subtraction tables 12 003

Vat ly 12.003

Vat ly 12.003
...
 • 4
 • 149
 • 0

Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 003)

Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 003)
... H C KÌ II HÓA 12 CHU N - NĂM H C : 2008 - 2009 ¤ Đáp án c a đ thi:003 1[ 1]C 2[ 1]D 9[ 1]B 10[ 1]B 17[ 1]B 18[ 1]A 25[ 1]A 26[ 1]B 3[ 1]D 11[ 1]D 19[ 1]B 27[ 1]C 4[ 1]A 12[ 1]D 20[ ... i Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đ ng l riêng bi t b m t nhãn N u ch dùng m t hóa ch t làm thu c th đ nh n bi t mu i ch n ch t sau đây: B Dung d ch Ba(NO3)2 C Dung d ch Ba(OH)2 ... thúc ph n ng, kh i lư ng k t t a BaCO3 thu đư c : B 38,9gam C 39gam D 19,7gam A 39,4gam 26/ Cho 1,12g b t Fe 0,24g b t Mg tác d ng v i 250ml dung d ch CuSO4 khu y nh cho đ n dung d ch m t màu xanh...
 • 3
 • 654
 • 13

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I (ÔN TẬP) MÔN VẬT LÝ 12 NC - Mã đề thi 003 docx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I (ÔN TẬP) MÔN VẬT LÝ 12 NC - Mã đề thi 003 docx
... vào mạch tụ i n n i tiếp v i i n trở B ngư i ta ph i mắc thêm vào mạch cuộn cảm n i tiếp v i i n trở C ngư i ta ph i thay i n trở n i tụ i n D ngư i ta ph i thay i n trở n i cuộn cảm Cõu ... vào i n tích tụ i n GV: Trần Văn Hữu Trang 3/4 - đề thi 003 Cõu 35: Một đèn nêôn đặt d i hiệu i n xoay chiều 119V-50Hz Nó sáng lên hiệu i n tức th i hai đầu bóng đèn lớn 84V Th i gian bóng ... Câu 12: Phát biểu sau động dao động i u hoà không đúng? A Động đạt giá trị cực đ i vật chuyển động qua VTCB B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đ i vận tốc vật...
 • 4
 • 266
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN LỚP 12 MÃ ĐỀ: 003 potx

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN LỚP 12 MÃ ĐỀ: 003 potx
... best option ( A, B, C, or D ) which is made from the cues given: In / spite / quarrel,/ very / friend / they / good A In spite of their quarrel, they are very good friends B In spite their quarrel, ... space in each sentence: John: “ What kind of job would you like ?” Mike : “ A Is there a good chance of promotion B I m good at computing C Anytime after next week D Anything to with computers ... leading to Ph.degrees .( 31) ducation is compulsory for children aged six .( 32) eleven The basic primary school curriculum is generally divided into eight (33) .: the Korean language, social...
 • 4
 • 165
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I (ÔN TẬP) MÔN VẬT LÝ 12 NC Mã đề thi 003 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I (ÔN TẬP) MÔN VẬT LÝ 12 NC Mã đề thi 003 doc
... vào mạch tụ i n n i tiếp v i i n trở B ngư i ta ph i mắc thêm vào mạch cuộn cảm n i tiếp v i i n trở C ngư i ta ph i thay i n trở n i tụ i n D ngư i ta ph i thay i n trở n i cuộn cảm Cõu ... vào i n tích tụ i n GV: Trần Văn Hữu Trang 3/4 - đề thi 003 Cõu 35: Một đèn nêôn đặt d i hiệu i n xoay chiều 119V-50Hz Nó sáng lên hiệu i n tức th i hai đầu bóng đèn lớn 84V Th i gian bóng ... Cõu 12: Phát biểu sau động dao động i u hoà không đúng? A Động đạt giá trị cực đ i vật chuyển động qua VTCB B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đ i vận tốc vật...
 • 4
 • 189
 • 0

ĐỀ THI THÁNG LẦN 3 Môn : Vật lí lớp 12 - Mã đề: 003 docx

ĐỀ THI THÁNG LẦN 3 Môn : Vật lí lớp 12 - Mã đề: 003 docx
... động lượng động quay đĩa trục quay A giảm hai lần; giảm bốn lần B giảm hai lần; tăng bốn lần C tăng hai lần; giảm hai lần D tăng bốn lần; tăng hai lần 34 Một ròng rọc có mômen quán tính trục quay ... thức i=2 cos(100  t -  /6)A Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u=80 sin(100  t -  /6)V B u=80 cos(100  t - /3) V C u=80 cos(100  t -  /6)V D u=80 sin(100  t - /3) V 46 Chọn phát biểu ... xạ có bước sóng 33 0nm, thấy để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện, hiệu điện anốt catốt U AK  0, 31 3V Giới hạn quang điện kim loại làm catốt B 250 nm D 36 0 nm A 0,42  m C 0 ,39  m 16 Đặt...
 • 4
 • 181
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM KHỐI 12- NĂM HỌC 2011- ĐỀ 003 pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM KHỐI 12- NĂM HỌC 2011- ĐỀ 003 pptx
... appearance of the steamboats and railroads ………………………………… a reduced transportation costs and had effects on workers b increased transportation costs c had no effects on workers d helped workers ... 19th century had a marked impact on workers The appearance of the steamboats and railroad reduced transportation cost and had effects on the conditions of workers Economics had changes To increase...
 • 4
 • 129
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN :ANH VĂN LỚP 12 - Mã đề thi 003 ppsx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN :ANH VĂN LỚP 12 - Mã đề thi 003 ppsx
... correct HẾT -made cauhoi dapan 209 D 209 D 209 B 209 C 209 C 209 A 209 B 209 D 209 B 209 10 A 209 11 A 209 12 C 209 13 A 209 14 B 209 15 D Trang 3/4 - đề thi 209 209 209 209 209 ... graduated are called A pre – graduates B undergraduates C graduates D postgraduates Trang 2/4 - đề thi 209 Câu 29: Between the university terms, students have their A tests B employment ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C B C C A C B D C B D C B C A A A C D D D C B Trang 4/4 - đề thi 209 ...
 • 4
 • 146
 • 0

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - Mã đề thi 003 pot

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - Mã đề thi 003 pot
... lượng? N N I U U U I I A = B = C = D = I1 U1 U1 U2 I1 I1 N2 N1 -HẾT - Trang : ĐÁP ÁN ĐỀ 001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang : ... điện f = 50Hz, L = 0,318 H Muốn có cộng hưởng điện mạch trị số C phải bằng: A 1 0-3 F B 32F C 16F D 1 0-4 F CÂU 12: Dòng điện xoay chiều là: A Dòng điện dao động điều hòa B Dòng điện có cường ... CÂU 18: Máy biến thi t bị: A Làm tăng giảm hiệu điện dòng điện xoay chiều B Sử dụng điện với hiệu suất cao C Làm tăng giảm cường độ dòng điện xoay chiều D Cả câu H, C = 1 0-3 F Đặt vào hai đầu...
 • 3
 • 148
 • 0

Kiểm Tra 45 phút Môn: Vật lý 12 - Mã đề 003 potx

Kiểm Tra 45 phút Môn: Vật lý 12 - Mã đề 003 potx
... điện xoay chiều có tần số 50 Hz vận tốc góc rôto phải bằng: A 500 vòng /phút B 1500 vòng /phút C 300 vòng /phút D 000 vòng /phút 19 Động không đồng pha dựa nguyên tắc ? A tượng tự cảm sử dụng từ ... sin 100 t (A;s) Biểu thức tức thời hiệu điện đầu đoạn mạch : A u = 40 sin (100 t - ) V D u = 40 sin (100 t - ) V B u = 40 sin (100 t + ) V )V 17 Công thức diễn tả máy biến không bị hao tổn ... MaDe: 003 11 Một đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C có L = 10 H; C = F Để cường độ hiệu dụng 10 cực đại, tần số dòng điện phải :(lấy tròn số lẻ) A f 3,14 HZ B f = 316 HZ C f 31,6 HZ D f 31,4 HZ 12...
 • 2
 • 197
 • 0

KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Vật lí 12 - Nội dung đề:003 docx

KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Vật lí 12 - Nội dung đề:003 docx
... phương trình x= 10cos(2t- ) Phương trình gia tốc vật là: A a= -2 02cos(2t(cm/s2)  ) (cm/s2) B a= -4 02cos(2t-  ) C a= -4 02cos(2t+  ) (cm/s2) D a= -4 0cos(2t-  ) (cm/s2) 30 Một thép ... A Luôn ngược pha với sóng tới B Ngược pha với sóng tới vật cản cố định C Cùng pha với sóng tới vật cản cố định D Ngược pha với sóng tới vật cản tự 21 Ở tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách ... D W/m2 25 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có biên độ pha ban đầu 8cm, /6 rad; 12cm., /4 rad Biên độ dao động tổng hợp có độ lớn bằng: A 13,85cm B 12cm C 20cm D 15cm...
 • 4
 • 173
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN : VẬT LÝ 12 _ ĐỀ 003 potx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN : VẬT LÝ 12 _ ĐỀ 003 potx
... biểu đúng: Về hạt nhân sinh so với hạt nhân mẹ A Trong phóng xạ , số nuclôn hạt nhân không đổi số prôtôn số nơtrôn thay đổi B Trong phóng xạ - số nơtrôn hạt nhân giảm 1đơn vị số prôtôn tăng ... có lượng liên kết riêng 26 l : A 8,40 MeV/1nuclôn B 8,45 MeV/1nuclôn C 8,55 MeV/1nuclôn D 8,65 MeV/1nuclôn B.Theo chương trình nâng cao (8 câu ) : ( Dành riêng cho học sinh học chương trình nâng ... B.Huỳnh quang số loại sơn biển báo giao thông C.Pin nhiệt điện D.Biến đổi trực tiếp nhiệt thành điện Câu 28 Chọn câu sai : Theo tiên đề Bo cấu tạo nguyên tử : A.Nguyên tử tồn số trạng thái có lượng...
 • 7
 • 175
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN : VẬT LÍ 12 _ đề 003 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN : VẬT LÍ 12 _ đề 003 pps
... tht nm khong nhỡn rừ ca mt Trang GV: Haứ Xuaõn Xuaỏt Cõu 24 : Mt ngi khụng eo kớnh nhỡn c vt gn nht cỏch mt 12cm. c c ỏch gn nht cỏch mt 24 cm Ngi ny cn eo kớnh sỏt mt : A Thu kớnh hi t cú tiờu ... Cõu 3 5: trit tiờu dũng quang in phi dựng hiu in th hóm 3V Vn tc ban u cc i ca e quang in bng Trang GV: Haứ Xuaõn Xuaỏt A 1,03 106m/s B 1,03 105m/s C.2,03 106m/s D 2,03 10 m/s Cõu 3 6: Khi nguyờn ... 40cm C 60cm D 24cm Cõu 1 9: Mt vt sỏng cao 2cm c t vuụng gúc vi trc chớnh ca gng cu lừm cú tiờu c 8cm cỏch gng 12cm Anh ca vt cú cao l A 6cm B 3cm C 4cm D 2cm Cõu 20 : Lý chớnh chn gng cu li...
 • 4
 • 79
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 003 pptx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 003 pptx
... công thức đây: a A= A12  A2  A1 A2 cos (1   ) b A= A12  A2  A1 A2 cos (1  2 ) c A= A1  A2  A12 A2 cos (1  2 ) d A= A1  A2  A1 A2cos (1   ) 22 Chu kì dao động vật có khối lượng ... sáng 36 Một vật dao động điều hoà có phương trình x=4sin(10t+/2) cm, gốc thời gian chọn lúc vật có: a li độ x=-4cm, vận tốc v= b li độ x=4cm, vận tốc v= c li độ x=0, vận tốc v= 125 ,6cm/s d ... trường hai tụ? a 1,5 lần b lần c lần d lần 39 Một vật dao động điều hoà quỹ đạo thẳng dài 20cm với chu kì 0,2s, vận tốc trung bình quãng đường vật thời gian 10s là: a 1m/s 10m b 2m/s 20m c 1m/s...
 • 3
 • 64
 • 0

Xem thêm