoc 8
... sau tiêu hoá dày loại chất thức ăn cần tiêu hoá tiếp? Trả lời: -Tinh bột đường matôzơ (đường đôi) -Prôtêin chuỗi dài chuỗi ngắn -Lipit (chất béo) ... Quan sát hình ảnh sau, kết hợp với hình 25. 3 SGK, trả lời câu hỏi lệnh Quan sát hình ảnh sau nêu đặc điểm cấu tạo chủ yếu dày Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 27 SGK Biến đổi Các hoạt thức ăn động ... Cấu tạo khoang miệng Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 25 SGK Biến đổi thức ăn khoang miệng Biến đổi lí học Biến đổi hoá học Các hoạt động tham gia Các...
 • 10
 • 214
 • 0

Bài soạn bai 25 - 27 sinh hoc 8

Bài soạn bai 25 - 27 sinh hoc 8
... sau tiêu hoá dày loại chất thức ăn cần tiêu hoá tiếp? Trả lời: -Tinh bột đường matôzơ (đường đôi) -Prôtêin chuỗi dài chuỗi ngắn -Lipit (chất béo) ... Quan sát hình ảnh sau, kết hợp với hình 25. 3 SGK, trả lời câu hỏi lệnh Quan sát hình ảnh sau nêu đặc điểm cấu tạo chủ yếu dày Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 27 SGK Biến đổi Các hoạt thức ăn động ... Cấu tạo khoang miệng Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 25 SGK Biến đổi thức ăn khoang miệng Biến đổi lí học Biến đổi hoá học Các hoạt động tham gia Các...
 • 10
 • 254
 • 0

Gián án bai 25 - 27 sinh hoc 8

Gián án bai 25 - 27 sinh hoc 8
... sau tiêu hoá dày loại chất thức ăn cần tiêu hoá tiếp? Trả lời: -Tinh bột đường matôzơ (đường đôi) -Prôtêin chuỗi dài chuỗi ngắn -Lipit (chất béo) ... Quan sát hình ảnh sau, kết hợp với hình 25. 3 SGK, trả lời câu hỏi lệnh Quan sát hình ảnh sau nêu đặc điểm cấu tạo chủ yếu dày Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 27 SGK Biến đổi Các hoạt thức ăn động ... Cấu tạo khoang miệng Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 25 SGK Biến đổi thức ăn khoang miệng Biến đổi lí học Biến đổi hoá học Các hoạt động tham gia Các...
 • 10
 • 219
 • 0

bài giảng môn sinh học 8 bài giảng về tuyến yên, tuyến giáp

bài giảng môn sinh học 8 bài giảng về tuyến yên, tuyến giáp
... gồm Tuyến giáp cấu phần nào? Sụn giáp Nang tuyến Tuyến giáp Eo tuyến Sụn khí quản Hình 56-2: Tuyến giáp Tế bào tiết II TUYẾN GIÁP * Cấu tạo -Tiết hooc môn: Tirôxin( TH) Canxitônin Tuyến giáp ... động tuyến giáp tuyến giáp hoạt động mạnh Thiếu iot ( tuyến giáp tiết Tirôxin)  hooc môn tuyến yên thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động Biểu bên Bướu cổ, lồi mắt Bướu cổ Tuyến giáp Tuyến ... tăngcác hoocmôn tiết từ + Hoocmôn kích thích tuyến giáp (TSH) thùy trước tuyến yên? + Hoocmôn kích thích vỏ tuyến thận( ACTH) + Hoocmôn kích thích tuyến sinh dục( FSH, LH) + Hoocmôn kích thích tuyến...
 • 38
 • 2,891
 • 0

slide bài giảng môn sinh học 8 bài giảng về trao đổi chất

slide bài giảng môn sinh học 8 bài giảng về trao đổi chất
... TIẾT 32- BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT III Mối quan hệ trao đổi chất cấp độ thể trao đổi chất cấp độ tế bào Trao đổi chất cấp độ thể thể nào? Sự trao đổi chất hệ quan với môi trường để lấy ôxi ,chất dinh ... uống hợp vệ sinh - Ăn phần ăn hợp lí - Ăn uống cách vệ sinh miệng sau ăn CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TIẾT 32-BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT I Trao đổi chất thể môi trường Cơ thể lấy chất từ môi ... khoáng 2.Cơ thể thải môi trường chất ? Khí cacbonic, chất thải ( phân nước tiểu) H 31-1 Sơ đồ trao đổi chất thể với môi trường TIẾT 32-BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT I Trao đổi chất thể môi trường Môi trường...
 • 18
 • 1,800
 • 0

slide bài giảng môn sinh học 8 bài giảng về tiêu hóa ở ruột non

slide bài giảng môn sinh học 8 bài giảng về tiêu hóa ở ruột non
... Enzim tiêu hóa loại thức ăn Gan (2) Môn vị (6) (1) Dạ dày (8) Các tế bào tiết chất nhày Túi(3) mật Tá tràng (5) Tụy (4) Tuyến(7) ruột Tiết 28 Bài 28 I Ruột non II .Tiêu hóa ruột non Gan Môn vị ... dịch tiêu hoá - Muối mật tách lipit thành giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau, tạo dạng nhũ tương hoá  phân nhỏ thức ăn Tiết 28 Bài 28 I/ RUỘT NON: II/ TIÊU HOÁ RUỘT NON: *Biến đổi lí học: ... thiếu axit dày tiêu hoá ruột non nào? - Môn vị thiếu tín hiệu đóng  thức ăn qua môn vị xuống ruột non liên tục nhanh  thức ăn không đủ thời gian ngấm dịch tiêu hoá ruột non  hiệu tiêu hoá thấp...
 • 22
 • 1,852
 • 0

SKKN Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 THCS

SKKN Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 THCS
... "Sử dụng phiếu học tập để phát huy lực độc lập dạy học 46, 47 Sinh học THCS " Mục đích nghiên cứu: Xác định biện pháp sử dụng phiếu học tập dạy học 46, 47 Sinh học nhằm phát huy lực độc lập học ... việc sử dụng phiếu học tập dạy học 46, 47 Sinh học 3.4 Xác định biện pháp sử dụng phiếu học tập để dạy 46, 47 Sinh học 3.5 Thực nghiệm việc sử dụng phiếu học tập dạy học 46, 47 Sinh học Các phương ... phát từ yêu cầu đổi phương pháp dạy học 1.2 Vai trò phiếu học tập 1.3 Khả sử dụng phiếu học tập dạy 46, 47 Sinh học8 1.4.Thực trạng sử dụng phiếu học tập dạy học Sinh học Mục đích nghiên cứu Nhiệm...
 • 36
 • 344
 • 1

Bài thảo luận Sinh học 8

Bài thảo luận Sinh học 8
... cách toàn ,đầy đủ sinh giới, nhà sinh học nỗ lực phân loại tất sinh vật sống Sự phân loại càn phải phản ánh đợc tiến hoá( phát sinh chủng loại) sinh vật khác Dựa vào mối quan hệ sinh giới mà xuất ... nhà khoa học hoàn toàn ủng hộ Trong thảo luận đa vài quan điểm phân chia sinh giới nhà khoa học quan điểm mà ủng hộ Nội dung I.Quan điểm Carlvon Linne (1707-17 78) : Carlvon Linne (1707-17 78) nhà ... ngành hệ thống học Trong phân loại học nghiên cứu nhằm xếp sinh vật vào nhóm gọi nhóm phân loại (Taxon) Và từ trớc đến có nhiều quan điểm , hệ thống phân chia sinh giới khác nhà sinh học giới nhng...
 • 45
 • 153
 • 0

Bài thao luan sinh hoc 8 - tập 2

Bài thao luan sinh hoc 8 - tập 2
... đơn tính, thụ phấn nhờ gió tính chất thứ sinh. Hơn hoa chúng có nhiều đặc điểm tiến hóa cao giả thuyết thừa nhận Thuyết hoa thật: (Bessey 189 3 ,Hallier 189 6) cho rằng: hoa thực vật hạt kín hoa ... chu trình sống hạt kín thể bào tử hoàn toàn chiếm ưu - Sự thụ phấn hoàn thiện theo hai hướng nhờ sâu bọ nên cấu trúc hoa biến đổi theo Nhờ gió - hạt kín xuất kiểu thụ tinh kép ,sự thụ tinh hoàn ... triển sau - Cơ quan dinh dưởng thưc vật hạt kín đặc trưng tính đa dạngvề dạng sống Nhiều lòai thực vật phân bố rộng khắp thích nghi với nhiều điều kiện môi trư ờng Cây rừng Cúc Phương - Ngành...
 • 25
 • 106
 • 0

DỰ ÁN DỰ THI TIẾT 31 BÀI TẬP MÔN SINH HỌC 8

DỰ ÁN DỰ THI TIẾT 31 BÀI TẬP MÔN SINH HỌC 8
... cần giải đáp tiết học III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Đặt vấn đề củng cố, hoạt động nhóm - Dạy học dự án IV ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC DỰ ÁN * Đối tượng dạy học dự án học sinh lớp - Số lượng học sinh: 74 em ... đặc điểm cần thi t khác học sinh học theo dự án: Dự án thực tiết chương trình Sinh Học lớp 8, đồng thời giảng dạy thực học sinh lớp nên có nhiều thuận lợi trình thực Các em học sinh lớp tiếp ... tra 15 phút: 15 học sinh đạt điểm 22 học sinh đạt điểm 27 học sinh đạt điểm học sinh đạt điểm học sinh đạt điểm Như vậy, 100% học sinh trình bày kiến thức liên môn theo yêu cầu dự án đề Nam Triều,...
 • 12
 • 253
 • 0

Xem thêm