Câu chuyện hay nhất thế kỷ ( Cha giầu cha nghèo)

100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX của Việt Nam

100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX của Việt Nam
... em nâng niu trẻ Anh khen em thật dịu dàng Khi hôn lên câu thơ hay Ấp trang sách vào mái ngực Em nghe tim thổn thức Thương người làm thơ Trái tim nơi đâu Khi đọc đời buồn Lòng em xót xa ấm ức ... người Sẽ ánh lửa hồng bếp Một làng xa đêm gió rét Nghĩa màu đỏ theo Như chia ly Danh sách 100 thơ hay (Ngoài Nguyên Tiêu, 99 lại xếp theo tên tác giả dựa vào bảng chữ cái) 1) Nguyên Tiêu - Hồ ... Mã - Cầm Giang 27) Mắt buồn - Bùi Giáng 28) Hai sắc hoa tigôn - T.T.KH 29) Đọc thơ ức Trai - Sóng Hồng 30) Bài thơ tình Hàng Châu - Tế Hanh 31) Trở quê nội - Ca Lê Hiến 32) Đêm mưa - Hoàn 33)...
 • 6
 • 1,279
 • 6

100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX

100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX
... Hoa (Thơ 1942) Mười Hai Bến Nước (Thơ 1942) Mây Tần (Thơ 1942) Bóng Giai Nhân (Kịch Thơ 1942) Truyện Tỳ Bà (Truyện Thơ 1942) Ông Lão Mài Gươm (Thơ 1947) Đồng Tháp Mười (Thơ 1955) Trả Ta Về (Thơ ... dụng nhuần nhuyễn thể thơ lục bát, thơ ông dễ phổ cập Những Bóng Người Trên Sân Ga Bài thơ sáng tác vào năm 1937 nhà thơ Nguyễn Bính công bố chọn vào 100 thơ xuất sắc Việt Nam kỷ 20 Trung tâm văn ... bão (Thơ, 1967) Đêm Quảng Trị (Thơ, 1972) Ngọn lửa dòng sông (Thơ, 1976) Xamakhi (Thơ, 1981) Lối vào phía Bắc (Thơ, 1982) Trăng sau rằm (Thơ, 1985) Đất hai vùng (Thơ, 1986) Miền hương lặng (Thơ, ...
 • 52
 • 430
 • 4

D:ba bài thơ hay nhất thế kỷ.doc

D:ba bài thơ hay nhất thế kỷ.doc
... chí Một lòng vạn lòng Anh đội mũ Mãi sáng dẫn đường Em hoa đỉnh núi Bốn mùa thơm cánh hoa thơm Giang Nam: Quê Hương Thuở thơ, ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua trang sách nhỏ: "Ai bảo chăn ... kháng chiến năm Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc ba thơ tình bi thương thuở chiến tranh để hiểu dân tộc phải trả để có ngày hòa bình, thống nhất, đổi đầy vinh quang hôm Hữu Loan: Màu tím hoa sim ... trả thù người kháng chiến cũ, nhà thơ Giang Nam lại gặp cảnh chia ly đau xót hệ trẻ kháng chiến chống Mỹ miền Nam Từ chiến khu Nam Trung Bộ, ông xúc động sáng tác thơ “Quê hương” lửa đạn “Quê hương”...
 • 10
 • 224
 • 0

100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20

100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20
... em nâng niu trẻ Anh khen em thật dịu dàng Khi hôn lên câu thơ hay Áp trang sách vào mái ngực Em nghe tim thổn thức Thương người làm thơ Trái tim nơi đâu? Khi đọc đời buồn Lòng em xót xa ấm ức ... gà Người nằm mả, ai đó? Biết có quê hay vùng xa? Hay thuở trước kẻ cung đao? Hám đạn liều tên mũi dao Cửa nhà xa cách vợ khuất, Da ngựa gói bỏ lâu ngày cao Hay thuở trước kẻ văn chương? Chen hội ... gọi em, đồng chí Một lòng vạn lòng Anh đội mũ Mãi sáng dẫn đường Em hoa đỉnh núi Bốn mùa thơm cánh hoa thơm Bên sông Đuống - Hoàng Cầm Em ơi! Buồn làm chi Anh đưa em sông Đuống Ngày xưa cát trắng...
 • 81
 • 75
 • 0

Nhung cau chuyen tieu lam hay nhat the gioi

Nhung cau chuyen tieu lam hay nhat the gioi
... lïn: http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG CÊU CHUÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI - Nêu àêu mâ trẫ? Nê àêy, "nêu" nây ca tưi hay ca cư? Bâ lâng nûúác lâm chûáng cho; "nêu" àêy rộ lâ ca tưi, ... cng cố thïí viïët lẩi thïë nây: "Theo nhûäng vêën àïì àậ trònh bây úã trïn, chng tưi xin lûu cấc ngâi rùçng nhûäng cưng c kho àậ hïët Nïëu cấc ngâi cố quan têm hay thùỉc mùỉc gò vïì vêën àïì nây ... viïn chûác khỗi cú quan nhû thïë nhû thïë Thay cho hổ àậ tuín vâo ba trùm ngûúâi cố trổng trấch." Chuån gò cng xẫy àûúåc cẫ! HẨNH PHC N ÙỈNG Khi Andrei àổc hay xem vïì chiïën tranh, bao giúâ châng...
 • 81
 • 985
 • 7

Những câu chuyện tiếu lâm hay nhất thế giới

Những câu chuyện tiếu lâm hay nhất thế giới
... trưåm múã, lêëy hïët àưì àẩc, lâm bêy giúâ ? T Xët ngưìi xưím dêåy, vễ sûãng sưët: http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG CÊU CHUÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI - Lâm sao, tưi biïët àêu àûúåc, ... thêëy phûúng ngưn thûúâng nối: "Miïång kễ sang cố gang cố thếp!", chng tưi nhùåt xem gang thếp nhû thïë nâo Quan thêëy Qunh cố xûúåc, oai thết: - Àậ xûng lâ hổc trô, thò phẫi àưëi cêu phûúng ngưn ... lúån múâi khấch khûáa àưng lùỉm Thêëy Qunh hay nghõch, cng chông ghểo chúi Àûúng lc Qunh xem lâm thõt lúån, cố mưåt ưng T tïn lấ Cất thûúâng tûå ph hay chûä chẩy àïën bếo tai, bẫo: - Tao mưåt...
 • 81
 • 235
 • 1

Hãy kể lại một câu chuyện xúc động về tình cha con ruột thịt doc

Hãy kể lại một câu chuyện xúc động về tình cha con ruột thịt doc
... thư ba bạn Tùng lên bảng cho đọc Một chuyện lại ! Tất hồi hộp tò mò đọc chữ tay thầy: " Con iu thươn ba Chìu hôm qua ba kiu người báng heo để có tiềng gưởi cho con nhớ nhà khôn ? Cả nhà nhớ nhìu ... tám Phải, điểm tám ! Chúng nhìn rõ số tám đỏ chót ô điểm thầy đưa tay sửa lại cặp kính sống mũi, cử quen thuộc thầy xúc động Giọng thày trầm trầm: " Kỉ niệm sâu sắc em nhận thư ba em Nhà em nghèo ... xẻ thăm con" Lá thứ vỏn vẹn 45 chữ Khi thày quay lại Tùng úp mặt xuống bàn, hai vai run run Mắt thầy đỏ hoe Cả lớp im phăng phắc trước thư đầy lỗi tả bảng, thư yêu thương gửi gắm người cha vôn...
 • 3
 • 6,257
 • 10

Thế giới đó đây 2 (các câu chuyện hay)

Thế giới đó đây 2 (các câu chuyện hay)
... tùång lẩ lng 22 Tưí chûác sinh nhêåt cho ch 26 0 tíi 23 Vêåt bđ êín têën cưng cẫ trùm ngûúâi 24 Hẩ cấnh khêín cêëp vò mưåt hânh khấch cúãi trìng gêy rưëi 25 Àiïån thoẩi di àưång ... cho chố 25 Thấi Lan: Cêëm bấn vâ ni giấn 26 Cộng mể ài tham quan th àư 26 Ào vấn vò cûúáp xe ca CLB Judo 27 Bõa chuån àïí khỗi phẫi lâm bâi têåp 27 Chiïëc nhêỵn ... 27 Chiïëc nhêỵn quẫ tấo 28 Bõ bùỉt vò lêëy quấ nhiïìu vúå 28 Trẫ th kiïíu trúâi 29 Bấn ma ty tõch thu àûúåc àïí tùng ngên sấch nhâ nûúác 29 Giẫ gấi lûâa 150 ch rïí ...
 • 77
 • 68
 • 0

Hãy kể lại một câu chuyện xúc động về tình cha con ruột thịt

Hãy kể lại một câu chuyện xúc động về tình cha con ruột thịt
... ra thăm con" Lá thứ vỏn vẹn 45 chữ Khi thày quay lại Tùng úp mặt xuống bàn, hai vai run run Mắt thầy đỏ hoe Cả lớp im phăng phắc trước thư đầy lỗi tả bảng, thư yêu thương gửi gắm người cha vôn...
 • 2
 • 416
 • 0

201 câu hỏi hay nhấtthể đặt ra cho nhà tuyển dụng john kador

201 câu hỏi hay nhất có thể đặt ra cho nhà tuyển dụng john kador
... thể Để sách ý nghĩa giá trị thực tế, đặt câu hỏi cho hàng trăm nhà tuyển dụng, chuyên gia hướng nghiệp nhiều giám đốc dịch vụ tuyển dụng nhân câu hỏi hay dở mà họ nghe từ ứng viên câu hỏi ... 201 câu hỏi thông dụng Đây hệ thống câu hỏi mà cần sử dụng để thiết lập câu hỏi sở dùng vấn sau số câu hỏi coi thích hợp với kiểu tình vấn khác Từ chương 6, Câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng, ... môi giới lao động”, chương 7, Câu hỏi cho giám đốc nhân sự”, đến chương 8, Câu hỏi cho nhà tuyển dụng liệt kê câu hỏi đặc biệt ý nghĩa sử dụng để hỏi kiểu nhà quản lý kể Sang Phần III, hy...
 • 769
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những câu chuyện hay nhất thế giớinhững câu chuyện tình yêu hay nhất thế kỷchuyện cười hay nhất thế kỷcâu chuyện hay nhất về bác hồcác câu chuyện hay nhất về bác hồnhững câu chuyện hay nhất kể về bác hồnhững câu chuyện hay nhất về bácnhững câu chuyện hay nhất về bác hồnhững truyện cười hay nhất thế kỷnhững bài thơ tình hay nhất thế kỷnhững bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20chuyện hay nhất thế giớinhững câu truyện hay nhất thế giớinhững câu chuyện hay nhất về cuộc sốngthơ tình hay nhất thế kỷĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm