Bài 46 thực vật góp phần điều hoà khí hặu

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... yếu? Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ổn đònh: II Thực vật giúp điều hoà khí hậu: +Tại rừng râm mát bãi trống nóng nắng gắt? Bài 46: THỰC VẬT GÓP ... không khí ổn đònh?  Nhờ trình quang hợp thực vật lấy vào khí CO2 nhả khí O2 nên góp phần giữ cân khí không khí Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ... khuẩn) Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ổn đònh: II Thực vật giúp điều hoà khí hậu: III Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường: -Vậy thực vật có...
 • 24
 • 6,486
 • 7

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... a,b,c,d,e ý trả lời đây: Các chất hữu thực vật chế tạo có ý nghĩa gì? a Cung cấp nguyên liệu cần cho hô hấp sinh vật b Cung cấp thức ăn (trực tiếp gián tiếp) cho đông vật người c Cung cấp nhiều loại ... cho mụi trng (nht l mụi trng khụng khớ) thay i nng n sinh vật khó cú th tn tai c Thc vt cú vai trũ điều hoà lng khớ CO2 v O2 không khí THC VT GIP IU HềA KH HU NH TH NO? Cho bng sau: Cỏc yu t ... tacs dungj giamr nhieetj ddooj cuar mooi truuwowngf trowif nawngs Vì nói rừng phổi người ? Điều hòa không khí, iảm ô nhiễm môi trư ng Nh õu thc vt cú kh nng iu hũa khớ hu? Nh quỏ trỡnh quang hp,...
 • 20
 • 1,727
 • 1

Bai 46- Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau

Bai 46- Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau
... chắn Cũng từ bảng trên, cho biết: 3- Lượng mưa hai nơi A B khác nào? 4- Nguyên nhân khi n khí hậu hai nơi khác nhau? từ rút kết luận gì? : Qua tập thấy rằng: 3-Nơi có rừng(B) lượng mưa cao chỗ trống(A) ... vật lượng CO2 tăng lượng O2 giảm làm cho môi trường (nhất môi trường không khí) thay đổi nặng nề khi n cho sinh khó tồn Do đó: Thực vật có vai trò ổn định lượng khí CO2và O2 NHỜ ĐÂU HÀM LƯỢNG KHÍ...
 • 19
 • 1,011
 • 2

bài 46.thực vật góp phần điều hòa khí hậu

bài 46.thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... ®©y vµ tr¶ lêi c©u hái: Khí CO2 O2 khơng khí H« hÊp quang hỵp O2 O2 CO2 CO2 O2 CO2 O2 Phân hủy Hợp chất có Cacbon H×nh 46.1: s¬ ®å trao ®ỉi khÝ Đốt cháy - ỵc l¹i điều hòa lỵng qu¸ tr×nhđã hÊp ... trongra khí CO2 ®ỵc 2sưh«được vµ ®èt qu¸ tr×nh ỵc hÊp cđa thùc dơng quangch¸y ®éng vËt ch¸y ® h« thùc vËt sư vËt,thế nào? vµ ®èt hỵp Quan s¸t h×nh díi ®©y vµ tr¶ lêi c©u hái: Khí CO2 O2 khơng khí ... KIỂM TRA BÀI CŨ Quang hỵp lµ g×? ViÕt s¬ ®å qu¸ tr×nh quang hỵp? - Quang hỵp lµ hiƯn tỵng l¸ c©y chÕ t¹o...
 • 27
 • 699
 • 0

Bai 46. Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau

Bai 46. Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau
... trªn, cho biÕt: Lỵng ma gi÷a hai n¬i A vµ B kh¸c nh thÕ nµo? Nguyªn nh©n nµo khi n khÝ hËu gi÷a hai n¬i A vµ B kh¸c nhau?  Lỵng ma ë n¬i A cao h¬n ë n¬i B ChÝnh sù cã mỈt cđa thùc vËt ®· ¶nh ... O2 khơng khí H« hÊp QUANG HỢP O2 O2 CO2 CO2 O2 CO2 O2 Phân hủy Hợp chất có Cacbon Đốt cháy H×nh 46.1 : SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI KHÍ Lỵng CO2 sÏ t¨ng vµ lỵng O2 gi¶m → Lµm cho m«i NÕu kh«ng m«i thùc kh«ng ... Khí CO2 O2 khơng khí H« hÊp quang hỵp O2 O2 CO2 CO2 O2 CO2 O2 Phân hủy Hợp chất có Cacbon H×nh 46.1 : s¬ ®å trao ®ỉi khÝ Đốt cháy - - LViệc điều hòa th¶iquang CO2qu¸ỵc 2sư dơnghÊpthực®èt Ngỵng...
 • 27
 • 887
 • 3

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU pps

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU pps
... không khí ổn định nhờ thực vật Hoạt động 2: Thực vật giúp điều hoà khí hậu Mục tiêu: HS hiểu vai trò thực vật việc điều hoà khí hậu Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS lấy - HS đưa mẩu VD tượng ... Củng cố - GV củng cố lại nội dung - Yêu cầu HS nhắc lại vai trò thực vật với khí hậu - Đánh giá Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Đọc trước bài: Thực vật bảo ... sử dụng trình thực nào? hô hấp thực vật, + Nếu thực động vật, cháy vật điều xảy ra? + Ngược lại khí CO2 thải trình hô hấp đốt cháy thực vật sử dụng quang hợp + Nếu thực - Gọi 1-2 em trình bày...
 • 6
 • 10,570
 • 28

Bài 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

Bài 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU
... VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * nitơ Không khí ôxi 71% 21% cacbônic 0,03% Bảng: Thành phần không khí Các khí khác Môôt ít CHƯƠNG IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA ... CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * -I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định ? * Trong trình quang hợp thực vâ ôt lấy vào khí cacbonic nhả khí ôxi ... bụi khí độc Ngày tháng năm 2008 CHƯƠNG IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * -I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định ? II/ Thực vật giúp...
 • 26
 • 209
 • 1

Bài 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU( BÀI GIẢNG MINH HỌA THEO PP ĐỔI MỚI)/2013

Bài 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU( BÀI GIẢNG MINH HỌA THEO PP ĐỔI MỚI)/2013
... VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU Ngày 29 tháng 03 năm 2013 CHƯƠNG IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic ... CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định? Thực vật giúp điều hòa khí hậu: Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường: Thực vật ... VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU Ngày 29 tháng 03 năm 2013 Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định? Thực vật giúp điều hòa khí hậu: Thực vật làm giảm...
 • 20
 • 229
 • 1

bai 46 thuc vat gop phan dieu hoa khi hau

bai 46 thuc vat gop phan dieu hoa khi hau
... g B , gay gắt Ánh mưa Á nào? Nguyênđộ n khi n cho khí hậu hai nơi nhâ Nhiệt Nóng Mát khác nhau? Khô Độ ẩmt kết luận gì? Ẩm Từ rú Yếu Gió Mạnh A B BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU II ... Lượng mưa rừng (B) chỗ trống (A) A B BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU II Thực vật giúp điều hòa khí hậu Nguyên nhân khi n cho khí hậu hai nơi khác nhau? Chính có mặt thực vật ảnh hưởng đến ... khí CO2 O2 không khí ổn BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU đònh? Việc điều hòa lượng khí cacbonic oxi thực nào? I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ổn BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU...
 • 30
 • 142
 • 0

Bài 46;'' Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46;'' Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... đâu mà hàm lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định ? Trong trình quang hợp thực vật lấy vào khí cacbônic nhả khí ôxi nên góp phần giữ cân khí không khí Thực vật giúp điều hòa khí hậu Nhờ tác dụng ... lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định ? * Trong quá trình quang hợp thực vật lấy vào khí cacbônic nhả khí - nên góp phần ôxi giữ cân khí không khí Thực vật giúp điều hòa khí hậu ... CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * nitơ Không khí ôxi 71% 21% cacbônic 0,03% Bảng: Thành phần không khí Các khí khác Một ít Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic...
 • 24
 • 486
 • 0

Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU
... -Kết luận hợp thực vật lấy vào khí Cácbôníc nhả khí Ôxi nên góp phần giữ cân khí không khí Hoạt Động 2: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Mục tiêu: Nêu thực vật góp phần điều hòa khí hậu Phương ... ?Thực vật làm khí hậu nơi A B khác ?Sự có mặt thực vật làm ảnh hưởng đến khí hậu -HS nhân xét bổ sung -Ghi -Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng tốc độ gió thực vật có vai trò quan trọng việc điều hòa ... câu hỏi: ?Nếu thực vật -HS suy nghĩ trả lời điều sảy ra? câu hỏi -GV gọi HS trả lời -HS trả lời: Không có thực vật sinh vật khác sống Vì thực vật làm cân lượng khí CO2 khí O2 không khí -GV nhận...
 • 7
 • 250
 • 1

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 46 thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 46 thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... khiến cho sinh khó tồn tai Thực vật có vai trò ổn định lượng khí CO2và O2 THỰC VẬT GIÚP ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU NHƯ THẾ NÀO? Cho bảng sau: Các yếu tố khí hậu Ngoài chỗ trống (A) Trong rừng (B) Ánh sáng Nắng ... khiến khí hậu hai nơi khác nhau? từ rút kết luận gì? Qua tập thấy rằng: Nơi có rừng lượng mưa cao nơi khác, thấy có mặt thực vật làm ảnh hưởng đến khí hậu Thực vật giúp điều hòa khí hậu Thực vật ... câu trả lời Nhờ đâu thực vật có khả điều hòa khí hậu: A Nhờ trình quang hợp B Nhờ tán bớt ánh sáng tốc độ gió C Nhờ trình thoát nước D Nhờ trình vận chuyển chất thân thực vật E Cả A, B C F Tất...
 • 21
 • 2,297
 • 0

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU pptx

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU pptx
... tồn => Thực vật tham gia điều hoà lượng CO2 O2 không khí b Hoạt động Tìm hiểu vai trò thực vật việc điều hoà khí hậu ? Hãy nêu yếu tố khí hậu Vai trò điều hoà khí hậu + Đọc bảng so sánh khí hậu ... - Điều hoà khí hậu - Giảm ô nhiễm môi trường IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Mở Thực vật ý nghĩa làm thức ăn cho sinh vật khác mà tham gia điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường sống sinh vật khác Tại thực ... thực vật có chức đó? Bài 46: Thực vật góp phần điều hoà khí hậu Bài mới: a Hoạt động Tìm hiểu vai trò thực vật việc cân hàm lượng CO2/O2 không khí Hoạt động Thầy - trò Nội dung bảng Cho học sinh...
 • 6
 • 1,168
 • 8

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU docx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU docx
... quang hợp mà xanh góp phần làm ổn định lượng khí CO2 O2 không khí +Hoạt động 2: Tìm hiểu Thực vật giúp điều hoà khí hậu  Mục tiêu Hiểu vai trò thực vật với việc điều hòa khí hậu HOẠT ĐỘNG CỦA ... nhân khiến khí hậu hai nơi A B khác ? (Nơi có rừng lượng mưa cao hơn)  Từ vấn đề ta rút (Sự có mặt thực vật ảnh điều gì? hưởng đến khí hậu) *Tiểu kết: Thực vật giúp điều hoà khí hậu tăng lượng ... tranh vẽ 46. 1 sgk thảo  Việc điều hoà lượng khí CO2 O2 luận nhóm theo nội dung : thực nào?  Cho biết vai trò việc điều hoà -(Nhờ trình quang hợp xanh) lượng khí CO2 O2 không - (Điều hoà khí hậu, ...
 • 6
 • 969
 • 9

Xem thêm