Sinh 7 tiết 1 đên 14

Sinh 7 tiết 1 đên 14. (có chèn hinh) cực hay

Sinh 7 tiết 1 đên 14. (có chèn hinh) cực hay
... dò dưỡng Sinh sản vô tính hữu tính Hoạt Động (15 ’) Tìm Hiểu Vai Trò Thực Tiễn Của ĐVNS Mục tiêu: Hs nêu mặt tích cực tiêu cực ĐVNS Yêu cầu HS đọc thông tin SGK/26- 27 quan sát hình 7. 1 7. 2 kết ... dò dưỡng Sinh sản vô tính hữu tính Hoạt Động (15 ’) Tìm Hiểu Vai Trò Thực Tiễn Của ĐVNS Mục tiêu: Hs nêu mặt tích cực tiêu cực ĐVNS Yêu cầu HS đọc thông tin SGK/26- 27 quan sát hình 7. 1 7. 2 kết ... án mơn sinh học Trang 30 Trường THCS Phước Bửu Giáo viên: Lê Đức Đại III.Chuẩn Bò Tranh phóng to hình 12 .1- 12.2 -12 .3sgk/44 IV Các Bước Lên Lớp 1. ổn đònh lớp 2.Kiểm Tra Bài Cũ (5’) Câu 1: nêu...
 • 37
 • 237
 • 0

GIÁO ÁN SINH 9 (tiết 1 đến tiết 7)

GIÁO ÁN SINH 9 (tiết 1 đến tiết 7)
... giao tử F1 tỉ lệ loại GP A a hợp tử F2? F1 Aa (10 0% hoa đỏ) HS: Tỉ lệ giao tử F1: 1A: 1a F1 x F1 Aa x Aa Tỉ lệ hợp tử F2: 1AA: 2Aa: 1aa GF1 A, a A, a GV: Tại F2 lại có tỉ lệ đỏ: trắng? F2 1AA : ... -> KG P - F2: : : : = (3 :1) (3 :1) -> F1 dị hợp cặp gen -> Pt/c (AABB x aabb; Aabb x aaBB) - F1: : : : = (3 :1) (1: 1) -> P (AaBb x aaBb; AaBb x Aabb) - F1: : : : = (1: 1) (1: 1) -> P (AaBb x aabb) b) ... tính trạng riêng rẽ để n/c dùng toán học để đánh giá số lượng kq lai qua hệ (3vàng :1 xanh)(3trơn:1nhăn) = 9: 3:3 :1 HS: Ghi nhớ: 3/4V x 3/4T = 9/ 16 VT 3/4V x 1/ 4 N = 3 /16 VN GV: Y/c HS làm tập điền từ...
 • 17
 • 213
 • 0

giao an dia 7 (tiêt 1 đen 17)

giao an dia 7 (tiêt 1 đen 17)
... MËt ®é (km2) ( triƯu ng) (ng/km2) ViƯt Nam 3309 91 78 ,7 238 Trung Qc 9 577 000 1 273 ,3 13 3 In ®« nª xi a 19 19000 260 ,1 1 07 *GV: yªu cÇu h/s quan s¸t H2 .1 vµ chi biÕt ? Mçi chÊm ®á t¬ng øng víi bao nhiªu ... vỊ t×nh h×nh s¶n lỵng l¬ng thùc tõ 1 975 -> 19 90 ? -HS : 1 975 = 10 0 % 19 85 t¨ng lªn 11 5 % 19 90 t¨ng 11 0 % 35 - ChiÕm gÇn 50 % d©n sè thÕ giíi - D©n sè t¨ng nhanh => bïng nỉ d©n sè 2/ Søc Ðp cđa ... triĨn t¨ng 38 ,1 % ; C¸c níc ®ang ph¸t triĨn t¨ng 10 1 ,1 % ? Khu vùc nµo cã tèc ®é t¨ng d©n sè vµ ®« thÞ ho¸ cao nhÊt ? - HS : Khu vùc c¸c níc ®ang ph¸t triĨn ? Quan s¸t H 11. 1 vµ 11 .2 , cho biÕt...
 • 64
 • 315
 • 0

GIÁO ÁN VĂN 7 (TIẾT 1 ĐẾN 32)

GIÁO ÁN VĂN 7 (TIẾT 1 ĐẾN 32)
... theo gåüi SGK D Tiãún trçnh lãn låïp: (1' ) ÄØn âënh täø chỉïc: 7: 7: (5') Bi c: Phạt biãøu cm nghé ca em nhán ngy khai trỉåìng vỉìa qua Bi måïi: (2') H 1: Khåíi âäüng: ? Bi hc sáu sàõc nháút ... cáu ca dao dán ca cọ näüi dung tỉång tỉû Tr: Soản bi theo cáu hi (SGK) D Tiãún trçnh lãn låïp ÄØn âënh täø chỉïc (1 ) 7 Bi c: (5’) Âc bi ca dao: Nhỉỵng cáu hạt than thán Bi måïi: H 1: Khåíi âäüng ... Âc HS âc Chụ thêch: Gii thêch tỉì khọ: C lao chên chỉỵ Bại mẻ Cng thán Hại thán Phán têch - Vç c bi âãưu cọ ? Tải bi ca dao dán ca näüi dung tçnh cm gia khạc cọ thãø håüp thnh âçnh mäüt vàn bn...
 • 102
 • 537
 • 0

Giao án. Sinh 7. Tiết 1-8

Giao án. Sinh 7. Tiết 1-8
... chữa Yêu cầu: GA: Sinh Học lớp Yêu cầu: + Cấu tạo chi tiết trùng roi + Cách di chuyển nhờ roi +Các hình thức dinh dưỡng +Kiểu sinh sản: vô tính theo chiều dọc +Trình bày trình sinh sản trùng roi ... Viên: Hồ văn Thiện – 2008 – 2009 Trang 13 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm-EaKar GA: Sinh Học lớp H7.1 ,7.2 SGK tr.27.hoàn thành bảng -HS: Trao đổi nhóm hoàn thành bảng -GV: lưu ý: +Cho HS ghi chép ... -GV: Cho HS rút kết luận Hoạt động 4: SINH SẢN HOẠT ĐỘNG CỦA GV -GV: yêu cầu HS Quan sát tranh sinh sản thuỷ tức Trả lời: ?: Thuỷ tức có kiểu sinh sản nảo? GA: Sinh Học lớp - lớp trong:- tế bào mô...
 • 17
 • 314
 • 1

Giáo án văn 7 (tiết 1 đến 48)

Giáo án văn 7 (tiết 1 đến 48)
... * Đọc lại đoạn văn trang 2./ Phương tiện liên 17 – Sửa lại đoạn văn để kết văn : EnRiCô hiểu Bài tập : a, b /18 ý bố Giáo án Ngữ Văn + Làm cho văn có nghóa + Người tiếp nhận văn hiểu + Hiệu ... EnRiCô hiểu văn : dòng chữ lời hiểu lời bố nói Đoạn văn : trang 17 Các câu chưa nối liền được) đoạn văn Trang 15 Giáo án Ngữ Văn ? Nếu EnRiCô chưa hiểu ý bố cho biết lí lí kể + Vì có câu văn viết ... Trang 13 Giáo án Ngữ Văn Trang 14 Giáo án Ngữ Văn TUẦN 01 Ngày soạn : Tiết : 04 Bài dạy : LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN I./ MỤC TIÊU BÀI DẠY : * Kiến...
 • 205
 • 1,009
 • 0

GIÁO ÁN SINH 8 (tiết 1 đến tiết 5)

GIÁO ÁN SINH 8 (tiết 1 đến tiết 5)
... GD học sinh bảo vệ thể, bảo vệ môi trường sống, - Trao đổi chất Vì nói tế bào đơn vị chức thể? - Sinh trưởng phát triển - Cảm ứng - Sinh sản IV Củng cố (3’): - GV y/c học sinh làm tập 1. SGK - ... nhớ SGK V Dặn dò – HDVN (1 ): - Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, (tr .17 SGK) - Làm tập (tr .17 SGK) - Đọc n/c “Phản xạ” - Nắm kiến thức “Mô thần kinh” Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết : PHẢN XẠ A • - Mục ... b)Hoạt động (15 ’) Nhiệm vụ môn thể người vệ sinh GV: Y/c HS đọc thông tin mục II.SGK II Nhiệm vụ môn thể người Mục đích nhiệm vụ môn thể vệ sinh người vệ sinh gì? - Cung cấp kiến...
 • 10
 • 318
 • 1

SINH 7 CHUONG 1 DEN 8

SINH 7 CHUONG 1 DEN 8
... a,b,c Câu 16 : Thân mềm đa dạng về: A Kích thước B Môi trường sống C Tập tính (*)D Cả a,b,c Câu 17 : Mực sinh sản : (*)A Theo mùa ( tháng 4-6) B Quanh năm C Tháng 11 -12 D Tháng 7- 8 Câu 18 : Sinh sản ... Câu 9: Thủy tức sinh sản cách : A Mọc chồi B Tái sinh C Hữu tính (*)D Cả a, b cà c Câu 10 : Thủy tức di chuyển cách : A Bò B Co bóp dù C Bơi (*)D Sâu đo, lộn đầu Câu 11 : Trang Cách sinh sản mọc chồi ... thịt có tế bào gai để …(V) Câu 16 : Số (I) : A Phong phú (*)B Câu 17 : Số (II) : A Hình trụ (*)C Hình dù Câu 18 : Số (III) : A Chuyển động C Chuyển động bất động Câu 19 : Số (IV) : A Đơn độc C Đối...
 • 12
 • 126
 • 0

TỰ CHỌN SINH 10 TUẦN 1 ĐẾN 14

TỰ CHỌN SINH 10 TUẦN 1 ĐẾN 14
... hệ sinh sản với gọi : a Quần thể c Quần xã b Nhóm quần thể d Hệ sinh thái 14 Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống gọi : a Quần thể c Loài sinh vật b Hệ sinh ... quần xã 15 Hãy chọn câu sau có thứ tự xếp cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao: a Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã b Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, thể c Quần thể, quần xã, thể, hệ sinh ... màng - Kích thước: lớn hơn, trung bình từ 10 10 0 µm, cá biệt tính m (tb trứng, tb sợi ) Cấu trúc chức màng sinh chất: a Cấu trúc màng sinh chất: Màng sinh chất có cấu tạo theo mô hình khảm động:...
 • 33
 • 248
 • 1

SINH 7 TIET 1-20

SINH 7 TIET 1-20
... xét bổ sung: 3- Sinh sản: ? KL sinh sản Trùng giày - Sinh sản hữu tính Trùng giày hình Sinh sản vô tính cách phân đôi thức tăng sức sống cho thể thể theo chiều ngang sinh sản hữu sinh sản hữu tính ... sinh sản thuỷ tức”, trả lời câu hỏi : GV vào IV ? Thuỷ tức có kiểu sinh sản nào? ? Gọi vài học sinh trả lời ? GV yêu cầu rút kết luận sinh sản thủy tức - GV nhận xét, bổ sung thêm hình thức sinh ... rộng hiểu biết giun tròn kí sinh khác như: giun kim ( kí sinh ruột già già), giun móc câu ( kí sinh tá tràng) phần giun ( kí sinh mạch bạch huyết) - Giun tròn kí sinh thực vật như: giun rễ lúa...
 • 51
 • 134
 • 0

tiet 1 den 14

tiet 1 den 14
... tiết sau thực hành tiếp ========================================== Ngày soạn: 1/ 10 / 2 011 Ngày giảng : / 10 / 2 011 Tiết 14 : Bài thực hành : khai báo sử dụng biến (Tiết 2) A Mục tiêu : Kết hợp đợc ... dẫn nhà Học thuộc khái niệm cách khai báo biến, Làm 2, 3, 5/33 Ngày soạn: 1/ 10 / 2 011 Ngày giảng : / 10 / 2 011 Tiết 13 : Bài thực hành : khai báo sử dụng biến A Mục tiêu : Bớc đầu làm quen cách ... - -Ngày soạn : 16 / / 2 011 Ngày giảng : 19 / / 2 011 Tiết : Bài thực hành A Mục tiêu : : Viết chơng trình để tính toán (Tiết 1) Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chơng trình,...
 • 23
 • 70
 • 0

giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1- bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giáo dục công dân lớp 10)

giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1- bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giáo dục công dân lớp 10)
... nhiệm công dân việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Sau đưa kinh nghiệm giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh thông qua tiết 1- cụ thể phần Bài 14: Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc (Tiết ... qua tiết 1- 14: Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc (Giáo dục công dân lớp 10) Các biện pháp tổ chức thực hiện: Được thể qua nội dung cụ thể học Bài 14: Công dân với nghiệp xây dựng bảo ... số học sinh không 17 C KẾT LUẬN I Bài học kinh nghiệm: Từ phương pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1bài 14: Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc ( Giáo dục công dân...
 • 20
 • 2,978
 • 4

giao an lich su 7 tiet 1 den 10 cktkn

giao an lich su 7 tiet 1 den 10 cktkn
... vỵng + In-®«-nª-xi-a : V¬ng triỊu M«gi«pahit (12 13- 15 27) + Cam-pu-chia : Thêi k× ¡ng co ( IXXV) + Mi -an- ma : V¬ng qc Pa gan + Th¸i lan : V¬ng qc Su kh« thay + Lµo : V¬ng qc L¹n x¹ng + §¹i ViƯt ... Minh Ci thêi Minh – Thanh , xh TQ cã - 16 44 : qu©n M·n Thanh tõ ph¬ng ®Ỉc ®iĨm g×? B¾c trµn xng, chiÕm TQ, lËp nhµ Thanh - Ci thêi Minh – Thanh: x· héi suy tho¸i + Vua quan sèng xa hoa, trơy l¹c ... Nhanh Ph¸t triĨn XV) - KÐo dµi (XVXIX) - Sím (XV) Suy vong Ho¹t ®éng (10 p) C¬ së kinh tÕ cđa Xhpk lµ g× ? C¸c g/c c¬ b¶n xhpk ch©u ¢u vµ xhpk ph¬ng §«ng ? Quan hƯ gi÷a c¸c g/c ? Ho¹t ®éng (10 p)...
 • 19
 • 232
 • 0

skkn giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giáo dục công dân lớp 10)

skkn giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giáo dục công dân lớp 10)
... qua tiết 1- 14 :Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc (Giáo dục công dân lớp 10 ) Các biện pháp tổ chức thực hiện: Được thể qua nội dung cụ thể học Bài 14 : Công dân với nghiệp xây dựng bảo ... nhiệm công dân việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Sau đưa kinh nghiệm giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh thông qua tiết 1- cụ thể phần Bài 14 : Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc (Tiết ... đạt cho học sinh kiến thức bản, trọng tâm giáo dục truyền thống yêu nước cho em Chính lí chọn đề tài: giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1- 14 : Công dân với nghiệp xây dựng bảo...
 • 20
 • 141
 • 0

Giáo án Địa lí lớp 7 từ tiết 1 đến 27

Giáo án Địa lí lớp 7 từ tiết 1 đến 27
... định - Tháng có nhiệt độ cao tháng tháng có nhiệt độ cao tháng mấy, 4,9 nhiệt độ là: 270 c Tháng có nhiệt + Nhiệt độ nhiệt độ bao nhiêu? tháng có nhiệt độ độ thấp tháng 1 ,7, 12 250c thấp tháng mấy, ... nớc sống ngời dân ổn định, đủ 53,6 74 ,0 38 ,1 phát triển tiện nghi Môi trờng đô thị đẹp Các nớc 35,0 10 1 ,1 phát 17 , 4 Giáo án Địa Năm học 20 07 - 2008 Trang 22 Giáo viên: Nguyễn Thị Loan Trờng ... hóa đới nóng ? ? Tấc độ đô thị hóa gây hậu gì? ? Quan sát H 11. 1 11 .2 mô tả đối tợng địa ảnh ? ? So sánh đô thị H 11. 1 với đô thị H 11. 2 ? ? Qua nêu biện pháp để khắc - Giải pháp : Cần gắn liền...
 • 54
 • 7,047
 • 24

Xem thêm