30 cau trac ngiem hoa 8 sinh học 8 võ hồng quân

30 câu trắc nghiệm hóa học đại cương

30 câu trắc nghiệm hóa học đại cương
... NH2 Đáp án B Câu 29 Sắp xếp chất sau: N2, C2H6, Nh3 theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần A) N2 < NH3 < C2H6 B) C2H6 < N2 < NH3 C) N2 < C2H6 < NH3 D) NH3 < N2 < C2H6 Đáp án C Câu 30 Chọn phát biểu ... án B Câu Viết cấu hình electron Cu, Cu+, Cu2+ biết Z Cu 29 (Chỉ viết cấu hình 3d, 4s) A) 3d94s2, 3d94s1, 3d9 B) 3d104s1, 3d10, 3d9 C) 3d84s2, 3d84s1, 3d8 D) 3d104s2, 3d94s1, 3d84s1 Đáp án B Câu ... BaF2 B) Chỉ có MgO C) HCl, H2O D) BaF2 MgO Đáp án D Câu 10 Viết công thức hợp chất ion Sc (Z=21) O (Z=8) A) Sc2O5 B) ScO C) Sc2O3 D) Sc2O Đáp án C Câu 11 Biết độ âm điện Al, O, S, Cl lần lợt 1,6;...
 • 7
 • 127
 • 1

35 câu trắc nghiệm - Hóa 8

35 câu trắc nghiệm - Hóa 8
... B C D A 10 A 11 A 12 C 13 B 14 C 15 C 16 D Câu 17 Đ.án A 18 19 B 20 A 21 D 22 A 23 B 24 B 25 C 26 B 27 A 28 B 29 A 30 B 31 C 32 A Câu 33 Đ.án B 34 A 35 B ... Na(CO3)2 D Na2(CO3)2 Câu 35: Fe tác dụng với HCl theo phương trình: Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Nếu cú 2 ,8( g) Fe tham gia phản ứng thỡ VH2 là: A 11,2(l) B 1,12(l) C 0,112(l) D 112(l) Đáp án Câu Đ.án D C A ... Oxi Lưu huỳnh + Lưu huỳnh đioxit Câu 28: Đốt cháy 10g kim loại Fe không khí thu 16g hợp chất oxit sắt từ m oxi phản ứng là: A 0,6gam B 6gam C 1,6gam D 6.1gam Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: Zn +...
 • 2
 • 206
 • 0

61 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 8

61 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 8
... 61 câu trắc nghiệm hóa học lớp Câu 12.Trong chất sau chất đơn chất a nước b muối ăn c.thủy ngân d khí cacbonic Câu 13 Trong chất sau, chất hợp chất A, oxi b nhơm c photpho d đá vơi Câu 14 ... chuẩn tích a 89 ,5 lít b 44 ,8 lit c 22,4 lit d 11,2 lít Câu 27 thể tích mol chất khí phụ thuộc vào Giang Công Chiến- Trường THCS Thuận Phú –Đồng Phú- Bình Phước 61 câu trắc nghiệm hóa học lớp a ... oxi tan nước Câu 38 Đốt cháy mol chất Y càn 6,5 mol oxi thu mol CO2 H2O Vậy cơng thức hóa học Y là: Giang Công Chiến- Trường THCS Thuận Phú –Đồng Phú- Bình Phước 61 câu trắc nghiệm hóa học lớp...
 • 6
 • 267
 • 0

cac de trac ngiem hoa 8 9

cac de trac ngiem hoa 8 9
... 90 % B 95 % C 94 % D 85 % Đáp án: 1.B; 2.A; 3.D; 4.C; 5.C; 6.D; 7.B; 8. B; 9. B; 10.C; 11.D; 12.D; 13.D; 14.B; 15.B; 16.A; 17.C; 18. A; 19. D; 20.C; 21.C; 22.D; 23.C; 24.C; 25.D; 26.C; 27.B; 28 B; 29. C; ... 7.A; 8. A; 9. D; 10.D; 11 D; 12.D; 13.D; 14.D; 15.C; 16.D; 17.B; 18. C; 19. D; 20.B; 21.B; 22.C; 23.D; 24.B; 25.D; 26.D; 27.D; 28. B; 29. A; 30.B; 31.D; 32.A; 33.B; 34.C; 35.D; 36.B; 37.B; 38. B; 39. C; ... N2, 0,75 mol Cu, 0,1 molO3 A 7,1g Cl, 2,8g N2, 48g Cu, 3,2g O3 B 7,1g Cl, 2,8g N2, 48g Cu, 4,8g O3 C 7,1g Cl, 2,8g N2, 42g Cu, 3,2g O3 D 7,1g Cl, 3,8g N2, 48g Cu, 3,2g O3 Giáo viên: Đàm Ngọc Thạch...
 • 19
 • 67
 • 0

30 cau trac ngiem dien Ly 9

30 cau trac ngiem dien Ly 9
... = 15 W D P = 30 W Cau 10: Một dòng điện có cường độ I = 0,002 A chạy qua điện trở R = 300 0 Ω thời gian 600 giây Nhiệt lượng toả Q : A Q = 60 J B Q = 7,2 J C Q = 3600 J D Q = 120 J Cau 11: Có ba ... C 300 Ω D 150Ω Cau 28: Hiệu điện hai đầu bóng đèn 12V, bóng đèn có điện trở 24Ω Hỏi công dòng điện sinh giây tóc bóng đèn bao nhiêu? Chọn câu trả lời A 21 600J B 216J C 216 000J D 2,16kJ Cau 29: ... = không đổi) Chọn câu trả lời A 40 phút B 20 phút C 30 phút D 35 phút Cau 17: Biểu thức định luật Ôm biểu thức đây? Chọn câu trả lời A B C D Cau 18: Phát biểu sau nói điện năng? Chọn câu trả lời...
 • 6
 • 211
 • 0

300 câu trắc nghiệm Hóa 8

300 câu trắc nghiệm Hóa 8
... 84 .25% D 84 , 48% Câu 18: Làm bay 20g nớc từ dung dịch có nồng độ 15% thu đợc dung dịch có nồng độ 20% Dung dịch ban đầu có khối lợng là: A 70g B 80 g C 90g D 60g Câu 19: Hoà tan 124g Na2O vào 87 6ml ... cho hai câu 36, 37 Khử 12g sắt(III) oxit khí hiđro Câu 36: Thể tích khí hiđro(đktc) cần dùng là: A 5,04 lít B 7,56 lit C 10, 08 lít D 8, 2 lít Câu 37: Khối lợng sắt thu đợc là: A 16,8g B 8, 4g C.12,6g ... C.12,6g D 18, 6g Dữ kiện cho hai câu 38, 39 Ngời ta điều chế 24g đồng cách dùng H2 khử CuO Câu 38: Khối lợng CuO bị khử là: A 15g B 45g C 60g D 30g Câu 39: Thể tích khí H2(đktc) dùng là: A 8, 4lít...
 • 19
 • 133
 • 0

trắc ngiệm hóa 8 luyện hsg

trắc ngiệm hóa 8 luyện hsg
... A 2 ,88 gam 12 ,8 lít C 10, 08 gam 28, 8 lít B 25,6 gam 8, 96 lít D 28, 8 gam 10, 08 lít , 36 Ngâm nhôm cạo lớp oxit vào dung dịch CuSO Sau phản ứng xong, lấy nhôm thấy khối lượng dung dịch nhẹ 3 ,84 ... (đktc) khối lượng Fe3O4 cần dùng Chọn câu trả lời đúng: A 38, 54 lít 28, 9 gam B 35 ,84 lít 92 ,8 gam C 34 ,85 lít 98, 2 gam D 53 ,84 lít 29 ,8 gam 21, Cho chất sau: MgSO4, NaCl, HCl, Na2CO3 Chất không ... đúng: A 5,2g B 3,5g C 3,8g D 3g 30, Thể tích (lít) khí hiđro (ở đktc) cần dùng để tạo 1 ,8 gam nước, biết hiệu suất phản ứng 80 % Chọn câu trả lời đúng: A 1792 ml B 2 ,8 lít C 280 0ml D 1,792 lít 31,...
 • 2
 • 77
 • 0

Cấu trúc và chức năng sinh học của màng bào quan

Cấu trúc và chức năng sinh học của màng bào quan
... bào thực vật, cần sản phẩm gen nhân tế bào để thực chức sinh học sinh sản Lục lạp bào quan tế bào thực vật bao bọc lớp màng sinh chất định hình cho bào quan bên lớp màng chứa nhiều cấu trúc màng ... golgi, cấu trúc chức Thuật ngữ máy golgi dành cho cấu trúc màng xếp chồng (golgi stacks) hệ thống màng kết hợp mạng lưới golgi vận chuyển (trans- golgi networks.TGs) luôn có mặt tế bào Chức chung quan ... lưới màng không để vận chuyển phân tử tiết sau tổng hợp lưới nội chất (ER) gửi đến bề mặt màng sinh chất tế bào tiết khỏi tế bào, mà phân phát protein màng lipid màng đến cho bào quan nội bào...
 • 11
 • 3,454
 • 19

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 2 _ Hồng Thái pdf

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 2 _ Võ Hồng Thái pdf
... A là: a) H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH b) CH3CH(NH2)COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH c) CH3CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH d) CH3CH2CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH 27 6 A hợp chất hữu Đốt cháy ... CH3CH2OH, phản ứng đạt trạng thái cân bằng, thu mol sản phẩm lít dung dịch? a) 2a/3 mol CH3COOCH2CH3; 2a/3 mol H2O b) a/3 mol CH3COOCH2CH3; a/3 mol H2O c) a /2 mol CH3COOCH2CH3; a /2 mol H2O d) 0 ,25 a ... sau cho phản ứng trùng ngưng? (1): HOCH2CH2OH (2) : CH2=CH-COOH (4): CH2=CH-CH=CH2 (5): HOOC-CH2-COOH (3): H2N(CH2)6NH2 (6): H2N-CH2-COOH a) Cả chất b) (2) , (4) c) (1), (3), (5), (6) d) (3), (6)...
 • 28
 • 322
 • 0

Nhập môn công nghệ sinh học ths bùi hồng quân

Nhập môn công nghệ sinh học  ths bùi hồng quân
... triển công nghệ sinh học Khái niệm công nghệ sinh học Các lĩnh vực công nghệ sinh học Hướng phát triển công nghệ sinh học kỷ 21 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CNSH Những khái niệm 1918 Sự phát triển công nghệ ... THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học gồm: Chương 1: Mở đầu – Khái niệm công nghệ sinh học Chương 2: Công nghệ vi sinh vật Chương 3: Công nghệ enzyme – protein Chương 3: Công nghệ tế bào Chương 5: Công nghệ ... sinh học (biotechnology) Những nguyên lý sinh học Những ứng dụng nguyên lý sinh học vào sản xuất đời sống CÁC LĨNH VỰC CNSH Công nghệ vi sinh Công nghệ truyền thống • Công nghệ đại Công nghệ...
 • 58
 • 222
 • 0

678 câu trắc nghiệm hóa có đáp án dùng phân loại học sinh

678 câu trắc nghiệm hóa có đáp án dùng phân loại học sinh
... lÝt D 126 lÝt C©u 150 : Thí nghiệm1 : Cho Na+phênol, Thí nghiệm 2: Cho Na+Rượu Benzylic.TN1 vàTN2 tượng là: A TN khí thoát TN2 khí thoát B Cả TN khí thoát C TN khí thoát TN2 khí thoát ... Tinh bột Xenlulozơ khác : A Thành phần phân tử B Đặc trưng pư thuỷ phân C Độ tan nước D Cấu trúc mạch phân tử C©u 291 : Để phân biệt glucôzo glixerol ta dùng chất sau A NaOH B HNO3 C Cu(OH)2 D ... C©u 288 : Hợp chất sau vừa tính chất rượu đa chức vừa tính chất anđehit đơn chức : A protit B Glucozơ C.Glixerin D Xenlulozơ C©u 289 : Xenlulozơ phản ứng hố học với : A KOH B Fe C I2...
 • 24
 • 1,820
 • 112

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx
... Xiderit: FeCO3 Pirit: FeS2 BI 33: HP KIM CA ST Gang: + Khỏi nim: Hp kim ca Fe v C (2- 5%); Nguyờn tc sn xut: Kh Fe2O3 bng CO nhit cao Thộp: + Khỏi nim: Hp kim ca st vi C(0.01- 2%); Nguyờn tc sn ... thu c 8,96 lit(kc) hn hp khớ X gm khớ NO v NO2 cú t hi hn hp X so vi oxi bng 1, 3125 Giỏ tr ca m l A 0,56 gam B 1 ,12 gam C 11,2 gam D 5,6 gam Cõu 31: Mt hn hp gm 13 gam km v 5,6 gam st tỏc dng ... Fe2O3 bng dd HCl thu c 1 ,12 lớt khớ (ktc) v dung dch A Cho dung dch A tỏc dng vi NaOH d, thu c kt ta Nung kt ta khụng khớ n lng khụng i c cht rn cú lng l: A 11,2 gam B 12, 4 gam C 15,2 gam D 10,9...
 • 28
 • 515
 • 4

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 8) docx

Tuyển tập các câu trắc nghiệm hóa học ( phần 8) docx
... B (CH3)3C-CH2-CHO C (CH3)2-CH-CHO D (CH3)3C-CHO Câu 49 Quì tím hoá đỏ cho vào dung dịch dới đây: A H2N-CH2-COOH B ClNH3+-CH2-COOH C H2N-CH2-COONa D H2N(CH2)2CH(NH2)-COOH Câu 50 Đun nóng glixerin ... 2CaO.5Al2O3.SiO2 D CaO.5Al2O3.SiO2 Câu4 1 Cho V(l) khí CO2 đktc hấp thụ hết vào 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M Sau phản ứng đợc 3,5 g kết tủa Giá trị V : A 0,784 B 0,896 C 1,456 D Cả Avà C Câu 42 Đốt 20,8 g hỗn ... g hỗn hợp FeS ,FeS2 đợc 6,72 (l) khí sảnphẩm ( ktc) .Khối lợng bã rắn lại : A 18,55 g B 16 g C 15 g D 17,5 g Câu 43 Cho 5,75 g Na vào 112,5 ml dung dịch etanol 96% ( d = 0,8 g/ml) %khối lợng NaOH...
 • 4
 • 170
 • 0

Xem thêm