68620 trinity 2 dates

PHP Programming with PEARXML, Data, Dates, Web Services, and Web APIs - Part 2 pdf

PHP Programming with PEARXML, Data, Dates, Web Services, and Web APIs - Part 2 pdf
... $statement = $mdb 2- > prepare($sql); $data = array( array($mdb 2- > nextId('people'), 'James', 'Hetfield', '196 9-0 6-0 6'), array($mdb 2- > nextId('people'), 'Lars', 'Ulrich', '196 8-0 2- 0 2' ) ); $mdb 2- > loadModule('Extended'); ... file called Mymodule2 .php in your MDB2 directory, you can then test it: $mdb 2- > loadModule('Mymodule2'); echo $mdb 2- > getNumberOfRecords('people'); [ 45 ] MDB2 MDB2_Schema MDB2_Schema is a separate ... $mdb 2- > exec('DELETE FROM people WHERE id = invalid something'); if (PEAR::isError($result)) { if ($mdb 2- > inTransaction()) { $mdb 2- > rollback(); } } elseif ($mdb 2- > inTransaction()) { $mdb 2- > commit();...
  • 31
  • 299
  • 0

Đại số tuyến tính bài 2.pdf

Đại số tuyến tính bài 2.pdf
... 1, cấp 2, , để suy định thức cần tính Ví dụ 2.1: Tính định thức Dn = + a1 b a1 b a2 b 1 + a2 b an b an b a1 bn a2 bn + an b n Bài giải: Sử dụng tính chất 2.4, tách định thức theo cột ... định thức cấp n tính dễ dàng tách định thức (theo dòng theo cột) thành tổng định thức cấp Các định thức thường tính dễ dàng Ví dụ 3.1: Ta tính định thức Dn Ví dụ 2.1 phương pháp Bài giải: Mỗi cột ... có D = det A = det(B.C) = det B det C với định thức det B, det C tính dễ dàng nên D tính Ví dụ 4.1: Tính định thức cấp n (n D= Bài giải: Với n 2) sau + x1 y1 + x1 y2 + x2 y1 + x2 y2 + xn y1...
  • 7
  • 685
  • 18

Xem thêm