Kiến thức

Kiến thức mạng

Kiến thức mạng
... mã số mạng Do vị trí mã số mạng địa IP 192.168.1.x Điều quan trọng công việc router chuyển gói liệu từ mạng sang mạng khác Tất thiết bị mạng (hoặc cụ thể phân đoạn mạng) chia sẻ mã số mạng chung ... router chia sẻ địa mạng máy khác mạng cục Sở dĩ phải để truy cập tới máy mạng Mỗi router có hai địa IP Một dùng địa mạng mạng cục bộ, ISP bạn quy định Địa IP dùng địa mạng mạng ISP Công việc ... nên biết mạng tập hợp lớn với mạng khác bên Vậy, công việc router chuyển lưu lượng hai mạng, mạng Internet mạng đâu? Trong trường hợp cụ thể máy tính kết nối tới router Nó cấu hình thực mạng đơn...
 • 24
 • 409
 • 2

Kiến thức cơ bản về mạng

Kiến thức cơ bản về mạng
... (Topology) mạng LAN Topology mạng cấu trúc hình học không gian mà thực chất cách bố trí phần tử mạng cách nối chúng với Thông thường mạng có dạng cấu trúc là: Mạng dạng hình (Star Topology), mạng dạng ... Topology) mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology) Ngoài dạng cấu hình kể có số dạng khác biến tướng từ dạng mạng dạng cây, mạng dạng hình - vòng, mạng hỗn hợp,v.v Mạng dạng hình (Star topology) Mạng ... lý thông tin liên quan tới Mức 3: Mức mạng (Network Layer) Mức mạng nhằm bảo đảm trao đổi thông tin mạng mạng lớn, mức gọi mức thông tin mạng với Trong mức mạng gói liệu truyền theo đường khác...
 • 9
 • 746
 • 2

Mẹo lập trình một số kiến thức tổng hợp

Mẹo lập trình một số kiến thức tổng hợp
... As Long, ByVal face_name As String) As Long Bạn đặt nhiều số tham số để sử dụng giá trị mặc định Windows Bạn cần nắm số tham số đủ, tham số khác bạn tham khảo thêm MSDN: • font_height: Giá trị ... control Đối số source control phát sinh kiện Đối số args chứa đối số chuyền vào kiện phát sinh Khi bạn biết control phát sinh 21 Copyright © http://vndownloads.net bạn có cách thích hợp để xử lý ... subclass control mà bạn muốn, đơn giản thay đổi, tham số cho phù hợp : hWnd - handle cử sổ cần subclass, xử lý hàm NewWindowProc cho phù hợp với control, thông điệp Chạy tập tin MPEG VB6 Chúng...
 • 79
 • 683
 • 3

Kiến thức CQS.doc

Kiến thức CQS.doc
... có số giao thức lai ghép như: Giao thức định tuyến phân lớp, giao thức định tuyến không phân lớp giao thức định tuyến sở QoS Sau nghiên cứu giao thức định tuyến 3.1.3 Một số giao thức định tuyến ... III: Kiến trúc CQS – Trình bày vấn đề định tuyến mạng IP kiến trúc CQS router Chương IV: Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản lý nghẽn mạng IP – Trình bày phương pháp quản lý nghẽn có sử dụng kiến ... trạm router khác Giao thức thông báo điều khiển liên mạng ICMP (Internet Control Message Protocol) thiết kế để bù đắp hai thiếu hụt Nó kèm với giao thức IP Giao thức ARP Giao thức phân giải địa...
 • 76
 • 776
 • 5

SQL- Những kiến thức cơ bản

SQL- Những kiến thức cơ bản
... nhiêu bảng với để tạo nên bảng (hay Recordset) chứa đựng thông tin từ bảng cũ Các bảng nối theo mối quan hệ chúng, thông thường khoá bảng khoá tương ứng bảng Tuỳ thuộc vào cách thức nối bảng với ... nhiều bảng, bạn phải bao gồm đối table Nếu bạn xác định xoá ghi nhiều bảng, bảng chứa khoá quan hệ - n Nếu muốn xoá toàn ghi bản, Dùng truy vấn xoá bảng nhanh dùng truy vấn xoá Bạn dùng phương thức ... cho bảng tạo Khi bạn tạo bảng đó, trường bảng thừa kế kiểu liệu va kích thước trường bảng sở, đặc tính khác trường bảng không chuyển sang Dùng truy vấn xoá Tạo truy vấn xoá để loại bỏ ghi từ bảng...
 • 19
 • 363
 • 1

Kiến thức cơ bản về phân bón

Kiến thức cơ bản về phân bón
... C Phân Phân vô hay phân hóa học loại phân có chứa yếu tố dinh dưỡng dạng muối khoáng(vô cơ) thu nhờ trình vật lý, hóa học Một Số Phân Bón Thông dụng Hiện Nay I Phân Đơn: Là loại phân ... lượng phân khuyến cáo D Phân Bón Lá Đặc điểm: Phân bón hợp chất dinh dưỡng hòa tan nước phun lên để hấp thụ Các chế phẩm phân bón thị trường: Hiện chế phẩm phân bón phong phú đa dạng, phân sản ... Kỹ thuật bón phân cho lúa ngắn ngày Câu hỏi Hướng dẫn bón phân cho lúa Hè Thu ĐBSCL Câu hỏi Một số vấn đề cần quan tâm sử dụng phân bón cho lúa Câu hỏi Bón phân cho lúa Câu hỏi Bón phân cho cà...
 • 12
 • 832
 • 8

Kiến thức về USB.doc

Kiến thức về USB.doc
... đun USBD qua yêu cầu cho mô đun HCD Mô đun HCD chia cắt yêu cầu vào giao dịch riêng lẻ, dựa vào kiến thức đờng truyền đặc trng thiết bị USB mà đợc nối tới đờng truyền, hoạch định giao dịch qua đờng ... truyền khám phá tất hàm sử dụng phơng pháp Đặc biệt, Và Quan trọng, Mà đờng truyền yêu cầu không Kiến thức hàm đờng truyền, trạng thái họ, để khám phá hàm khác Một ví dụ đơn giản điều Hình 2, đợc ... cho tải - Có thể đa công - Mỗi hàm phải kiểm soát cá nhân không với ngãt - phần phụ thuộc hàm ( kiến thức truy nhập tới hàm không yêu cầu trạng thái truy nhập tới hàm khác hàm khác) áp dụng yêu...
 • 54
 • 1,104
 • 2

Kiến thức xin việc 2

Kiến thức xin việc 2
... Phng váún xin viãûc Trang Kãø lãø hng loảt cạch gi quút ny m khäng âi vo chi tiãút củ thãø Täi â tçm hiãøu ... kinh doanh , chiãúm vë trê thãú no ngnh (Dáùn âáưu ? Måïi m ? Thanh Phong thỉûc hiãûn Phng váún xin viãûc Trang Quy mä nh, låïn ? Thnh âảt ?) Cäng ty cọ âang måí räüng chiãún dëch khuún mi khäng ... kinh nghiãûm ca l gç , v nháún mảnh nhỉỵng gç s lm âỉåüc cho h Thanh Phong thỉûc hiãûn Phng váún xin viãûc Trang Nháún mảnh r quan tám âãún cäng viãûc v cäng ty ny thãú no:”Vi ngy tåïi täi s gi...
 • 4
 • 341
 • 0

Kiến thức xin việc 1

Kiến thức xin việc 1
... Phng v ú n xin vi ã û c Trang Kãø lãø hng loảt cạch gi quút ny m khäng âi vo chi tiãút củ thãø Täi â tçm hiãøu ... láûp hån Täi lm cäng viãûc âäüc láûp l täút nháút Täi âënh âi hc thãm hồûc säúng våïi gia âçnh 10 Lỉång bäøng âäúi våïi täi khäng quan trng, bao nhiãu cng âỉåüc Hy nọi våïi h vãư : Nhỉỵng gç ... doanh , chiãúm vë trê thãú no ngnh (Dáùn âáưu ? Måïi m ? Thanh Phong th ỉ û c hi ã û n Phng v ú n xin vi ã û c Trang Quy mä nh, låïn ? Thnh âảt ?) Cäng ty cọ âang måí räüng chiãún dëch khuún mi...
 • 4
 • 360
 • 0

OOP trong java những kiến thức tổng quan

OOP trong java những kiến thức tổng quan
... TimeTest .java Nó dùng để kiểm tra lớp Time Lớp TimeTest chứa hàm main • Khi chạy cần gõ: • javac TimeTest .java java TimeTest • Java tự động tìm dịch file Time .java Lớp Time // File Time .java import ... boolean Trong Java, biến không thuộc kiểu nguyên thuỷ phải tạo từ khoá new Java tiền xử lý (preprocessor) 35 Java vs C++ 10 11 12 13 14 15 Java trỏ Java huỷ tử (destructor), có phương thức finalize() ... Collector Java không hỗ trợ đối số mặc định Java hỗ trợ kế thừa đơn, tất lớp mặc định kế thừa từ lớp Object Java template Java từ khoá virtual Tất phương thức non-static dùng dynamic binding Java...
 • 41
 • 951
 • 4

Kiến thức về Chứng Khoán

Kiến thức về Chứng Khoán
... ng ch ng khoán - Công ty ch ng khoán Qu u tư ch ng khoán Các trung gian tài d) Các t ch c có liên quan - Cơ quan qu n lý Nhà nư c S giao d ch ch ng khoán Hi p h i nhà kinh doanh ch ng khoán T ... tr ch ng khoán Công ty d ch v máy tính ch ng khoán Các t ch c tài tr ch ng khoán Công ty ánh giá h s tín nhi m Các nguyên t c ho t n th trư ng ch ng khoán ng b n c a th trư ng ch ng khoán Th ... tay t ch ng ch ch ng khoán Lưu ký ch ng khoán b t bu c trư c mu n ch ng khoán c giao d ch qua sàn giao d ch c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán Trung tâm giao d ch ch ng khoán hi n óng vai trò...
 • 46
 • 1,209
 • 6

Kiến thức tổng quan tên miền và Domain Name

Kiến thức tổng quan tên miền và Domain Name
... tính, thiết bị Router lại cǎn vào địa IP để xử lý Ghi : Phân biệt tên viết tắt Domain Name System DNS Domain Name Server dns Mỗi máy chủ quản lý tên miền (Domain Name Server - dns ) theo khu ... thống quản lý tên miền tập hợp nhiều máy chủ quản lý tên miền theo khu vực, theo mức mạng Internet, thực chức nǎng dịch từ tên miền sang địa IP thể số ngược lại, người sử dụng dùng tên miền cho dễ ... Internet phối hợp Router Hệ thống quản lý tên miền DNS , cụ thể máy chủ quản lý tên miền dns Hình vẽ Khi khách hàng gọi máy chủ , người gọi sử dụng tên miền Tên miền dns dịch địa IP đưa cho Router...
 • 18
 • 1,649
 • 13

Những kiến thức về CPU

Những kiến thức về CPU
... để cắm card chứa CPU vào bo mạch Card chứa CPU gồm có CPU cache L2 Thiết kế dùng cho xử lý Pentium II nhằm tãng tốc độ cache L2 Slot - cung khe cắm dùng để cắm card CPU (gồm CPU cache L2) vào ... cache hợp CPU Cache tích hợp tãng tốc độ CPU thông tin truyền đến truyền ði từ cache nhanh hon phải chạy qua bus hệ thống Các nhà chế tạo thường gọi cache on-die cache Cache L1 - cache CPU CPU trước ... đề cập tới CPU, bus hay bus hệ thống (system bus) ám mối liên kết CPU hay nhớ với thành phần khác PC Cache - vùng nhớ mà CPU dùng để luu phần chuong trình, tài liệu sử dụng Khi cần, CPU tìm thông...
 • 6
 • 1,001
 • 9

Kiến thức cơ bản về layer trong photoshop

Kiến thức cơ bản về layer trong photoshop
... học Layers Palette Layer Options Layer Pallete thể tất layers với tên layer chi tiết khác hình layer Bạn dùng Layers Palette để giấu, xem, di chuyển vị trí, đổi tên xóa merge layer Thumbnail layer ... nâng layer background thành layer thông thường: Nhấp đúp vào layer Background Layer Pallete, chọn Layer > New > Layer Background Lựa chọn tuỳ biến layer bạn muón Click OK Để chuyển layer thành layer ... Trong IR công cụ Gradient, bạn áp dụng Gradient/ Pattern từ layer Palette Trong layer Palette, chọn layer Background Chọn nút New Layer ( ) Layer Palette Một layer tạo theo mặc định đặt tên Layer...
 • 25
 • 3,413
 • 13

Xem thêm