Phương pháp kế toán xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 133 - TK 241

Phương pháp kế toán dự phòng tổn thất tài sản theo Thông 133 - TK 229

Phương pháp kế toán dự phòng tổn thất tài sản theo Thông tư 133 - TK 229
... Nợ TK 111, 112,… (nếu có) Nợ TK 229 Dự phòng tổn thất tài sản (2292 ) (số lập d phòng) Nợ TK 635 – Chi phí tài (số chưa lập dự phòng) TK 228 – Đầu góp vốn vào đơn vị ... lập dự phòng không đủ bù đắp tổn thất bán nợ số tổn thất lại hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 229 Dự phòng tổn thất tài sản (2293 ) ... từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, Nợ TK 229 Dự phòng tổn thất tài sản (2294 ) Có TK 632 – Giá vốn hàng bán c Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật tư, hàng hóa...
 • 3
 • 196
 • 0

kế toán xây dựng bản dở dang

kế toán xây dựng cơ bản dở dang
... Có,142,242, 214  -Nếu qđ 48 đưa vào154 bạn + Chi phí nhâncông: bảng lương + chấm công + hợp đồng Nợ 154/ có 334 Nợ 334/ có 111 Kết chuyển lương nhân công : Nợ 241/ Có 154 ...
 • 2
 • 107
 • 0

Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng theo thông 133 - TK 112

Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133 - TK 112
... Nợ TK 11 2- Tiền gửi Ngân hàng TK 11 1- Tiền mặt Nhận tiền ứng trước khách hàng trả nợ chuyển khoản, giấy báo có Ngân hàng, ghi: Nợ TK 11 2- Tiền gửi Ngân hàng TK 13 1- Phải thu khách hàng ... ngân hàng Nợ TK 63 5- Chi phí hoạt động tài TK 121,128,228(giá vốn) Có TK 51 5- Doanh thu hoạt động tài Khi nhận vốn góp Chủ sở hữu tiền gửi ngân hàng, ghi: Nợ TK 11 2- Tiền gửi ngân hàng TK ... 33 8- Phải trả, phải nộp khác Rút tiền gửi Ngân hàng nhập quỹ tiền mặt, chuyển tiền gửi Ngân hàng ký quỹ, ký cược, ghi: Nợ TK 11 1- Tiền mặt Nợ TK 138 – Phải thu khác (1386) Có TK 11 2- Tiền gửi ngân...
 • 4
 • 205
 • 0

KẾ TOÁN XÂY DỰNG BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ)

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ)
... trình xây dựng Vì vậy, tùy theo dự án đầu tư mà Chủ đầu tư thành lập không thành lập ban quản lý dự án, từ xác định tổ chức công tác kế toán trình đầu tư, xây dựng: 4.2 Kế toán nguồn vốn đầu xây ... xây dựng công trình + Tổng dự toán xây dựng công trình dự án toàn chi phí cần thiết để đầu xây dựng công trình để quản lý chi phí xây dựng công trình Tổng dự toán bao gồm dự toán xây dựng ... xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác chi phí dự phòng + Dự toán xây dựng xác định theo công trình xây dựng Dự toán xây dựng công trình bao gồm dự toán xây...
 • 13
 • 1,030
 • 11

Kế toán xây dựng bản - Chương 9 ppt

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 9 ppt
... 211 - TSCÂ hỉỵu hçnh Nåü TK 213 - TSCÂ vä hçnh Nåü TK 111 - Tiãưn màût Nåü TK 112 - Tiãưn gỉíi Ngán hng, Kho bảc Nåü TK 142 - Chi phê tr trỉåïc Nåü TK 152 - Ngun liãûu, váût liãûu Nåü TK 153 - ... 133 - Thú GTGT âỉåüc kháúu trỉì (nãúu cọ) Nåü TK 111 - Tiãưn màût Nåü TK 112 - Tiãưn gỉíi Ngán hng, Kho bảc Nåü TK 142 - Chi phê tr trỉåïc Nåü TK 152 - Ngun liãûu, váût liãûu Nåü TK 153 - Cäng ... Nåü TK 211 - TSCÂ hỉỵu hçnh Cọ TK 333 - Thú v cạc khon phi näüp Nh nỉåïc (33 39) - Khi thỉûc näüp phê, lãû phê vo Ngán Nh nỉåïc, ghi: Nåü TK 333 - Thú v cạc khon phi näüp Nh nỉåïc (33 39) Cọ cạc...
 • 66
 • 238
 • 0

Kế toán xây dựng bản - Chương 7 docx

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7 docx
... âån vë ch âáưu tỉ, nhỉ: - Tiãưn màût, tãû tải qu hồûc gỉíi tải Ngán hng, Kho bảc Nh nỉåïc; - Säú lỉåüng, giạ trë váût tỉ, thiãút bë, ngun váût liãûu, cäng củ, dủng củ; - Phn ạnh säú lỉåüng, ngun ... âáưu tỉ Kãú toạn sỉí dủng väún âáưu tỉ: 1- Phn ạnh chi phê thỉûc hiãûn âáưu tỉ theo cå cáúu väún âáưu tỉ, theo dỉû ạn, cäng trçnh, hảng mủc cäng trçnh 2- Phn ạnh säú hiãûn cọ v tçnh hçnh biãún ... chỉỵa ti sn cäú âënh ca Ban qun l dỉû ạn; - Phn ạnh cạc khon nåü phi tr v toạn nåü phi tr cho ngỉåìi bạn, ngỉåìi cung cáúp dëch vủ, ngỉåìi nháûn tháưu; - Phn ạnh cạc khon nåü phi thu v tçnh hçnh...
 • 4
 • 139
 • 0

Kế toán xây dựng bản - Chương 6 ppsx

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 6 ppsx
... TK 64 2 - Chi phê qun l doanh nghiãûp (64 24) Cọ TK 214 - Hao mn TSCÂ Âäưng thåìi ghi Nåü TK 009 - Ngưn väún kháúu hao cå bn (6) Thú män bi, thú nh âáút, phi näüp Nh nỉåïc, ghi: Nåü TK 64 2 - Chi ... Nåü TK 111 - Tiãưn màût Nåü TK 112 - Tiãưn gỉíi Ngán hng Nåü TK 152 - Ngun liãûu, váût liãûu Nåü TK 153 - Cäng củ, dủng củ Nåü TK 1 56 - Hng hoạ Nåü TK 211 - TSCÂ hỉỵu hçnh Nåü TK 213 - TSCÂ vä ... doanh nghiãûp xáy làõp - Ti khon 64 25 - Thú, phê, lãû phê: Phn ạnh chi phê vãư thú, phê v lãû phê nhỉ: thú män bi, thú nh âáút, v cạc khon phê, lãû phê khạc - Ti khon 64 26 - Chi phê dỉû phng: Phn...
 • 33
 • 192
 • 0

Kế toán xây dựng bản - Chương 5 pot

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 5 pot
... sỉí dủng cạc ti khon: - Ti khon 155 - Thnh pháøm; - Ti khon 156 - Hng hoạ; - Ti khon 157 - Hng gỉíi âi bạn Kãú toạn täøng håüp thnh pháøm: 2.1 Ti khon sỉí dủng: - TI KHON 155 - THNH PHÁØM Ti khon ... TK 155 - Thnh pháøm ( 155 1) Cọ TK 154 - Chi phê sn xút, kinh doanh dåí dang ( 154 1) (2) Nháûp kho thnh pháøm âån vë tỉû sn xút hồûc th ngoi gia cäng chãú biãún, ghi: Nåü TK 155 - Thnh pháøm ( 155 2) ... 100 + 50 0 Nåü TK 157 : 210.000 Cọ TK 155 A: 210.000 - Giạ xút kho 350 táún thnh pháøm A: 200.000 + 1.060.000 x 350 = 7 35. 000 100 + 50 0 4a Nåü TK 131: 9 35. 000 Cọ TK 51 1: 850 .000 Cọ TK 333: 85. 000...
 • 32
 • 186
 • 0

Kế toán xây dựng bản - Chương 4 pps

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 4 pps
... Nåü TK 623 - Chi phê sỉí dủng mạy thi cäng Nåü TK 627 - Chi phê sn xút chung Nåü TK 641 - Chi phê bạn hng Nåü TK 642 - Chi phê qun l doanh nghiãûp Cọ TK 142 - Chi phê tr trỉåïc ( 142 1) - Khi bạo ... ghi: Nåü TK 142 - Chi phê tr trỉåïc ( 142 1) (giạ cọ thú GTGT) Cọ TK 111 - Tiãưn màût 74 Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn Cọ TK 112 - Tiãưn gỉíi ngán hng Cọ TK 141 - Tảm ỉïng Cọ TK 331 - Phi tr cho ... sỉí dủng mạy thi cäng Nåü TK 627 - Chi phê sn xút chung Nåü TK 641 - Chi phê bạn hng Nåü TK 642 - Chi phê qun l doanh nghiãûp Cọ TK 142 - Chi phê tr trỉåïc ( 142 1) Âäúi våïi cäng củ, dủng củ,...
 • 34
 • 187
 • 1

Kế toán xây dựng bản - Chương 3 doc

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 3 doc
... 627: 30 .000 Nåü TK 642: 20.000 Cọ TK 33 4: 36 0.000 Nåü TK 627: 64.600 Nåü TK 642: 3. 800 Cọ TK 33 8: (TK 33 82: 7.200) (TK 33 83: 54.000) (TK 33 84: 68.400 7.200) Nåü TK 33 4: 21.600 Cọ TK 33 8: (TK 33 83: ... (6271) Nåü TK 641 - Chi phê bạn hng (6411) Nåü TK 642 - Chi phê qun l doanh nghiãûp (6421) CọTK 33 4 - Phi tr cäng nhán viãn Cọ TK 33 8 - Phi tr, phi näüp khạc (33 82, 33 83, 33 84) (2) Tênh tiãưn ... Cọ TK 33 8: (TK 33 83: 18.000) (TK 33 84: 21.600 3. 600) Nåü TK 33 53: 4.800 Nåü TK 33 4: 32 0.200 Cọ TK 111: 32 5.000 Nåü TK 33 83: 55.000 Cọ TK 112: 55.000 Nåü TK 33 4: 2.000 Cọ TK 141: 2.000 49 ...
 • 13
 • 203
 • 0

Kế toán xây dựng bản - Chương 2 pptx

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 2 pptx
... cáúp 2: TK 1 52 1- Ngun liãûu, váût liãûu chênh TK 1 52 4- Phủ tng thay thãú TK 1 522 - Váût liãûu TK 1 52 6- Thiãút bë XDCB TK 1 523 - nhiãn liãûu TK 1 52 8- Váût liãûu khạc Lỉu : - Âäúi våïi TK 1 52 1- Ngun ... (7) TK1331 TK 151, 154 TK331, 338, 336 (2) (8) TK154 TK2 42 (9) (3) TK 222 , 128 TK 222 , 128 (4) (4) (10) TK3381 TK1381,334,3388 (5) (11) TK4 12 TK4 12 (6) ( 12) b Gii thêch näü dung cạc nghiãûp vủ kinh ... 338, 336 (2) (9) TK411 TK154 (3) (10) TK6 32 TK3333( nháûp kháøu) (11) (4) TK 222 , 128 TK 222 , 128 (5) ( 12) TK1381,334,3388 TK3381 (13) (6) TK4 12 TK4 12 (7) (14) 31 Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå...
 • 27
 • 185
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán lớp đại học – KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ) pps
... cầu công nghệ trình xây dựng Chi phí đầu xây dựng công trình biểu thị qua tiêu: tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, giá toán toán vốn đầu tư kết thúc xây dựng đưa công trình ... thành xây dựng công trình + Tổng dự toán xây dựng công trình dự án toàn chi phí cần thiết để đầu xây dựng công trình để quản lý chi phí xây dựng công trình Tổng dự toán bao gồm dự toán xây dựng ... trình xây dựng Vì vậy, tùy theo dự án đầu tư mà Chủ đầu tư thành lập không thành lập ban quản lý dự án, từ xác định tổ chức công tác kế toán trình đầu tư, xây dựng: 4.2 Kế toán nguồn vốn đầu tư xây...
 • 16
 • 477
 • 11

Bài tập kế toán xây dựng bản

Bài tập kế toán xây dựng cơ bản
... chép tiến hành nào? Bài Tập 2: Công ty E có tổ chức phận xây dựng bản, hạch toán hệ thống sổ sách Trong kỳ, phận xây dựng tiến hành xây dựng nhà kho, chi phí xây dựng phát sinh tập hợp sau (1.000đ): ... vào sổ sách Ban quản lý dự án Công ty Chương 3: Kế toán doanh nghiệp xây lắp Bài tập 1: Tại phòng kế toán công ty xây lắp áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho kê khai thường xuyên, tính thuế ... tư XDCB Yêu cầu: 1) Định khoản kế toán biết rằng: kế toán đầu tư XDCB tiến hành hệ thống sổ kế toán chung đơn vị 2) Vào sổ nhật ký chung sổ TK241 3) Trường hợp kế toán XDCB có mở sổ sách riêng...
 • 12
 • 10,533
 • 24

Xem thêm