subtraction single focus 8 25questions 001

Gián án Đề kiểm tra họcki II AV 8,9 ( 001)

Gián án Đề kiểm tra họcki II AV 8,9 ( 001)
... _ They painted their house yellow Their house IV Đổi câu trực tiếp sang câu tường thuật ( điểm) “I want our house to look clean and nice at Tet holidays” said my mother My mother said...
  • 2
  • 189
  • 0

Xem thêm